• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزشی درس آمار و احتمال پایه یازدهم متوسطه با تدریس علی صدری بصورت صفر تا صد قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

فیلم جلسه 0 - معرفی دوره صفر تا صد آمار و احتمال
فیلم جلسه 0 - معرفی دوره صفر تا صد آمار و احتمال (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
فیلم جلسه 1 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت اول)، منطق ریاضی (قسمت اول)
فیلم جلسه 1 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت اول)، منطق ریاضی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 232 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 2 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوم)، منطق ریاضی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 2 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوم)، منطق ریاضی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 209 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 58 ثانيه
فیلم جلسه 3 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سوم)، منطق ریاضی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 3 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سوم)، منطق ریاضی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم جلسه 4 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت چهارم)، منطق ریاضی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 4 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت چهارم)، منطق ریاضی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 188 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 5 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت پنجم)، منطق ریاضی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 5 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت پنجم)، منطق ریاضی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم جلسه 6 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت ششم)، منطق ریاضی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 6 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت ششم)، منطق ریاضی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 7 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هفتم)، منطق ریاضی (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 7 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هفتم)، منطق ریاضی (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 219 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم جلسه 8 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هشتم)، منطق ریاضی (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 8 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هشتم)، منطق ریاضی (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 193 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 28 ثانيه
فیلم جلسه 9 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت نهم)، منطق ریاضی (قسمت نهم)
فیلم جلسه 9 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت نهم)، منطق ریاضی (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 170 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 10 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دهم)، منطق ریاضی (قسمت دهم)
فیلم جلسه 10 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دهم)، منطق ریاضی (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 181 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 5 ثانيه
فیلم جلسه 11 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت یازدهم)، منطق ریاضی (قسمت یازدهم)
فیلم جلسه 11 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت یازدهم)، منطق ریاضی (قسمت یازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 285 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 22 ثانيه
فیلم جلسه 12 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوازدهم)، منطق ریاضی (قسمت دوازدهم)
فیلم جلسه 12 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوازدهم)، منطق ریاضی (قسمت دوازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 196 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 13 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سیزدهم)، منطق ریاضی (قسمت سیزدهم)
فیلم جلسه 13 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سیزدهم)، منطق ریاضی (قسمت سیزدهم) (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 15 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت پانزدهم)، منطق ریاضی (قسمت پانزدهم)
فیلم جلسه 15 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت پانزدهم)، منطق ریاضی (قسمت پانزدهم) (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم جلسه 16 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت شانزدهم)، منطق ریاضی (قسمت شانزدهم)
فیلم جلسه 16 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت شانزدهم)، منطق ریاضی (قسمت شانزدهم) (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 40 ثانيه
فیلم جلسه 17 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هفدهم)، مجموعه‌ها (قسمت اول)
فیلم جلسه 17 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هفدهم)، مجموعه‌ها (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 271 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 33 ثانيه
فیلم جلسه 18 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هجدهم), مجموعه ها (قسمت دوم)
فیلم جلسه 18 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هجدهم), مجموعه ها (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 244 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 39 ثانيه
فیلم جلسه 19 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت نوزدهم), مجموعه ها (قسمت سوم)
فیلم جلسه 19 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت نوزدهم), مجموعه ها (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 20 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیستم), مجموعه ها (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 20 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیستم), مجموعه ها (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 233 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 12 ثانيه
فیلم جلسه 21 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و یکم)، مجموعه‌ها (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 21 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و یکم)، مجموعه‌ها (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 133 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم جلسه 22 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و دوم), مجموعه‌ها (قسمت ششم)
فیلم جلسه 22 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و دوم), مجموعه‌ها (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 390 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 23 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و سوم), مجموعه‌ها (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 23 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و سوم), مجموعه‌ها (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 223 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه
فیلم جلسه 24 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و چهارم), مجموعه‌ها (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 24 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و چهارم), مجموعه‌ها (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 283 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم جلسه 25 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و پنجم), مجموعه‌ها (قسمت نهم)
فیلم جلسه 25 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و پنجم), مجموعه‌ها (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 276 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 16 ثانيه
فیلم جلسه 26 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و ششم), مجموعه‌ها (قسمت دهم)
فیلم جلسه 26 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و ششم), مجموعه‌ها (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 250 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 27 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و هفتم), مجموعه‌ها (قسمت یازدهم)
فیلم جلسه 27 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و هفتم), مجموعه‌ها (قسمت یازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 198 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 3 ثانيه
فیلم جلسه 28 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و هشتم), مجموعه‌ها (قسمت دوازدهم)
فیلم جلسه 28 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و هشتم), مجموعه‌ها (قسمت دوازدهم) (رایگان)
حجم فایل: 312 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 21 ثانيه
فیلم جلسه 29 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و نهم), مجموعه‌ها (قسمت سیزدهم)
فیلم جلسه 29 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و نهم), مجموعه‌ها (قسمت سیزدهم) (رایگان)
حجم فایل: 268 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 30 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سی‌ام)، مجموعه‌ها (قسمت چهاردهم)
فیلم جلسه 30 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سی‌ام)، مجموعه‌ها (قسمت چهاردهم) (رایگان)
حجم فایل: 279 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 11 ثانيه

