معرفی محمد رضایی

ویدئوهای آموزشی این مدرس

آموزش ریاضی 3 رشته علوم انسانی

آموزش ریاضی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

آموزش ریاضی ابتدایی
رایگان
11 ساعت و 29 دقيقه
درفیلم های دبستان عمده آموزش روی مفاهیم مربوط به کسرها و عملیات جبری روی کسرها، نسبت و تناسب و درصد و مسائل مربوط به آنها متمرکز شده است.

آموزش ریاضی ریاضی ابتدایی دوم

آموزش ریاضی ابتدایی

درفیلم های دبستان عمده آموزش روی مفاهیم مربوط به کسرها و عملیات جبری روی کسرها، نسبت و تناسب و درصد و مسائل مربوط به آنها متمرکز شده است.

آموزش ریاضی پایه نهم
رایگان
29 ساعت و 54 دقيقه
آموزش ریاضی پایه نهم را از کانال ما آموزش ببینید.

آموزش ریاضی پایه نهم ریاضی پایه نهم

آموزش ریاضی پایه نهم

آموزش ریاضی پایه نهم را از کانال ما آموزش ببینید.

آموزش ریاضی پایه هفتم و هشتم
رایگان
17 ساعت و 42 دقيقه
برخلاف دبستان که عمده مبنای آموزش بر اساس تصویر و شکل است در متوسطه اول با نمادین کار کردن آشنا می شویم. نمادین همان استفاده از متغیر است. اگرچه هندسه بخشی از آموزش ریاضی متوسطه اول است اما بخش زیادی از مباحث جبر است.

آموزش ریاضی پایه هشتم آموزش ریاضی پایه هفتم هندسه پایه هشتم هندسه پایه هفتم

آموزش ریاضی پایه هفتم و هشتم

برخلاف دبستان که عمده مبنای آموزش بر اساس تصویر و شکل است در متوسطه اول با نمادین کار کردن آشنا می شویم. نمادین همان استفاده از متغیر است. اگرچه هندسه بخشی از آموزش ریاضی متوسطه اول است اما بخش زیادی از مباحث جبر است.

آموزش ریاضی پایه یازدهم

آموزش ریاضی پایه یازدهم متوسطه دوم

آموزش ریاضی پایه دوازدهم

آموزش ریاضی پایه دوازدهم متوسطه دوم

آموزش ریاضی پایه دهم

آموزش ریاضی پایه دهم متوسطه دوم

آموزش ریاضی کنکور
رایگان
36 ساعت و 52 دقيقه
با توجه به اینکه بسیاری از دانش آموزان با هدف اینکه بتوانند ارزیابی از آموزش های ارائه شده داشته باشند، تست های کنکور را تا اندازه ای که آشنا با سطح سوالات شوید در فیلم هایی آورده ایم.

آموزش ریاضی کنکور ریاضی کنکور

آموزش ریاضی کنکور

با توجه به اینکه بسیاری از دانش آموزان با هدف اینکه بتوانند ارزیابی از آموزش های ارائه شده داشته باشند، تست های کنکور را تا اندازه ای که آشنا با سطح سوالات شوید در فیلم هایی آورده ایم.

آموزش فیزیک متوسطه دوم
رایگان
99 ساعت و 28 دقيقه
فیلم های آموزشی فیزیک بر مبنای مبحث ساخته شده است، به این معنی که دانش آموزان تمامی رشته هایی که درس فیزیک دارند می توانند با تطبیق سرفصل کتاب درسی و عنوان فیلم، از فیلم استفاده کنند.

آموزش فیزیک فیزیک فیزیک دهم فیزیک دوازدهم فیزیک یازدهم

آموزش فیزیک متوسطه دوم

فیلم های آموزشی فیزیک بر مبنای مبحث ساخته شده است، به این معنی که دانش آموزان تمامی رشته هایی که درس فیزیک دارند می توانند با تطبیق سرفصل کتاب درسی و عنوان فیلم، از فیلم استفاده کنند.

آموزش فیزیک کنکور
رایگان
25 ساعت و 48 دقيقه
آموزش فیزیک کنکور را از کانال ما فرا بگیرید.

آموزش فیزیک کنکور فیزیک کنکور

آموزش فیزیک کنکور

آموزش فیزیک کنکور را از کانال ما فرا بگیرید.

در چهار فیلمی که در این بخش وجود دارد، فصل هایی از علوم تجربی نهم که جنبه مساله ای دارد به طور مفهومی و مفصل توضیح داده شده است. فصل های حرکت، فشار، نیرو ماشین های ساده.

آموزش علوم تجربی نهم علوم تجربی نهم

آموزش علوم تجربی نهم (متوسطه اول)

در چهار فیلمی که در این بخش وجود دارد، فصل هایی از علوم تجربی نهم که جنبه مساله ای دارد به طور مفهومی و مفصل توضیح داده شده است. فصل های حرکت، فشار، نیرو ماشین های ساده.