• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره آموزشی مجموعه ویدیوهای تدریس فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی با تدریس حمید فدایی فرد بصورت صفر تا صد قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت اول)، مفاهیم و اصطلاحات (قسمت اول)
فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت اول)، مفاهیم و اصطلاحات (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 193 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت دوم)، مفاهیم و اصطلاحات (قسمت دوم)
فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت دوم)، مفاهیم و اصطلاحات (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 243 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 3 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سوم)، مفاهیم و اصطلاحات (قسمت سوم)
فیلم جلسه 3 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سوم)، مفاهیم و اصطلاحات (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 54 ثانيه
فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت چهارم)، مفاهیم و اصطلاحات (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت چهارم)، مفاهیم و اصطلاحات (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 308 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 30 ثانيه
فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت پنجم)، تندی و سرعت لحظه‌ای (قسمت اول)
فیلم جلسه 5 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت پنجم)، تندی و سرعت لحظه‌ای (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 251 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 6 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت ششم)، تندی و سرعت لحظه‌ای (قسمت دوم)
فیلم جلسه 6 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت ششم)، تندی و سرعت لحظه‌ای (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 210 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم جلسه 7 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت هفتم)، تندی متوسط (قسمت اول)
فیلم جلسه 7 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت هفتم)، تندی متوسط (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 214 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت هشتم)، تندی متوسط (قسمت دوم)
فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت هشتم)، تندی متوسط (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 15 ثانيه
فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت نهم)، شتاب متوسط و شتاب لحظه‌ای
فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت نهم)، شتاب متوسط و شتاب لحظه‌ای (رایگان)
حجم فایل: 283 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت دهم)، نمودار مکان- زمان (قسمت اول)
فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت دهم)، نمودار مکان- زمان (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 147 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت یازدهم)، نمودار مکان- زمان (قسمت دوم)
فیلم جلسه 11 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت یازدهم)، نمودار مکان- زمان (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت دوازدهم)، نمودار سرعت- زمان (قسمت اول)
فیلم جلسه 12 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت دوازدهم)، نمودار سرعت- زمان (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 320 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سیزدهم)، نمودار سرعت- زمان (قسمت دوم)
فیلم جلسه 13 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سیزدهم)، نمودار سرعت- زمان (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 264 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 14 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت چهاردهم)، نمودار سرعت- زمان (قسمت سوم)
فیلم جلسه 14 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت چهاردهم)، نمودار سرعت- زمان (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 364 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 12 ثانيه
فیلم جلسه 15 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت پانزدهم) ، نمودار سرعت- زمان (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 15 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت پانزدهم) ، نمودار سرعت- زمان (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 324 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 16 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت شانزدهم) ، نمودار شتاب زمان
فیلم جلسه 16 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت شانزدهم) ، نمودار شتاب زمان (رایگان)
حجم فایل: 255 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 17 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت هفدهم), تبدیل نمودار های حرکت
فیلم جلسه 17 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت هفدهم), تبدیل نمودار های حرکت (رایگان)
حجم فایل: 248 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 18 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت هجدهم), حرکت با سرعت ثابت
فیلم جلسه 18 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت هجدهم), حرکت با سرعت ثابت (رایگان)
حجم فایل: 258 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 19 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت نوزدهم), حرکت با سرعت ثابت (قسمت دوم)
فیلم جلسه 19 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت نوزدهم), حرکت با سرعت ثابت (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت مدت زمان: 29 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 20 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیستم), حرکت نسبی یک
فیلم جلسه 20 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیستم), حرکت نسبی یک (رایگان)
حجم فایل: 159 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 21 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و یکم), حرکت با شتاب ثابت
فیلم جلسه 21 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و یکم), حرکت با شتاب ثابت (رایگان)
حجم فایل: 195 مگابایت مدت زمان: 30 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 22 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و دوم), حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم)
فیلم جلسه 22 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و دوم), حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 23 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و سوم), حرکت با شتاب ثابت (قسمت سوم)
فیلم جلسه 23 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و سوم), حرکت با شتاب ثابت (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 180 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 24 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و چهارم), حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 24 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و چهارم), حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 25 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و پنجم), حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 25 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و پنجم), حرکت با شتاب ثابت (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 175 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 26 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و ششم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت ششم)
فیلم جلسه 26 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و ششم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت مدت زمان: 29 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 27 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و هفتم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 27 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و هفتم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 28 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و هشتم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 28 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و هشتم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 29 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و نهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت نهم)
فیلم جلسه 29 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت بیست و نهم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 30 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی ام) ، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دهم)
فیلم جلسه 30 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی ام) ، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 186 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 31 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و یکم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت یازدهم)
فیلم جلسه 31 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و یکم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت یازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 205 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 32 ثانيه
فیلم جلسه 32 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و دوم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوازدهم)
فیلم جلسه 32 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و دوم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 33 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و سوم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت سیزدهم)
فیلم جلسه 33 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و سوم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت سیزدهم) (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 34 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و چهارم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهاردهم)
فیلم جلسه 34 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و چهارم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت چهاردهم) (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 35 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و پنجم)، سقوط آزاد (قسمت اول)
فیلم جلسه 35 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و پنجم)، سقوط آزاد (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 21 ثانيه
فیلم جلسه 36 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و ششم)، سقوط آزاد (قسمت دوم)
فیلم جلسه 36 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و ششم)، سقوط آزاد (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 165 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 37 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و هفتم)، سقوط آزاد (قسمت سوم)
فیلم جلسه 37 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و هفتم)، سقوط آزاد (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 261 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 38 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و هشتم)، سقوط آزاد (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 38 - فصل اول: حرکت روی خط راست (قسمت سی و هشتم)، سقوط آزاد (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 199 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 12 ثانيه

فایل های سرفصل 2

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: دینامیک (قسمت اول)، قوانین نیوتن (قسمت اول)
فیلم جلسه 39 - فصل دوم: دینامیک (قسمت اول)، قوانین نیوتن (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین نیوتن (قسمت دوم)
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: دینامیک (قسمت دوم)، قوانین نیوتن (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین نیوتن و نیروی گرانش نیوتن
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: دینامیک (قسمت سوم)، قوانین نیوتن و نیروی گرانش نیوتن (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: دینامیک (قسمت چهارم)، نیروی وزن
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: دینامیک (قسمت چهارم)، نیروی وزن (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: دینامیک (قسمت پنجم)، کاربرد قوانین نیوتون و نیروی مقاومت هوا
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: دینامیک (قسمت پنجم)، کاربرد قوانین نیوتون و نیروی مقاومت هوا (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: دینامیک (قسمت ششم)، نیروی مقاومت شاره
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: دینامیک (قسمت ششم)، نیروی مقاومت شاره (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: دینامیک (قسمت هفتم)، نیروی عمودی سطح
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: دینامیک (قسمت هفتم)، نیروی عمودی سطح (رایگان)
حجم فایل: 180 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: دینامیک (قسمت هشتم) ، وزن ظاهری
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: دینامیک (قسمت هشتم) ، وزن ظاهری (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 50 ثانيه

فایل های سرفصل 3

فیلم جلسه 1 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت اول)، بازتاب موج (قسمت اول)
فیلم جلسه 1 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت اول)، بازتاب موج (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 2 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دوم)، بازتاب موج (قسمت دوم)
فیلم جلسه 2 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دوم)، بازتاب موج (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 152 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 3 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت سوم)، بازتاب موج (قسمت سوم)
فیلم جلسه 3 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت سوم)، بازتاب موج (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 4 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت چهارم)، بازتاب موج (قسمت چهارم)، شکست موج (قسمت اول)
فیلم جلسه 4 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت چهارم)، بازتاب موج (قسمت چهارم)، شکست موج (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 213 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 5 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت پنجم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت اول)
فیلم جلسه 5 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت پنجم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 6 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت ششم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 6 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت ششم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 198 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 7 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت هفتم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 7 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت هفتم)، شکست امواج الکترومغناطیسی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 188 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 8-فصل چهارم:برهم کنش های موج(قسمت هشتم)،پراش موج و تداخل امواج(قسمت اول)(مخصوص رشتۀ ریاضی)
فیلم جلسه 8-فصل چهارم:برهم کنش های موج(قسمت هشتم)،پراش موج و تداخل امواج(قسمت اول)(مخصوص رشتۀ ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 242 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 9فصل چهارم:برهم کنش های موج (قسمت نهم)،پراش موج و تداخل امواج (قسمت دوم)(مخصوص رشتۀ ریاضی)
فیلم جلسه 9فصل چهارم:برهم کنش های موج (قسمت نهم)،پراش موج و تداخل امواج (قسمت دوم)(مخصوص رشتۀ ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 242 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 10 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دهم)، موج ایستاده (مخصوص رشتۀ ریاضی)
فیلم جلسه 10 - فصل چهارم: برهم کنش های موج (قسمت دهم)، موج ایستاده (مخصوص رشتۀ ریاضی) (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 4

فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت اول)
فیلم جلسه 11 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 193 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت دوم)
فیلم جلسه 12 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 162 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 13 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت سوم)
فیلم جلسه 13 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 132 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 21 ثانيه
فیلم جلسه 14 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 14 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت چهارم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 248 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 15 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 15 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت پنجم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 198 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 16 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت ششم)
فیلم جلسه 16 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت ششم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 129 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم جلسه 17 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هفتم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 17 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هفتم)، فوتون و فوتوالکتریک (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 203 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 18 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هشتم)، طیف اتمی
فیلم جلسه 18 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت هشتم)، طیف اتمی (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 19 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت نهم)، الگوهای اتمی
فیلم جلسه 19 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت نهم)، الگوهای اتمی (رایگان)
حجم فایل: 180 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دهم)، الگوهای اتمی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 20 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دهم)، الگوهای اتمی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 253 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت یازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت سوم) و لیزر
فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت یازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت سوم) و لیزر (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت چهارم) و لیزر
فیلم جلسه 22 - فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوازدهم)، الگوهای اتمی (قسمت چهارم) و لیزر (رایگان)
حجم فایل: 204 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 43 ثانيه

فایل های سرفصل 5

فیلم جلسه 23 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت اول)، ساختارهسته، هم ارزی جرم و انرژی
فیلم جلسه 23 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت اول)، ساختارهسته، هم ارزی جرم و انرژی (رایگان)
حجم فایل: 242 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 24 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت دوم)، پرتوزایی
فیلم جلسه 24 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت دوم)، پرتوزایی (رایگان)
حجم فایل: 203 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 25 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت سوم)، نیمه عمر،انرژی هسته ای و گداخت
فیلم جلسه 25 - فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای (قسمت سوم)، نیمه عمر،انرژی هسته ای و گداخت (رایگان)
حجم فایل: 273 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 30 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش جامع فیزیک کنکور
رایگان
61 ساعت و 42 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی فیزیک کنکور بصورت جامع و کاملا جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش فیزیک کنکور فیزیک جامع فیزیک کنکور

آموزش فیزیک دوازدهم
رایگان
6 ساعت و 19 دقيقه
این کتاب از سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید و مفاهیم مرتبط با هر یک تشکیل شده است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش‌آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده‌اند.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک فیزیک دوازدهم فیزیک کنکور

فیزیک علوم طبیعی مطالعهٔ ماده، حرکت و رفتار آن در فضا-زمان، و هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل، فیزیک، علم قوانین حاکم بر طبیعت است.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک پایه فیزیک2

آموزش فیزیک متوسطه دوم
رایگان
99 ساعت و 28 دقيقه
فیلم های آموزشی فیزیک بر مبنای مبحث ساخته شده است، به این معنی که دانش آموزان تمامی رشته هایی که درس فیزیک دارند می توانند با تطبیق سرفصل کتاب درسی و عنوان فیلم، از فیلم استفاده کنند.

آموزش فیزیک فیزیک فیزیک دهم فیزیک دوازدهم فیزیک یازدهم

آموزش فیزیک کنکور
رایگان
25 ساعت و 48 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید