• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
امروزه در علوم مهندسی از جمله مهندسی مکانیک، علم آمار، کاربرد زیادی پیدا کرده‌است، به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی‌گیرد. بنابراین آموزش آمار برای رشته‌های غیر آماری یک امر ضروری است. در این درس سعی شده‌است، کاربرد آمار و احتمال در مهندسی مکانیک توضیح داده‌ شود. منظور از آمار و احتمال مهندسی، علوم مربوط به بررسی نرخ وقوع پدیده ای در حوزه خاصی است.
در رشته‌های تحصیلی به‌خصوص مهندسی، علم آمار نقش مهم و بسزایی پیدا کرده است به‌طوری‌که هیچ طرح و مطالعه تحقیقاتی را بدون استفاده از آمار و احتمال مهندسی نمی‌توان جلو برد، حتی در امور مربوط به کنترل کیفیت تولید در مهندسی صنایع نیز آمار و احتمال جایگاه خود را دارد و بنابراین ضرورت یادگیری و تدریس آن در تمام رشته‌ها اثبات شده‌است.

فایل های سرفصل 1

جلسه اول-قسمت اول: چرا در ایران آمار مغفول مانده است؟
جلسه اول-قسمت اول: چرا در ایران آمار مغفول مانده است؟ (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 46 ثانيه
جلسه اول-قسمت دوم (مقدمات ریاضی): تابع گاما
جلسه اول-قسمت دوم (مقدمات ریاضی): تابع گاما (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 51 ثانيه
جلسه اول-قسمت سوم (مقدمات ریاضی): تابع گاسین
جلسه اول-قسمت سوم (مقدمات ریاضی): تابع گاسین (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 45 ثانيه
جلسه اول-قسمت چهارم (مقدمات ریاضی): تابع خطا
جلسه اول-قسمت چهارم (مقدمات ریاضی): تابع خطا (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 8 ثانيه
جلسه دوم- قسمت اول: نشان دادن داده ها- (معرفی انواع نمودارها)
جلسه دوم- قسمت اول: نشان دادن داده ها- (معرفی انواع نمودارها) (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 44 ثانيه
جلسه دوم- قسمت دوم: نشان دادن داده ها- (رسم هیستوگرام)
جلسه دوم- قسمت دوم: نشان دادن داده ها- (رسم هیستوگرام) (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 44 ثانيه
جلسه دوم- قسمت سوم: پارامتر های توصیفی در آمار
جلسه دوم- قسمت سوم: پارامتر های توصیفی در آمار (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 58 ثانيه
جلسه دوم- قسمت چهارم: ادامه ی پارامتر های توصیفی در آمار
جلسه دوم- قسمت چهارم: ادامه ی پارامتر های توصیفی در آمار (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
جلسه سوم-قسمت اول: مبحث مومان در آمار و احتمال (مینگین و انحراف معیار)
جلسه سوم-قسمت اول: مبحث مومان در آمار و احتمال (مینگین و انحراف معیار) (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 37 ثانيه
(Skewness) جلسه سوم-قسمت دوم: مومان سوم
(Skewness) جلسه سوم-قسمت دوم: مومان سوم (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 13 ثانيه
(Kurtosis) جلسه سوم- قسمت سوم : مومان چهارم
(Kurtosis) جلسه سوم- قسمت سوم : مومان چهارم (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 35 ثانيه
BoxPlot و نمودار Quartile و Percentile: جلسه سوم- قسمت چهارم
BoxPlot و نمودار Quartile و Percentile: جلسه سوم- قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 11 ثانيه
جلسه چهارم- قسمت اول: مومان ها برای داده های پیوسته
جلسه چهارم- قسمت اول: مومان ها برای داده های پیوسته (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 2 ثانيه
جلسه چهارم - قسمت دوم: مقدمه ی احتمال در مهندسی
جلسه چهارم - قسمت دوم: مقدمه ی احتمال در مهندسی (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 7 ثانيه
(Counting Methods) جلسه چهارم- قسمت سوم: روش های شمارش
(Counting Methods) جلسه چهارم- قسمت سوم: روش های شمارش (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 52 ثانيه
Independent events, Mutually Exclusive Events :جلسه چهارم-قسمت چهارم
Independent events, Mutually Exclusive Events :جلسه چهارم-قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 45 ثانيه
Sensitivity and Specificity جلسه پنجم- قسمت اول: قضیه بیز
Sensitivity and Specificity جلسه پنجم- قسمت اول: قضیه بیز (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 59 ثانيه
جلسه پنجم- قسمت دوم: متغیر تصادفی گسسته و معرفی توزیع هندسی و برنولی
جلسه پنجم- قسمت دوم: متغیر تصادفی گسسته و معرفی توزیع هندسی و برنولی (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 38 ثانيه
Binomial جلسه پنجم- قسمت سوم: متغیر تصادفی گسسته و معرفی توزیع یکنواخت و
Binomial جلسه پنجم- قسمت سوم: متغیر تصادفی گسسته و معرفی توزیع یکنواخت و (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 21 ثانيه
Negative Binomial Distribution: جلسه پنجم قسمت چهارم
Negative Binomial Distribution: جلسه پنجم قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 1 ثانيه
Hypergeometric Distribution : جلسه ششم-قسمت اول
Hypergeometric Distribution : جلسه ششم-قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 35 ثانيه
Poisson Distribution :جلسه ششم-قسمت دوم
Poisson Distribution :جلسه ششم-قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 132 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 38 ثانيه
جلسه ششم-قسمت چهارم: مرور کلی توابع توزیع از حیث مقادیر مومان های هر کدام
جلسه ششم-قسمت چهارم: مرور کلی توابع توزیع از حیث مقادیر مومان های هر کدام (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 44 ثانيه
Probability Density Function جلسه هفتم-قسمت اول:معرفی متغیر تصادفی پیوسته و تابع
Probability Density Function جلسه هفتم-قسمت اول:معرفی متغیر تصادفی پیوسته و تابع (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 49 ثانيه
جلسه هفتم-قسمت دوم: معکوس نرمال - تقریب توزیع باینومیال به کمک نرمال
جلسه هفتم-قسمت دوم: معکوس نرمال - تقریب توزیع باینومیال به کمک نرمال (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 14 ثانيه
LogNormal Distribution :جلسه هفتم-قسمت سوم
LogNormal Distribution :جلسه هفتم-قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 31 ثانيه
جلسه هفتم-قسمت چهارم: تابع چگالی یکنواخت و تابع چگالی نوسانگر مکانیکی و "اوربیتال" آن
جلسه هفتم-قسمت چهارم: تابع چگالی یکنواخت و تابع چگالی نوسانگر مکانیکی و "اوربیتال" آن (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 48 ثانيه
Weibull Distribution :جلسه هشتم-قسمت اول
Weibull Distribution :جلسه هشتم-قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 23 ثانيه
Weibull Distribution جلسه هشتم-قسمت دوم: ادامه
Weibull Distribution جلسه هشتم-قسمت دوم: ادامه (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 17 ثانيه
Exponential Probability Distribution : جلسه هشتم قسمت سوم
Exponential Probability Distribution : جلسه هشتم قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 15 ثانيه
Gamma Probability Distribution Function :جلسه هشتم-قسمت چهارم
Gamma Probability Distribution Function :جلسه هشتم-قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 37 ثانيه
Maxwell-Boltzmann Distribution Function :جلسه نهم-قسمت اول
Maxwell-Boltzmann Distribution Function :جلسه نهم-قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 22 ثانيه
Chi-Squared and Chi Distribution Function :جلسه نهم-قسمت دوم
Chi-Squared and Chi Distribution Function :جلسه نهم-قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 40 ثانيه
جلسه نهم-قسمت سوم: تبدیلات روی متغیرهای تصادفی
جلسه نهم-قسمت سوم: تبدیلات روی متغیرهای تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 57 ثانيه
Central Limit جلسه نهم- قسمت چهارم: قضیه بنیادی
Central Limit جلسه نهم- قسمت چهارم: قضیه بنیادی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 29 ثانيه
جلسه دهم-قسمت اول:ادامه ی قضیه حد میانی (داشتن و یا نداشتن انحراف معیار و سایز نمونه)
جلسه دهم-قسمت اول:ادامه ی قضیه حد میانی (داشتن و یا نداشتن انحراف معیار و سایز نمونه) (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 29 ثانيه
Confidence Interval جلسه دهم-قسمت دوم: فهم
Confidence Interval جلسه دهم-قسمت دوم: فهم (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 3 ثانيه
ادامه ی بازه ی اطمینان : جلسه دهم- قسمت سوم
ادامه ی بازه ی اطمینان : جلسه دهم- قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 57 ثانيه
جلسه یازدهم-قسمت اول : بازه اطمینان برای واریانس و نسبت یک جمعیت
جلسه یازدهم-قسمت اول : بازه اطمینان برای واریانس و نسبت یک جمعیت (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 57 ثانيه
جلسه یازدهم-قسمت دوم: بازه ی اطمینان برای تفاوت مانگین دو جمعیت
جلسه یازدهم-قسمت دوم: بازه ی اطمینان برای تفاوت مانگین دو جمعیت (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 46 ثانيه
جلسه یازدهم-قسمت سوم: بازه ی اطمینان برای نسبت واریانش دو جمعیت
جلسه یازدهم-قسمت سوم: بازه ی اطمینان برای نسبت واریانش دو جمعیت (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 6 ثانيه
Hypothesis Testing : جلسه دوازدهم-قسمت اول
Hypothesis Testing : جلسه دوازدهم-قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 47 ثانيه
Hypothesis Testing جلسه دوازدهم-قسمت دوم: ادامه ی
Hypothesis Testing جلسه دوازدهم-قسمت دوم: ادامه ی (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 53 ثانيه
(خطای نوع اول و دوم) Hypothesis Testing جلسه دوازدهم-قسمت سوم: خطاهای احتمالی در
(خطای نوع اول و دوم) Hypothesis Testing جلسه دوازدهم-قسمت سوم: خطاهای احتمالی در (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 51 ثانيه
( Independence Testing) و Goodness of fit test : جلسه دوازدهم-قسمت چهارم
( Independence Testing) و Goodness of fit test : جلسه دوازدهم-قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 14 ثانيه
! جلسه دوازدهم-قسمت پنجم:اصلا چگونه تست کنیم که داده ها از جمعیت نرمال آمده اند؟
! جلسه دوازدهم-قسمت پنجم:اصلا چگونه تست کنیم که داده ها از جمعیت نرمال آمده اند؟ (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 24 ثانيه
Reliability جلسه سیزدهم-قسمت اول: ارتباط بین ضریب اطمینان طراحی و
Reliability جلسه سیزدهم-قسمت اول: ارتباط بین ضریب اطمینان طراحی و (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 59 ثانيه
Reliability جلسه سیزدهم-قسمت دوم: ادامه ی ارتباط بین ضریب اطمینان طراحی و
Reliability جلسه سیزدهم-قسمت دوم: ادامه ی ارتباط بین ضریب اطمینان طراحی و (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 5 ثانيه
Covariance و Correlation، جلسه ی سیزدهم قسمت سوم: مفهوم رگرسیون- تعریف استقلال،
Covariance و Correlation، جلسه ی سیزدهم قسمت سوم: مفهوم رگرسیون- تعریف استقلال، (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 48 ثانيه
جلسه سیزدهم-قسمت چهارم: ادامه رگرسیون
جلسه سیزدهم-قسمت چهارم: ادامه رگرسیون (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 6 ثانيه
جلسه سیزدهم-قسمت پنجم:جزییات رگرسیون تک متغیره با اکسل
جلسه سیزدهم-قسمت پنجم:جزییات رگرسیون تک متغیره با اکسل (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 18 ثانيه
جلسه سیزدهم-قسمت ششم:جزییات رگرسیون چند متغیره با اکسل
جلسه سیزدهم-قسمت ششم:جزییات رگرسیون چند متغیره با اکسل (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 14 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش ریاضی کنکور
رایگان
11 ساعت و 45 دقيقه
ریاضی کنکور یکی از دروسی است که در کنکور سراسری و آزاد برای رشته های تجربی و ریاضی بسیار مهم بوده و کسب درصد بالا در درس ریاضی کنکور می تواند به مقدار زیادی بر روی رتبه نهایی کنکور تاثیر بگذارد.

آمار و احتمال آموزش ریاضی کنکور تابع حد و پیوستگی ریاضی کنکور کاربرد مشتق

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید