معرفی محمد علی آبام

ویدئوهای آموزشی این مدرس

آموزش درس الگوریتم های داده های حجیم - محمد علی آبام - دانشگاه شریف

الگوریتم داده های حجیم درس الگوریتم های داده های حجیم

آموزش درس الگوریتم های داده های حجیم

آموزش درس الگوریتم های داده های حجیم - محمد علی آبام - دانشگاه شریف

آموزش درس ساختمان داده ها
رایگان
22 ساعت و 58 دقيقه
آموزش درس ساختمان داده ها - محمد علی آبام - دانشگاه صنعتی شریف

آموزش درس ساختمان داده درس ساختمان داده ساختمان داده

آموزش درس ساختمان داده ها

آموزش درس ساختمان داده ها - محمد علی آبام - دانشگاه صنعتی شریف