• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
آموزش بخش مشتقات ریاضی را میتوانید به طور کامل در اینجا مشاهده کنید.

فایل های سرفصل 1

آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 1
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 1 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 28 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 2
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 2 (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 3
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 3 (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 4
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 4 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 5
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 5 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 6
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 6 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 7
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 7 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 6 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 8
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 8 (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 9
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 9 (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 10
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 10 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 11
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 11 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 12
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 12 (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 13
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 13 (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 14
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 14 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 15
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 15 (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 16
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 16 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 17
آموزش ریاضیات بخش مشتقات درس 17 (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 26 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آموزش ریاضیات بخش مشتقات مراتب بالاتر درس 1
آموزش ریاضیات بخش مشتقات مراتب بالاتر درس 1 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 44 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آموزش ریاضیات بخش مشتقات معکوس مثلثاتی درس 1
آموزش ریاضیات بخش مشتقات معکوس مثلثاتی درس 1 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات معکوس مثلثاتی درس 2
آموزش ریاضیات بخش مشتقات معکوس مثلثاتی درس 2 (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتقات معکوس مثلثاتی درس 3
آموزش ریاضیات بخش مشتقات معکوس مثلثاتی درس 3 (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 25 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 1
آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 1 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 2
آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 2 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 3
آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 3 (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 4
آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 4 (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 5
آموزش ریاضیات بخش مشتق ضمنی درس 5 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 21 ثانيه

فایل های سرفصل 5

آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 1
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 1 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 2
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 2 (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 3
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 3 (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 4
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 4 (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 5
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 5 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 28 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 6
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 6 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 7
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 7 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 8
آموزش ریاضیات بخش موارد استمال مشتق مثلثاتی درس 8 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 48 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش ریاضی عمومی 1
رایگان
16 ساعت و 6 دقيقه
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته، «انتگرال» (Integral) است. در حقیقت می‌توان گفت قلب ریاضیات مدرن، مفهوم مشتق است. اعداد مختلط دسته ویژه‌ای از اعداد هستند که از ترکیب یک عدد حقیقی و یک عدد موهومی به دست می‌آیند.

آموزش ریاضی اعداد مختلط انتگرال ریاضی 1 مشتق مشتق و انتگرال

زبان اردو
رایگان
7 ساعت و 8 دقيقه
شما می توانید در اینجا با برخی از لغات چرکسی آشناشوید.

زبان چرکس مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات زبان آفریقایی آشناشوید.

زبان آفریقایی مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات زبان بوسنیایی آشنا شوید.

زبان بوسنیایی مدرن آموز

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید