معرفی Channel Onlygram

ویدئوهای آموزشی این مدرس

آموزش جامع فیزیک کنکور
رایگان
61 ساعت و 42 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور بصورت جامع و کاملا جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش فیزیک کنکور فیزیک جامع فیزیک کنکور

آموزش جامع فیزیک کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور بصورت جامع و کاملا جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش جامع ادبیات کنکور
رایگان
61 ساعت و 12 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی ادبیات فارسی کنکور بصورت جمع بندی شده و کامل از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش ادبیات فارسی آموزش جامع ادبیات ادبیات جامع کنکور ادبیات فارسی متوسطه دوم ادبیات کنکور

آموزش جامع ادبیات کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی ادبیات فارسی کنکور بصورت جمع بندی شده و کامل از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش ادبیات کنکور در 6 جلسه
رایگان
12 ساعت و 6 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس ادبیات فارسی بصورت یه جمع بندی کلی در 6 جلسه از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش جامع ادبیات ادبیات جامع کنکور ادبیات کنکور

آموزش ادبیات کنکور در 6 جلسه

در این دوره ویدیوهای آموزشی درس ادبیات فارسی بصورت یه جمع بندی کلی در 6 جلسه از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش جامع زیست شناسی کنکور
رایگان
63 ساعت و 33 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس زیست شناسی بصوت جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش زیست شناسی کنکور زیست شناسی زیست شناسی کنکور زیست کنکور

آموزش جامع زیست شناسی کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی درس زیست شناسی بصوت جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش جامع درس اقتصاد کنکور
رایگان
17 ساعت و 31 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی کنکوری درس اقتصاد ویژه رشته انسانی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

اقتصاد اقتصاد کنکور اقتصاد کنکور ویژه رشته انسانی درس اقتصاد علوم انسانی

آموزش جامع درس اقتصاد کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی کنکوری درس اقتصاد ویژه رشته انسانی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش مباحث مهم ریاضی کنکور
رایگان
19 ساعت و 20 دقيقه
در این مجموعه دوره های کوتاه مباحث مهم ریاضی کنکور بصورت جامع و کاربردی، از کانال Onlygram قرار داده شده است.

جزء صحیح در کنکور حد و پیوستگی در کنکور دنباله ها در ریاضی کنکور ریشه و توان در کنکور لگاریتم در کنکور مثلثات در کنکور

آموزش مباحث مهم ریاضی کنکور

در این مجموعه دوره های کوتاه مباحث مهم ریاضی کنکور بصورت جامع و کاربردی، از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش درس آمار و احتمال کنکور
رایگان
15 ساعت و 18 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس آمار و احتمال بصورت جامع و کاربردی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آمار آمار کنکور آمار و مدلسازی آموزش آمار و احتمال

آموزش درس آمار و احتمال کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی درس آمار و احتمال بصورت جامع و کاربردی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش دین و زندگی جامع کنکور
رایگان
26 ساعت و 6 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس دین و زندگی بصورت جامع و کاربردی برای کنکور، از کانال Onlygram قرار داده شده است.

درس دین و زندگی کنکور دین و زندگی دین و زندگی کنکور

آموزش دین و زندگی جامع کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی درس دین و زندگی بصورت جامع و کاربردی برای کنکور، از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش جامع شیمی کنکور
رایگان
44 ساعت و 31 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی جامع درس شیمی برای کنکوری ها از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش شیمی درس شیمی برای کنکور شیمی جامع کنکور شیمی کنکور

آموزش جامع شیمی کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی جامع درس شیمی برای کنکوری ها از کانال Onlygram قرار داده شده است.

در این دوره ویدیوهای آموزشی درس فلسفه و منطق کنکور انسانی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش فلسفه کنکور فلسفه و منطق فلسفه و منطق کنکور

آموزش جامع درس فلسفه و منطق کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی درس فلسفه و منطق کنکور انسانی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش درس زیست شناسی پایه دهم
رایگان
12 ساعت و 1 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس زیست شناسی پایه دهم از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش کنکوری زیست دهم زیست دهم زیست شناسی پایه دهم

آموزش درس زیست شناسی پایه دهم

در این دوره ویدیوهای آموزشی درس زیست شناسی پایه دهم از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش درس هندسه کنکور
رایگان
5 ساعت و 46 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس هندسه کنکور از کانال آموزشی Onlygram قرار داده شده است.

هندسه 1 هندسه 2 هندسه کنکور

آموزش درس هندسه کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی درس هندسه کنکور از کانال آموزشی Onlygram قرار داده شده است.

آموزش جامع عربی کنکور
رایگان
6 ساعت و 25 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس عربی بصورت جامع و کاربردی برای کنکوری ها از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش عربی آموزش عربی برای کنکوری ها درس عربی عربی کنکور

آموزش جامع عربی کنکور

در این دوره ویدیوهای آموزشی درس عربی بصورت جامع و کاربردی برای کنکوری ها از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش جامعه شناسی کنکور انسانی
رایگان
7 ساعت و 17 دقيقه
در این دوره کوتاه آموزش درس جامعه شناسی برای کنکوری های رشته علوم انسانی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

جامعه شناسی جامعه شناسی برای کنکوری ها درس جامعه شناسی رشته علوم انسانی

آموزش جامعه شناسی کنکور انسانی

در این دوره کوتاه آموزش درس جامعه شناسی برای کنکوری های رشته علوم انسانی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

در این دوره آموزش جامع روانشناسی کنکور رشته علوم انسانی از کانال آموزشی Onlygram قرار داده شده است.

آموزش روانشناسی کنکور روانشناسی رشته انسانی روانشناسی کنکور

آموزش درس روانشناسی کنکور انسانی

در این دوره آموزش جامع روانشناسی کنکور رشته علوم انسانی از کانال آموزشی Onlygram قرار داده شده است.