معرفی محمدرضا پاکروان

ویدئوهای آموزشی این مدرس

آموزش درس شبکه های کامپیوتری
رایگان
33 ساعت و 30 دقيقه
شبکه مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست که از طریق پیوندها (Links) به هم متصل می‌شوند. هر گره (node) می‌تواند کامپیوتر، چاپگریا هر دستگاه دیگری باشد که قادر به ارسال یا دریافت داده است.

شبکه شبکه کامپیوتر شبکه کامپیوتری شبکه های کامپیوتری

آموزش درس شبکه های کامپیوتری

شبکه مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست که از طریق پیوندها (Links) به هم متصل می‌شوند. هر گره (node) می‌تواند کامپیوتر، چاپگریا هر دستگاه دیگری باشد که قادر به ارسال یا دریافت داده است.