فایل های سرفصل 2

فیلم جلسه 31 - احتمال (قسمت اول) ،مرور آنالیز ترکیبی (قسمت اول)
فیلم جلسه 31 - احتمال (قسمت اول) ،مرور آنالیز ترکیبی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 212 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم جلسه 32 - احتمال (قسمت دوم)، مرور آنالیز ترکیبی(قسمت دوم)
فیلم جلسه 32 - احتمال (قسمت دوم)، مرور آنالیز ترکیبی(قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 56 ثانيه
فیلم جلسه 33 - احتمال (قسمت سوم)، مرور آنالیز ترکیبی(قسمت سوم)
فیلم جلسه 33 - احتمال (قسمت سوم)، مرور آنالیز ترکیبی(قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 237 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 48 ثانيه
فیلم جلسه 34 - احتمال (قسمت چهارم)، مرور آنالیز ترکیبی(قسمت چهارم)
فیلم جلسه 34 - احتمال (قسمت چهارم)، مرور آنالیز ترکیبی(قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 240 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 27 ثانيه

فایل های سرفصل 3

فیلم جلسه 35 - احتمال (قسمت پنجم)، مبانی احتمال (قسمت اول)
فیلم جلسه 35 - احتمال (قسمت پنجم)، مبانی احتمال (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 220 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 55 ثانيه
فیلم جلسه 36 - احتمال (قسمت ششم)، مبانی احتمال (قسمت دوم)
فیلم جلسه 36 - احتمال (قسمت ششم)، مبانی احتمال (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 217 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم جلسه 37 - احتمال (قسمت هفتم)، مبانی احتمال (قسمت سوم)
فیلم جلسه 37 - احتمال (قسمت هفتم)، مبانی احتمال (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 233 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم جلسه 38 - احتمال (قسمت هشتم)، مبانی احتمال (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 38 - احتمال (قسمت هشتم)، مبانی احتمال (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 179 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 18 ثانيه
فیلم جلسه 39 - احتمال (قسمت نهم)، مبانی احتمال (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 39 - احتمال (قسمت نهم)، مبانی احتمال (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 267 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 7 ثانيه
فیلم جلسه 40 - احتمال (قسمت دهم)، مبانی احتمال (قسمت ششم)
فیلم جلسه 40 - احتمال (قسمت دهم)، مبانی احتمال (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 256 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 41 - احتمال (قسمت یازدهم)، مبانی احتمال (قسمت هفتم)
فیلم جلسه 41 - احتمال (قسمت یازدهم)، مبانی احتمال (قسمت هفتم) (رایگان)
حجم فایل: 285 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 24 ثانيه
فیلم جلسه 42 - احتمال (قسمت دوازدهم)، مبانی احتمال (قسمت هشتم)
فیلم جلسه 42 - احتمال (قسمت دوازدهم)، مبانی احتمال (قسمت هشتم) (رایگان)
حجم فایل: 277 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم جلسه 43 - احتمال (قسمت سیزدهم)، مبانی احتمال (قسمت نهم)
فیلم جلسه 43 - احتمال (قسمت سیزدهم)، مبانی احتمال (قسمت نهم) (رایگان)
حجم فایل: 212 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 19 ثانيه
فیلم جلسه 44 - احتمال (قسمت چهاردهم)، مبانی احتمال (قسمت دهم)
فیلم جلسه 44 - احتمال (قسمت چهاردهم)، مبانی احتمال (قسمت دهم) (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 4

فیلم جلسه 45 - احتمال (قسمت پانزدهم)، احتمال شرطی (قسمت اول)
فیلم جلسه 45 - احتمال (قسمت پانزدهم)، احتمال شرطی (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 218 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 54 ثانيه
فیلم جلسه 46 - احتمال (قسمت شانزدهم)، احتمال شرطی (قسمت دوم)
فیلم جلسه 46 - احتمال (قسمت شانزدهم)، احتمال شرطی (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 204 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 38 ثانيه
فیلم جلسه 47 - احتمال (قسمت هفدهم)، احتمال شرطی (قسمت سوم)
فیلم جلسه 47 - احتمال (قسمت هفدهم)، احتمال شرطی (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 223 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 8 ثانيه
فیلم جلسه 48 - احتمال (قسمت هجدهم)، احتمال شرطی (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 48 - احتمال (قسمت هجدهم)، احتمال شرطی (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 51 ثانيه
فیلم جلسه 49 - احتمال (قسمت نوزدهم)، احتمال شرطی (قسمت پنجم)
فیلم جلسه 49 - احتمال (قسمت نوزدهم)، احتمال شرطی (قسمت پنجم) (رایگان)
حجم فایل: 250 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم جلسه 50 - احتمال (قسمت بیستم)، احتمال شرطی (قسمت ششم)
فیلم جلسه 50 - احتمال (قسمت بیستم)، احتمال شرطی (قسمت ششم) (رایگان)
حجم فایل: 277 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 13 ثانيه

فایل های سرفصل 5

فیلم جلسه 51 - احتمال (قسمت بیست و یکم)، قانون احتمال کل (قسمت اول)
فیلم جلسه 51 - احتمال (قسمت بیست و یکم)، قانون احتمال کل (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 240 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 45 ثانيه
فیلم جلسه 52 - احتمال (قسمت بیست و دوم)، قانون احتمال کل (قسمت دوم)
فیلم جلسه 52 - احتمال (قسمت بیست و دوم)، قانون احتمال کل (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 17 ثانيه
فیلم جلسه 53 - احتمال (قسمت بیست و سوم)، قانون احتمال کل (قسمت سوم)
فیلم جلسه 53 - احتمال (قسمت بیست و سوم)، قانون احتمال کل (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 202 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 33 ثانيه
فیلم جلسه 54 - احتمال (قسمت بیست و چهارم)، قانون احتمال کل (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 54 - احتمال (قسمت بیست و چهارم)، قانون احتمال کل (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 256 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 57 ثانيه

فایل های سرفصل 6

فیلم جلسه 55 - احتمال (قسمت بیست و پنجم)، قانون بیز (قسمت اول)
فیلم جلسه 55 - احتمال (قسمت بیست و پنجم)، قانون بیز (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 305 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 25 ثانيه
فیلم جلسه 56 - احتمال (قسمت بیست و ششم)، قانون بیز (قسمت دوم)
فیلم جلسه 56 - احتمال (قسمت بیست و ششم)، قانون بیز (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 285 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 33 ثانيه

فایل های سرفصل 7

فیلم جلسه 57 - احتمال (قسمت بیست و هفتم)، پیشامدهای مستقل (قسمت اول)
فیلم جلسه 57 - احتمال (قسمت بیست و هفتم)، پیشامدهای مستقل (قسمت اول) (رایگان)
حجم فایل: 262 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 10 ثانيه
فیلم جلسه 58 - احتمال (قسمت بیست و هشتم)، پیشامدهای مستقل (قسمت دوم)
فیلم جلسه 58 - احتمال (قسمت بیست و هشتم)، پیشامدهای مستقل (قسمت دوم) (رایگان)
حجم فایل: 237 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 2 ثانيه
فیلم جلسه 59 - احتمال (قسمت بیست و نهم)، پیشامدهای مستقل (قسمت سوم)
فیلم جلسه 59 - احتمال (قسمت بیست و نهم)، پیشامدهای مستقل (قسمت سوم) (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 52 ثانيه
فیلم جلسه 60 - احتمال (قسمت سی‌ام)، پیشامدهای مستقل (قسمت چهارم)
فیلم جلسه 60 - احتمال (قسمت سی‌ام)، پیشامدهای مستقل (قسمت چهارم) (رایگان)
حجم فایل: 177 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 2 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید