• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
این دوره به آموزش درس مبانی آنالیز عددی بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم برای این درس تهیه شده است.  در این درس به معرفی روش‌های عددی برای حل معادلات غیرخطی، درونیابی، انتگرال گیری عددیو دیگر مباحث مرتبط با درس پرداخته شده است.

این درس بدون در نظر گرفتن اثبات قضایا می‌ةواند مورد استفاده دانشجویان رشته‌ّای فنی و مهندسی نیز قرار بگیرد.

فایل های سرفصل 1

آنالیز(محاسبات) عددی درس ۱: معرفی و مقدمه
آنالیز(محاسبات) عددی درس ۱: معرفی و مقدمه (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 51 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲: اعداد با ممیز شناور و گرد کردن اعداد
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲: اعداد با ممیز شناور و گرد کردن اعداد (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 39 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳: انواع خطا مطلق و نسبی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳: انواع خطا مطلق و نسبی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 27 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴: ادامه خطا و ارقام با معنی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴: ادامه خطا و ارقام با معنی (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 10 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۵: انتشار خطا
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۵: انتشار خطا (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶: پایداری الگوریتم
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶: پایداری الگوریتم (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 30 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷: معیار توقف در الگوریتم
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷: معیار توقف در الگوریتم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 42 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸: حل معادلات غیرخطی معرفی روش ها
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸: حل معادلات غیرخطی معرفی روش ها (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۹: روش تنصیف معرفی روش
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۹: روش تنصیف معرفی روش (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 24 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۰: مثال روش تنصیف و برنامه آن در متلب
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۰: مثال روش تنصیف و برنامه آن در متلب (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 42 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۱: روش کروشه ای معرفی و تعبیر هندسی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۱: روش کروشه ای معرفی و تعبیر هندسی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 41 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۲: برنامه روش کروشه ای و مقایسه با دو روش دیگر
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۲: برنامه روش کروشه ای و مقایسه با دو روش دیگر (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۳: معرفی نقطه ثابت تابع و تعبیر هندسی آن
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۳: معرفی نقطه ثابت تابع و تعبیر هندسی آن (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 2 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۴: قضیه وجود نقطه ثابت و اثبات آن
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۴: قضیه وجود نقطه ثابت و اثبات آن (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 4 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۵: قضیه وجود و یکتایی نقطه ثابت و اثبات آن
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۵: قضیه وجود و یکتایی نقطه ثابت و اثبات آن (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 31 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۶: مثال از اثبات وجود و یکتایی ریشه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۶: مثال از اثبات وجود و یکتایی ریشه (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۷: اثبات همگرایی و خطای روش نقطه ثابت
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۷: اثبات همگرایی و خطای روش نقطه ثابت (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 24 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۸: مثالی از روش نقطه ثابت به همراه برنامه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۸: مثالی از روش نقطه ثابت به همراه برنامه (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 22 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۹: چند مثال از روش نقطه ثابت
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۱۹: چند مثال از روش نقطه ثابت (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 42 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۰: مرتبه همگرایی و تعیین مرتبه همگرایی روش نقطه ثابت
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۰: مرتبه همگرایی و تعیین مرتبه همگرایی روش نقطه ثابت (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 32 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۲۱: روش آیتکن معرفی روش
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۲۱: روش آیتکن معرفی روش (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 39 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۲: مثالی از روش آیتکن
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۲: مثالی از روش آیتکن (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 56 ثانيه
آنالیز عددی درس ۲۳ همگرایی روش آیتکن
آنالیز عددی درس ۲۳ همگرایی روش آیتکن (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 38 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۴: معرفی روش نیوتون
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۴: معرفی روش نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 40 ثانيه
آنالیز عددی (محاسبات) درس ۲۵: تعبیر هندسی و برنامه روش نیوتون
آنالیز عددی (محاسبات) درس ۲۵: تعبیر هندسی و برنامه روش نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 57 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۶: واگرایی روش نیوتون
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۶: واگرایی روش نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 26 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۷: خطای روش نیوتون
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۷: خطای روش نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 31 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۸: همگرایی و مرتبه همگرایی روش نیوتون
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۸: همگرایی و مرتبه همگرایی روش نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 48 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۹: یک مثال خاص از روش نیوتون
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۲۹: یک مثال خاص از روش نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 14 ثانيه
آنالیز(محاسبات) عددی درس ۳۰: روش وتری معرفی روش
آنالیز(محاسبات) عددی درس ۳۰: روش وتری معرفی روش (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 59 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۱: مرتبه همگرایی روش وتری
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۱: مرتبه همگرایی روش وتری (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 31 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۲: یافتن ریشه مکرر از مرتبه تکرار معلوم
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۲: یافتن ریشه مکرر از مرتبه تکرار معلوم (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 14 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۳: یافتن ریشه مکرر از مرتبه تکرار نا معلوم
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۳: یافتن ریشه مکرر از مرتبه تکرار نا معلوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 36 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۴: چند قضیه درباره چندجمله ای ها
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۴: چند قضیه درباره چندجمله ای ها (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 6 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۵: جایابی ریشه ها قضیه گرشگورین
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۵: جایابی ریشه ها قضیه گرشگورین (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 14 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۶: چندجمله ای شور و قضیه شور
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۶: چندجمله ای شور و قضیه شور (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 51 ثانيه
آنالیز عددی (محاسبات) درس ۳۷: نتیجه ای از قضیه شور برای جایابی ریشه ها
آنالیز عددی (محاسبات) درس ۳۷: نتیجه ای از قضیه شور برای جایابی ریشه ها (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 30 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۸: قضیه هورنر و اثبات آن
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۸: قضیه هورنر و اثبات آن (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 1 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۹: تعمیم قضیه هورنر
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۳۹: تعمیم قضیه هورنر (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۰: پیاده سازی روش هورنر به شکل جدولی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۰: پیاده سازی روش هورنر به شکل جدولی (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 21 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۱: مثال روش هورنر برای یافتن ریشه چندجمله ای
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۱: مثال روش هورنر برای یافتن ریشه چندجمله ای (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 20 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۲: روش کاهش درجه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۲: روش کاهش درجه (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آنالیز عددی (محاسبات) درس ۴۳: درونیابی معرفی و تعریف
آنالیز عددی (محاسبات) درس ۴۳: درونیابی معرفی و تعریف (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 8 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۴: درونیابی ثابت و خطی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۴: درونیابی ثابت و خطی (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۵: روش ضرایب نامعین به همراه مثال
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۵: روش ضرایب نامعین به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 52 ثانيه
آنالیز(محاسبات) عددی درس ۴۶: درونیابی لاگرانژ مقدمه و معرفی
آنالیز(محاسبات) عددی درس ۴۶: درونیابی لاگرانژ مقدمه و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۷: درونیابی لاگرانژ قضیه وجود و یکتایی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۷: درونیابی لاگرانژ قضیه وجود و یکتایی (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 11 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۸: درونیابی لاگرانژ مثال
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۸: درونیابی لاگرانژ مثال (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 9 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۹: درونیابی لاگرانژ قضیه خطا
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۴۹: درونیابی لاگرانژ قضیه خطا (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 30 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۵۰: یافتن بهترین درونیاب
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۵۰: یافتن بهترین درونیاب (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 30 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۵۱: روش تقسیم تفاضلات مقدمه و معرفی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۵۱: روش تقسیم تفاضلات مقدمه و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز(محاسبات) عددی درس ۵۲: روش تقسیم تفاضلات تعریف کلی
آنالیز(محاسبات) عددی درس ۵۲: روش تقسیم تفاضلات تعریف کلی (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 32 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۵۳: شکل کلی چندجمله ای درونیاب با تقسیم تفاضلات
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۵۳: شکل کلی چندجمله ای درونیاب با تقسیم تفاضلات (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 40 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۴: جدول تقسیم تفاضلات و محاسبه ضرایب
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۴: جدول تقسیم تفاضلات و محاسبه ضرایب (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 6 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۵: چندجمله ی درونیاب نیوتون
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۵: چندجمله ی درونیاب نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 12 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۶: درونیاب پیشرو
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۶: درونیاب پیشرو (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۷: درونیاب پیشرو مثال ۱
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۷: درونیاب پیشرو مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۸: درونیاب پیشرو مثال ۲
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۸: درونیاب پیشرو مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 49 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۹: خطای درونیاب نیوتون
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۵۹: خطای درونیاب نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 34 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۰: درونیابی آیتکن مقدمه و معرفی
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۰: درونیابی آیتکن مقدمه و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 50 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۱: درونیابی آیتکن مثال
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۱: درونیابی آیتکن مثال (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 38 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۲: درونیاب هرمیت معرفی قضیه وجود و یکتایی بخش ۱
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۲: درونیاب هرمیت معرفی قضیه وجود و یکتایی بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۳: درونیاب هرمیت معرفی قضیه وجود و یکتایی بخش ۲
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۳: درونیاب هرمیت معرفی قضیه وجود و یکتایی بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۴: درونیاب هرمیت مثال
آنالیز (محاسبات عددی) عددی درس ۶۴: درونیاب هرمیت مثال (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 44 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۵: انتگرال گیری عددی روش ضرایب نامعین ایده کلی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۵: انتگرال گیری عددی روش ضرایب نامعین ایده کلی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 42 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۶: انتگرال گیری عددی روش مستطیلی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۶: انتگرال گیری عددی روش مستطیلی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۷ انتگرال گیری عددی روش ذوزنقه ای
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۷ انتگرال گیری عددی روش ذوزنقه ای (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۸: انتگرال گیری عددی روش سیمپسون
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۸: انتگرال گیری عددی روش سیمپسون (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 27 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۹: فرمول انتگرال گیری عددی مبتنی بر درونیاب لاگرانژ
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۶۹: فرمول انتگرال گیری عددی مبتنی بر درونیاب لاگرانژ (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 51 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۰: روش ذوزنقه ای با درونیابی لاگرانژ
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۰: روش ذوزنقه ای با درونیابی لاگرانژ (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 23 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۱: روش سیمپسون با استفاده از چندجمله ای لاگرانژ
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۱: روش سیمپسون با استفاده از چندجمله ای لاگرانژ (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۲: محاسبه جمله خطای روش سیمپسون
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۲: محاسبه جمله خطای روش سیمپسون (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۳: فرمول های باز و بسته نیوتون کاتس
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۳: فرمول های باز و بسته نیوتون کاتس (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 49 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۴: محاسبه ضرایب فرمول های باز و بسته نیوتون کاتس
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۴: محاسبه ضرایب فرمول های باز و بسته نیوتون کاتس (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 47 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۵: قضایای محاسبه خطای روش های باز و بسته نیوتون کاتس
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۵: قضایای محاسبه خطای روش های باز و بسته نیوتون کاتس (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 9 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۶: روش سیپسون با استفاده از فرمول بسته نیوتون کاتس
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۶: روش سیپسون با استفاده از فرمول بسته نیوتون کاتس (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 28 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۷: انتگرال گیری مرکب ایده کلی و مقدمات
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۷: انتگرال گیری مرکب ایده کلی و مقدمات (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 21 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۸: روش انتگرال گیری ذوزنقه ای مرکب
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۸: روش انتگرال گیری ذوزنقه ای مرکب (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 47 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۹: روش سپیمسون مرکب و مثال
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۷۹: روش سپیمسون مرکب و مثال (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 53 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸۰: انتگرال گیری گاوسی مقدمات و ایده کلی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸۰: انتگرال گیری گاوسی مقدمات و ایده کلی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 47 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸۱: معرفی چندجمله ای های متعامد لژاندر
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸۱: معرفی چندجمله ای های متعامد لژاندر (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 50 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸۲: استفاده از چند جمله ای لژاندر در انتگرالگیری گاوسی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸۲: استفاده از چند جمله ای لژاندر در انتگرالگیری گاوسی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸۳: خطای روش انتگرال‌گیری گاوسی
آنالیز (محاسبات) عددی درس ۸۳: خطای روش انتگرال‌گیری گاوسی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 38 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس معادلات دیفرانسیل
رایگان
4 ساعت و 45 دقيقه
معادله دیفرانسیل نوعی معادله ریاضی محض است که بیانگر یک تابع مجهول(محصول محض) از یک یا چند متغیر مستقل و مشتق هایی با مرتبه‌های مختلف(ضریب دیفرانسیلی متغیر) نسبت به متغیرهای مستقل است.

حل معادلات معادلات انتگرال معادلات دانشگاه معادلات دیفرانسیل معادلات مرتبه اول معادلات مرتبه دوم

مبانی آنالیز عددی
رایگان
20 ساعت و 54 دقيقه
بسياری از پدیده‌ها در علوم پایه و مهندسی شامل مسائلی هستند كه نمی‌توان پاسخ آن‌ها را با روش‌های مرسوم به دست آورد. یافتن این پاسخ‌ها یا به صورت تحلیلی امکان‌پذیر نیست و یا در صورت وجود بسيار پيچيده است.

آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی مهدی میرزاپور

آموزش انتگرال
رایگان
1 ساعت و 55 دقيقه
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته، «انتگرال» (Integral) است. از این مفهوم می‌توان به‌منظور محاسبه مساحت، حجم و طول استفاده کرد. نماد استفاده شده برای توصیف انتگرال، s کشیده است.

آموزش انتگرال انتگرال انتگرال گیری عددی مشتق و انتگرال معادلات انتگرال

برنامه‌‌نویسی به زبان C
رایگان
11 ساعت و 5 دقيقه
زبان برنامه‌نویسی C یکی از محبوبترین زبانهای برنامه‌نویسی است که در بیشتر رشته‌ّای فنی و مهندسی به عنوان نخستین زبان برنامه‌نویسی به دانشجویان آموزش داده می‌شود.

mesforush آرایه اشاره گر برنامه نویسی زبان سی مس فروش

آنالیز عددی (۲)
رایگان
21 ساعت و 6 دقيقه

دیدگاه ها(2)

user

سیاوش مطلوبی در 1 سال پیش

دستت طلا

user

سیاوش مطلوبی در 1 سال پیش

بسیار عالی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید