• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزش درس زیست شناسی پایه یازدهم بصورت صفر تا صد با تدریس جلال موقاری قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر زیست سال یازدهم
فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر زیست سال یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)
فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 209 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 292 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 233 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 354 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 6 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 6 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 316 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 376 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار1: یاخته های بافت عصبی (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 277 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 9 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول)
فیلم جلسه 9 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 10 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 10 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 11 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 11 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 309 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 15 ثانيه
فیلم جلسه 12 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 12 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 293 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 13 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سیزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 13 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سیزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 419 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 14 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 14 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 323 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 15 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پانزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 15 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پانزدهم)، گفتار2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 247 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 16 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت شانزدهم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی(قسمت هشتم)
فیلم جلسه 16 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت شانزدهم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی(قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 17 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت نهم)
فیلم جلسه 17 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 330 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 18 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هجدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت دهم)
فیلم جلسه 18 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هجدهم)، گفتار2: ساختار عصبی (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 234 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 59 ثانيه

فایل های سرفصل 2

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار1: گیرنده حسی (قسمت اول)
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار1: گیرنده حسی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 193 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 309 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 304 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار1: گیرنده های حسی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 314 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت اول)
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 289 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: حواس (قسمت ششم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت دوم)
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: حواس (قسمت ششم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 241 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 32 ثانيه
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، گفتار 2: حواس ویژه (قسمت سوم)
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، گفتار 2: حواس ویژه (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 280 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: حواس (قسمت هشتم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: حواس (قسمت هشتم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 33 ثانيه
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: حواس (قسمت نهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: حواس (قسمت نهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 309 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: حواس (قسمت دهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت ششم)
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: حواس (قسمت دهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 246 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: حواس (قسمت یازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: حواس (قسمت یازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 312 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: حواس (قسمت دوازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: حواس (قسمت دوازدهم)، گفتار2: حواس ویژه (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 477 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 53 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: حواس (قسمت سیزدهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانوران (قسمت اول)
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: حواس (قسمت سیزدهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانوران (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 308 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: حواس (قسمت چهاردهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانواران (قسمت دوم)
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: حواس (قسمت چهاردهم)، گفتار3: گیرنده های حسی جانواران (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 298 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 33 ثانيه

فایل های سرفصل 3

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان و اسکلت (قسمت اول)
فیلم جلسه 33 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان و اسکلت (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 300 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت دوم)
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 240 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت سوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت سوم)
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت سوم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 140 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 27 ثانيه
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 345 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 216 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ششم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت ششم)
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ششم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 220 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هفتم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هفتم)، گفتار1: استخوان و اسکلت (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 250 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هشتم) گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت اول)
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هشتم) گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 365 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت نهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت نهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 315 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت سوم)
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت یازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 288 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 44 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 44 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوازدهم)، گفتار2: ماهیچه و حرکت (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 298 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 42 ثانيه

فایل های سرفصل 4

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی (قسمت اول)
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 326 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 212 مگابایت مدت زمان: 21 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت اول)
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 384 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت چهارم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت دوم)
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت چهارم)، گفتار2، غده های درون ریز (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 232 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 40 ثانيه
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت پنجم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت پنجم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 292 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت ششم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت ششم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 366 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 32 ثانيه
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هفتم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت ششم)
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هفتم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 290 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هشتم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت هشتم)، گفتار2: غده های درون ریز (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 301 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت نهم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت نهم)، گفتار 2: غده های درون ریز (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 210 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه

فایل های سرفصل 5

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت اول)
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 385 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 204 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت اول)
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 320 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار2 دومین خط دفاعی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار2 دومین خط دفاعی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 385 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 2 ثانيه
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت پنجم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت سوم)
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت پنجم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 410 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت چهارم)
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار2: دومین خط دفاعی(قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 268 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت اول)
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 239 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 61 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 61 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 330 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت نهم)،گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 62 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت نهم)،گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 362 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 259 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت یازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت یازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 242 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوازدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 322 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سیزدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سیزدهم)، گفتار3: سومین خط دفاعی (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 49 ثانيه

فایل های سرفصل 6

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)، گفتار1: کوروموزوم (قسمت اول)
فیلم جلسه 67 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)، گفتار1: کوروموزوم (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 303 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 68 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت دوم)
فیلم جلسه 68 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 285 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 69 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت سوم)
فیلم جلسه 69 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار1: کروموزوم (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 355 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 70 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)، گفتار2: میتوز (قسمت اول)
فیلم جلسه 70 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)، گفتار2: میتوز (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 307 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 71 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پنجم)، گفتار2: میتوز (قسمت دوم)
فیلم جلسه 71 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پنجم)، گفتار2: میتوز (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 424 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار2: میتوز (قسمت سوم)
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار2: میتوز (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 327 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 73 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار2: میتوز (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 73 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار2: میتوز (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 365 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 74 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هشتم)، گفتار2: میتوز (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 74 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هشتم)، گفتار2: میتوز (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 260 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 75 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت نهم)، گفتار2: میتوز (قسمت ششم)
فیلم جلسه 75 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت نهم)، گفتار2: میتوز (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 15 ثانيه
فیلم جلسه 76 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت اول)
فیلم جلسه 76 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 327 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 77 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 77 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 367 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 30 ثانيه
فیلم جلسه 78 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 78 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوازدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 299 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم جلسه 79 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سیزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 79 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سیزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 286 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 80 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهاردهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 80 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهاردهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 429 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 51 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 81 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پانزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 81 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پانزدهم)، گفتار3: میوز و تولید مثل جنسی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 288 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 22 ثانيه

