معرفی ساسان رحمانی راد

ویدئوهای آموزشی این مدرس

آموزش استاتیک و مقاومت مصالح
رایگان
12 ساعت و 14 دقيقه
استاتیک شاخه ای از علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه درباره سامانه های فیزیکی در حال تعادل ایستا می پردازد. مقاومت مصالح شاخه ای از علم مكانیك است كه به بررسی و تعیین مقاومت و صلبیت و نیز پایداری ارتجاعی اعضای باربر می پردازد.

استاتیک و مقاومت مصالح درس استاتیک درس مقاومت مصالح مقاومت مصالح

آموزش استاتیک و مقاومت مصالح

استاتیک شاخه ای از علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه درباره سامانه های فیزیکی در حال تعادل ایستا می پردازد. مقاومت مصالح شاخه ای از علم مكانیك است كه به بررسی و تعیین مقاومت و صلبیت و نیز پایداری ارتجاعی اعضای باربر می پردازد.

تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل مجموعه ای از سازه ها و اجزایی است که ساختار سیستم های داخلی ساختمان را جهت بهبود سطح آسایش زندگی بشر ایده آل می سازد.

تاسیسات ساختمان تاسیسات مکانیکی تاسیسات مکانیکی ساختمان

آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان

تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل مجموعه ای از سازه ها و اجزایی است که ساختار سیستم های داخلی ساختمان را جهت بهبود سطح آسایش زندگی بشر ایده آل می سازد.