• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزشی درس شیمی پایه دهم متوسطه دوم با تدریس احسان گودرزی بصورت صفر تا صد قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهم
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث صفر تا صد شیمی سال دهم (رایگان)
حجم فایل: 108 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی
فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول) پیدایش عناصر و تبدیل جرم به انرژی (رایگان)
حجم فایل: 353 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 2-فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستیتست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1)
فیلم جلسه 2-فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستیتست های بخش شناخت کیهان، زمین و مشتری و رابطه انیشتین(1) (رایگان)
حجم فایل: 254 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 3-فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2)
فیلم جلسه 3-فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی تست های بخش شناخت کیهان،زمین و مشتری و رابطه انیشتین(2) (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی
فیلم جلسه 4 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهارم) اتم، مسائل ذرات زیر اتمی (رایگان)
حجم فایل: 218 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ
فیلم جلسه 5 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت پنجم)، ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ (رایگان)
حجم فایل: 336 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 33 ثانيه
فیلم جلسه 6-فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها
فیلم جلسه 6-فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت ششم)، تست های بخش اتم و ذرات زیر اتمی، ایزوتوپ ها (رایگان)
حجم فایل: 183 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول)
فیلم جلسه 7 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 253 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول)
فیلم جلسه 9 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت نهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 255 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم)
فیلم جلسه 8 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های بخش ایزوتوپ ها و رادیوایزوتوپ ها (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 161 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم)
فیلم جلسه 10 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دهم)، طبقه بندی عنصرها (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 213 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 12 ثانيه
فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین
فیلم جلسه 11 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت یازدهم)، amu و جرم اتمی میانگین (رایگان)
حجم فایل: 335 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول)
فیلم جلسه 12 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های amu و جرم اتمی میانگین (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 271 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم)
فیلم جلسه 13 - فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت سیزدهم)تست هایamuوجرم اتمی میانگین(قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 306 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول)
فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت چهاردهم)، شمارش ذره ها از روی جرم آنها (مول) (رایگان)
حجم فایل: 384 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 40 ثانيه
فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول)
فیلم جلسه 15 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 333 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم)
فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 262 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت سوم)
فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های شمارش ذره ها از روی جرم آنها (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 314 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی (رایگان)
حجم فایل: 335 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی
فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی،تست های نور کلید شناخت جهان، نشر نور و طیف نشری خطی (رایگان)
حجم فایل: 349 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
فیلم جلسه 20 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیستم)، کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم) (رایگان)
حجم فایل: 316 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم)
فیلم جلسه 21 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های کشف ساختار اتم (مدل کوانتومی اتم) (رایگان)
حجم فایل: 283 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها
فیلم جلسه 22 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها (رایگان)
حجم فایل: 242 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 23 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و سوم)، آرایش الکترونی اتم
فیلم جلسه 23 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و سوم)، آرایش الکترونی اتم (رایگان)
حجم فایل: 324 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل
فیلم جلسه 24 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرل (رایگان)
حجم فایل: 301 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 25 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت دوم)
فیلم جلسه 25 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 295 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 54 ثانيه
فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم)
فیلم جلسه 26 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 244 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 27 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 27 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های آرایش الکترونی اتم (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 28 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت بیست و هشتم)، ساختار اتم و رفتار آن (قسمت اول)
فیلم جلسه 28 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی(قسمت بیست و هشتم)، ساختار اتم و رفتار آن (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 368 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم)
فیلم جلسه 29 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت بیست و نهم) (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 30 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام)
فیلم جلسه 30 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی ام) (رایگان)
حجم فایل: 302 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم)
فیلم جلسه 31 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و یکم) (رایگان)
حجم فایل: 273 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها
فیلم جلسه 32 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و دوم)، تبدیل اتم ها به یون ها (رایگان)
حجم فایل: 300 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها
فیلم جلسه 33 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و سوم)، تست های تبدیل اتم ها به یون ها (رایگان)
حجم فایل: 302 مگابایت مدت زمان: 31 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 34 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و چهارم)، تبدیل اتم ها به مولکول ها
فیلم جلسه 34 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و چهارم)، تبدیل اتم ها به مولکول ها (رایگان)
حجم فایل: 317 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم جلسه 35 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و پنجم)، تست های تبدیل اتم ها به مولکول ها
فیلم جلسه 35 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و پنجم)، تست های تبدیل اتم ها به مولکول ها (رایگان)
حجم فایل: 321 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول
فیلم جلسه 36 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سی و ششم)، تمرین های دوره ای فصل اول (رایگان)
حجم فایل: 253 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 37 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت اول)
فیلم جلسه 37 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 38 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت دوم)
فیلم جلسه 38 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 249 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم)
فیلم جلسه 39 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی ، تست های ترکیبی از کل فصل اول (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 412 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 32 ثانيه

فایل های سرفصل 2

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)، هوا کره
فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)، هوا کره (رایگان)
حجم فایل: 251 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)، تست های هوا کره
فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)، تست های هوا کره (رایگان)
حجم فایل: 279 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)، هوا معجونی ارزشمند
فیلم جلسه 42 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)، هوا معجونی ارزشمند (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)، تست های هوا معجونی ارزشمند
فیلم جلسه 43 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)، تست های هوا معجونی ارزشمند (رایگان)
حجم فایل: 273 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 44 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 45 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 250 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 229 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
فیلم جلسه 47 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هشتم)، نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس (رایگان)
حجم فایل: 254 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس
فیلم جلسه 48 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ، تست های نام گذاری ترکیب های مولکولی و ساختار لوویس (رایگان)
حجم فایل: 316 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم)
فیلم جلسه 49 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 224 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)
فیلم جلسه 50 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت یازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 159 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم)
فیلم جلسه 51 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت دوازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 255 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم)
فیلم جلسه 52 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سیزدهم) (رایگان)
حجم فایل: 216 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم)
فیلم جلسه 53 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهاردهم) (رایگان)
حجم فایل: 243 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم)
فیلم جلسه 54 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت پانزدهم) (رایگان)
حجم فایل: 321 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم)
فیلم جلسه 55 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت شانزدهم) (رایگان)
حجم فایل: 211 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 40 ثانيه
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفدهم)، تست های خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی
فیلم جلسه 56 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هفدهم)، تست های خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی (رایگان)
حجم فایل: 303 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 12 ثانيه
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هجدهم)، واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
فیلم جلسه 57 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت هجدهم)، واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم (رایگان)
حجم فایل: 213 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نوزدهم)، موازنه واکنش های شیمیایی
فیلم جلسه 58 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت نوزدهم)، موازنه واکنش های شیمیایی (رایگان)
حجم فایل: 264 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 59-فصل دوم: ردپای گازها در زندگی(قسمت بیستم)،تست های واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم
فیلم جلسه 59-فصل دوم: ردپای گازها در زندگی(قسمت بیستم)،تست های واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم (رایگان)
حجم فایل: 287 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و یکم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی
فیلم جلسه 60 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و یکم)، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت مدت زمان: 30 دقيقه و 21 ثانيه
فیلم جلسه 61 - فصل دوم:ردپای گازها در زندگی، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 61 - فصل دوم:ردپای گازها در زندگی، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 62 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 63 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ، تست های موازنه واکنش های شیمیایی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 185 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و پنجم)، چه بر سر هوا کره می آوریم
فیلم جلسه 64 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و پنجم)، چه بر سر هوا کره می آوریم (رایگان)
حجم فایل: 294 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و ششم)، تست های چه بر سر هواکره می آوریم
فیلم جلسه 65 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و ششم)، تست های چه بر سر هواکره می آوریم (رایگان)
حجم فایل: 298 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هفتم)، تست های اثر گلخانه‌ای
فیلم جلسه 66 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هفتم)، تست های اثر گلخانه‌ای (رایگان)
حجم فایل: 271 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هشتم)، شیمی سبز و توسعه پایدار
فیلم جلسه 67 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و هشتم)، شیمی سبز و توسعه پایدار (رایگان)
حجم فایل: 321 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 68 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و نهم)، تست های شیمی سبز و توسعه پایدار
فیلم جلسه 68 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت بیست و نهم)، تست های شیمی سبز و توسعه پایدار (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 69 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی ام)، اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره
فیلم جلسه 69 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی ام)، اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره (رایگان)
حجم فایل: 361 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 70 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ، تست های اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره
فیلم جلسه 70 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی ، تست های اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هواکره (رایگان)
حجم فایل: 233 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 71 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و دوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت اول)
فیلم جلسه 71 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و دوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 388 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 72 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و سوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت دوم)
فیلم جلسه 72 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و سوم)، خواص و رفتار گازها (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 315 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم جلسه 73 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و چهارم)، تست های خواص و رفتار گازها
فیلم جلسه 73 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و چهارم)، تست های خواص و رفتار گازها (رایگان)
حجم فایل: 328 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 74 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و پنجم)
فیلم جلسه 74 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 302 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 75 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و ششم)
فیلم جلسه 75 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و ششم) (رایگان)
حجم فایل: 317 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 76 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هفتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت اول)
فیلم جلسه 76 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هفتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 439 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 77 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هشتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 77 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و هشتم)، استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 358 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 78 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و نهم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت اول)
فیلم جلسه 78 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت سی و نهم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 284 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم جلسه 79 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهلم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 79 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهلم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 338 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 80 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و یکم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 80 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و یکم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 270 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 81-فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و دوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 81-فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و دوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 237 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 82 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی(قسمت چهل و سوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 82 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی(قسمت چهل و سوم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 324 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 83-فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و چهارم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 83-فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و چهارم)، تست های استوکیومتری واکنشی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 380 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 84 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و پنجم)
فیلم جلسه 84 - فصل دوم: ردپای گازها در زندگی (قسمت چهل و پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 343 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 54 ثانيه

فایل های سرفصل 3

فیلم جلسه 85 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت اول)، پیرامون آب کره، تست های 1 تا 5
فیلم جلسه 85 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت اول)، پیرامون آب کره، تست های 1 تا 5 (رایگان)
حجم فایل: 290 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی
فیلم جلسه 86 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی (رایگان)
حجم فایل: 397 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 6 تا 22
فیلم جلسه 87 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 6 تا 22 (رایگان)
حجم فایل: 226 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی ، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 23 تا 35
فیلم جلسه 88 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی ، همراهان ناپیدای آب و یون های چنداتمی، تست های 23 تا 35 (رایگان)
حجم فایل: 416 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 41 ثانيه
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)، محلول و مقدار حل شونده ها
فیلم جلسه 89 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)، محلول و مقدار حل شونده ها (رایگان)
حجم فایل: 454 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 27 ثانيه
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی، یون های چند اتمی محلول و مقدار حل شونده ها ، تست های 36 تا 4
فیلم جلسه 90 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی، یون های چند اتمی محلول و مقدار حل شونده ها ، تست های 36 تا 4 (رایگان)
حجم فایل: 313 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفتم)، ppm، تست های 50 تا 60
فیلم جلسه 91 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفتم)، ppm، تست های 50 تا 60 (رایگان)
حجم فایل: 307 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 2 ثانيه
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هشتم)، درصد جرمی
فیلم جلسه 92 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هشتم)، درصد جرمی (رایگان)
حجم فایل: 258 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نهم)، تست های 61 تا 70، ppm و درصد جرمی
فیلم جلسه 93 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نهم)، تست های 61 تا 70، ppm و درصد جرمی (رایگان)
حجم فایل: 205 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دهم)، درصد جرمی، تست های 71 تا 80
فیلم جلسه 94 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دهم)، درصد جرمی، تست های 71 تا 80 (رایگان)
حجم فایل: 220 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت یازدهم)، درصد جرمی، تست های 81 تا 89
فیلم جلسه 95 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت یازدهم)، درصد جرمی، تست های 81 تا 89 (رایگان)
حجم فایل: 177 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوازدهم)، غلظت مولی (مولار)
فیلم جلسه 96 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوازدهم)، غلظت مولی (مولار) (رایگان)
حجم فایل: 293 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سیزدهم)، غلظت مولی، تست های 90 تا 97
فیلم جلسه 97 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سیزدهم)، غلظت مولی، تست های 90 تا 97 (رایگان)
حجم فایل: 292 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهاردهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 98 الی 102
فیلم جلسه 98 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهاردهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 98 الی 102 (رایگان)
حجم فایل: 233 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 103 الی 110
فیلم جلسه 99 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 103 الی 110 (رایگان)
حجم فایل: 238 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 100 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت شانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 111 الی 118
فیلم جلسه 100 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت شانزدهم)، حل تست غلظت مولی (مولار)، تست 111 الی 118 (رایگان)
حجم فایل: 290 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 101 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفدهم)، انحلال پذیری مواد جامد در آب
فیلم جلسه 101 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هفدهم)، انحلال پذیری مواد جامد در آب (رایگان)
حجم فایل: 512 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 102 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هجدهم)، حل تست انحلال پذیری، تست 119 الی 129
فیلم جلسه 102 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت هجدهم)، حل تست انحلال پذیری، تست 119 الی 129 (رایگان)
حجم فایل: 240 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 103 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نوزدهم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 141 الی 149
فیلم جلسه 103 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نوزدهم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 141 الی 149 (رایگان)
حجم فایل: 319 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 104 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیستم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 150 الی 156
فیلم جلسه 104 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیستم)، حل تست انحلال‌پذیری، تست 150 الی 156 (رایگان)
حجم فایل: 250 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 15 ثانيه
فیلم جلسه 105 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و یکم) ، حل تست انحلال پذیری، تست 157 الی 166
فیلم جلسه 105 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت بیست و یکم) ، حل تست انحلال پذیری، تست 157 الی 166 (رایگان)
حجم فایل: 258 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 106 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی ، حل تست های کنکور انحلال پذیری و غلظت، تست 167 الی 176
فیلم جلسه 106 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی ، حل تست های کنکور انحلال پذیری و غلظت، تست 167 الی 176 (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 35 ثانيه

دوره های مشابه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید