• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
دینامیک ماشین (به انگلیسی: Dynamics of Machinery) عبارت است از مطالعه، تجزیه و تحلیل راجع به حرکت نسبی اجزاء ماشین که در آن تغییر مکان، سرعت و شتاب مورد نظر است و همچنین بررسی نیروهای وارده به اجزاء یک ماشین و حرکات ناشی از این نیروها از مباحث این علم است.
این درس یکی از کاربردی ترین و مفهومی ترین دروس مهندسی مکانیک است.
سرفصل های درس عبارت است از:
-اهرم بنديها و تحليل آن
-بادامكها
-چرخهاي طيار
-چرخ دنده ها
-توازن سيستمهاي دوار
-توازن سيستمهاي رفت و برگشتي
-اثرات ژيرسكوپي
-نيروها و گشتاورها

فایل های سرفصل 1

جلسه اول قسمت اول : بردار مکان-بردار سرعت-بردار مماسی و نرمال-شتاب مماسی و نرمال-بردار باینرمال
جلسه اول قسمت اول : بردار مکان-بردار سرعت-بردار مماسی و نرمال-شتاب مماسی و نرمال-بردار باینرمال (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 59 ثانيه
جلسه اول-قسمت دوم:انحنا-پیچش-صفحه بوسان و محاسبه ی مقادیرشان
جلسه اول-قسمت دوم:انحنا-پیچش-صفحه بوسان و محاسبه ی مقادیرشان (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 50 ثانيه
جلسه اول-قسمت سوم: حل یک مثال
جلسه اول-قسمت سوم: حل یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 58 ثانيه
جلسه اول-قسمت چهارم: ادامه حل مثال قبل
جلسه اول-قسمت چهارم: ادامه حل مثال قبل (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 52 ثانيه

فایل های سرفصل 2

جلسه دوم-قسمت اول: مرکز انحنا-شعاع انحنا و مفهوم آنها
جلسه دوم-قسمت اول: مرکز انحنا-شعاع انحنا و مفهوم آنها (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 48 ثانيه
جلسه دوم-قسمت دوم: مرکز انحنا در مقابل مرکز دوران- مسیر حرکت نقاط مختلف از یک جسم صلب
جلسه دوم-قسمت دوم: مرکز انحنا در مقابل مرکز دوران- مسیر حرکت نقاط مختلف از یک جسم صلب (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 44 ثانيه
جلسه دوم-قسمت سوم: مفهوم درجه آزادی
جلسه دوم-قسمت سوم: مفهوم درجه آزادی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 58 ثانيه
جلسه دوم-قسمت چهارم: انواع اتصالات محدودکننده درجه آزادی مرتبه پایین
جلسه دوم-قسمت چهارم: انواع اتصالات محدودکننده درجه آزادی مرتبه پایین (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 3 ثانيه
جلسه دوم-قسمت پنجم: اتصالات مرتبه بالا
جلسه دوم-قسمت پنجم: اتصالات مرتبه بالا (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 46 ثانيه

فایل های سرفصل 3

جلسه سوم-قسمت اول: چند مثال از درجه آزادی و مفهوم آن در مکانیزم ها و سازه ها
جلسه سوم-قسمت اول: چند مثال از درجه آزادی و مفهوم آن در مکانیزم ها و سازه ها (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 54 ثانيه
جلسه سوم-قسمت دوم: درجه آزادی در فضا و مکانیزم های فضایی در رباتیک
جلسه سوم-قسمت دوم: درجه آزادی در فضا و مکانیزم های فضایی در رباتیک (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 47 ثانيه
جلسه سوم-قسمت سوم: قانون گراشف برای تشخیص نصب موتور
جلسه سوم-قسمت سوم: قانون گراشف برای تشخیص نصب موتور (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 35 ثانيه

فایل های سرفصل 4

جلسه چهارم-قسمت اول: درجه آزادی وقتی رابطه کوتزباخ جواب صحیح نمیدهد
جلسه چهارم-قسمت اول: درجه آزادی وقتی رابطه کوتزباخ جواب صحیح نمیدهد (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 50 ثانيه
جلسه چهارم-قسمت دوم: حرکت بند کاپلر
جلسه چهارم-قسمت دوم: حرکت بند کاپلر (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 15 ثانيه
جلسه چهارم-قسمت سوم: برگردان مکانیزمها
جلسه چهارم-قسمت سوم: برگردان مکانیزمها (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 56 ثانيه
جلسه چهارم-قسمت چهارم-اقتصاد صنعت روباتیک
جلسه چهارم-قسمت چهارم-اقتصاد صنعت روباتیک (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 30 ثانيه

فایل های سرفصل 5

جلسه پنجم-قسمت اول: موقعیت شناسی
جلسه پنجم-قسمت اول: موقعیت شناسی (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 26 ثانيه
جلسه پنجم-قسمت دوم: سرعت شناسی با روش تحلیلی و ترسیمی
جلسه پنجم-قسمت دوم: سرعت شناسی با روش تحلیلی و ترسیمی (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت مدت زمان: 26 دقيقه و 23 ثانيه
جلسه پنجم-قسمت سوم: یک مثال دیگر برای سرعت شناسی
جلسه پنجم-قسمت سوم: یک مثال دیگر برای سرعت شناسی (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 52 ثانيه
جلسه پنجم-قسمت چهارم: مثال مکانیزم شش میله ای برای سرعت شناسی
جلسه پنجم-قسمت چهارم: مثال مکانیزم شش میله ای برای سرعت شناسی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 53 ثانيه

فایل های سرفصل 6

جلسه ششم-قسمت اول: شتاب شناسی به روش تحلیلی و ترسیمی- حل مثال چهار میله ای
جلسه ششم-قسمت اول: شتاب شناسی به روش تحلیلی و ترسیمی- حل مثال چهار میله ای (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 7 ثانيه
جلسه ششم-قسمت دوم: حل مثال شتاب شناسی برای بیضی نگار
جلسه ششم-قسمت دوم: حل مثال شتاب شناسی برای بیضی نگار (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 37 ثانيه
جلسه ششم-قسمت سوم: پیدا کردن مرکز انحنا و شعاع انحنا با استفاده از بردار شتاب و بردار سرعت
جلسه ششم-قسمت سوم: پیدا کردن مرکز انحنا و شعاع انحنا با استفاده از بردار شتاب و بردار سرعت (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 26 ثانيه
جلسه ششم- قسمت چهارم: مثال شتاب شناسی شش میله ای
جلسه ششم- قسمت چهارم: مثال شتاب شناسی شش میله ای (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 34 ثانيه

فایل های سرفصل 7

جلسه هفتم-قسمت اول: شتاب نقطه تماس دو پروفیل غلتان روی هم (شتاب غلتشی)
جلسه هفتم-قسمت اول: شتاب نقطه تماس دو پروفیل غلتان روی هم (شتاب غلتشی) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 40 ثانيه
جلسه هفتم-قسمت دوم: مفهوم مرکز آنی دوران
جلسه هفتم-قسمت دوم: مفهوم مرکز آنی دوران (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 34 ثانيه
جلسه هفتم-قسمت سوم: مرکز آنی دوران: حل مثال شش میله ای
جلسه هفتم-قسمت سوم: مرکز آنی دوران: حل مثال شش میله ای (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 56 ثانيه
جلسه هفتم-قسمت چهارم: مرکز آنی دوران برای دو پروفیل در تماس
جلسه هفتم-قسمت چهارم: مرکز آنی دوران برای دو پروفیل در تماس (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 9 ثانيه
جلسه ی هفتم-قسمت پنجم : روش عددی نیوتون-رافسون برای حل معادلات
جلسه ی هفتم-قسمت پنجم : روش عددی نیوتون-رافسون برای حل معادلات (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 59 ثانيه
جلسه هفتم-قسمت ششم: روش عددی نیوتون-رافسون برای حل معادلات با مثال
جلسه هفتم-قسمت ششم: روش عددی نیوتون-رافسون برای حل معادلات با مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 22 ثانيه

فایل های سرفصل 8

جلسه هشتم-قسمت اول: سرعت شناسی به کمک مرکز آنی دوران; مثال های بیشتر
جلسه هشتم-قسمت اول: سرعت شناسی به کمک مرکز آنی دوران; مثال های بیشتر (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 55 ثانيه
جلسه هشتم-قسمت دوم: سینماتیک دو پروفیل درگیر
جلسه هشتم-قسمت دوم: سینماتیک دو پروفیل درگیر (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 33 ثانيه
جلسه هشتم-قسمت سوم:معرفی دایره عطف و روش اویلر ساواری برای پیدا کردن مرکز انحنای یک نقطه
جلسه هشتم-قسمت سوم:معرفی دایره عطف و روش اویلر ساواری برای پیدا کردن مرکز انحنای یک نقطه (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 21 ثانيه

فایل های سرفصل 9

جلسه نهم-قسمت اول: تعریف دایره ی عطف و نحوه ی ترسیم آن
جلسه نهم-قسمت اول: تعریف دایره ی عطف و نحوه ی ترسیم آن (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 17 ثانيه
جلسه نهم-قسمت دوم:حل مثالی دیگر از اویلر ساواری
جلسه نهم-قسمت دوم:حل مثالی دیگر از اویلر ساواری (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 7 ثانيه
جلسه نهم-قسمت سوم: مسیر و سرعت حرکت جای پای مرکز آنی دوران
جلسه نهم-قسمت سوم: مسیر و سرعت حرکت جای پای مرکز آنی دوران (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 16 ثانيه
جلسه نهم-قسمت چهارم: حل مثالی دیگر از انحنا به کمک اویلر ساواری
جلسه نهم-قسمت چهارم: حل مثالی دیگر از انحنا به کمک اویلر ساواری (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 37 ثانيه

فایل های سرفصل 10

جلسه دهم-قسمت اول: سرعت شناسی به کمک دستگاه مختصات کمکی
جلسه دهم-قسمت اول: سرعت شناسی به کمک دستگاه مختصات کمکی (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 24 ثانيه
جلسه دهم-قسمت دوم: شتاب شناسی به کمک دستگاه مختصات کمکی
جلسه دهم-قسمت دوم: شتاب شناسی به کمک دستگاه مختصات کمکی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 56 ثانيه
جلسه دهم-قسمت سوم: اهمیت مسیر سیکلوییدی در سینماتیک
جلسه دهم-قسمت سوم: اهمیت مسیر سیکلوییدی در سینماتیک (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 11

جلسه یازدهم-قسمت اول: تحلیل سرعت شناسی غلتش با لغزش به کمک دستگاه مختصات کمکی
جلسه یازدهم-قسمت اول: تحلیل سرعت شناسی غلتش با لغزش به کمک دستگاه مختصات کمکی (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 15 ثانيه
جلسه یازدهم-قسمت دوم: تحلیل شتاب شناسی غلتش با لغزش به کمک دستگاه مختصات کمکی
جلسه یازدهم-قسمت دوم: تحلیل شتاب شناسی غلتش با لغزش به کمک دستگاه مختصات کمکی (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 55 ثانيه
جلسه یازدهم-قسمت سوم: مرکز انحنای یک پروفیل نسبت به پروفیل دیگر-مکانیزم های معادل
جلسه یازدهم-قسمت سوم: مرکز انحنای یک پروفیل نسبت به پروفیل دیگر-مکانیزم های معادل (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 48 ثانيه
جلسه یازدهم-قسمت چهارم: ادامه ی مکانیزم های معادل
جلسه یازدهم-قسمت چهارم: ادامه ی مکانیزم های معادل (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 19 ثانيه
جلسه یازدهم-قسمت پنجم: مقدمه ای بر روش نقطه کمکی برای سرعت شناسی و شتاب شناسی
جلسه یازدهم-قسمت پنجم: مقدمه ای بر روش نقطه کمکی برای سرعت شناسی و شتاب شناسی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 13 ثانيه

فایل های سرفصل 12

جلسه دوازدهم-قسمت اول: ادامه ی بحث نقطه کمکی برای سرعت شناسی
جلسه دوازدهم-قسمت اول: ادامه ی بحث نقطه کمکی برای سرعت شناسی (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 37 ثانيه
جلسه دوازدهم-قسمت دوم: ادامه ی بحث نقطه کمکی برای شتاب شناسی
جلسه دوازدهم-قسمت دوم: ادامه ی بحث نقطه کمکی برای شتاب شناسی (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 5 ثانيه
جلسه دوازدهم- قسمت سوم: روش های مختلف رسم دایره عطف وسرعت جای پای مرکز آنی دوران
جلسه دوازدهم- قسمت سوم: روش های مختلف رسم دایره عطف وسرعت جای پای مرکز آنی دوران (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 37 ثانيه

فایل های سرفصل 13

جلسه سیزدهم-قسمت اول:روش ضرایب سینماتیکی برای موقعیت شناسی
جلسه سیزدهم-قسمت اول:روش ضرایب سینماتیکی برای موقعیت شناسی (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 21 ثانيه
جلسه سیزدهم-قسمت دوم: سرعت شناسی و شتاب شناسی با استفاده از ضرایب سینماتیکی
جلسه سیزدهم-قسمت دوم: سرعت شناسی و شتاب شناسی با استفاده از ضرایب سینماتیکی (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 28 ثانيه
جلسه سیزدهم-قسمت سوم: حل مثالی دیگر با کمک ضرایب سینماتیکی
جلسه سیزدهم-قسمت سوم: حل مثالی دیگر با کمک ضرایب سینماتیکی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 54 ثانيه

فایل های سرفصل 14

جلسه پانزدهم-قسمت اول: دایره ی برزه
جلسه پانزدهم-قسمت اول: دایره ی برزه (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 15 ثانيه
جلسه پانزدهم-قسمت دوم: یک مثال از سیستم دو درجه آزادی
جلسه پانزدهم-قسمت دوم: یک مثال از سیستم دو درجه آزادی (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 12 ثانيه
جلسه پانزدهم-قسمت سوم: مقدمه ی بادامک و پیرو
جلسه پانزدهم-قسمت سوم: مقدمه ی بادامک و پیرو (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 18 ثانيه
جلسه پانزدهم-قسمت چهارم-ادامه ی بادامک و پیرو
جلسه پانزدهم-قسمت چهارم-ادامه ی بادامک و پیرو (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 24 ثانيه

فایل های سرفصل 15

جلسه شانزدهم-قسمت اول: طراحی شکل بادامک به روش ترسیمی
جلسه شانزدهم-قسمت اول: طراحی شکل بادامک به روش ترسیمی (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 37 ثانيه
جلسه شانزدهم-قسمت دوم: ادامه ی طراحی شکل بادامک به روش ترسیمی
جلسه شانزدهم-قسمت دوم: ادامه ی طراحی شکل بادامک به روش ترسیمی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 43 ثانيه
جلسه شانزدهم-قسمت سوم:ضرایب سینماتیکی و توابع برای محنی جابجایی پیرو
جلسه شانزدهم-قسمت سوم:ضرایب سینماتیکی و توابع برای محنی جابجایی پیرو (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 44 ثانيه
جلسه شانزدهم-قسمت چهارم-ادامه ضرایب سینماتیکی و توابع برای محنی جابجایی پیرو
جلسه شانزدهم-قسمت چهارم-ادامه ضرایب سینماتیکی و توابع برای محنی جابجایی پیرو (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 38 ثانيه

دیدگاه ها(1)

user

حامدی در 3 سال پیش

بسیارخوب

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید