• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
از اهداف این درس آشنايي با مفهوم احتمال، تعريف متغير هاي تصادفي و مشخصات اصلي متغير هاي تصادفي دوگانه و تعميم آن به دنباله هاي تصادفي می تواند نام برد. سر فصل مطالب این درس : 1- آشنايي با مفهوم مدل تصادفي، تئوري احتمال و تعاريف مربوطه 2- مروري بر تئوري مجموعه ها و بيان تئوري احتمال برآن اساس 3- احتمال شرطي، استقلال ، رخدادها و قضية بيز 4- آزمايشهاي تكراري و تعميم تعريف احتمال، آزمايش برنولي، رفتار مجانبي و آشنايي با تابع گوسي 5- قانون اعداد بزرگ، قضية پواسون و نقاط تصادفي پواسون 6- مفهوم متغير تصادفي، تابع CDF و PDF انواع متغيرهاي تصادفي 7- معرفي متغير هاي تصادفي خاص ، مانند يكنواخت، نمايي، باينري، دوجمله اي ، پواسون، نرمال، ... 8- توابع متغيرهاي تصادفي ، تعيين تابع چگالي و توليد متغير تصادفي با توزيع دلخواه Rayleigh, Lognormal -9 آشنايي با متغيرهاي تصادفي 10- آشنايي با آماره ها شامل ميانگين، واريانس، ميانه، تابع -مشخصه و كاربردهاي آنها 11- نامساوي هاي احتمالي مانند چبي چف، ماركوف ، چرنوف،.... 12- دو متغير تصادفي و مفهوم چگالي مشترك، توابعي از دو متغير تصادفي، معرفي متغيرهاي Rayleigh, Rice تصادفي 13- توابع مشخصه و گشتاورهاي دو بعدي، استقلال، توابع مشتركاً نرمال و قضاياي مربوطه 14- تابع چگالي شرطي، همبستگي دو متغير تصادفي، تخمين و انواع آن، معيارهاي ML, MAP,MMSE 15- قابليت اطمينان و اهميت آن در سيستم هاي موازي 16- دنباله هاي تصادفي و تعميم مباحث متغير هاي تصادفي دو بعدي به دنبال هها، ماتريس همبستگي و كوواريانس، ميانگين شرطي، بردار تصادفي نرمال، ميانگين و واريانس نمونه، تخمين، ... 17- همگرايي تصادفي و انواع آن ، قضية CLT 18- آشنايي با فرايندهاي تصادفي

فایل های سرفصل 1

1 تاریخچه و مفهوم آمار
1 تاریخچه و مفهوم آمار (رایگان)
حجم فایل: 172 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقيقه
2 مروری بر آنالیز ترکیبی و احتمال
2 مروری بر آنالیز ترکیبی و احتمال (رایگان)
حجم فایل: 386 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 9 دقيقه
3 قضایای احتمال
3 قضایای احتمال (رایگان)
حجم فایل: 425 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 18 دقيقه
4 ادامه قضایای احتمال, وقایع مستقل, آزمایش برنولی
4 ادامه قضایای احتمال, وقایع مستقل, آزمایش برنولی (رایگان)
حجم فایل: 197 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
5  تعمیم برنولی, قضیه دمواور لاپلاس و پواسون, متغیر تصادفی وتابع PMF
5 تعمیم برنولی, قضیه دمواور لاپلاس و پواسون, متغیر تصادفی وتابع PMF (رایگان)
حجم فایل: 195 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 17 دقيقه
6 متغیر تصادفی، تابع CDFوCDF, توزیع نرمال
6 متغیر تصادفی، تابع CDFوCDF, توزیع نرمال (رایگان)
حجم فایل: 202 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقيقه
7 برخی توزیع های تصادفی
7 برخی توزیع های تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 391 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
8 تابع یک متغیر تصادفی
8 تابع یک متغیر تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 196 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
9 میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی
9 میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
10 میانگین و واریانس توزیع های خاص و گشتاور متغیر تصادفی
10 میانگین و واریانس توزیع های خاص و گشتاور متغیر تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 204 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 20 دقيقه
11 ادامه گشتاور متغیر تصادفی
11 ادامه گشتاور متغیر تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 174 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 8 دقيقه
12 PMF ،CDF ،PDF مشترک
12 PMF ،CDF ،PDF مشترک (رایگان)
حجم فایل: 181 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
13 استقلال دو متغیر, هم بستگی و امید ریاضی
13 استقلال دو متغیر, هم بستگی و امید ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 415 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
14  توابعی از دو متغیر تصادفی
14 توابعی از دو متغیر تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 424 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 17 دقيقه
15 قضیه ی احتمال کل و بیز, قابلیت اعتماد
15 قضیه ی احتمال کل و بیز, قابلیت اعتماد (رایگان)
حجم فایل: 202 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 18 دقيقه
16 متغیرهای مشترکا نرمال,PMF ،CDF ،PDF شرطی
16 متغیرهای مشترکا نرمال,PMF ،CDF ،PDF شرطی (رایگان)
حجم فایل: 152 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 29 ثانيه
17 امید ریاضی شرطی
17 امید ریاضی شرطی (رایگان)
حجم فایل: 204 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 20 دقيقه
18 تخمین LS و LMS
18 تخمین LS و LMS (رایگان)
حجم فایل: 183 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
19 دنباله متغییر تصادفی, مفاهیم کلی
19 دنباله متغییر تصادفی, مفاهیم کلی (رایگان)
حجم فایل: 402 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
20 کاربرد دنباله ها
20 کاربرد دنباله ها (رایگان)
حجم فایل: 174 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 8 دقيقه
21 قضیه حد مرکزی, همگرایی دنباله متغییر تصادفی
21 قضیه حد مرکزی, همگرایی دنباله متغییر تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 362 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
22 قانون اعداد بزرگ, توابع توزیع متداول
22 قانون اعداد بزرگ, توابع توزیع متداول (رایگان)
حجم فایل: 396 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
23 ادامه توابع توزیع متداول آمار
23 ادامه توابع توزیع متداول آمار (رایگان)
حجم فایل: 241 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 10 ثانيه

دوره های مشابه

امروزه در علوم مهندسی از جمله مهندسی مکانیک، علم آمار، کاربرد زیادی پیدا کرده‌است، به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی‌گیرد. بنابراین آموزش آمار برای رشته‌های غیر آماری یک امر ضروری است.

آمار مهندسی مکانیک آمار و احتمال آمار و احتمال مهندسی آمار و احتمال مهندسی مکانیک درس آمار و احتمال

آموزش درس آمار و احتمال کنکور
رایگان
15 ساعت و 18 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس آمار و احتمال بصورت جامع و کاربردی از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آمار آمار کنکور آمار و مدلسازی آموزش آمار و احتمال

آموزش ریاضی کنکور
رایگان
11 ساعت و 45 دقيقه
ریاضی کنکور یکی از دروسی است که در کنکور سراسری و آزاد برای رشته های تجربی و ریاضی بسیار مهم بوده و کسب درصد بالا در درس ریاضی کنکور می تواند به مقدار زیادی بر روی رتبه نهایی کنکور تاثیر بگذارد.

آمار و احتمال آموزش ریاضی کنکور تابع حد و پیوستگی ریاضی کنکور کاربرد مشتق

آموزش SPSS
رایگان
4 ساعت و 57 دقيقه
اس‌پی‌اس‌اس نام یک خانواده نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. «اس‌پی‌اس‌اس» مخفف «بستهٔ آماری برای علوم اجتماعی» است. و از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود.

SPSS آمار آموزش SPSS اس پی اس اس نرم افزار SPSS نرم افزار آماری

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید