موضوعاتی که این مدرس تدریس می کند

معرفی احمد سلحشور

سوابق تحصیلی:

کاردانی صنایع تکنولوژی

سوابق تدریس:

بصورت ازاد
مدرسه امام خمینی 1 سال
آموزشگاه جاوید دانش 10 سال

اینجانب احمد سلحشور فرزند ابراهیم به کدملی 0076740676 صادره از تهران به شماره شناسنامه 3574 متولد 01/04/1361

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید