• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

اطلاعات اولیه

بیشتر کمیات فیزیکی که در فیزیک و علوم مهندسی با آنها مواجه می‌شویم، به دو صورت اسکالر (نرده‌ای) و برداری هستند. یک کمیت اسکالر تنها با بیان بزرگی و همراه با یکای خود ، اگر داشته باشد، کاملا مشخص می‌شود. به عنوان مثال جرم یک کمیت اسکالر است که با مقدار و یکایش که کیلوگرم است، کاملا مشخص می‌گردد. دسته دیگری از کمیات ، کمیات برداری هستند که علاوه بر مقدار و یکا دارای جهت نیز هستند.

به عنوان سرعت و شتاب نمونه‌هایی از کمیتهای برداری هستند. کمیتهای برداری از قواعد جبر برداری پیروی می‌کنند و علاوه بر آن هندسه ، دیفرانسیل و انتگرال که در نمایش ریاضی کمیتهای فیزیکی ، نقش بسیار مهمی‌دارد، نیز ضروری است. کلید این مباحث در مطالبی تحت عنوان آنالیز برداری که به مفهوم تحلیل و بررسی مسائل مربوط به بردارهاست، مورد بحث قرار می‌گیرد.

نمایش کمیاب برداری

گفتیم که هر کمیت برداری علاوه بر مقدا و یکا با جهت نیز مشخص می‌شود، از نظر ترسیمی ، یک بردار با یک پاره خط و یک پیکان در یک انتهای آن نمایش داده می‌شود. طول پاره خط تقریبا متناسب با بزرگی کمیت برداری است، پیکان جهت کمیت برداری را نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر A یک کمیت برداری باشد، در این صورت نمایش داده می‌شود.

تساوی بردارها

دو بردار را در صورتی مساوی می‌گویند که بزرگی و جهت آن دو با هم برابر باشند. به عبارت دیگر برای تساوی دو بردار علاوه بر اینکه باید اندازه یا بزرگی آنها با هم برابر باشد، باید هم جهت نیز باشد.

ضرب بردارها

بردارها معمولا به دو صورت می‌توانند در هم ضرب شوند. این دو به نامهای ضرب داخلی یا عددی و ضرب برداری معروف هستند.

ضرب عددی

ضرب عددی دو بردار B و A با نماد B.A نمایش داده می‌شود و حاصل آن برابر است با حلصضرب بزرگی دو بردار در کسینوس زاویه بین آنها از آنجا که90 Cos برابر صفر است، لذا می‌توان گفت که اگر حاصضرب عددی دو بردار برابر صفر باشد در این صورت این دو بردار بر هم عمودند.

ضرب برداری

ضرب برداری دو بردار دلخواه B,A بصورت A×B نشان داده می‌شود و مقدار آن برابر است با حاصضرب بزرگی دو بردار در سینوس زاویه بین آنها. همچنین می‌دانیم که سینوس صفر یا 180 درجه صفر است، بنابراین دو بردار موازی باشند، در این صورت حاصل ضرب برداری آنها صفر خواهد شد.

جمع و تفریق برداری

برای جمع دو بردار به روش تحلیل قواعد مختلفی وجود دارد که در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود.


 • روش متوازی الاضلاع: فرض کنید بخواهیم دو بردار دلخواه را با هم جمع کنیم. برای اینکار مبدا مختصات را بر ابتدای یکی از این بردارها منطبق فرض می‌کنیم، حال از ابتدای همین برداری ، بردار دیگری به موازات بردار دوم و درست برابر با اندازه آن (بزرگی اش با آن برابراست رسم می‌کنیم. حال از انتهای بردار اول بردار دیگری دقیقا موازی بردار اول و به اندازه آن رسم می‌کنیم. به این ترتیب یک متوازی الاضلاع حاصل می‌شود. قطری از متوازی الاضلاع که ابتدای آن بر ابتدای دو بردار اولیه منطبق است، بردار حاصل جمع بردار اولیه خواهد بود.

 • روش تجزیه: در این روش که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، کار به این صورت است که یک سیستم مختصات با محورهای X,Y,Z در نظر می‌گیریم. از ابتدای مختصات بردارهایی دقیقا در راستای بردارهای اولیه و درت به اندازه آنها رسم می‌کنیم.حال هر بردار در محورهای مختصات به مولفه‌هایش تجزیه می‌کنیم. به این ترتیب سه معادله می‌توانیم بنویسیم. هر معادله با مجموع مولفه‌ها در راستای یک محور با توجه به علامت آنها (که بسته به جهت مولفه تعیین می‌شود) نوشته می‌شود.

  به این ترتیب هر سه مولفه بردار حاصل جمع حاصل می‌شود. برای تعیین جهت بردار حاصل جمع باید از روش هندسی و روشهای مثلثاتی کرده و مقدار زاویه‌ای را که بردار حاصل جمع با محورها می‌سازد، تعیین کنیم. حسن این روش در این است که علاوه بر دو بردار می‌توان حاصل جمع چندین بردار را براحتی تعیین کنیم.

تفریق دو بردار

تفریق دو بردار را نیز می‌توان با استفاده از قاعده جمع برداری مشخص نمود. به عنوان مثال اگر بخواهیم حاصل A-B را تعیین کنیم، بردار A را با بردار B - که برداری به اندازه B و در خلاف جهت آن است، جمع کنیم.

فایل های سرفصل 1

آنالیز برداری - قسمت اول
آنالیز برداری - قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 30 ثانيه
آنالیز برداری - قسمت دوم
آنالیز برداری - قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 45 ثانيه
آنالیز برداری - قسمت سوم
آنالیز برداری - قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 25 ثانيه
آنالیز برداری - قسمت چهارم - مروری بر دستگاه استوانه ای
آنالیز برداری - قسمت چهارم - مروری بر دستگاه استوانه ای (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 53 ثانيه
آنالیز برداری - قسمت پنجم - دستگاه مختصات کروی
آنالیز برداری - قسمت پنجم - دستگاه مختصات کروی (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 43 ثانيه
توابع برداری و معرفی میدان - 06
توابع برداری و معرفی میدان - 06 (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 19 ثانيه
رسم خطوط میدان های اسکالر و برداری - 07
رسم خطوط میدان های اسکالر و برداری - 07 (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 29 ثانيه
گرادیان و مشتق جهتی - 08
گرادیان و مشتق جهتی - 08 (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 9 ثانيه
اثبات قضایا و چند مثال از گرادیان - 09 (حل تمرین)
اثبات قضایا و چند مثال از گرادیان - 09 (حل تمرین) (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 51 ثانيه
تعریف شار و عملگر دیورژانس - 10
تعریف شار و عملگر دیورژانس - 10 (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 16 ثانيه
قضیه دیورژانس، میدان های سلونوئیدی، قضیه گاوس، تعریف چگالی حجمی بار نقطه ای - 11
قضیه دیورژانس، میدان های سلونوئیدی، قضیه گاوس، تعریف چگالی حجمی بار نقطه ای - 11 (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 2 ثانيه
چرخش و کرل یک میدان برداری - 12
چرخش و کرل یک میدان برداری - 12 (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 2 ثانيه
قضیه استوکس - اتحاد های برداری - 13
قضیه استوکس - اتحاد های برداری - 13 (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 41 ثانيه
قضیه هملهلتز - توصیف پتانسیلها - 14
قضیه هملهلتز - توصیف پتانسیلها - 14 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 2 ثانيه
قضیه یکتایی در الکترومغناطیس - 15
قضیه یکتایی در الکترومغناطیس - 15 (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 11 ثانيه
مرور قضایای هلمهلتز، یگانگی و توصیف منابع با دلتای دیراک - 16
مرور قضایای هلمهلتز، یگانگی و توصیف منابع با دلتای دیراک - 16 (رایگان)
حجم فایل: 249 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 15 ثانيه
پتانسیل اسکالر از روی بار حجمی - 17
پتانسیل اسکالر از روی بار حجمی - 17 (رایگان)
حجم فایل: 171 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 54 ثانيه
مفهوم فیزیکی پتانسیل و میدان الکتریکی و بدست آوردن آنها - 18
مفهوم فیزیکی پتانسیل و میدان الکتریکی و بدست آوردن آنها - 18 (رایگان)
حجم فایل: 248 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 59 ثانيه
مگنتواستاتیک - پتانسیل برداری - 19
مگنتواستاتیک - پتانسیل برداری - 19 (رایگان)
حجم فایل: 231 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 16 ثانيه
قانون بیوساوار در مگنتو استاتیک - 20
قانون بیوساوار در مگنتو استاتیک - 20 (رایگان)
حجم فایل: 173 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 47 ثانيه
حل تمرین از قانون گاوس و آمپر - 21
حل تمرین از قانون گاوس و آمپر - 21 (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقيقه
دوقطبی های الکتریکی - 22
دوقطبی های الکتریکی - 22 (رایگان)
حجم فایل: 308 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 9 ثانيه
بردار پلاریزاسیون - 23
بردار پلاریزاسیون - 23 (رایگان)
حجم فایل: 413 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 57 دقيقه و 40 ثانيه
دی الکتریک ها - 24
دی الکتریک ها - 24 (رایگان)
حجم فایل: 432 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 39 ثانيه
شرایط مرزی بین دو دی الکتریک  حل تمرین دوقطبی ها - 25
شرایط مرزی بین دو دی الکتریک حل تمرین دوقطبی ها - 25 (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 55 ثانيه
بردار مغناطیس شدگی - 26
بردار مغناطیس شدگی - 26 (رایگان)
حجم فایل: 275 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 29 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش الگوریتم و فلوچارت
رایگان
3 ساعت و 11 دقيقه
الگوریتم به بیان ساده یعنی دنباله‌ای از مراحل که برای حل یه مساله مشخص تعریف میشه. البته این یکی از ساده ترین تعاریفی هستش که میشه براش در نظر بگیریم.

آموزش الگوریتم و فلوچارت الگوریتم برنامه نویسی جمال کزازی فلوچارت مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

آموزش ریاضی متوسطه دوم
رایگان
12 ساعت و 34 دقيقه
درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس متوسطه دوم می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

دنباله ها ریاضی ریاضی متوسطه دوم علوانیان مثلثات مجموعه ها

منطق ریاضی یا منطق جدید (Mathematical logic) شاخه‌ای از ریاضیات است که به ارتباط ریاضی و منطق می‌پردازد. نام‌های دیگر آن عبارتند از منطق جدید، منطق صوری، منطق نمادی، منطق نمادین، منطق علامتی، منطق کلاسیک.

ریاضی منطق منطق ریاضی

آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاه
رایگان
14 ساعت و 17 دقيقه
سلام به همراهان عزیز، خیلی خوشحالیم که دوباره کنار هم هستیم برای یادگیریه درس ریاضی 2.

ریاضی ریاضی ۲ ریاضی ۲ دانشگاه ریاضی عمومی 2

آموزش و حل تمرین ریاضی 1 دانشگاه
رایگان
17 ساعت و 36 دقيقه
سلام دوستان فصل جدید چنل‌پی با تدریس ریاضی دانشگاهی آغاز شده تا دانشجوها بتونن به کمک این ویدیوها مطالب ریاضی1 رو بهتر و دقیق‌تر یاد بگیرن.

ریاضی ریاضی 1 ریاضی 1 دانشگاهی ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

آموزش ریاضیات مهندسی
رایگان
12 ساعت و 9 دقيقه
این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی آنالیز فوریه و توابع مختلط می شود.

math درس ریاضی مهندسی ریاضی ریاضی مهندسی ریاضیات مهندسی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید