• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
ریاضی عمومی یک پایه و اساس بسیاری از درس‌های رشته‌های مهندسی می‌باشد. این درس در واقع ادامه درس حسابان دوره دبیرستان می‌باشد و در آن به مفاهیمی مانند تابع،‌ حد و پیوستگی، مشتق و کاربردهای آن، انتگرال‌ و کاربردهای آن و مفهموم دنباله و سری پرداخته می‌شود.

فایل های سرفصل 1

ریاضی عمومی 1 - جلسه اول - اعداد مختلط
ریاضی عمومی 1 - جلسه اول - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 39 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه دوم - اعداد مختلط
ریاضی عمومی 1 - جلسه دوم - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 15 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سوم - اعداد مختلط
ریاضی عمومی 1 - جلسه سوم - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 58 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهارم - اعداد مختلط
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهارم - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 14 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه پنجم - اعداد مختلط
ریاضی عمومی 1 - جلسه پنجم - اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 7 ثانيه

فایل های سرفصل 2

ریاضی عمومی 1 - جلسه ششم- مختصات قطبی
ریاضی عمومی 1 - جلسه ششم- مختصات قطبی (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 42 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه هفتم- مختصات قطبی
ریاضی عمومی 1 - جلسه هفتم- مختصات قطبی (رایگان)
حجم فایل: 127 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 29 ثانيه

فایل های سرفصل 3

ریاضی عمومی 1 - جلسه هشتم - تابع
ریاضی عمومی 1 - جلسه هشتم - تابع (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه نهم - ترکیب توابع
ریاضی عمومی 1 - جلسه نهم - ترکیب توابع (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 58 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه دهم - توابع خاص (یک به یک، پوشا، ...)
ریاضی عمومی 1 - جلسه دهم - توابع خاص (یک به یک، پوشا، ...) (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه یازدهم- تابع
ریاضی عمومی 1 - جلسه یازدهم- تابع (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 12 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه دوازدهم- تابع
ریاضی عمومی 1 - جلسه دوازدهم- تابع (رایگان)
حجم فایل: 153 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 22 دقيقه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سیزدهم- تابع
ریاضی عمومی 1 - جلسه سیزدهم- تابع (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 12 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهاردهم- تابع
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهاردهم- تابع (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 45 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه پانزدهم- توابع هایپربولیک (هذلولی)
ریاضی عمومی 1 - جلسه پانزدهم- توابع هایپربولیک (هذلولی) (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 35 ثانيه

فایل های سرفصل 4

ریاضی عمومی 1 - جلسه شانزدهم- تعریف حد، مفهوم همسایگی و ...
ریاضی عمومی 1 - جلسه شانزدهم- تعریف حد، مفهوم همسایگی و ... (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 18 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه هفدهم- حد و پیوستگی
ریاضی عمومی 1 - جلسه هفدهم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 43 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه هجدهم- حد و پیوستگی
ریاضی عمومی 1 - جلسه هجدهم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 40 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه نوزدهم- حد و پیوستگی
ریاضی عمومی 1 - جلسه نوزدهم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 42 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیستم- حد و پیوستگی
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیستم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 54 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و یکم - حد و پیوستگی
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و یکم - حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و دوم- حد و پیوستگی
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و دوم- حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 131 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و سوم - حد و پیوستگی
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و سوم - حد و پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 17 ثانيه

فایل های سرفصل 5

ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و چهارم - مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و چهارم - مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 10 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و پنجم- مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و پنجم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 57 دقيقه و 47 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و ششم- مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و ششم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و هفتم- مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و هفتم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت مدت زمان: 50 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و هشتم- مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و هشتم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 8 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و نهم- مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی عمومی 1 - جلسه بیست و نهم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 38 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی ام- مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی ام- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 107 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 58 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و یکم- مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و یکم- مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و دوم -مشتق و کاربرد مشتق
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و دوم -مشتق و کاربرد مشتق (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 26 ثانيه

فایل های سرفصل 6

ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و سوم -انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و سوم -انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 19 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و چهارم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و چهارم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 119 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 23 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و پنجم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و پنجم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 58 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و ششم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و ششم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 46 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و هفتم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و هفتم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 129 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 6 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و هشتم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و هشتم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 58 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و نهم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه سی و نهم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 39 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهلم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهلم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و یکم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و یکم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 13 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و دوم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و دوم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 26 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و سوم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و سوم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و چهارم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و چهارم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و پنجم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و پنجم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 20 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و ششم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و ششم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 36 ثانيه
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و هفتم- انتگرال و کاربردهای آن
ریاضی عمومی 1 - جلسه چهل و هفتم- انتگرال و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 5 ثانيه

دوره های مشابه

جبر خطی عددی
رایگان
20 ساعت و 23 دقيقه
جبر خطی در علوم پایه و مهندسی به منظور حل معادلات خطی ایجاد شده است. اما حل معادلات خطی ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با ماتریس و بردار دارد.

جبر خطی عددی مهدی میرزاپور

مبانی آنالیز عددی
رایگان
20 ساعت و 54 دقيقه
بسياری از پدیده‌ها در علوم پایه و مهندسی شامل مسائلی هستند كه نمی‌توان پاسخ آن‌ها را با روش‌های مرسوم به دست آورد. یافتن این پاسخ‌ها یا به صورت تحلیلی امکان‌پذیر نیست و یا در صورت وجود بسيار پيچيده است.

آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی مهدی میرزاپور

آموزش مشتق
رایگان
4 ساعت و 3 دقيقه
مشتق (به انگلیسی: Derivative) ایدهٔ اصلی حساب دیفرانسیل، بخش اول آنالیز ریاضی است که نرخ تغییرات تابع را نشان می‌دهد. مشتق نیز، نظیر انتگرال، از مسئله‌ای در هندسه، یعنی یافتن خط مماس در یک نقطه از منحنی ناشی شده‌است.

آموزش کاربردی مشتق آموزش مشتق آموزش مشتق ریاضیات مبحث مشتق مشتق

آموزش ریاضی کنکور
رایگان
11 ساعت و 45 دقيقه
ریاضی کنکور یکی از دروسی است که در کنکور سراسری و آزاد برای رشته های تجربی و ریاضی بسیار مهم بوده و کسب درصد بالا در درس ریاضی کنکور می تواند به مقدار زیادی بر روی رتبه نهایی کنکور تاثیر بگذارد.

آمار و احتمال آموزش ریاضی کنکور تابع حد و پیوستگی ریاضی کنکور کاربرد مشتق

یک تابِع در ریاضیات یک رابطه دوتایی روی دو مجموعه است که هر عنصر در مجموعه اول را دقیقاً به یک عنصر در مجموعه دوم مرتبط می‌کند. مثلثات (به انگلیسی: Trigonometry) یکی از شاخه‌های ریاضیات است که روابط میان طول اضلاع و زاویه‌های مثلث را مطالعه می‌کند.

تابع تابع پایه یازدهم تابع و مثلثات حسابان ریاضیات پایه یازدهم مثلثات مثلثات پایه یازدهم

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید