• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این مجموعه دوره های کوتاه مباحث مهم ریاضی کنکور بصورت جامع و کاربردی، از کانال Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش مثلثات کنکور +حل مسائل قسمت اول
آموزش مثلثات کنکور +حل مسائل قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 394 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش مثلثات کنکور +حل مسائل قسمت دوم
آموزش مثلثات کنکور +حل مسائل قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 337 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 20 ثانيه
آموزش مثلثات کنکور +حل مسائل قسمت سوم
آموزش مثلثات کنکور +حل مسائل قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 277 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 39 ثانيه
آموزش مثلثات کنکور +حل مسائل قسمت چهارم
آموزش مثلثات کنکور +حل مسائل قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 3 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آموزش کل مباحث مربوط به لگاریتم قسمت اول
آموزش کل مباحث مربوط به لگاریتم قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 261 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 27 ثانيه
آموزش کل مباحث مربوط به لگاریتم قسمت دوم
آموزش کل مباحث مربوط به لگاریتم قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 278 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش کل مباحث مربوط به لگاریتم قسمت سوم
آموزش کل مباحث مربوط به لگاریتم قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 287 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 36 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آموزش مبحث جزء صحیح ریاضیات کنکور قسمت اول
آموزش مبحث جزء صحیح ریاضیات کنکور قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 221 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش مبحث جزء صحیح ریاضیات کنکور قسمت دوم
آموزش مبحث جزء صحیح ریاضیات کنکور قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 218 مگابایت مدت زمان: 38 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش مبحث جزء صحیح ریاضیات کنکور قسمت سوم
آموزش مبحث جزء صحیح ریاضیات کنکور قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 311 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 53 ثانيه
آموزش مبحث جزء صحیح ریاضیات کنکور قسمت چهارم
آموزش مبحث جزء صحیح ریاضیات کنکور قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 335 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 48 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آموزش دنباله ها قسمت اول
آموزش دنباله ها قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 6 ثانيه
آموزش دنباله ها قسمت دوم
آموزش دنباله ها قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش دنباله ها قسمت سوم
آموزش دنباله ها قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 226 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش دنباله ها قسمت چهارم
آموزش دنباله ها قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 17 ثانيه

فایل های سرفصل 5

آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت اول
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 416 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت دوم
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 374 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت سوم
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 353 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت چهارم
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 349 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت پنجم
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 365 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت ششم
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 359 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت هفتم
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 353 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت هشتم
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 365 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت نهم
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 367 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت دهم
آموزش جامع حد و پیوستگی قسمت دهم (رایگان)
حجم فایل: 385 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 51 ثانيه

فایل های سرفصل 6

آموزش مجموعه و بازه قسمت اول
آموزش مجموعه و بازه قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 443 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 9 ثانيه
آموزش مجموعه و بازه قسمت دوم
آموزش مجموعه و بازه قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 320 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 13 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید