زبان برنامه‌نویسی C یکی از محبوبترین زبانهای برنامه‌نویسی است که در بیشتر رشته‌ّای فنی و مهندسی به عنوان نخستین زبان برنامه‌نویسی به دانشجویان آموزش داده می‌شود.

در این دوره سعی شده است تا این زبان برنامه‌نویسی از ابتدا و برای علاقه‌مندان به برنامه نویسی که هیچ چیزی در مورد این زبان و برنامه‌نویسی نمی دانند با روش پروژه محور آموزش داده شود. در طول تدریس این زبان مثال‌های بسیار زیادی زده است که باعث یادگیری بهتر توسط کاربران می‌شود. این دوره در حال تکمیل است و در آینده مطالب بیشتری به آن افزوده خواهد شد.

فایل های سرفصل 1

topic video file
آموزش C درس ۱: تعریف الگوریتم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲: مثال هایی از الگوریتم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳: معرفی فلوچارت و یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 30 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
آموزش C درس ۴: چرا C و معرفی مقدمات لازم (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵: نکاتی پیرامون برنامه‌نویسی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۶: ساختار کلی یک برنامه به زبان C (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۷: چگونگی ایجاد،‌کامپایل و اجرای یک برنامه در code blocks (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۸: دستور خروجی cout به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۹: کامنت نویسی در برنامه (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۱۰: متغیر- تعریف و انواع آن (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۱۱: دستور ورودی cin به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۱۲: دستوات printf و scanf (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۱۳: تعریف مقادیر ثابت با define (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
آموزش C درس ۱۴: انواع عملگر در زبان C (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۱۵: ساختارهای تصمیم دستور if (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۱۶: ساختارهای else if به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۱۷: ساختار switch به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 43 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
آموزش C درس ۱۸: حلقه for معرفی و یک مثال ساده (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۱۹: حلقه for مثال محاسبه محموع سری (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲۰: حلقه for مثال تشخیص اول بودن عدد (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲۱: حلقه for مثال یافتن M عدد اول (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲۲: حلقه for مثال یافتن مجموع سری متناوب (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲۳: حلقه while معرفی و یک مثال ساده (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲۴: حلقه while مثال محاسبه معدل (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲۵: حلقه do , مثال محاسبه معدل (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲۶: حلقه for محاسبه حاصل ضرب بدون استفاده از ضرب (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲۷: حلقه while محاسبه خارج قسمت بدون استفاده از تقسیم (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 10 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
آموزش C درس ۲۸: آرایه ها معرفی و چگونگی استفاده (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۲۹: آرایه ها مثال یافتن بیشترین و کمترین مقدار عناصر آرایه با for (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳۰: آرایه‌ها مثال درس پیشین با حلقه while (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳۱: آرایه ها مثال تفکیک ارقام (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳۲: آرایه ها مثال تبدیل مبنا (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳۳: آرایه ها دوبعدی خواندن و دسترسی به آرایه (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 58 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳۴: آرایه‌ها دوبعدی جمع دو ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳۵: آرایه ها دوبعدی ضرب دو ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 44 ثانيه

فایل های سرفصل 6

topic video file
آموزش C درس ۳۶: توابع کتابخانه ای معرفی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳۷: توابع کتابخانه ای مثال اعداد تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳۸: توابع غیر کتابخانه ای معرفی و ضرورت (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۳۹: حل معادله درجه دوم با تابع (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۴۰: متغیرهای محلی و عمومی (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۴۱: مثال از ارسال کاراکتر به تابع (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 5 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۴۲: انواع تابع از نظر برگشت مقدار به برنامه فراخوان (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۴۳: ارسال آرایه به تابع (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۴۴: مثالی از برنامه با دو تابع (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۴۵: برنامه درس پیش با برخی تغییرات (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۴۶: مثالی دیگر از برنامه با دو تابع (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۴۷: کلاس های حافظه و کلاس حافظه اتوماتیک (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۴۸: کلاس های حافظه و کلاس ثبات (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 47 ثانيه

فایل های سرفصل 7

topic video file
آموزش C درس ۴۹: معرفی رشته و چاپ رشته در خروجی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵۰: خواندن رشته (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵۱: مثال اول از کار با رشته شمارش کلمات (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵۲: مثال دوم ایجاد تغییر در رشته (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 14 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵۳: ارسال رشته به تابع مثال شمارش رخداد یک کاراکتر (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵۴: شمارش تعداد تکرار تمام کاراکترهای یک رشته (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵۵: چند تابع در مورد رشته ها (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵۶: توابع بازگشتی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 57 ثانيه

فایل های سرفصل 8

topic video file
آموزش C درس ۵۷: اشاره گرها معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵۸: مفهموم اشاره گر و عملگرهای اشاره گر (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۵۹: اعمال روی اشاره گر (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۶۰: فراخوانی توابع با ارجاع و کاربرد اشاره گر در این موضوع (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۶۱: تعویض محتویات دو متغیر با تابع و اشاره گر (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 35 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۶۲: مرتب سازی حبابی با استفاده از اشاره گرها (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۶۳: ارسال آرایه به تابع و پیمایش آرایه (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۶۴: ارسال آٰایه دوبعدی به تابع و مثال ترانهاده کردن ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 13 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۶۵: رشته ها و اشاره گر به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
آموزش C درس ۶۶: مثال شمارش رخدادهای یک کاراکتر در یک رشته (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 40 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید