الکتریسیته ساکن به مطالعه بارهای ساکن می پردازد. وقتی که چند قدمی روی فرش راه رفته و سپس دستگیره فلزی در با دست گرفته شود، وجود الکتریسیته به صورت یک شوک الکتریکی حس می گردد. از روزگاران بسیار قدیم که فلاسفه یونان مطالعه در این وادی را آغاز نمودند تا به امروز، علوم الکتریسته پیشرفت چشمگیری را تجربه نموده است به گونه ای که مبنای کار وسایلی، نظیر: تلفن همراه، تلویزیون و رایانه را تشکیل می دهد.


این آموزش در حال تکمیل می باشد.

فایل های سرفصل 1

topic video file
جلسۀ اول : فصل 1 یازدهم (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
جلسۀ دوم : فصل 1 یازدهم (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
جلسۀ سوم: فصل 1 یازدهم (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
جلسۀ چهارم: فصل 1 یازدهم (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
جلسۀ پنجم: فصل 1 یازدهم (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
جلسۀ ششم: فصل 1 یازدهم (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
جلسۀ هفتم: فصل 1 یازدهم (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت مدت زمان: 34 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
جلسۀ هشتم: فصل 1 یازدهم (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
جلسۀ نهم: فصل 1 یازدهم (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
جلسۀ دهم : فصل 1 یازدهم (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
جلسۀ یازدهم : فصل 1 فیزیک 2 (قسمت یازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
جلسۀ دوازدهم : فصل 1 فیزیک 2 (قسمت دوازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
جلسۀ سیزدهم : فصل 1 فیزیک 2 (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
جلسۀ چهاردهم فصل 1 فیزیک 2 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
جلسۀ پانزدهم فصل 1 فیزیک 2 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
جلسۀ شانزدهم فصل 1 فیزیک 2 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
جلسۀ هفدهم فصل 1 فیزیک یازدهم (حل تمرینات دوره ای) (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
جلسۀ هجدهم فصل 1 فیزیک یازدهم (حل تمرینات دوره ای) (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 50 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
جلسۀ اول فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
جلسۀ دوم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
جلسۀ سوم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
جلسۀ چهارم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
جلسۀ پنجم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
جلسۀ ششم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
جلسۀ هفتم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
جلسۀ هشتم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
جلسۀ نهم فصل 2 یازدهم (مقاومت های موازی) (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
قاعدۀ تقسیم جریان در مدارهای موازی (آموزش نکته و تست) (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
جلسۀ دهم فصل 2 فیزیک یازدهم (ساده سازی مدار و مقاومت معادل) (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
جلسۀ یازدهم فصل 2 فیزیک یازدهم (تحلیل مدار) (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
جلسۀ دوازدهم فیزیک 2 (حل تمرینات دوره ای 1 تا 11) (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
جلسۀ سیزدهم فیزیک 2 (حل تمرینات دوره ای 12 تا 22) (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
جلسۀ چهاردهم فیزیک 2 (حل تمرینات دوره ای 23 تا 33) (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 1 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید