در بسیاری از مباحث،‌نیاز به انجام برخی محاسبات مانند محاسبه انتگرال، حل دستگاه‌های معادلات، حل معادلات دیفرانسیل ، حل معادلات غیرخطی و ... می‌باشد. در بسیاری از این گونه مسایل امکان حل مساله به روش مستقیم و یافتن جواب دقیق نیست. در این لحظه محاسبات عددی به ماجرا ورود می‌کند و گره از کار می‌گشاید. در این درس به ارائه روش‌های پرداخته شده است که می‌تواند در حل مسایل به روش‌های عددی به کار برده شود. همچنین در این درس نیم نگاهی به نرم‌افزار MATLAB به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای انجام محاسبات شده است.

فایل های سرفصل 1

معرفی درس و نرم افزار
معرفی درس و نرم افزار (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 59 ثانيه
انواع خطا
انواع خطا (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 1 ثانيه
خطای حاصل از  جمع و ضرب
خطای حاصل از جمع و ضرب (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 15 ثانيه
پایداری
پایداری (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 51 ثانيه
محاسبه خطای توابع
محاسبه خطای توابع (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 12 ثانيه

فایل های سرفصل 2

یافتن محدوده ریشه‌ ها
یافتن محدوده ریشه‌ ها (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 52 ثانيه
روش دوبخشی
روش دوبخشی (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه
روش نابجایی
روش نابجایی (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 51 ثانيه
روش نقطه ثابت
روش نقطه ثابت (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 27 ثانيه
روش نیوتون
روش نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 28 ثانيه

فایل های سرفصل 3

درونیابی معرفی و مقدمه
درونیابی معرفی و مقدمه (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 45 ثانيه
روش ضرایب نامعین
روش ضرایب نامعین (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 38 ثانيه
چندجمله ای درونیاب لاگرانژ
چندجمله ای درونیاب لاگرانژ (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه
چندجمله ای درونیاب نیوتون
چندجمله ای درونیاب نیوتون (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 1 ثانيه
تفاضلات پیشرو و پسرو
تفاضلات پیشرو و پسرو (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 10 ثانيه
برازش داده ها بخش اول
برازش داده ها بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 17 ثانيه
برازش داده ها بخش دوم
برازش داده ها بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 4

انتگرال گیری عددی روش ضرایب نامعین ایده کلی
انتگرال گیری عددی روش ضرایب نامعین ایده کلی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 42 ثانيه
انتگرال گیری عددی روش مستطیلی
انتگرال گیری عددی روش مستطیلی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
انتگرال گیری عددی روش ذوزنقه ای
انتگرال گیری عددی روش ذوزنقه ای (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه
انتگرال گیری عددی روش سیمپسون
انتگرال گیری عددی روش سیمپسون (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 27 ثانيه
انتگرال گیری گاوسی مقدمات و ایده کلی
انتگرال گیری گاوسی مقدمات و ایده کلی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 47 ثانيه
معرفی چندجمله ای های متعامد لژاندر
معرفی چندجمله ای های متعامد لژاندر (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 50 ثانيه
استفاده از چند جمله ای های لژاندر در انتگرال گیری گاوسی
استفاده از چند جمله ای های لژاندر در انتگرال گیری گاوسی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
انتگرال گیری مرکب ایده کلی و مقدمات
انتگرال گیری مرکب ایده کلی و مقدمات (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 21 ثانيه
روش انتگرال گیری ذوزنقه ای مرکب
روش انتگرال گیری ذوزنقه ای مرکب (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 47 ثانيه
روش سپیمسون مرکب و مثال
روش سپیمسون مرکب و مثال (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 53 ثانيه
حل دستگاه های مثلثی
حل دستگاه های مثلثی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 41 ثانيه
اجرای روش حذفی گاوس
اجرای روش حذفی گاوس (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 57 ثانيه
مثالی از روش حذفی گاوس و طرح یک مشکل
مثالی از روش حذفی گاوس و طرح یک مشکل (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 17 ثانيه

فایل های سرفصل 5

محورگیری جزئی و کلی
محورگیری جزئی و کلی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 25 ثانيه
روش گاوس ژردان و ماتریس وارون
روش گاوس ژردان و ماتریس وارون (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 23 ثانيه
روش تجزیه دولیتل LU
روش تجزیه دولیتل LU (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 33 ثانيه
روش ژاکوبی
روش ژاکوبی (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 18 ثانيه
روش گاوس سایدل
روش گاوس سایدل (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 41 ثانيه
همگرایی روشهای تکراری
همگرایی روشهای تکراری (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 13 ثانيه

فایل های سرفصل 6

روش نقطه ثابت برای حل دستگاه معادلات غیر خطی
روش نقطه ثابت برای حل دستگاه معادلات غیر خطی (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 3 ثانيه
روش نیوتون رافسون برای حل دستگاه معادلات غیر خطی
روش نیوتون رافسون برای حل دستگاه معادلات غیر خطی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 7

حل عددی معادلات دیفرانسیل - مقدمه و ضرورت
حل عددی معادلات دیفرانسیل - مقدمه و ضرورت (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 19 ثانيه
حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش سری تیلور
حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش سری تیلور (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 44 ثانيه
حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش اویلر
حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش اویلر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 9 ثانيه
حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش اویلر بهبود یافته
حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش اویلر بهبود یافته (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 3 ثانيه
حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه دوم
حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه دوم (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 19 ثانيه
حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه چهارم
حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه چهارم (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 53 ثانيه

فایل های سرفصل 8

حل عددی دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل
حل عددی دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 48 ثانيه
حل معادلات دیفرانسیل بخش اول
حل معادلات دیفرانسیل بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 37 ثانيه
حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم
حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم
حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 50 ثانيه
حل دستگاه معادلات دیفرانسیل
حل دستگاه معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 31 ثانيه
مقایسه dsolve با ode45
مقایسه dsolve با ode45 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 41 ثانيه

دیدگاه ها(1)

user

شعبان بخشعلی زاده در 4 ماه پیش

بسیارعالی موفق باشید

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید