• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره آموزش های کنکوری درس ریاضی تجربی بصورت صفر تا صد با تدریس مهدی امینی راد قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

فیلم جلسه 1 - بررسی منابع درس ریاضی کنکور تجربی نظام جدید
فیلم جلسه 1 - بررسی منابع درس ریاضی کنکور تجربی نظام جدید (رایگان)
حجم فایل: 216 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت اول)، نمودار شناسی (قسمت اول)
فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت اول)، نمودار شناسی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 211 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت دوم)، نمودار شناسی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت دوم)، نمودار شناسی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت سوم)، نمودار شناسی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت سوم)، نمودار شناسی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 161 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت چهارم)، نمودارشناسی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت چهارم)، نمودارشناسی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت پنجم)، نمودارشناسی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت پنجم)، نمودارشناسی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 301 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 7 - تابع(قسمت ششم)، رسم نمودار(قسمت ششم)
فیلم جلسه 7 - تابع(قسمت ششم)، رسم نمودار(قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هفتم)، نمودارشناسی (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هفتم)، نمودارشناسی (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 247 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت هشتم)، نمودارشناسی (قسمت هشتم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)
فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت هشتم)، نمودارشناسی (قسمت هشتم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت نهم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت دوم)، دامنه و برد تابع (قسمت اول)
فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت نهم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت دوم)، دامنه و برد تابع (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 179 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت دهم)، دامنه و برد تابع (قسمت دوم)
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت دهم)، دامنه و برد تابع (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت یازدهم)، مقدار تابع، تابع یک به یک
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت یازدهم)، مقدار تابع، تابع یک به یک (رایگان)
حجم فایل: 195 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 15 ثانيه
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت دوازدهم)، تابع معکوس
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت دوازدهم)، تابع معکوس (رایگان)
حجم فایل: 173 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت سیزدهم)اعمال جبری روی توابع
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت سیزدهم)اعمال جبری روی توابع (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (اول)
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (اول) (رایگان)
حجم فایل: 150 مگابایت مدت زمان: 31 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت پانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت پانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 17 - فصل اول: تابع (قسمت شانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)
فیلم جلسه 17 - فصل اول: تابع (قسمت شانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 18 - فصل اول: تابع (قسمت هفدهم)، ترکیب توابع قسمت (چهارم)
فیلم جلسه 18 - فصل اول: تابع (قسمت هفدهم)، ترکیب توابع قسمت (چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت اول)
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 273 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت دوم)
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، دورۀ تناوب (قسمت اول)
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، دورۀ تناوب (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهارم)، دورۀ تناوب (قسمت دوم)
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهارم)، دورۀ تناوب (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 188 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پنجم)، تانژانت و تناوب
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پنجم)، تانژانت و تناوب (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ششم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت اول)
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ششم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 274 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفتم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفتم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 147 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 29 ثانيه
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 243 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 29 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد
فیلم جلسه 29 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد (رایگان)
حجم فایل: 170 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 30 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، محاسبۀ حد
فیلم جلسه 30 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، محاسبۀ حد (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم جلسه 31 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، قوانین حد
فیلم جلسه 31 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، قوانین حد (رایگان)
حجم فایل: 239 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 32 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، آموزش حل مسائل صفر صفرم به روش هوپیتال
فیلم جلسه 32 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، آموزش حل مسائل صفر صفرم به روش هوپیتال (رایگان)
حجم فایل: 311 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 33 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست های صفر صفرم به روش هوپیتال
فیلم جلسه 33 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست های صفر صفرم به روش هوپیتال (رایگان)
حجم فایل: 259 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت
فیلم جلسه 34 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت (رایگان)
حجم فایل: 306 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 31 ثانيه
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم) حد بی نهایت (قسمت دوم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)
فیلم جلسه 35 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم) حد بی نهایت (قسمت دوم)، حد در بی نهایت (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 227 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)
فیلم جلسه 36 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 2 ثانيه
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، پیوستگی در نقطه
فیلم جلسه 37 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، پیوستگی در نقطه (رایگان)
حجم فایل: 219 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی در بازه
فیلم جلسه 38 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی در بازه (رایگان)
حجم فایل: 268 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: مشتق (قسمت اول)، مفهوم مشتق
فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: مشتق (قسمت اول)، مفهوم مشتق (رایگان)
حجم فایل: 178 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دوم)، تست های تعریف مشتق
فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دوم)، تست های تعریف مشتق (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مشتق (قسمت سوم)، مشتق چپ و راست (قسمت اول)
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مشتق (قسمت سوم)، مشتق چپ و راست (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مشتق (قسمت چهارم)، مشتق چپ و راست (قسمت دوم)، روابط مشتق (قسمت اول)
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مشتق (قسمت چهارم)، مشتق چپ و راست (قسمت دوم)، روابط مشتق (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 157 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 26 ثانيه
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مشتق (قسمت پنجم)، روابط مشتق (قسمت دوم)
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مشتق (قسمت پنجم)، روابط مشتق (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مشتق (قسمت ششم)، روابط مشتق (قسمت سوم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت اول)
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مشتق (قسمت ششم)، روابط مشتق (قسمت سوم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 165 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هفتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت دوم)
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هفتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت مدت زمان: 24 دقيقه و 4 ثانيه
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هشتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت سوم)، نمودار f و fَ (قسمت اول)
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هشتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت سوم)، نمودار f و fَ (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مشتق (قسمت نهم)، نمودار f و 'f (قسمت دوم)، مشتق پذیری در بازه
فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مشتق (قسمت نهم)، نمودار f و 'f (قسمت دوم)، مشتق پذیری در بازه (رایگان)
حجم فایل: 175 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دهم)، آهنگ تغییر (قسمت اول)
فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دهم)، آهنگ تغییر (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ تغییر (قسمت دوم)
فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ تغییر (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 138 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت اول)
فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت مدت زمان: 38 دقيقه و 23 ثانيه
فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت دوم)
فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، نقطۀ بحرانی
فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، نقطۀ بحرانی (رایگان)
حجم فایل: 258 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم نسبی و مطلق
فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم نسبی و مطلق (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 30 ثانيه
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، اکسترمم مطلق
فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، اکسترمم مطلق (رایگان)
حجم فایل: 213 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 42 ثانيه
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت ششم)، بهینه سازی (قسمت اول)
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت ششم)، بهینه سازی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 249 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 6 ثانيه
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، بهینه سازی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، بهینه سازی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 203 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 57 - لگاریتم (قسمت اول)، مفهوم و قوانین لگاریتم
فیلم جلسه 57 - لگاریتم (قسمت اول)، مفهوم و قوانین لگاریتم (رایگان)
حجم فایل: 223 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 58 - لگاریتم (قسمت دوم)، معادلات و نامعادلات لگاریتمی
فیلم جلسه 58 - لگاریتم (قسمت دوم)، معادلات و نامعادلات لگاریتمی (رایگان)
حجم فایل: 204 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 12 ثانيه
فیلم جلسه 59 - لگاریتم (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات نمایی و لگاریتمی
فیلم جلسه 59 - لگاریتم (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات نمایی و لگاریتمی (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 60 - الگو و دنباله (قسمت اول)، الگو و دنبالۀ حسابی
فیلم جلسه 60 - الگو و دنباله (قسمت اول)، الگو و دنبالۀ حسابی (رایگان)
حجم فایل: 289 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 36 ثانيه
فیلم جلسه 61 - الگو و دنباله (قسمت دوم)، دنبالۀ حسابی
فیلم جلسه 61 - الگو و دنباله (قسمت دوم)، دنبالۀ حسابی (رایگان)
حجم فایل: 239 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 62 - الگو و دنباله (قسمت سوم)، دنبالۀ هندسی
فیلم جلسه 62 - الگو و دنباله (قسمت سوم)، دنبالۀ هندسی (رایگان)
حجم فایل: 232 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 63 - الگو و دنباله (قسمت چهارم)، دنبالۀ هندسی و مسائل تلفیقی دنباله حسابی و هندسی
فیلم جلسه 63 - الگو و دنباله (قسمت چهارم)، دنبالۀ هندسی و مسائل تلفیقی دنباله حسابی و هندسی (رایگان)
حجم فایل: 208 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم جلسه 64 - آمار (قسمت اول)، تعریف آمار و نکات
فیلم جلسه 64 - آمار (قسمت اول)، تعریف آمار و نکات (رایگان)
حجم فایل: 304 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 15 ثانيه
فیلم جلسه 65 - آمار (قسمت دوم)، حل تست (شاخص های مرکزی)
فیلم جلسه 65 - آمار (قسمت دوم)، حل تست (شاخص های مرکزی) (رایگان)
حجم فایل: 203 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 66 - آمار (قسمت سوم)، حل تست (شاخص های پراکندگی)
فیلم جلسه 66 - آمار (قسمت سوم)، حل تست (شاخص های پراکندگی) (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 67 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دوران و برش
فیلم جلسه 67 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دوران و برش (رایگان)
حجم فایل: 255 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 15 ثانيه
فیلم جلسه 68 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، بیضی
فیلم جلسه 68 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، بیضی (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 69 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره
فیلم جلسه 69 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 70 - مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، حل تست دایره و بیضی
فیلم جلسه 70 - مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، حل تست دایره و بیضی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت مدت زمان: 35 دقيقه
فیلم جلسه 71 - آنالیز و احتمال (قسمت اول)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت اول)
فیلم جلسه 71 - آنالیز و احتمال (قسمت اول)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 301 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 72 - آنالیز و احتمال (قسمت دوم)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت دوم)
فیلم جلسه 72 - آنالیز و احتمال (قسمت دوم)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 304 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 9 ثانيه
فیلم جلسه 73 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول)
فیلم جلسه 73 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 171 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 74 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم)
فیلم جلسه 74 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 236 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم جلسه 75 - احتمال (قسمت سوم)، قوانین احتمال
فیلم جلسه 75 - احتمال (قسمت سوم)، قوانین احتمال (رایگان)
حجم فایل: 233 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 55 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش ریاضی متوسطه دوم
رایگان
12 ساعت و 34 دقيقه
درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس متوسطه دوم می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

دنباله ها ریاضی ریاضی متوسطه دوم علوانیان مثلثات مجموعه ها

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید