معادلات دیفرانسیل ازجمله درس‌هایی است که در تمامی رشته‌های فنی و مهندسی، ریاضی، فیزیک، شیمی و برخی از رشته‌های مهندسی کشاورزی وجود دارد و کاربردهای گسترده‌ای در تمامی این رشته‌ها و حتی برخی رشته‌های شاخه اقتصاد دارد. به همین دلیل یادگیری دقیق، عمیق و مفهومی معادلات‌دیفرانسیل اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این دوره آموزشی به آموزش معادلات دیفرانسیل پرداخته شده‌است، برای شروع این دوره، دانشجویان باید دانش قبلی در زمینه ریاضی عمومی یک، به‌ویژه مطالب مربوط به بخش‌ تکنیک‌های انتگرال‌گیری و سری‌های توانی داشته باشند. در دوره آموزشی معادلات دیفرانسیل، سعی شده است تا تمام سرفصل مصوب وزارت علوم برای شاخه‌های مهندسی پوشش داده شود. براساس این سرفصل، کار با مفاهیم و تعاریف اولیه موردنیاز آغاز خواهد شد.، سپس به معرفی و حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خواهیم پرداخت و انواع مختلف معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول را بررسی کرده و روش‌های حل برای آن‌ها ارائه خواهیم کرد. در ادامه به معرفی معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم می‌پردازیم. در بخش سوم به حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری‌های توانی در مجاورت نقاط عادی و تو تکین منظم می‌پردازیم.همچنین حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل نیز در این درس مورد بررسی قرار گرفته ‌‌است. در انتهای درس به مفهموم تبدیل لاپلاس و استفاده از آن برای حل مسائل مقدار اولیه پرداخته شده‌است. در انتها نیز اشاره کوچکی به مفهوم پیچش، انتگرال‌های تلفیقی و معادلات انتگرال شده‌است.

فایل های سرفصل 1

topic video file
درس ۱: تعریف معادله دیفرانسیل و مرتبه آن (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
درس ۲: معادلات دیفرانسیل خطی و همگن (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
درس ۳: درجه معادله دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
درس ۴: جواب معادله دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
درس ۵:جواب عمومی و جواب خصوصی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
درس ۶: خانواده منحنیها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
درس ۷: مثال از خانواده منحنی بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
درس ۸: یافتن معادله با دترمینان (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
درس ۹: مثال از خانواده منحنی بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 40 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
درس ۱۰: معادلات مرتبه اول معرفی و حالات خاص (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۱۱: تعریف معادلات جدایی پذیر (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
درس ۱۲: معادلات جدایی پذیر مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
درس ۱۳: معادلات جدایی پذیر مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
درس ۱۴: معادلات جدایی پذیر مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
درس ۱۵: معادلات جدایی پذیر مثال ۴ (رایگان)
حجم فایل: -1 مدت زمان: 7 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
درس ۱۶: معادلات جدایی پذیر مثال ۵ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
درس ۱۷: عامل انتگرال ساز شکل ساده (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
درس ۱۸: عامل انتگرال ساز شکل کلی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
درس ۱۹: عامل انتگرال ساز مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
درس ۲۰: عامل انتگرال ساز مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
درس ۲۱: عامل انتگرال ساز مثال ۳ و معرفی معادلات برنولی (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۲۲: عامل انتگرال ساز مثال معادله برنولی ۱ (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
درس ۲۳: عامل انتگرال ساز مثال معادله برنولی ۲ (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
درس ۲۴: تعریف معادلات کامل (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۲۵: روش حل معادلات کامل (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
درس ۲۶: معادلات کامل مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
درس ۲۷: معادلات کامل مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
درس ۲۸: معادلات کامل مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
درس ۲۹: فاکتور انتگرال معرفی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه
topic video file
درس ۳۰: روش یافتن فاکتور انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
درس ۳۱: روش حل معادلات با فاکتور انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
درس ۳۲: فاکتور انتگرال مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
درس ۳۳: فاکتور انتگرال مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
درس ۳۴: حل معادلات با کمک دیفرانسیل کامل (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
درس ۳۵: معادلات ریکاتی (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
درس ۳۶: معادلات همگن معرفی و آزمون همگنی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
درس ۳۷: روش حل معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
درس ۳۸: معادلات همگن مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
درس ۳۹: معادلات همگن مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
درس ۴۰: معادلات همگن مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
درس ۴۱: تعریف پوش و روش یافتن آن (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
درس ۴۲: پوش مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
درس ۴۳: پوش مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
درس ۴۴: نقاط استثنایی و مثال (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
درس ۴۵: مسیرهای قائم تعریف روش یافتن و یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
درس ۴۶: مسیرهای قائم مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۴۷: مسیرهای قائم تعریف مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
درس ۴۸: معادله کلرو معرفی و روش حل (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
درس ۴۹: معادله کلرو مثال (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 45 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
درس ۵۰: معادلات مرتبه دوم تعریف و حالت خاص اول (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
درس ۵۱: معادلات مرتبه دوم حالت دوم روش حل و مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
درس ۵۲: معادلات مرتبه دوم حالت دوم مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
درس ۵۳: معادلات مرتبه دوم حالت سوم روش حل و مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
درس ۵۴: معادلات مرتبه دوم حالت سوم مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
درس ۵۵: تعاریف و قضایا بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
درس ۵۶: تعاریف و قضایا بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
درس ۵۷: تعاریف و قضایا بخش ۳ (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
درس ۵۸: تعاریف و قضایا بخش ۴ (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
درس ۵۹: روش کاهش مرتبه معرفی روش (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
درس ۶۰: اجرای روش کاهش مرتبه و مثال (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
درس ۶۱: روش کاهش مرتبه مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
درس ۶۲: روش کاهش مرتبه مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
درس ۶۳: معادلات همگن با ضرایب ثابت معرفی و ایده حل (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
درس ۶۴: معادلات همگن با ضرایب ثابت حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
درس ۶۵: معادلات همگن با ضرایب ثابت حالت دوم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
درس ۶۶: معادلات همگن با ضرایب ثابت حالت سوم (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
درس ۶۷: معادلات همگن با ضرایب ثابت جمع‌بندی و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
درس ۶۸: معادلات ناهمگن با ضرایب ثابت مقدمه و کلیات (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
درس ۶۹: ایده روش ضرایب نامعین (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
درس ۷۰: روش ضرایب نامعین یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
درس ۷۱: روش ضرایب نامعین حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
درس ۷۲: روش ضرایب نامعین حالت دوم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
درس ۷۳: روش ضرایب نامعین حالت سوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
درس ۷۴: روش ضرایب نامعین حالت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۷۵: روش ضرایب نامعین حالت ۵ و ۶ و ۷ (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
درس ۷۶: روش تغییر پارامترها معرفی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
درس ۷۷: روش تغییر پارامترها بیان روش (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
درس ۷۸: روش تغییر پارامترها مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
درس ۷۹: روش تغییر پارامترها مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
درس ۸۰: روش تغییر پارامترها مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
درس ۸۱: عملگر D تعریف و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
درس ۸۲: عملگر معکوس و قضیه اول (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
درس ۸۳: عملگر D قضایای دوم و سوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۸۴: استفاده از عملگر D حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
درس ۸۵: استفاده از عملگر D حالت اول مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
درس ۸۶: استفاده از عملگر D روش دوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
درس ۸۷: استفاده از عملگر D حالت دوم و مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
درس ۸۸: استفاده از عملگر D حالت سوم و مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
درس ۸۹: استفاده از عملگر D حالت سوم مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
درس ۹۰: استفاده از عملگر D حالت سوم مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
درس ۹۱: استفاده از عملگر D حالت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
درس ۹۲: استفاده از عملگر D حالت چهارم مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
درس ۹۳: استفاده از عملگر D حالت چهارم مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
درس ۹۴: استفاده از عملگر D حالت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
درس ۹۵: استفاده از عملگر D حالت ششم (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
درس ۹۶: استفاده از عملگر D حالت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
درس ۹۷: استفاده از عملگر D حالات دیگر (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
درس ۹۸: معادله اویلر معرفی و شرح روش (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۹۹: مثال معادله اویلر (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 47 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
درس ۱۰۰: حل معادلات با سری توانی معرفی و ضرورت (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۱: یادآوری سریهای توانی بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۲: یادآوری سریهای توانی بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۳: یادآوری سریهای توانی بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۴: تعریف نقاط عادی و تکین (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۵: انواع تقاط تکین (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۶: حل معادلات مرتبه اول با سری مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۷: حل معادلات مرتبه اول با سری مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۸: حل معادلات مرتبه دوم با سری شرح روش (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
درس ۱۰۹: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۰: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۱: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۲: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۴ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۳: شکل کلی جواب در مجاورت نقطه تکین منظم (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۴: تعیین معادله مشخصه (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۵: قضیه فروبنیوس (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۶: مثال حالت اول بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۷: مثال حالت اول بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۸: جواب در مجاورت نقطه تکین منظم حالت دوم بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
درس ۱۱۹: جواب در مجاورت نقطه تکین منظم حالت دوم بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۰: جواب در مجاورت نقطه تکین منظم حالت دوم بخش ۳ (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۱: حل معادله لژاندر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۲: چندجمله ای های لژاندر (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۳: خواص چندجمله ای های لژاندر (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۴: حل معادله هرمیت و چندجمله ای هرمیت (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۵: تابع گاما مقدمه و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۶: معادله بسل مقدمه و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۷: معادله بسل یافتن جواب اول (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
درس ۱۲۸: تابع بسل و ارتباط آن با معادله بسل (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
درس ۱۲۹: دستگاه معادلات دیفرانسیل مقدمه و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۰: قضایا و تعاریف لازم برای دستگاه معادلات خطی (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۱: روش ضرایب نامعین تعیین معادله مشخصه (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۲: روش ضرایب نامعین حالت ۱ ریشه های حقیقی متمایز (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۳: روش ضرایب نامعین حالت ۲ ریشه های مختلط (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۴: روش ضرایب نامعین مثال حالت ۲ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۵: روش ضرایب نامعین حالت ۳ ریشه های برابر (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۶: روش تغییر پارامترها برای حل دستگاه های ناهمگن (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۷: روش حذفی مقدمه و ایده کلی (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۸: مثال اول 62 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
درس ۱۳۹: تعیین تعداد ثابت مورد نیاز و مثال دوم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۰: تعیین تعداد ضرایب ثابت با دترمینان و مثال (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه

فایل های سرفصل 6

topic video file
درس ۱۴۱: تبدیل لاپلاس تعریف و چند تبدیل لاپلاس مهم (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۲: چند تبدیل لاپلاس مهم دیگر (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۳: دو مثال دیگر (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۴: چند قضیه پیرامون تبدیلات لاپلاس (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۵: تبدیل معکوس لاپلاس و مثال (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۶: قضیه اول انتقال و مثال (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۷: تابع هوی‌ساید معرفی و کاربرد (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۸: تبدیل لاپلاس تابع هوی ساید و قصیه دوم انتقال (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
درس ۱۴۹: تبدیل لاپلاس مشتق و کاربرد آن (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۰: حل مسایل مقدار اولیه با تبدیل لاپلاس مقدمات (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۱: حل مسایل مقدار اولیه با تبدیل لاپلاس دو مثال (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۲: تبدیل لاپلاس انتگرال به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۳: مشتق تبدیل لاپلاس با مثال (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۴: مشتق تبدیل لاپلاس دو مثال دیگر (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۵: انتگرال تبدیل لاپلاس با مثال (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۶: مثالی از معادله با ضرایب غیر ثابت (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۷: حل دستگاه معادلات دیفرانسیل با تبدیل لاپلاس (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۸: تبدیل لاپلاس توابع متناوب با مثال (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
درس ۱۵۹: تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع و مثال (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
درس ۱۶۰: تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع و مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
درس ۱۶۱: معادلات انتگرال با مثال (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت مدت زمان: 7 دقيقه و 36 ثانيه

دیدگاه ها(2)

user

کامران در 3 ماه پیش

سلام
آموزشتان عالی

user

moradpoor ali در 2 ماه پیش

سلام ممنون از سایت خوبتون. خدا قوت.ببخشید آموزش میپل میخواستم ...در صورت امکان راهنمایی بفرمایید

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید