معرفی گروه آموزشی خردمند نوین

ویدئوهای آموزشی این مدرس

در این دوره آموزشی ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه ششم ابتدایی از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

آموزش درس ریاضی ششم ریاضی پایه ششم ریاضی ششم ابتدایی ریاضی ششم دبستان

آموزش درس ریاضی پایه ششم ابتدایی

در این دوره آموزشی ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه ششم ابتدایی از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزشی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

آموزش ریاضی دوم دبستان ریاضی پایه دوم ریاضی دوم ابتدایی

آموزش درس ریاضی پایه دوم ابتدایی

در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزشی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزشی درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بصورت صفحه به صفحه از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

درس علوم پایه ششم دبستان علوم پایه ششم علوم تجربی ششم علوم ششم ابتدایی علوم ششم دبستان

آموزش درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزشی درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بصورت صفحه به صفحه از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

در این دوره آموزشی ویدیوهای تدریس فارسی ششم دبستان بصورت صفحه به صفحه از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

آموزش درس فارسی درس فارسی فارسی پایه ششم ابتدایی فارسی پایه ششم دبستان

آموزش درس فارسی پایه ششم ابتدایی

در این دوره آموزشی ویدیوهای تدریس فارسی ششم دبستان بصورت صفحه به صفحه از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.