در بسیاری از مباحث،‌نیاز به انجام برخی محاسبات مانند محاسبه انتگرال، حل دستگاه‌های معادلات، حل معادلات دیفرانسیل ، حل معادلات غیرخطی و ... می‌باشد. در بسیاری از این گونه مسایل امکان حل مساله به روش مستقیم و یافتن جواب دقیق نیست. در این لحظه محاسبات عددی به ماجرا ورود می‌کند و گره از کار می‌گشاید. در این درس به ارائه روش‌های پرداخته شده است که می‌تواند در حل مسایل به روش‌های عددی به کار برده شود. همچنین در این درس نیم نگاهی به نرم‌افزار MATLAB به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای انجام محاسبات شده است.

فایل های سرفصل 1

topic video file
معرفی درس و نرم افزار (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
انواع خطا (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
خطای حاصل از جمع و ضرب (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
پایداری (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
محاسبه خطای توابع (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 12 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
یافتن محدوده ریشه‌ ها (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
روش دوبخشی (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه
topic video file
روش نابجایی (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
روش نقطه ثابت (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
روش نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 28 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
درونیابی معرفی و مقدمه (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
روش ضرایب نامعین (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
چندجمله ای درونیاب لاگرانژ (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه
topic video file
چندجمله ای درونیاب نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
تفاضلات پیشرو و پسرو (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 10 ثانيه
topic video file
برازش داده ها بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
برازش داده ها بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
انتگرال گیری عددی روش ضرایب نامعین ایده کلی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
انتگرال گیری عددی روش مستطیلی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
انتگرال گیری عددی روش ذوزنقه ای (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه
topic video file
انتگرال گیری عددی روش سیمپسون (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 27 ثانيه
topic video file
انتگرال گیری گاوسی مقدمات و ایده کلی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
معرفی چندجمله ای های متعامد لژاندر (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
استفاده از چند جمله ای های لژاندر در انتگرال گیری گاوسی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
انتگرال گیری مرکب ایده کلی و مقدمات (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
روش انتگرال گیری ذوزنقه ای مرکب (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
روش سپیمسون مرکب و مثال (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
حل دستگاه های مثلثی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
اجرای روش حذفی گاوس (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 57 ثانيه
topic video file
مثالی از روش حذفی گاوس و طرح یک مشکل (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 17 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
محورگیری جزئی و کلی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
روش گاوس ژردان و ماتریس وارون (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
روش تجزیه دولیتل LU (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
روش ژاکوبی (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
روش گاوس سایدل (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 41 ثانيه
topic video file
همگرایی روشهای تکراری (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 13 ثانيه

فایل های سرفصل 6

topic video file
روش نقطه ثابت برای حل دستگاه معادلات غیر خطی (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
روش نیوتون رافسون برای حل دستگاه معادلات غیر خطی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 7

topic video file
حل عددی معادلات دیفرانسیل - مقدمه و ضرورت (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش سری تیلور (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش اویلر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 9 ثانيه
topic video file
حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش اویلر بهبود یافته (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 3 ثانيه
topic video file
حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه دوم (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه چهارم (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 53 ثانيه

فایل های سرفصل 8

topic video file
حل عددی دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
حل معادلات دیفرانسیل بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
حل دستگاه معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
مقایسه dsolve با ode45 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 41 ثانيه

دیدگاه ها(1)

user

شعبان بخشعلی زاده در 2 ماه پیش

بسیارعالی موفق باشید

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید