ارتقاء پنل

رایگان

پلن مقدماتی تدریس خصوصی

365 روز

تعداد دوره باز نامحدود تعداد کلاس در هر دوره نامحدود تعداد درس نامحدود تعداد جلسه در هر کلاس نامحدود تعداد آزمون در هر کلاس نامحدود تعداد مدرس 1 تعداد دانش آموزان در هر کلاس نامحدود جلسه آنلاین آزمون آنلاین صدور گواهینامه صورتحساب دانش آموزان دانش آموزان بدهکار / بستانکار اتصال به دامنه شخصی (YourWebsite.com) استفاده از نمایشگاه محصولات استفاده از فروشگاه LMS فضای آپلود فایل LMS نامحدود لغو سفارش تمدید سفارش نامحدود حداکثر 5,000 مگابایت فضا
رایگان

پلن مقدماتی آموزشگاهی

186 روز

تعداد دوره باز نامحدود تعداد کلاس در هر دوره نامحدود تعداد درس نامحدود تعداد جلسه در هر کلاس نامحدود تعداد آزمون در هر کلاس نامحدود تعداد مدرس نامحدود تعداد دانش آموزان در هر کلاس نامحدود جلسه آنلاین آزمون آنلاین صدور گواهینامه صورتحساب دانش آموزان دانش آموزان بدهکار / بستانکار اتصال به دامنه شخصی (YourWebsite.com) استفاده از نمایشگاه محصولات استفاده از فروشگاه LMS فضای آپلود فایل LMS نامحدود لغو سفارش تمدید سفارش نامحدود حداکثر 10,000 مگابایت فضا
1,490,000 ریال

پلن پایه

30 روز

تعداد دوره باز نامحدود تعداد کلاس در هر دوره نامحدود تعداد درس نامحدود تعداد جلسه در هر کلاس نامحدود تعداد آزمون در هر کلاس نامحدود تعداد مدرس نامحدود تعداد دانش آموزان در هر کلاس نامحدود جلسه آنلاین آزمون آنلاین صدور گواهینامه صورتحساب دانش آموزان دانش آموزان بدهکار / بستانکار اتصال به دامنه شخصی (YourWebsite.com) استفاده از نمایشگاه محصولات استفاده از فروشگاه LMS فضای آپلود فایل LMS نامحدود لغو سفارش تمدید سفارش نامحدود حداکثر 20,000 مگابایت فضا
3,990,000 ریال

پلن استاندارد

90 روز

تعداد دوره باز نامحدود تعداد کلاس در هر دوره نامحدود تعداد درس نامحدود تعداد جلسه در هر کلاس نامحدود تعداد آزمون در هر کلاس نامحدود تعداد مدرس نامحدود تعداد دانش آموزان در هر کلاس نامحدود جلسه آنلاین آزمون آنلاین صدور گواهینامه صورتحساب دانش آموزان دانش آموزان بدهکار / بستانکار اتصال به دامنه شخصی (YourWebsite.com) استفاده از نمایشگاه محصولات استفاده از فروشگاه LMS فضای آپلود فایل LMS نامحدود لغو سفارش تمدید سفارش نامحدود حداکثر 35,000 مگابایت فضا
6,990,000 ریال

پلن حرفه ای 6 ماهه

186 روز

تعداد دوره باز نامحدود تعداد کلاس در هر دوره نامحدود تعداد درس نامحدود تعداد جلسه در هر کلاس نامحدود تعداد آزمون در هر کلاس نامحدود تعداد مدرس نامحدود تعداد دانش آموزان در هر کلاس نامحدود جلسه آنلاین آزمون آنلاین صدور گواهینامه صورتحساب دانش آموزان دانش آموزان بدهکار / بستانکار اتصال به دامنه شخصی (YourWebsite.com) استفاده از نمایشگاه محصولات استفاده از فروشگاه LMS فضای آپلود فایل LMS نامحدود لغو سفارش تمدید سفارش نامحدود حداکثر 50,000 مگابایت فضا
11,990,000 ریال

پلن حرفه ای 1 ساله

365 روز

تعداد دوره باز نامحدود تعداد کلاس در هر دوره نامحدود تعداد درس نامحدود تعداد جلسه در هر کلاس نامحدود تعداد آزمون در هر کلاس نامحدود تعداد مدرس نامحدود تعداد دانش آموزان در هر کلاس نامحدود جلسه آنلاین آزمون آنلاین صدور گواهینامه صورتحساب دانش آموزان دانش آموزان بدهکار / بستانکار اتصال به دامنه شخصی (YourWebsite.com) استفاده از نمایشگاه محصولات استفاده از فروشگاه LMS فضای آپلود فایل LMS نامحدود لغو سفارش تمدید سفارش نامحدود حداکثر 75,000 مگابایت فضا