فایل های سرفصل 7

فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت اول)
فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 347 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 83 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت دوم)
فیلم جلسه 83 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 404 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت سوم)
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 311 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 85 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 85 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 374 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 12 ثانيه
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پنجم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پنجم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 324 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ششم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت ششم)
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ششم)گفتار1: دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 253 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت اول)
فیلم جلسه 88 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 349 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هشتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دوم)
فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هشتم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 339 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت سوم)
فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم)گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 373 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه
فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 91 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 392 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 33 ثانيه
فیلم جلسه 92 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 92 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 348 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 93 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت ششم)
فیلم جلسه 93 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوازدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 441 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 2 ثانيه
فیلم جلسه 94 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سیزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 94 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سیزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 354 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه
فیلم جلسه 95 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهاردهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 95 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهاردهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 274 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 96 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت نهم)
فیلم جلسه 96 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 526 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم جلسه 97 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت شانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دهم)
فیلم جلسه 97 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت شانزدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 221 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 98 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت یازدهم)
فیلم جلسه 98 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفدهم)، گفتار2: دستگاه تولید مثل در زن (قسمت یازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 272 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 99 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هجدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت اول)
فیلم جلسه 99 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هجدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 334 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 100 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نوزدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت دوم)
فیلم جلسه 100 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نوزدهم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 352 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 101 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیستم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت سوم)
فیلم جلسه 101 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیستم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 318 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 102 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و یکم)گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 102 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و یکم)گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 255 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 103 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و دوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 103 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و دوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 339 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 104 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و سوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت ششم)
فیلم جلسه 104 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و سوم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 272 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 105 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و چهارم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 105 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و چهارم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 381 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 30 ثانيه
فیلم جلسه 106 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و پنجم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 106 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و پنجم)، گفتار3: رشد و نمو جنین (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 359 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 2 ثانيه
فیلم جلسه 107 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و ششم)، گفتار4: تولید مثل در جانوران (قسمت اول)
فیلم جلسه 107 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و ششم)، گفتار4: تولید مثل در جانوران (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 300 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 12 ثانيه
فیلم جلسه 108 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و هفتم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران (قسمت دوم)
فیلم جلسه 108 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت بیست و هفتم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 352 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 1 ثانيه

فایل های سرفصل 8

فیلم جلسه 109 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت اول)
فیلم جلسه 109 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 229 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 110 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 110 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دوم)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 343 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 111 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت اول)
فیلم جلسه 111 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت سوم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 344 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 112 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت چهارم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 112 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت چهارم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 271 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 113 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت پنجم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 113 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت پنجم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 273 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 114 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت ششم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 114 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت ششم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 285 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 115 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار2: تولید مثل جنسی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 115 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار2: تولید مثل جنسی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 168 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 116 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت اول)
فیلم جلسه 116 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت هفتم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 293 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 117 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت نهم)، گفتار3: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)
فیلم جلسه 117 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت نهم)، گفتار3: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 334 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم جلسه 118 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دهم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت سوم)
فیلم جلسه 118 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت دهم)، گفتار3: از یاخته تخم تا گیاه (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 220 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه
فیلم جلسه 119 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان(قسمت یازدهم)، گفتار 3: از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 119 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان(قسمت یازدهم)، گفتار 3: از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 229 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 57 ثانيه

فایل های سرفصل 9

فیلم جلسه 120 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان
فیلم جلسه 120 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (رایگان)
حجم فایل: 313 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 121 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان
فیلم جلسه 121 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت دوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (رایگان)
حجم فایل: 251 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 122 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت سوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان
فیلم جلسه 122 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت سوم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (رایگان)
حجم فایل: 234 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه
فیلم جلسه 123 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت چهارم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان
فیلم جلسه 123 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت چهارم)، گفتار 1: تنظیم کننده های رشد در گیاهان (رایگان)
حجم فایل: 300 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 124 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت پنجم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت اول)
فیلم جلسه 124 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت پنجم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 241 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 125 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت ششم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت دوم)
فیلم جلسه 125 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت ششم)، گفتار2: پاسخ به محیط (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 255 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 126 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت هفتم)، گفتار2:پاسخ به محیط (قسمت سوم)
فیلم جلسه 126 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت هفتم)، گفتار2:پاسخ به محیط (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 219 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 28 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش صفر تا صد زیست دوازدهم
رایگان
58 ساعت و 33 دقيقه
در این دوره مجموعه آموزش های درس زیست شناسی پایه دوازدهم با تدریس جلال موقاری بصورت صفر تا صد قرار داده شده است.

زیست شناسی زیست شناسی دوازدهم زیست شناسی کنکور

آموزش جامع زیست شناسی کنکور
رایگان
63 ساعت و 33 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس زیست شناسی بصوت جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش زیست شناسی کنکور زیست شناسی زیست شناسی کنکور زیست کنکور

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید