• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره مجموعه آموزش های درس زیست شناسی پایه دوازدهم با تدریس جلال موقاری بصورت صفر تا صد قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت اول)
فیلم جلسه 1 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت اول)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 450 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم)
فیلم جلسه 2 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 390 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت سوم)
فیلم جلسه 3 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت سوم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 308 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت چهارم)، گفتار 1: نوکلئیک اسید (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 426 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت اول)
فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 484 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت دوم)
فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت ششم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 337 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت سوم)
فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: همانند سازی دنا (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 371 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت اول)
فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت هشتم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 365 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت نهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت دوم)
فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت نهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 491 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت سوم)
فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت دهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 318 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 11 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی (قسمت یازدهم)، گفتار 3: پروتئین (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 430 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 47 ثانيه

فایل های سرفصل 2

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی (قسمت اول)
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت اول)، گفتار 1: رونویسی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 515 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 368 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 2 ثانيه
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سوم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 279 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 32 ثانيه
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 388 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 30 ثانيه
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 424 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت ششم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 249 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 239 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 1: رونویسی (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 394 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول)
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 324 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دوم)
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 334 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم)
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 390 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت دوازدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 338 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سیزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت سیزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 413 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم)
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت چهاردهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 287 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت پانزدهم) گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 259 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت شانزدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 470 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت نهم)
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هفدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 591 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دهم)
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار 2: به سوی پروتئین (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 467 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار3: تنظیم بیان ژن (قسمت اول)
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت هجدهم)، گفتار3: تنظیم بیان ژن (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 482 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت دوم)
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 426 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت سوم)
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 285 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 33-فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم و یکم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 33-فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیستم و یکم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 346 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیست و دوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 34 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته (قسمت بیست و دوم)، گفتار 3: تنظیم بیان ژن (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 694 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 3

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت اول)
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت اول)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 251 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت دوم)
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت دوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 382 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت سوم)
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت سوم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 387 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت چهارم)،گفتار 1: مفاهیم پایه (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 412 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت اول)
فیلم جلسه 39 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت پنجم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 413 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت دوم)
فیلم جلسه 40 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت ششم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 326 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هفتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت سوم)
فیلم جلسه 41 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هفتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 334 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هشتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 42 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت هشتم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 242 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت نهم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 43 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها (قسمت نهم)، گفتار 2: انواع صفات (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 352 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 23 ثانيه

فایل های سرفصل 4

فیلم جلسه 44-فصل چهارم:تغییردراطلاعات وراثتی(قسمت اول)،گفتار1:تغییردر ماده وراثتی جانداران(قسمت اول)
فیلم جلسه 44-فصل چهارم:تغییردراطلاعات وراثتی(قسمت اول)،گفتار1:تغییردر ماده وراثتی جانداران(قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 331 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 45-فصل چهارم:تغییردراطلاعات وراثتی(قسمت دوم)،گفتار1:تغییردر ماده وراثتی جانداران(قسمت دوم)
فیلم جلسه 45-فصل چهارم:تغییردراطلاعات وراثتی(قسمت دوم)،گفتار1:تغییردر ماده وراثتی جانداران(قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 420 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 15 ثانيه
فیلم جلسه 46-فصل چهارم:تغییردراطلاعات وراثتی(قسمت سوم)،گفتار1:تغییر درماده وراثتی جانداران(قسمت سوم)
فیلم جلسه 46-فصل چهارم:تغییردراطلاعات وراثتی(قسمت سوم)،گفتار1:تغییر درماده وراثتی جانداران(قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 549 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 47-فصل چهارم: تغییردراطلاعات وراثتی،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران(قسمت چهارم)
فیلم جلسه 47-فصل چهارم: تغییردراطلاعات وراثتی،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران(قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 417 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 374 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت ششم)
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 355 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 50 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی،گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 506 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 51 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 301 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت نهم)
فیلم جلسه 52 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 391 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دهم)
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی، گفتار 1: تغییر در ماده وراثتی جانداران (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 279 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 54 -فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی(قسمت یازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت اول)
فیلم جلسه 54 -فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی(قسمت یازدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 457 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه
فیلم جلسه 55 -فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی(قسمت دوازدهم)،گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت دوم)
فیلم جلسه 55 -فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی(قسمت دوازدهم)،گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 378 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 56-فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سیزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت سوم)
فیلم جلسه 56-فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت سیزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 363 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 57 -فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی(قسمت چهاردهم)،گفتار2: تغییر در جمعیت ها(قسمت چهارم)
فیلم جلسه 57 -فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی(قسمت چهاردهم)،گفتار2: تغییر در جمعیت ها(قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 509 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم جلسه 58-فصل چهارم:تغییر دراطلاعات وراثتی (قسمت پانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 58-فصل چهارم:تغییر دراطلاعات وراثتی (قسمت پانزدهم)، گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 454 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 59 -فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی(قسمت شانزدهم)،گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت ششم)
فیلم جلسه 59 -فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی(قسمت شانزدهم)،گفتار 2: تغییر در جمعیت ها (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 320 مگابایت مدت زمان: 30 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت اول)
فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هفدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 371 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هجدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت دوم)
فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت هجدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 248 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 62- فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت سوم)
فیلم جلسه 62- فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی (قسمت نوزدهم)، گفتار 3: تغییر در گونه ها (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 277 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 18 ثانيه

فایل های سرفصل 5

فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت اول)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت اول)
فیلم جلسه 63 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت اول)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 299 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت دوم)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 64 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت دوم)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 340 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت سوم)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 65 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت سوم)، گفتار 1: تأمین انرژی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 438 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت چهارم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت اول)
فیلم جلسه 66 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت چهارم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 346 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 67 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت پنجم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت دوم)
فیلم جلسه 67 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت پنجم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 392 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 21 ثانيه
فیلم جلسه 68 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت ششم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت سوم)
فیلم جلسه 68 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت ششم)، گفتار 2: اکسایش بیشتر (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 354 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 69 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هفتم)، گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت اول)
فیلم جلسه 69 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هفتم)، گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 443 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 70 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هشتم)، گفتار 3:زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت دوم)
فیلم جلسه 70 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت هشتم)، گفتار 3:زیستن مستقل از اکسیژن (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 225 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 6

فیلم جلسه 71 - فصل ششم: از انرژی به ماده،گفتار1:فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت اول)
فیلم جلسه 71 - فصل ششم: از انرژی به ماده،گفتار1:فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 340 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: از انرژی به ماده،گفتار1:فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: از انرژی به ماده،گفتار1:فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 412 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: از انرژی به ماده،گفتار1:فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 72 - فصل ششم: از انرژی به ماده،گفتار1:فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 412 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 73 - فصل ششم: از انرژی به ماده، گفتار1:فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی(قسمت سوم)
فیلم جلسه 73 - فصل ششم: از انرژی به ماده، گفتار1:فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی(قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 457 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 74 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت چهارم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت اول)
فیلم جلسه 74 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت چهارم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 361 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 75 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت پنجم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 75 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت پنجم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 436 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 76 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت ششم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 76 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت ششم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 355 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 77 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هفتم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 77 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هفتم)، گفتار 2: واکنش های فتوسنتزی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 316 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 78 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هشتم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت اول)
فیلم جلسه 78 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت هشتم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 301 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 79 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت نهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت دوم)
فیلم جلسه 79 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت نهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 342 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 80 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت سوم)
فیلم جلسه 80 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 508 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 25 ثانيه

فایل های سرفصل 7

فیلم جلسه 81-فصل هفتم:فناوری های نوین زیستی(قسمت اول)،گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت اول)
فیلم جلسه 81-فصل هفتم:فناوری های نوین زیستی(قسمت اول)،گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 403 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه
فیلم جلسه 82-فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی(قسمت دوم)،گفتار 1: زیست فناوری ومهندسی ژنتیک (قسمت دوم)
فیلم جلسه 82-فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی(قسمت دوم)،گفتار 1: زیست فناوری ومهندسی ژنتیک (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 356 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه
فیلم جلسه 83-فصل هفتم:فناوری های نوین زیستی(قسمت سوم)،گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت سوم)
فیلم جلسه 83-فصل هفتم:فناوری های نوین زیستی(قسمت سوم)،گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 284 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 84 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی ، گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 280 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم جلسه 85 -فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت پنجم)، گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت اول)
فیلم جلسه 85 -فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت پنجم)، گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 430 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 54 ثانيه
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت ششم)، گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت دوم)
فیلم جلسه 86 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت ششم)، گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 349 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هفتم) گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت سوم)
فیلم جلسه 87 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هفتم) گفتار 2: مهندسی پروتئین و بافت (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 404 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 88 -فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هشتم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت اول)
فیلم جلسه 88 -فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هشتم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 376 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت نهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت دوم)
فیلم جلسه 89 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت نهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 403 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت سوم)
فیلم جلسه 90 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت دهم)، گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 454 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 91-فصل هفتم:فناوری های نوین زیستی(قسمت یازدهم)،گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 91-فصل هفتم:فناوری های نوین زیستی(قسمت یازدهم)،گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 311 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 43 ثانيه

فایل های سرفصل 8

فیلم جلسه 92 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت اول)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت اول)
فیلم جلسه 92 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت اول)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 390 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 93 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت دوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت دوم)
فیلم جلسه 93 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت دوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 418 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 21 ثانيه
فیلم جلسه 94 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت سوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت سوم)
فیلم جلسه 94 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت سوم)، گفتار 1: اساس رفتار (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 384 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 95 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت چهارم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار (قسمت اول)
فیلم جلسه 95 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت چهارم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 411 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم جلسه 96 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت پنجم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار (قسمت دوم)
فیلم جلسه 96 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت پنجم)، گفتار 2: انتخاب طبیعی و رفتار (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 491 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 97 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت ششم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت اول)
فیلم جلسه 97 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت ششم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 272 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 98 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت هفتم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 98 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (قسمت هفتم)، گفتار 3: ارتباط و زندگی گروهی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 343 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 35 ثانيه

دوره های مشابه

در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزش درس زیست شناسی پایه یازدهم بصورت صفر تا صد با تدریس جلال موقاری قرار داده شده است.

آموزش زیست پایه یازدهم زیست شناسی زیست شناسی یازدهم

آموزش جامع زیست شناسی کنکور
رایگان
63 ساعت و 33 دقيقه
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس زیست شناسی بصوت جمع بندی شده از کانال Onlygram قرار داده شده است.

آموزش زیست شناسی کنکور زیست شناسی زیست شناسی کنکور زیست کنکور

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید