• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در شروع لازم است ذکر کنیم که با وجود اینکه این تدریس برای دانش آموزان رشته ریاضی آماده شده است، اما تمامی مباحث کتاب فیزیک دهم رشته تجربی را نیز پوشش می دهد. فیزیک سال دهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که شروع آشنایی دانش آموز با مباحث جدی علم فیزیک است و لذا شیوه تدریس فیزیک دهم، نگرش دانش آموزان نسبت به درس فیزیک و حتی در یک سطح بالاتر نگرش دانش آموزان نسبت به قوانین حاکم بر طبیعت را پایه ریزی می کند. از طرف دیگر، هر ساله بین ۲۵ تا ۳۵ درصد سوالات کنکور درس فیزیک رشته های تجربی و ریاضی از کتاب فیزیک ۱ یا فیزیک دهم طرح می شود و همچنین اهمیت و نقش درس فیزیک در تعیین رتبه و تراز دانش آموزان در رشته های ریاضی و تجربی بر کسی پوشیده نیست.

فایل های سرفصل 1

جلسۀ اول : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت اول)
جلسۀ اول : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 3 ثانيه
جلسۀ دوم : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت دوم)
جلسۀ دوم : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 48 ثانيه
جلسۀ سوم : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت سوم)
جلسۀ سوم : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 36 ثانيه
جلسۀ چهارم: فصل 1 فیزیک دهم (قسمت چهارم)
جلسۀ چهارم: فصل 1 فیزیک دهم (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 48 ثانيه
جلسۀ پنجم : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت پنجم)
جلسۀ پنجم : فصل 1 فیزیک دهم (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 19 ثانيه
جلسۀ ششم: فصل 1 فیزیک دهم (قسمت ششم)
جلسۀ ششم: فصل 1 فیزیک دهم (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 51 ثانيه
حل تمرینات دوره ای فصل 1 فیزیک دهم
حل تمرینات دوره ای فصل 1 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 29 ثانيه

فایل های سرفصل 2

جلسۀ اول فصل 2 فیزیک دهم
جلسۀ اول فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 28 ثانيه
جلسۀ دوم فصل 2 فیزیک دهم
جلسۀ دوم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 13 ثانيه
جلسۀ سوم فصل 2 فیزیک دهم
جلسۀ سوم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 23 ثانيه
جلسۀ چهارم فصل 2 فیزیک دهم
جلسۀ چهارم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 39 ثانيه
جلسۀ پنجم فصل 2 فیزیک دهم
جلسۀ پنجم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 20 ثانيه
جلسۀ ششم فصل 2 فیزیک دهم
جلسۀ ششم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 34 ثانيه
جلسۀ هفتم فصل 2 فیزیک دهم
جلسۀ هفتم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 49 ثانيه
جلسۀ هشتم فصل 2 فیزیک دهم
جلسۀ هشتم فصل 2 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 41 ثانيه
حل تمرینات دوره ای فصل 2 فیزیک دهم (بخش اول)
حل تمرینات دوره ای فصل 2 فیزیک دهم (بخش اول) (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 10 ثانيه
حل تمرینات دوره ای فصل 2 فیزیک دهم (بخش دوم)
حل تمرینات دوره ای فصل 2 فیزیک دهم (بخش دوم) (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 34 ثانيه

فایل های سرفصل 3

جلسۀ اول فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ اول فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 20 ثانيه
جلسۀ دوم فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ دوم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 4 ثانيه
جلسۀ سوم فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ سوم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 46 ثانيه
جلسۀ چهارم فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ چهارم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 52 ثانيه
جلسۀ پنجم فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ پنجم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 57 ثانيه
جلسۀ ششم فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ ششم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 19 ثانيه
جلسۀ هفتم فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ هفتم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 25 ثانيه
جلسۀ هشتم فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ هشتم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 53 ثانيه
جلسۀ نهم فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ نهم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 21 ثانيه
جلسۀ دهم فصل 3 فیزیک دهم (حل تمرینات پایان فصل)
جلسۀ دهم فصل 3 فیزیک دهم (حل تمرینات پایان فصل) (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 5 ثانيه
جلسۀ یازدهم حل تمرینات 1 تا 12 پایان فصل دهم فصل 3 فیزیک دهم
جلسۀ یازدهم حل تمرینات 1 تا 12 پایان فصل دهم فصل 3 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 29 ثانيه

فایل های سرفصل 4

جلسۀ اول فصل 4 فیزیک دهم (دما و دماسنجی)
جلسۀ اول فصل 4 فیزیک دهم (دما و دماسنجی) (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 12 ثانيه
جلسۀ دوم فصل 4 فیزیک دهم (دماسنج های معیار - انبساط گرمایی)
جلسۀ دوم فصل 4 فیزیک دهم (دماسنج های معیار - انبساط گرمایی) (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 17 ثانيه
جلسۀ سوم فصل 4 فیزیک دهم ( انبساط گرمایی : انبساط طولی)
جلسۀ سوم فصل 4 فیزیک دهم ( انبساط گرمایی : انبساط طولی) (رایگان)
حجم فایل: 486 کیلوبایت و 640 بایت مدت زمان: 30 دقيقه و 5 ثانيه
جلسۀ چهارم فصل 4 فیزیک دهم (انبساط سطحی)
جلسۀ چهارم فصل 4 فیزیک دهم (انبساط سطحی) (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 10 ثانيه

فایل های سرفصل 5

فصل 5 - ترمودینامیک (جلسه اول)
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسه اول) (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 25 ثانيه
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ دوم)
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ دوم) (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 11 ثانيه
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ سوم)
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ سوم) (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 12 ثانيه
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ چهارم - بخش اول) با تدریس مهندس علی قرغانی
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ چهارم - بخش اول) با تدریس مهندس علی قرغانی (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 45 ثانيه
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ چهارم - بخش دوم) با تدریس مهندس علی قرغانی
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ چهارم - بخش دوم) با تدریس مهندس علی قرغانی (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ پنجم)
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 43 ثانيه
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ ششم)
فصل 5 - ترمودینامیک (جلسۀ ششم) (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 23 ثانيه

فایل های سرفصل 6

جلسۀ اول فصل پنجم فیزیک دهم
جلسۀ اول فصل پنجم فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 36 ثانيه
جلسۀ دوم فصل پنجم فیزیک دهم
جلسۀ دوم فصل پنجم فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 41 ثانيه
جلسۀ سوم فصل پنجم فیزیک دهم
جلسۀ سوم فصل پنجم فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 41 ثانيه
جلسۀ چهارم فصل پنجم فیزیک دهم
جلسۀ چهارم فصل پنجم فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 20 ثانيه
جلسۀ پنجم فصل پنج فیزیک دهم
جلسۀ پنجم فصل پنج فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 39 ثانيه
جلسۀ ششم فصل پنج فیزیک دهم (حل تمرین)
جلسۀ ششم فصل پنج فیزیک دهم (حل تمرین) (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 22 ثانيه

فایل های سرفصل 7

حل تشریحی تست های کنکور 99 - فصل 2 فیزیک دهم (کار، انرژی و توان)
حل تشریحی تست های کنکور 99 - فصل 2 فیزیک دهم (کار، انرژی و توان) (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 46 ثانيه
حل تشریحی تست های کنکور 99 - فصل 1 فیزیک دهم
حل تشریحی تست های کنکور 99 - فصل 1 فیزیک دهم (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 35 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس ترمودینامیک 2
رایگان
7 ساعت و 19 دقيقه
مهمترین هدف این درس، توسعه بینش و تقویت درک دانشجو در بکارگیری دانش و قوانین پایه ترمودینامیک 1 در حل مسایل کاربردی و پیچیده ترمودینامیک در سطوح مختلف مهندسی از جمله هوافضا می باشد.

آموزش ترمودینامیک ترمودینامیک ترمودینامیک 2 درس ترمودینامیک

آموزش درس فیزیک عمومی
رایگان
6 ساعت و 59 دقيقه
فیزیک، علوم طبیعی مطالعهٔ ماده، حرکت و رفتار آن در فضا-زمان، و هستارهای مرتبط انرژی و نیرو است. در کل، فیزیک، علم قوانین حاکم بر طبیعت است.

Physics درس فیزیک فیزیک فیزیک عمومی فیزیک عمومی 1

آموزش درس ترمودینامیک 1
رایگان
9 ساعت و 7 دقيقه
ترمودینامیک علم مطالعه گرما و انرژی است. در دل این علم، قوانینی وجود دارند که می‌توانند نحوه انتقال انرژی در اتم‌ها، گردبادها و حتی سیاه‌چاله‌ها را توصیف کنند. قانون اول ترمودینامیک توضیح می‌دهد که چرا انرژی نمی‌تواند به وجود بیاید یا از بین برود.

آموزش ترمودینامیک ترمودینامیک ترمودینامیک 1 درس ترمودینامیک

آموزش فیزیک (پایه یازدهم)
رایگان
27 ساعت و 18 دقيقه
الکتریسیته ساکن به مطالعه بارهای ساکن می پردازد. وقتی که چند قدمی روی فرش راه رفته و سپس دستگیره فلزی در با دست گرفته شود، وجود الکتریسیته به صورت یک شوک الکتریکی حس می گردد.

علی قرغانی فیزیک

آموزش فیزیک دوازدهم
رایگان
6 ساعت و 19 دقيقه
این کتاب از سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید و مفاهیم مرتبط با هر یک تشکیل شده است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش‌آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده‌اند.

آموزش فیزیک آموزش فیزیک کنکور تست و نکات فیزیک فیزیک فیزیک دوازدهم فیزیک کنکور

آموزش فیزیک متوسطه دوم
رایگان
99 ساعت و 28 دقيقه
فیلم های آموزشی فیزیک بر مبنای مبحث ساخته شده است، به این معنی که دانش آموزان تمامی رشته هایی که درس فیزیک دارند می توانند با تطبیق سرفصل کتاب درسی و عنوان فیلم، از فیلم استفاده کنند.

آموزش فیزیک فیزیک فیزیک دهم فیزیک دوازدهم فیزیک یازدهم

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید