معادلات دیفرانسیل ازجمله درس‌هایی است که در تمامی رشته‌های فنی و مهندسی، ریاضی، فیزیک، شیمی و برخی از رشته‌های مهندسی کشاورزی وجود دارد و کاربردهای گسترده‌ای در تمامی این رشته‌ها و حتی برخی رشته‌های شاخه اقتصاد دارد. به همین دلیل یادگیری دقیق، عمیق و مفهومی معادلات‌دیفرانسیل اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این دوره آموزشی به آموزش معادلات دیفرانسیل پرداخته شده‌است، برای شروع این دوره، دانشجویان باید دانش قبلی در زمینه ریاضی عمومی یک، به‌ویژه مطالب مربوط به بخش‌ تکنیک‌های انتگرال‌گیری و سری‌های توانی داشته باشند. در دوره آموزشی معادلات دیفرانسیل، سعی شده است تا تمام سرفصل مصوب وزارت علوم برای شاخه‌های مهندسی پوشش داده شود. براساس این سرفصل، کار با مفاهیم و تعاریف اولیه موردنیاز آغاز خواهد شد.، سپس به معرفی و حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خواهیم پرداخت و انواع مختلف معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی اول را بررسی کرده و روش‌های حل برای آن‌ها ارائه خواهیم کرد. در ادامه به معرفی معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم می‌پردازیم. در بخش سوم به حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری‌های توانی در مجاورت نقاط عادی و تو تکین منظم می‌پردازیم.همچنین حل دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل نیز در این درس مورد بررسی قرار گرفته ‌‌است. در انتهای درس به مفهموم تبدیل لاپلاس و استفاده از آن برای حل مسائل مقدار اولیه پرداخته شده‌است. در انتها نیز اشاره کوچکی به مفهوم پیچش، انتگرال‌های تلفیقی و معادلات انتگرال شده‌است.

فایل های سرفصل 1

درس ۱: تعریف معادله دیفرانسیل و مرتبه آن
درس ۱: تعریف معادله دیفرانسیل و مرتبه آن (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 24 ثانيه
درس ۲: معادلات دیفرانسیل خطی و همگن
درس ۲: معادلات دیفرانسیل خطی و همگن (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 16 ثانيه
درس ۳: درجه معادله دیفرانسیل
درس ۳: درجه معادله دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
درس ۴: جواب معادله دیفرانسیل
درس ۴: جواب معادله دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 16 ثانيه
درس ۵:جواب عمومی و جواب خصوصی
درس ۵:جواب عمومی و جواب خصوصی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 27 ثانيه
درس ۶: خانواده منحنیها
درس ۶: خانواده منحنیها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 41 ثانيه
درس ۷: مثال از خانواده منحنی بخش ۱
درس ۷: مثال از خانواده منحنی بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 54 ثانيه
درس ۸: یافتن معادله با دترمینان
درس ۸: یافتن معادله با دترمینان (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۹: مثال از خانواده منحنی بخش ۲
درس ۹: مثال از خانواده منحنی بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 40 ثانيه

فایل های سرفصل 2

درس ۱۰: معادلات مرتبه اول معرفی و حالات خاص
درس ۱۰: معادلات مرتبه اول معرفی و حالات خاص (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۱۱: تعریف معادلات جدایی پذیر
درس ۱۱: تعریف معادلات جدایی پذیر (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 44 ثانيه
درس ۱۲: معادلات جدایی پذیر مثال ۱
درس ۱۲: معادلات جدایی پذیر مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 38 ثانيه
درس ۱۳: معادلات جدایی پذیر مثال ۲
درس ۱۳: معادلات جدایی پذیر مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 9 ثانيه
درس ۱۴: معادلات جدایی پذیر مثال ۳
درس ۱۴: معادلات جدایی پذیر مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
درس ۱۵: معادلات جدایی پذیر مثال ۴
درس ۱۵: معادلات جدایی پذیر مثال ۴ (رایگان)
حجم فایل: -1 مدت زمان: 7 دقيقه و 29 ثانيه
درس ۱۶: معادلات جدایی پذیر مثال ۵
درس ۱۶: معادلات جدایی پذیر مثال ۵ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 28 ثانيه
درس ۱۷: عامل انتگرال ساز شکل ساده
درس ۱۷: عامل انتگرال ساز شکل ساده (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 21 ثانيه
درس ۱۸: عامل انتگرال ساز شکل کلی
درس ۱۸: عامل انتگرال ساز شکل کلی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 9 ثانيه
درس ۱۹: عامل انتگرال ساز مثال ۱
درس ۱۹: عامل انتگرال ساز مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 21 ثانيه
درس ۲۰: عامل انتگرال ساز مثال ۲
درس ۲۰: عامل انتگرال ساز مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۲۱: عامل انتگرال ساز مثال ۳ و معرفی معادلات برنولی
درس ۲۱: عامل انتگرال ساز مثال ۳ و معرفی معادلات برنولی (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۲۲: عامل انتگرال ساز مثال معادله برنولی ۱
درس ۲۲: عامل انتگرال ساز مثال معادله برنولی ۱ (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
درس ۲۳: عامل انتگرال ساز مثال معادله برنولی ۲
درس ۲۳: عامل انتگرال ساز مثال معادله برنولی ۲ (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 13 ثانيه
درس ۲۴: تعریف معادلات کامل
درس ۲۴: تعریف معادلات کامل (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۲۵: روش حل معادلات کامل
درس ۲۵: روش حل معادلات کامل (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۲۶: معادلات کامل مثال ۱
درس ۲۶: معادلات کامل مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 38 ثانيه
درس ۲۷: معادلات کامل مثال ۲
درس ۲۷: معادلات کامل مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۲۸: معادلات کامل مثال ۳
درس ۲۸: معادلات کامل مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
درس ۲۹: فاکتور انتگرال معرفی
درس ۲۹: فاکتور انتگرال معرفی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه
درس ۳۰: روش یافتن فاکتور انتگرال
درس ۳۰: روش یافتن فاکتور انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 22 ثانيه
درس ۳۱: روش حل معادلات با فاکتور انتگرال
درس ۳۱: روش حل معادلات با فاکتور انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 37 ثانيه
درس ۳۲: فاکتور انتگرال مثال ۱
درس ۳۲: فاکتور انتگرال مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 58 ثانيه
درس ۳۳: فاکتور انتگرال مثال ۲
درس ۳۳: فاکتور انتگرال مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 57 ثانيه
درس ۳۴: حل معادلات با کمک دیفرانسیل کامل
درس ۳۴: حل معادلات با کمک دیفرانسیل کامل (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 29 ثانيه
درس ۳۵: معادلات ریکاتی
درس ۳۵: معادلات ریکاتی (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۳۶: معادلات همگن معرفی و آزمون همگنی
درس ۳۶: معادلات همگن معرفی و آزمون همگنی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۳۷: روش حل  معادلات همگن
درس ۳۷: روش حل معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 29 ثانيه
درس ۳۸: معادلات همگن مثال ۱
درس ۳۸: معادلات همگن مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 4 ثانيه
درس ۳۹: معادلات همگن مثال ۲
درس ۳۹: معادلات همگن مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۴۰: معادلات همگن مثال ۳
درس ۴۰: معادلات همگن مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 24 ثانيه
درس ۴۱: تعریف پوش و روش یافتن آن
درس ۴۱: تعریف پوش و روش یافتن آن (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۴۲: پوش مثال ۱
درس ۴۲: پوش مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 55 ثانيه
درس ۴۳: پوش مثال ۲
درس ۴۳: پوش مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 21 ثانيه
درس ۴۴: نقاط استثنایی و مثال
درس ۴۴: نقاط استثنایی و مثال (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 17 ثانيه
درس ۴۵: مسیرهای قائم تعریف روش یافتن و یک مثال
درس ۴۵: مسیرهای قائم تعریف روش یافتن و یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۴۶: مسیرهای قائم مثال ۱
درس ۴۶: مسیرهای قائم مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۴۷: مسیرهای قائم تعریف مثال ۲
درس ۴۷: مسیرهای قائم تعریف مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۴۸: معادله کلرو معرفی و روش حل
درس ۴۸: معادله کلرو معرفی و روش حل (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 42 ثانيه
درس ۴۹: معادله کلرو مثال
درس ۴۹: معادله کلرو مثال (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 45 ثانيه

فایل های سرفصل 3

درس ۵۰: معادلات مرتبه دوم تعریف و حالت خاص اول
درس ۵۰: معادلات مرتبه دوم تعریف و حالت خاص اول (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 28 ثانيه
درس ۵۱: معادلات مرتبه دوم حالت دوم روش حل و مثال ۱
درس ۵۱: معادلات مرتبه دوم حالت دوم روش حل و مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
درس ۵۲: معادلات مرتبه دوم حالت دوم مثال ۲
درس ۵۲: معادلات مرتبه دوم حالت دوم مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 23 ثانيه
درس ۵۳: معادلات مرتبه دوم حالت سوم روش حل و مثال ۱
درس ۵۳: معادلات مرتبه دوم حالت سوم روش حل و مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 8 ثانيه
درس ۵۴: معادلات مرتبه دوم حالت سوم مثال ۲
درس ۵۴: معادلات مرتبه دوم حالت سوم مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 16 ثانيه
درس ۵۵: تعاریف و قضایا بخش ۱
درس ۵۵: تعاریف و قضایا بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۵۶: تعاریف و قضایا بخش ۲
درس ۵۶: تعاریف و قضایا بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
درس ۵۷: تعاریف و قضایا بخش ۳
درس ۵۷: تعاریف و قضایا بخش ۳ (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 43 ثانيه
درس ۵۸: تعاریف و قضایا بخش ۴
درس ۵۸: تعاریف و قضایا بخش ۴ (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۵۹: روش کاهش مرتبه معرفی روش
درس ۵۹: روش کاهش مرتبه معرفی روش (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۶۰: اجرای روش کاهش مرتبه و مثال
درس ۶۰: اجرای روش کاهش مرتبه و مثال (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 11 ثانيه
درس ۶۱: روش کاهش مرتبه مثال ۲
درس ۶۱: روش کاهش مرتبه مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 31 ثانيه
درس ۶۲: روش کاهش مرتبه مثال ۳
درس ۶۲: روش کاهش مرتبه مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 37 ثانيه
درس ۶۳: معادلات همگن با ضرایب ثابت معرفی و ایده حل
درس ۶۳: معادلات همگن با ضرایب ثابت معرفی و ایده حل (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
درس ۶۴: معادلات همگن با ضرایب ثابت حالت اول
درس ۶۴: معادلات همگن با ضرایب ثابت حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 56 ثانيه
درس ۶۵: معادلات همگن با ضرایب ثابت حالت دوم
درس ۶۵: معادلات همگن با ضرایب ثابت حالت دوم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 24 ثانيه
درس ۶۶: معادلات همگن با ضرایب ثابت حالت سوم
درس ۶۶: معادلات همگن با ضرایب ثابت حالت سوم (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۶۷: معادلات همگن با ضرایب ثابت جمع‌بندی و چند مثال
درس ۶۷: معادلات همگن با ضرایب ثابت جمع‌بندی و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 52 ثانيه
درس ۶۸: معادلات ناهمگن با ضرایب ثابت مقدمه و کلیات
درس ۶۸: معادلات ناهمگن با ضرایب ثابت مقدمه و کلیات (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۶۹: ایده روش ضرایب نامعین
درس ۶۹: ایده روش ضرایب نامعین (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۷۰: روش ضرایب نامعین یک مثال
درس ۷۰: روش ضرایب نامعین یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 4 ثانيه
درس ۷۱: روش ضرایب نامعین حالت اول
درس ۷۱: روش ضرایب نامعین حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 40 ثانيه
درس ۷۲: روش ضرایب نامعین حالت دوم
درس ۷۲: روش ضرایب نامعین حالت دوم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 20 ثانيه
درس ۷۳: روش ضرایب نامعین حالت سوم
درس ۷۳: روش ضرایب نامعین حالت سوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 10 ثانيه
درس ۷۴: روش ضرایب نامعین حالت چهارم
درس ۷۴: روش ضرایب نامعین حالت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۷۵: روش ضرایب نامعین حالت ۵ و ۶ و ۷
درس ۷۵: روش ضرایب نامعین حالت ۵ و ۶ و ۷ (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 26 ثانيه
درس ۷۶: روش تغییر پارامترها معرفی
درس ۷۶: روش تغییر پارامترها معرفی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۷۷: روش تغییر پارامترها بیان روش
درس ۷۷: روش تغییر پارامترها بیان روش (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 30 ثانيه
درس ۷۸: روش تغییر پارامترها مثال ۱
درس ۷۸: روش تغییر پارامترها مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
درس ۷۹: روش تغییر پارامترها مثال ۲
درس ۷۹: روش تغییر پارامترها مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 55 ثانيه
درس ۸۰: روش تغییر پارامترها مثال ۳
درس ۸۰: روش تغییر پارامترها مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 30 ثانيه
درس ۸۱: عملگر D تعریف و معرفی
درس ۸۱: عملگر D تعریف و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 42 ثانيه
درس ۸۲: عملگر معکوس و قضیه اول
درس ۸۲: عملگر معکوس و قضیه اول (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۸۳: عملگر D قضایای دوم و سوم
درس ۸۳: عملگر D قضایای دوم و سوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۸۴: استفاده از عملگر D حالت اول
درس ۸۴: استفاده از عملگر D حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 23 ثانيه
درس ۸۵: استفاده از عملگر D حالت اول مثال ۱
درس ۸۵: استفاده از عملگر D حالت اول مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۸۶: استفاده از عملگر D روش دوم
درس ۸۶: استفاده از عملگر D روش دوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۸۷: استفاده از عملگر D حالت دوم و مثال
درس ۸۷: استفاده از عملگر D حالت دوم و مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۸۸: استفاده از عملگر D حالت سوم و مثال ۱
درس ۸۸: استفاده از عملگر D حالت سوم و مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
درس ۸۹: استفاده از عملگر D حالت سوم مثال ۲
درس ۸۹: استفاده از عملگر D حالت سوم مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۹۰: استفاده از عملگر D حالت سوم مثال ۳
درس ۹۰: استفاده از عملگر D حالت سوم مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 47 ثانيه
درس ۹۱: استفاده از عملگر D حالت چهارم
درس ۹۱: استفاده از عملگر D حالت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 28 ثانيه
درس ۹۲: استفاده از عملگر D حالت چهارم مثال ۱
درس ۹۲: استفاده از عملگر D حالت چهارم مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
درس ۹۳: استفاده از عملگر D حالت چهارم مثال ۲
درس ۹۳: استفاده از عملگر D حالت چهارم مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۹۴: استفاده از عملگر D حالت پنجم
درس ۹۴: استفاده از عملگر D حالت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 35 ثانيه
درس ۹۵: استفاده از عملگر D حالت ششم
درس ۹۵: استفاده از عملگر D حالت ششم (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 20 ثانيه
درس ۹۶: استفاده از عملگر D حالت هفتم
درس ۹۶: استفاده از عملگر D حالت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۹۷: استفاده از عملگر D حالات دیگر
درس ۹۷: استفاده از عملگر D حالات دیگر (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 24 ثانيه
درس ۹۸: معادله اویلر معرفی و شرح روش
درس ۹۸: معادله اویلر معرفی و شرح روش (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۹۹: مثال معادله اویلر
درس ۹۹: مثال معادله اویلر (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 47 ثانيه

فایل های سرفصل 4

درس ۱۰۰: حل معادلات با سری توانی معرفی و ضرورت
درس ۱۰۰: حل معادلات با سری توانی معرفی و ضرورت (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
درس ۱۰۱: یادآوری سریهای توانی بخش اول
درس ۱۰۱: یادآوری سریهای توانی بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۱۰۲: یادآوری سریهای توانی بخش دوم
درس ۱۰۲: یادآوری سریهای توانی بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 9 ثانيه
درس ۱۰۳: یادآوری سریهای توانی بخش سوم
درس ۱۰۳: یادآوری سریهای توانی بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 45 ثانيه
درس ۱۰۴: تعریف نقاط عادی و تکین
درس ۱۰۴: تعریف نقاط عادی و تکین (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۱۰۵: انواع تقاط تکین
درس ۱۰۵: انواع تقاط تکین (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 59 ثانيه
درس ۱۰۶: حل معادلات مرتبه اول با سری مثال ۱
درس ۱۰۶: حل معادلات مرتبه اول با سری مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۱۰۷: حل معادلات مرتبه اول با سری مثال ۲
درس ۱۰۷: حل معادلات مرتبه اول با سری مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۱۰۸: حل معادلات مرتبه دوم با سری شرح روش
درس ۱۰۸: حل معادلات مرتبه دوم با سری شرح روش (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۱۰۹: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۱
درس ۱۰۹: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۱۱۰: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۲
درس ۱۱۰: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 45 ثانيه
درس ۱۱۱: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۳
درس ۱۱۱: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۳ (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۱۱۲: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۴
درس ۱۱۲: حل معادلات مرتبه دوم با سری مثال ۴ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 41 ثانيه
درس ۱۱۳: شکل کلی جواب در مجاورت نقطه تکین منظم
درس ۱۱۳: شکل کلی جواب در مجاورت نقطه تکین منظم (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
درس ۱۱۴: تعیین معادله مشخصه
درس ۱۱۴: تعیین معادله مشخصه (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 59 ثانيه
درس ۱۱۵: قضیه فروبنیوس
درس ۱۱۵: قضیه فروبنیوس (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 27 ثانيه
درس ۱۱۶: مثال حالت اول بخش ۱
درس ۱۱۶: مثال حالت اول بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۱۱۷: مثال حالت اول بخش ۲
درس ۱۱۷: مثال حالت اول بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 4 ثانيه
درس ۱۱۸: جواب در مجاورت نقطه تکین منظم حالت دوم بخش ۱
درس ۱۱۸: جواب در مجاورت نقطه تکین منظم حالت دوم بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 38 ثانيه
درس ۱۱۹: جواب در مجاورت نقطه تکین منظم حالت دوم بخش ۲
درس ۱۱۹: جواب در مجاورت نقطه تکین منظم حالت دوم بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۱۲۰: جواب در مجاورت نقطه تکین منظم حالت دوم بخش ۳
درس ۱۲۰: جواب در مجاورت نقطه تکین منظم حالت دوم بخش ۳ (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۱۲۱: حل معادله لژاندر
درس ۱۲۱: حل معادله لژاندر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 47 ثانيه
درس ۱۲۲: چندجمله ای های لژاندر
درس ۱۲۲: چندجمله ای های لژاندر (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 45 ثانيه
درس ۱۲۳: خواص چندجمله ای های لژاندر
درس ۱۲۳: خواص چندجمله ای های لژاندر (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
درس ۱۲۴: حل معادله هرمیت و چندجمله ای هرمیت
درس ۱۲۴: حل معادله هرمیت و چندجمله ای هرمیت (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۱۲۵: تابع گاما مقدمه و معرفی
درس ۱۲۵: تابع گاما مقدمه و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
درس ۱۲۶: معادله بسل مقدمه و معرفی
درس ۱۲۶: معادله بسل مقدمه و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
درس ۱۲۷: معادله بسل یافتن جواب اول
درس ۱۲۷: معادله بسل یافتن جواب اول (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۱۲۸: تابع بسل و ارتباط آن با معادله بسل
درس ۱۲۸: تابع بسل و ارتباط آن با معادله بسل (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 5

درس ۱۲۹: دستگاه معادلات دیفرانسیل مقدمه و معرفی
درس ۱۲۹: دستگاه معادلات دیفرانسیل مقدمه و معرفی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 7 ثانيه
درس ۱۳۰: قضایا و تعاریف لازم برای دستگاه معادلات خطی
درس ۱۳۰: قضایا و تعاریف لازم برای دستگاه معادلات خطی (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۱۳۱: روش ضرایب نامعین تعیین معادله مشخصه
درس ۱۳۱: روش ضرایب نامعین تعیین معادله مشخصه (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
درس ۱۳۲: روش ضرایب نامعین حالت ۱ ریشه های حقیقی متمایز
درس ۱۳۲: روش ضرایب نامعین حالت ۱ ریشه های حقیقی متمایز (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 28 ثانيه
درس ۱۳۳: روش ضرایب نامعین حالت ۲ ریشه های مختلط
درس ۱۳۳: روش ضرایب نامعین حالت ۲ ریشه های مختلط (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۱۳۴: روش ضرایب نامعین مثال حالت ۲
درس ۱۳۴: روش ضرایب نامعین مثال حالت ۲ (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۱۳۵: روش ضرایب نامعین حالت ۳ ریشه های برابر
درس ۱۳۵: روش ضرایب نامعین حالت ۳ ریشه های برابر (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 9 ثانيه
درس ۱۳۶: روش تغییر پارامترها برای حل دستگاه های ناهمگن
درس ۱۳۶: روش تغییر پارامترها برای حل دستگاه های ناهمگن (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 39 ثانيه
درس ۱۳۷: روش حذفی مقدمه و ایده کلی
درس ۱۳۷: روش حذفی مقدمه و ایده کلی (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۱۳۸: مثال اول 62
درس ۱۳۸: مثال اول 62 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 25 ثانيه
درس ۱۳۹: تعیین تعداد ثابت مورد نیاز و مثال دوم
درس ۱۳۹: تعیین تعداد ثابت مورد نیاز و مثال دوم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 22 ثانيه
درس ۱۴۰: تعیین تعداد ضرایب ثابت با دترمینان و مثال
درس ۱۴۰: تعیین تعداد ضرایب ثابت با دترمینان و مثال (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه

فایل های سرفصل 6

درس ۱۴۱: تبدیل لاپلاس تعریف و چند تبدیل لاپلاس مهم
درس ۱۴۱: تبدیل لاپلاس تعریف و چند تبدیل لاپلاس مهم (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 52 ثانيه
درس ۱۴۲: چند تبدیل لاپلاس مهم دیگر
درس ۱۴۲: چند تبدیل لاپلاس مهم دیگر (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 25 ثانيه
درس ۱۴۳: دو مثال دیگر
درس ۱۴۳: دو مثال دیگر (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۱۴۴: چند قضیه پیرامون تبدیلات لاپلاس
درس ۱۴۴: چند قضیه پیرامون تبدیلات لاپلاس (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 26 ثانيه
درس ۱۴۵: تبدیل معکوس لاپلاس و مثال
درس ۱۴۵: تبدیل معکوس لاپلاس و مثال (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۱۴۶: قضیه اول انتقال و مثال
درس ۱۴۶: قضیه اول انتقال و مثال (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۱۴۷: تابع هوی‌ساید معرفی و کاربرد
درس ۱۴۷: تابع هوی‌ساید معرفی و کاربرد (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 7 ثانيه
درس ۱۴۸: تبدیل لاپلاس تابع هوی ساید و قصیه دوم انتقال
درس ۱۴۸: تبدیل لاپلاس تابع هوی ساید و قصیه دوم انتقال (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 45 ثانيه
درس ۱۴۹: تبدیل لاپلاس مشتق و کاربرد آن
درس ۱۴۹: تبدیل لاپلاس مشتق و کاربرد آن (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 27 ثانيه
درس ۱۵۰: حل مسایل مقدار اولیه با تبدیل لاپلاس مقدمات
درس ۱۵۰: حل مسایل مقدار اولیه با تبدیل لاپلاس مقدمات (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۱۵۱: حل مسایل مقدار اولیه با تبدیل لاپلاس دو مثال
درس ۱۵۱: حل مسایل مقدار اولیه با تبدیل لاپلاس دو مثال (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 30 ثانيه
درس ۱۵۲: تبدیل لاپلاس انتگرال به همراه مثال
درس ۱۵۲: تبدیل لاپلاس انتگرال به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 33 ثانيه
درس ۱۵۳: مشتق تبدیل لاپلاس با مثال
درس ۱۵۳: مشتق تبدیل لاپلاس با مثال (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 26 ثانيه
درس ۱۵۴: مشتق تبدیل لاپلاس دو مثال دیگر
درس ۱۵۴: مشتق تبدیل لاپلاس دو مثال دیگر (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
درس ۱۵۵: انتگرال تبدیل لاپلاس با مثال
درس ۱۵۵: انتگرال تبدیل لاپلاس با مثال (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 35 ثانيه
درس ۱۵۶: مثالی از معادله با ضرایب غیر ثابت
درس ۱۵۶: مثالی از معادله با ضرایب غیر ثابت (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 28 ثانيه
درس ۱۵۷: حل دستگاه معادلات دیفرانسیل با تبدیل لاپلاس
درس ۱۵۷: حل دستگاه معادلات دیفرانسیل با تبدیل لاپلاس (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 38 ثانيه
درس ۱۵۸: تبدیل لاپلاس توابع متناوب با مثال
درس ۱۵۸: تبدیل لاپلاس توابع متناوب با مثال (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۱۵۹: تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع و مثال
درس ۱۵۹: تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع و مثال (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 20 ثانيه
درس ۱۶۰: تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع و مثال
درس ۱۶۰: تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع و مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
درس ۱۶۱: معادلات انتگرال با مثال
درس ۱۶۱: معادلات انتگرال با مثال (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت مدت زمان: 7 دقيقه و 36 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس معادلات دیفرانسیل
رایگان
4 ساعت و 45 دقيقه
معادله دیفرانسیل نوعی معادله ریاضی محض است که بیانگر یک تابع مجهول(محصول محض) از یک یا چند متغیر مستقل و مشتق هایی با مرتبه‌های مختلف(ضریب دیفرانسیلی متغیر) نسبت به متغیرهای مستقل است.

حل معادلات معادلات انتگرال معادلات دانشگاه معادلات دیفرانسیل معادلات مرتبه اول معادلات مرتبه دوم

آنالیز برداری
رایگان
14 ساعت و 22 دقيقه
بیشتر کمیات فیزیکی که در فیزیک و علوم مهندسی با آنها مواجه می‌شویم، به دو صورت اسکالر (نرده‌ای) و برداری هستند. یک کمیت اسکالر تنها با بیان بزرگی و همراه با یکای خود ، اگر داشته باشد، کاملا مشخص می‌شود.

آنالیز برداری جمال کزازی ریاضی

آموزش انتگرال
رایگان
1 ساعت و 55 دقيقه
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته، «انتگرال» (Integral) است. از این مفهوم می‌توان به‌منظور محاسبه مساحت، حجم و طول استفاده کرد. نماد استفاده شده برای توصیف انتگرال، s کشیده است.

آموزش انتگرال انتگرال انتگرال گیری عددی مشتق و انتگرال معادلات انتگرال

آموزش ریاضی متوسطه دوم
رایگان
12 ساعت و 34 دقيقه
درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس متوسطه دوم می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

دنباله ها ریاضی ریاضی متوسطه دوم علوانیان مثلثات مجموعه ها

آموزش درس ریاضی مهندسی
رایگان
23 ساعت و 56 دقيقه
ریاضیات مهندسی، هنر اعمال ریاضیات به سیستم های واقعی پیچیده است که با ترکیب تئوری های ریاضیاتی، مهندسی عملی و محاسبات علمی به حل چالش های مهندسی می پردازد. بدون هیچ گونه تردیدی، ریاضیات مهندسی جز جدایی ناپذیر تمام علوم مهندسی است.

درس ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی رشته کامپیوتر ریاضی مهندسی گروه کامپیوتر ریاضیات مهندسی ریاضیات مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر

منطق ریاضی یا منطق جدید (Mathematical logic) شاخه‌ای از ریاضیات است که به ارتباط ریاضی و منطق می‌پردازد. نام‌های دیگر آن عبارتند از منطق جدید، منطق صوری، منطق نمادی، منطق نمادین، منطق علامتی، منطق کلاسیک.

ریاضی منطق منطق ریاضی

دیدگاه ها(2)

user

کامران در 8 ماه پیش

سلام
آموزشتان عالی

user

moradpoor ali در 7 ماه پیش

سلام ممنون از سایت خوبتون. خدا قوت.ببخشید آموزش میپل میخواستم ...در صورت امکان راهنمایی بفرمایید

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید