• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

الکتریسیته ساکن به مطالعه بارهای ساکن می پردازد. وقتی که چند قدمی روی فرش راه رفته و سپس دستگیره فلزی در با دست گرفته شود، وجود الکتریسیته به صورت یک شوک الکتریکی حس می گردد. از روزگاران بسیار قدیم که فلاسفه یونان مطالعه در این وادی را آغاز نمودند تا به امروز، علوم الکتریسته پیشرفت چشمگیری را تجربه نموده است به گونه ای که مبنای کار وسایلی، نظیر: تلفن همراه، تلویزیون و رایانه را تشکیل می دهد.


این آموزش در حال تکمیل می باشد.

فایل های سرفصل 1

جلسۀ اول : فصل 1 یازدهم (قسمت اول)
جلسۀ اول : فصل 1 یازدهم (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 49 ثانيه
جلسۀ دوم : فصل 1 یازدهم (قسمت دوم)
جلسۀ دوم : فصل 1 یازدهم (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 32 ثانيه
جلسۀ سوم: فصل 1 یازدهم (قسمت سوم)
جلسۀ سوم: فصل 1 یازدهم (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 26 ثانيه
جلسۀ چهارم: فصل 1 یازدهم (قسمت چهارم)
جلسۀ چهارم: فصل 1 یازدهم (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 40 ثانيه
جلسۀ پنجم: فصل 1 یازدهم (قسمت پنجم)
جلسۀ پنجم: فصل 1 یازدهم (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 22 ثانيه
جلسۀ ششم: فصل 1 یازدهم (قسمت ششم)
جلسۀ ششم: فصل 1 یازدهم (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 28 ثانيه
جلسۀ هفتم: فصل 1 یازدهم (قسمت هفتم)
جلسۀ هفتم: فصل 1 یازدهم (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 12 ثانيه
جلسۀ هشتم: فصل 1 یازدهم (قسمت هشتم)
جلسۀ هشتم: فصل 1 یازدهم (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 3 ثانيه
جلسۀ نهم: فصل 1 یازدهم (قسمت نهم)
جلسۀ نهم: فصل 1 یازدهم (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 5 ثانيه
جلسۀ دهم : فصل 1 یازدهم (قسمت دهم)
جلسۀ دهم : فصل 1 یازدهم (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 11 ثانيه
جلسۀ یازدهم : فصل 1 فیزیک 2 (قسمت یازدهم)
جلسۀ یازدهم : فصل 1 فیزیک 2 (قسمت یازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 5 ثانيه
جلسۀ دوازدهم : فصل 1 فیزیک 2 (قسمت دوازدهم)
جلسۀ دوازدهم : فصل 1 فیزیک 2 (قسمت دوازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 20 ثانيه
جلسۀ سیزدهم : فصل 1 فیزیک 2
جلسۀ سیزدهم : فصل 1 فیزیک 2 (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 10 ثانيه
جلسۀ چهاردهم فصل 1 فیزیک 2
جلسۀ چهاردهم فصل 1 فیزیک 2 (رایگان)
حجم فایل: 1 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 46 ثانيه
جلسۀ پانزدهم فصل 1 فیزیک 2
جلسۀ پانزدهم فصل 1 فیزیک 2 (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 20 ثانيه
جلسۀ شانزدهم فصل 1 فیزیک 2
جلسۀ شانزدهم فصل 1 فیزیک 2 (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 1 ثانيه
جلسۀ هفدهم فصل 1 فیزیک یازدهم (حل تمرینات دوره ای)
جلسۀ هفدهم فصل 1 فیزیک یازدهم (حل تمرینات دوره ای) (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 46 ثانيه
جلسۀ هجدهم فصل 1 فیزیک یازدهم (حل تمرینات دوره ای)
جلسۀ هجدهم فصل 1 فیزیک یازدهم (حل تمرینات دوره ای) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 50 ثانيه

فایل های سرفصل 2

جلسۀ اول فصل 2 فیزیک یازدهم
جلسۀ اول فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 52 ثانيه
جلسۀ دوم فصل 2 فیزیک یازدهم
جلسۀ دوم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 9 ثانيه
جلسۀ سوم فصل 2 فیزیک یازدهم
جلسۀ سوم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 43 ثانيه
جلسۀ چهارم فصل 2 فیزیک یازدهم
جلسۀ چهارم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 59 ثانيه
جلسۀ پنجم فصل 2 فیزیک یازدهم
جلسۀ پنجم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 53 ثانيه
جلسۀ ششم فصل 2 فیزیک یازدهم
جلسۀ ششم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 49 ثانيه
جلسۀ هفتم فصل 2 فیزیک یازدهم
جلسۀ هفتم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 56 ثانيه
جلسۀ هشتم فصل 2 فیزیک یازدهم
جلسۀ هشتم فصل 2 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 32 ثانيه
جلسۀ نهم فصل 2 یازدهم (مقاومت های موازی)
جلسۀ نهم فصل 2 یازدهم (مقاومت های موازی) (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 42 ثانيه
قاعدۀ تقسیم جریان در مدارهای موازی (آموزش نکته و تست)
قاعدۀ تقسیم جریان در مدارهای موازی (آموزش نکته و تست) (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 24 ثانيه
جلسۀ دهم فصل 2 فیزیک یازدهم (ساده سازی مدار و مقاومت معادل)
جلسۀ دهم فصل 2 فیزیک یازدهم (ساده سازی مدار و مقاومت معادل) (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 4 ثانيه
جلسۀ یازدهم فصل 2 فیزیک یازدهم (تحلیل مدار)
جلسۀ یازدهم فصل 2 فیزیک یازدهم (تحلیل مدار) (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 18 ثانيه
جلسۀ دوازدهم فیزیک 2 (حل تمرینات دوره ای 1 تا 11)
جلسۀ دوازدهم فیزیک 2 (حل تمرینات دوره ای 1 تا 11) (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 57 ثانيه
جلسۀ سیزدهم فیزیک 2 (حل تمرینات دوره ای 12 تا 22)
جلسۀ سیزدهم فیزیک 2 (حل تمرینات دوره ای 12 تا 22) (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 47 ثانيه
جلسۀ چهاردهم فیزیک 2 (حل تمرینات دوره ای 23 تا 33)
جلسۀ چهاردهم فیزیک 2 (حل تمرینات دوره ای 23 تا 33) (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 1 ثانيه

فایل های سرفصل 3

جلسۀ اول فصل 3 فیزیک یازدهم (مغناطیس و میدان مغناطیسی)
جلسۀ اول فصل 3 فیزیک یازدهم (مغناطیس و میدان مغناطیسی) (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 36 ثانيه
جلسۀ دوم فصل 3 فیزیک یازدهم (میدان مغناطیسی زمین)
جلسۀ دوم فصل 3 فیزیک یازدهم (میدان مغناطیسی زمین) (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت مدت زمان: 32 دقيقه و 12 ثانيه
جلسۀ سوم فصل 3 فیزیک یازدهم (نیروی مغناطیسی)
جلسۀ سوم فصل 3 فیزیک یازدهم (نیروی مغناطیسی) (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 33 ثانيه
جلسۀ چهارم فصل 3 فیزیک یازدهم (قانون دست راست)
جلسۀ چهارم فصل 3 فیزیک یازدهم (قانون دست راست) (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 55 ثانيه
جلسۀ پنجم فصل 3 فیزیک یازدهم (بار در حالت تعادل)
جلسۀ پنجم فصل 3 فیزیک یازدهم (بار در حالت تعادل) (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 54 ثانيه
جلسۀ ششم فصل 3 فیزیک یازدهم
جلسۀ ششم فصل 3 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 56 ثانيه
جلسۀ هفتم فصل 3 فیزیک یازدهم
جلسۀ هفتم فصل 3 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه
جلسۀ هشتم فصل 3 فیزیک یازدهم
جلسۀ هشتم فصل 3 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 8 ثانيه
جلسۀ نهم فصل 3 فیزیک یازدهم (حلقه و پیچه)
جلسۀ نهم فصل 3 فیزیک یازدهم (حلقه و پیچه) (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 19 ثانيه
جلسۀ دهم فصل 3 فیزیک یازدهم (سیملوله)
جلسۀ دهم فصل 3 فیزیک یازدهم (سیملوله) (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 28 ثانيه
جلسۀ یازدهم فصل 3 فیزیک یازدهم
جلسۀ یازدهم فصل 3 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 4 ثانيه
حل تمرینات دوره ای فصل 3 فیزیک یازدهم
حل تمرینات دوره ای فصل 3 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 43 ثانيه
حل تمرینات دوره ای فصل 3 فیزیک یازدهم
حل تمرینات دوره ای فصل 3 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 33 ثانيه

فایل های سرفصل 4

جلسۀ اول فصل 4 فیزیک یازدهم
جلسۀ اول فصل 4 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه
جلسۀ دوم فصل 4 فیزیک یازدهم
جلسۀ دوم فصل 4 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 47 ثانيه
جلسۀ سوم فصل 4 فیزیک یازدهم
جلسۀ سوم فصل 4 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 34 ثانيه
جلسۀ چهارم فصل 4 فیزیک یازدهم
جلسۀ چهارم فصل 4 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 58 ثانيه
جلسۀ پنجم فصل 4 فیزیک یازدهم
جلسۀ پنجم فصل 4 فیزیک یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 48 ثانيه
جلسۀ ششم فصل 4 فیزیک یازدهم (حل تمرین)
جلسۀ ششم فصل 4 فیزیک یازدهم (حل تمرین) (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 36 ثانيه
جلسۀ هفتم فصل 4 فیزیک یازدهم (حل تمرین)
جلسۀ هفتم فصل 4 فیزیک یازدهم (حل تمرین) (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 54 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس فیزیک عمومی
رایگان
6 ساعت و 59 دقيقه
فیزیک، علوم طبیعی مطالعهٔ ماده، حرکت و رفتار آن در فضا-زمان، و هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل، فیزیک، علم قوانین حاکم بر طبیعت است.

Physics درس فیزیک فیزیک فیزیک عمومی فیزیک عمومی 1

آموزش فیزیک (پایه دهم)
رایگان
23 ساعت و 5 دقيقه
در شروع لازم است ذکر کنیم که با وجود اینکه این تدریس برای دانش آموزان رشته ریاضی آماده شده است، اما تمامی مباحث کتاب فیزیک دهم رشته تجربی را نیز پوشش می دهد.

اندازه گیری انرژی و توان پایه دهم ترمودینامیک دما و گرما علی قرغانی فیزیک ویژگی های فیزیکی مواد

آموزش فیزیک دوازدهم
رایگان
6 ساعت و 19 دقيقه
این کتاب از سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید و مفاهیم مرتبط با هر یک تشکیل شده است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش‌آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده‌اند.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک فیزیک دوازدهم فیزیک کنکور

آموزش فیزیک متوسطه دوم
رایگان
99 ساعت و 28 دقيقه
فیلم های آموزشی فیزیک بر مبنای مبحث ساخته شده است، به این معنی که دانش آموزان تمامی رشته هایی که درس فیزیک دارند می توانند با تطبیق سرفصل کتاب درسی و عنوان فیلم، از فیلم استفاده کنند.

آموزش فیزیک فیزیک فیزیک دهم فیزیک دوازدهم فیزیک یازدهم

درس فیزیک 2 یکی از دروس پیش نیاز و یا اختیاری در رشته های مهندسی و جزو دروس اختصاصی در رشته های علوم پایه می باشد.

فیزیک فیزیک 2 فیزیک 2 دانشگاه فیزیک دانشگاه فیزیک عمومی 2

درس فیزیک 1 جرو دروس پیش نیاز و پایه رشته های مهندسی و همچنین جزو دروس اختصاصی رشته های علوم پایه می باشد.

فیزیک فیزیک 1 فیزیک 1 دانشگاه فیزیک دانشگاه فیزیک عمومی 1

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید