در شروع لازم است ذکر کنیم که با وجود اینکه این تدریس برای دانش آموزان رشته ریاضی آماده شده است، اما تمامی مباحث کتاب فیزیک دهم رشته تجربی را نیز پوشش می دهد. فیزیک سال دهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که شروع آشنایی دانش آموز با مباحث جدی علم فیزیک است و لذا شیوه تدریس فیزیک دهم، نگرش دانش آموزان نسبت به درس فیزیک و حتی در یک سطح بالاتر نگرش دانش آموزان نسبت به قوانین حاکم بر طبیعت را پایه ریزی می کند. از طرف دیگر، هر ساله بین ۲۵ تا ۳۵ درصد سوالات کنکور درس فیزیک رشته های تجربی و ریاضی از کتاب فیزیک ۱ یا فیزیک دهم طرح می شود و همچنین اهمیت و نقش درس فیزیک در تعیین رتبه و تراز دانش آموزان در رشته های ریاضی و تجربی بر کسی پوشیده نیست.

فایل های سرفصل 1

topic video file
جلسۀ اول : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
جلسۀ دوم : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
جلسۀ سوم : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
جلسۀ چهارم: فصل 1 فیزیک دهم (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
جلسۀ پنجم : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
جلسۀ ششم: فصل 1 فیزیک دهم (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
حل تمرینات دوره ای فصل 1 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 29 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
جلسۀ اول فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
جلسۀ دوم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
جلسۀ سوم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
جلسۀ چهارم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
جلسۀ پنجم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
جلسۀ ششم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
جلسۀ هفتم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
جلسۀ هشتم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
حل تمرینات دوره ای فصل 2 فیزیک دهم (بخش اول) (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
حل تمرینات دوره ای فصل 2 فیزیک دهم (بخش دوم) (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 34 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
جلسۀ اول فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
جلسۀ دوم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 4 ثانيه
topic video file
جلسۀ سوم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
جلسۀ چهارم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
جلسۀ پنجم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
جلسۀ ششم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
جلسۀ هفتم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
جلسۀ هشتم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
جلسۀ نهم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
جلسۀ دهم فصل 3 فیزیک دهم (حل تمرینات پایان فصل) (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
جلسۀ یازدهم حل تمرینات 1 تا 12 پایان فصل دهم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 29 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
جلسۀ اول فصل 4 فیزیک دهم (دما و دماسنجی) (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
جلسۀ دوم فصل 4 فیزیک دهم (دماسنج های معیار - انبساط گرمایی) (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
جلسۀ سوم فصل 4 فیزیک دهم ( انبساط گرمایی : انبساط طولی) (رایگان)
حجم فایل: 486 کیلوبایت و 640 بایت مدت زمان: 30 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
جلسۀ چهارم فصل 4 فیزیک دهم (انبساط سطحی) (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 10 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسه اول) (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ دوم) (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ سوم) (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ چهارم - بخش اول) با تدریس مهندس علی قرغانی (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ چهارم - بخش دوم) با تدریس مهندس علی قرغانی (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه
topic video file
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ ششم) (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 23 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید