• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور بصورت جامع و کاملا جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت اول
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 315 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دوم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 276 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 8 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سوم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 354 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 25 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت چهارم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 364 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت پنجم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 302 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 52 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت ششم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 374 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 18 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هفتم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 377 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هشتم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 402 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 5 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت نهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 462 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 58 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دهم (رایگان)
حجم فایل: 364 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 8 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت یازدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 310 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 55 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دوازدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 354 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 11 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سیزدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سیزدهم (رایگان)
حجم فایل: 318 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 56 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت چهاردهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت چهاردهم (رایگان)
حجم فایل: 328 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت پانزدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت پانزدهم (رایگان)
حجم فایل: 308 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 59 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت شانزدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت شانزدهم (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 4 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هفدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هفدهم (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 48 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هیجدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت هیجدهم (رایگان)
حجم فایل: 270 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 49 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت نوزدهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت نوزدهم (رایگان)
حجم فایل: 300 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 53 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیستم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیستم (رایگان)
حجم فایل: 278 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 52 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست و یکم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست و یکم (رایگان)
حجم فایل: 302 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست ودوم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست ودوم (رایگان)
حجم فایل: 227 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 13 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وسوم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وسوم (رایگان)
حجم فایل: 273 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وچهارم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وچهارم (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 59 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وپنجم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وپنجم (رایگان)
حجم فایل: 298 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 6 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وششم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وششم (رایگان)
حجم فایل: 290 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وهفتم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وهفتم (رایگان)
حجم فایل: 317 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 55 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وهشتم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست وهشتم (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست ونهم
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت بیست ونهم (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سی ام
آموزش جامع فیزیک کنکور قسمت سی ام (رایگان)
حجم فایل: 332 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 10 دقيقه

فایل های سرفصل 2

آموزش کل فرمول های فیزیک دریک جلسه
آموزش کل فرمول های فیزیک دریک جلسه (رایگان)
حجم فایل: 824 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 39 دقيقه

دوره های مشابه

در این دوره آموزشی مجموعه ویدیوهای تدریس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی با تدریس حمید فدایی فرد بصورت صفر تا صد قرار داده شده است.

آموزش فیزیک کنکور فیزیک پایه دوازدهم فیزیک دوازدهم فیزیک متوسطه دوم پایه دوازدهم

آموزش فیزیک دوازدهم
رایگان
6 ساعت و 19 دقيقه
این کتاب از سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید و مفاهیم مرتبط با هر یک تشکیل شده است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش‌آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده‌اند.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک فیزیک دوازدهم فیزیک کنکور

فیزیک علوم طبیعی مطالعهٔ ماده، حرکت و رفتار آن در فضا-زمان، و هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل، فیزیک، علم قوانین حاکم بر طبیعت است.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک پایه فیزیک2

آموزش فیزیک کنکور
رایگان
25 ساعت و 48 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید