• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
ریاضیات پایه نهم از مهم‌ترین دروس سال نهم تحصیلی هستند. هرچه شما دانش آموزان در این پایه تمرین بیشتری روی ریاضیات پایه نهم داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ روی ریاضیات تمرکز کنید، در سال‌های آینده پایه قوی‌تر خواهید داشت و با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم زمان بیشتری روی این درس بگذارید.

فایل های سرفصل 1

ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 1 : معرفی مجموعه ها و مجموعه تهی
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 1 : معرفی مجموعه ها و مجموعه تهی (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 2 : درباره زیر مجموعه ها و تعدادشان
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 2 : درباره زیر مجموعه ها و تعدادشان (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 3 : برابری مجموعه ها
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 3 : برابری مجموعه ها (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 4 : کاربرد و نمایش مجموعه ها
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 4 : کاربرد و نمایش مجموعه ها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 6 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 5 : اجتماع، اشتراک، تفاضل مجموعه ها
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 5 : اجتماع، اشتراک، تفاضل مجموعه ها (رایگان)
حجم فایل: 112 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 13 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 6 : مجموعه ها و احتمال
ریاضی 9 - فصل 1 - بخش 6 : مجموعه ها و احتمال (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه

فایل های سرفصل 2

ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 1 : معرفی اعداد حقیقی و گنگ
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 1 : معرفی اعداد حقیقی و گنگ (رایگان)
حجم فایل: 130 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 22 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 2 : نمایش مجموعه اعداد روی نمودار
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 2 : نمایش مجموعه اعداد روی نمودار (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 44 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 3 : معرفی قدر مطلق
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 3 : معرفی قدر مطلق (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 4 : قدر مطلق و اعداد رادیکالی
ریاضی 9 - فصل 2 - بخش 4 : قدر مطلق و اعداد رادیکالی (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 3

ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 1 : استدلال ، فرض و حکم
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 1 : استدلال ، فرض و حکم (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 2 : نحوه ی پیدا کردن فرض ها و اثبات حکم
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 2 : نحوه ی پیدا کردن فرض ها و اثبات حکم (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 15 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 3 : اثبات زاویه ها به کمک توازی و تعامد
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 3 : اثبات زاویه ها به کمک توازی و تعامد (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 39 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 4 : اثبات همنهشتی مثلث ها
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 4 : اثبات همنهشتی مثلث ها (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 55 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 5 : اثبات متوازی الاضلاع ها
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 5 : اثبات متوازی الاضلاع ها (رایگان)
حجم فایل: 108 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 44 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 6 : اثبات مثلث های قائم
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 6 : اثبات مثلث های قائم (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 7 : اثبات دایره ها
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 7 : اثبات دایره ها (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 22 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 8 : شکل های متشابه
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 8 : شکل های متشابه (رایگان)
حجم فایل: 147 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه

فایل های سرفصل 4

ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 1 : توان های مثبت و منفی
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 1 : توان های مثبت و منفی (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 45 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 2 : ضرب توان های مثبت و منفی
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 2 : ضرب توان های مثبت و منفی (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 3 : اثر توان در پرانتز ها و تقسیم کسری
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 3 : اثر توان در پرانتز ها و تقسیم کسری (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 50 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 4 : نماد علمی
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 4 : نماد علمی (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 5 : ریشه سوم
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 5 : ریشه سوم (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 16 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 6 : ساده کردن رادیکال ها
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 6 : ساده کردن رادیکال ها (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 26 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 7 : ساده کردن به روش تجزیه رادیکال ها
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 7 : ساده کردن به روش تجزیه رادیکال ها (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 55 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 8 : گویا کردن کسر ها
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 8 : گویا کردن کسر ها (رایگان)
حجم فایل: 115 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 27 ثانيه

فایل های سرفصل 5

ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 1 : ساده کردن عبارت های جبری به ترتیب درجه
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 1 : ساده کردن عبارت های جبری به ترتیب درجه (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 2 : معرفی اتحاد ها
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 2 : معرفی اتحاد ها (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 18 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 3 : تجزیه اتحاد مربع دو جمله ای
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 3 : تجزیه اتحاد مربع دو جمله ای (رایگان)
حجم فایل: 213 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 19 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 4 توضیحات: تجزیه اتحاد مزدوج
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 4 توضیحات: تجزیه اتحاد مزدوج (رایگان)
حجم فایل: 199 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 12 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 5 : تجزیه اتحاد جمله مشترک
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 5 : تجزیه اتحاد جمله مشترک (رایگان)
حجم فایل: 136 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 6 : معرفی نامعادله ها و مجموعه جواب
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 6 : معرفی نامعادله ها و مجموعه جواب (رایگان)
حجم فایل: 247 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 25 ثانيه

فایل های سرفصل 6

ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 1 : معرفی نمودار و معادله های خطی
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 1 : معرفی نمودار و معادله های خطی (رایگان)
حجم فایل: 162 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 2 : مختصات نقطه و معادله خط
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 2 : مختصات نقطه و معادله خط (رایگان)
حجم فایل: 173 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 3 : شیب و عرض از مبدا
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 3 : شیب و عرض از مبدا (رایگان)
حجم فایل: 220 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 4 : پیدا کردن شیب
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 4 : پیدا کردن شیب (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 5 : خط های موازی محور و پیدا کردن معادله خط
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 5 : خط های موازی محور و پیدا کردن معادله خط (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 54 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 6 : معرفی دستگاه معادله های خطی
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 6 : معرفی دستگاه معادله های خطی (رایگان)
حجم فایل: 144 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 7 : حل دستگاه معادله با روش حذفی
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 7 : حل دستگاه معادله با روش حذفی (رایگان)
حجم فایل: 173 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 8 : حل دستگاه معادله با روش جایگزینی و نکات این فصل
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 8 : حل دستگاه معادله با روش جایگزینی و نکات این فصل (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه

فایل های سرفصل 7

ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 1 : معرفی عبارت های گویا و کسر تعریف نشده
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 1 : معرفی عبارت های گویا و کسر تعریف نشده (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 2 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 2 : نکات ساده کردن عبارت های گویا
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 2 : نکات ساده کردن عبارت های گویا (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 52 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 3 : ضرب و تقسیم عبارت های گویا
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 3 : ضرب و تقسیم عبارت های گویا (رایگان)
حجم فایل: 214 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 28 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 4 : جمع و تفریق عبارت های گویا
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 4 : جمع و تفریق عبارت های گویا (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 5 : عبارت های گویای مرکب
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 5 : عبارت های گویای مرکب (رایگان)
حجم فایل: 330 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 29 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 6 : تقسیم چند جمله ای ها
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 6 : تقسیم چند جمله ای ها (رایگان)
حجم فایل: 308 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 51 دقيقه و 41 ثانيه

فایل های سرفصل 8

ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 1 : حجم کره نیم کره و استوانه
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 1 : حجم کره نیم کره و استوانه (رایگان)
حجم فایل: 266 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 13 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 2 : مساحت کل استوانه کره و نیم کره
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 2 : مساحت کل استوانه کره و نیم کره (رایگان)
حجم فایل: 226 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 15 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 3 : حجم هرم و مخروط
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 3 : حجم هرم و مخروط (رایگان)
حجم فایل: 256 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 4 : سطح حجم و نکات فصل
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 4 : سطح حجم و نکات فصل (رایگان)
حجم فایل: 197 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 5 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش ریاضی متوسطه دوم
رایگان
12 ساعت و 34 دقيقه
درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس متوسطه دوم می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

دنباله ها ریاضی ریاضی متوسطه دوم علوانیان مثلثات مجموعه ها

آموزش ریاضی پایه نهم
رایگان
29 ساعت و 54 دقيقه
درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس سال هشتم تحصیلی می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

پایه هشتم ریاضی ریاضی پایه هشتم علوانیان

درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس سال هفتم تحصیلی می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

پایه هفتم ریاضی ریاضی پایه هفتم علوانیان

دیدگاه ها(4)

user

Maryam در 3 سال پیش

بهترینید
و من تمام درس های ریاضی رو از فیلم های شما نگاه می کنم و همشون رو خیلی خوب یاد میگیرم
واقعا تدریستون عالی هس 👍😍
انشاءالله هر جا هستید سلامت باشید
با آرزوی موفقیت برای شما ☕

user

yekta ilshahy در 3 سال پیش

سلام استاد ممنون از تدریس خوبتون
با فیلم های شما ریاضی رو بهتر یاد گرفتم
انشالله هر جا که هستید سلامت باشید 🌹🌹

user

Ermia در 3 سال پیش

سلام. آقای علوانیان بهترینن من هر وقت کلیپ های ایشون رو نگاه کردم سر امتحان نمره عالی گرفتم❤️❤️

user

Ermia در 3 سال پیش

سلام. آقای علوانیان بهترینن من هر وقت کلیپ های ایشون رو نگاه کردم سر امتحان نمره عالی گرفتم❤️❤️

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید