ریاضی عمومی 1 پایه و اساس بسیاری از درس‌های رشته‌های مهندسی می‌باشد. این درس در واقع ادامه درس حسابان دوره دبیرستان می‌باشد و در آن به مفاهیمی مانند تابع،‌ حد و پیوستگی، مشتق و کاربردهای آن، انتگرال‌ و کاربردهای آن و مفهموم دنباله و سری پرداخته می‌شود. این دوره به‌طور کامل تمام سرفصل درس ریاضی عمومی یک مصوب وزرات علوم را در برمی‌گیرد و تمامی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی در تمان دانشگاه‌ های کشور می‌ توانند از آن استفاده کنند.


فصل 5 (کاربردهای انتگرال معین) و فصل 6 (دنباله و سریاین دوره در حال تکمیل می باشد.

فایل های سرفصل 1

ریاضی یک درس ۱: تعریف تابع
ریاضی یک درس ۱: تعریف تابع (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 52 ثانيه
ریاضی یک درس ۲: دامنه تابع و تعیین آن
ریاضی یک درس ۲: دامنه تابع و تعیین آن (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 32 ثانيه
ریاضی یک درس ۳: برد تابع و تعیین آن
ریاضی یک درس ۳: برد تابع و تعیین آن (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی یک درس ۴: توابع یک به یک و پوشا
ریاضی یک درس ۴: توابع یک به یک و پوشا (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 14 ثانيه
ریاضی یک درس ۵: اعمال روی توابع
ریاضی یک درس ۵: اعمال روی توابع (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 33 ثانيه
ریاضی یک درس ۶: چند مثال از ترکیب توابع
ریاضی یک درس ۶: چند مثال از ترکیب توابع (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 36 ثانيه
ریاضی یک درس ۷: ترکیب توابع چندضابطه‌ای
ریاضی یک درس ۷: ترکیب توابع چندضابطه‌ای (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 22 ثانيه
ریاضی یک درس ۸ تابع معکوس معرفی و چگونگی محاسبه
ریاضی یک درس ۸ تابع معکوس معرفی و چگونگی محاسبه (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 51 ثانيه
ریاضی یک درس ۹: توابع صعودی و نزولی
ریاضی یک درس ۹: توابع صعودی و نزولی (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 59 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰: نمودار تابع-تابع جزء صحیح و قدرمطلق
ریاضی یک درس ۱۰: نمودار تابع-تابع جزء صحیح و قدرمطلق (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۱: توابع زوج و فرد و تقارن نمودارها
ریاضی یک درس ۱۱: توابع زوج و فرد و تقارن نمودارها (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 30 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۲: توابع متناوب
ریاضی یک درس ۱۲: توابع متناوب (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 26 ثانيه

فایل های سرفصل 2

ریاضی یک درس ۱۳: معرفی حد و تعریف شهودی و ریاضی حد
ریاضی یک درس ۱۳: معرفی حد و تعریف شهودی و ریاضی حد (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 20 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۴: چند مثال از تعریف حد
ریاضی یک درس ۱۴: چند مثال از تعریف حد (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۵: حدهای یک طرفه
ریاضی یک درس ۱۵: حدهای یک طرفه (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 39 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۶: قضایای حدی و قضیه افشردگی به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۶: قضایای حدی و قضیه افشردگی به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی عمومی یک درس ۱۷: حد بی نهایت و حد در بی نهایت
ریاضی عمومی یک درس ۱۷: حد بی نهایت و حد در بی نهایت (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 28 ثانيه
ریاضی عمومی یک درس ۱۸: توابع نمایی و توابع لگاریتمی
ریاضی عمومی یک درس ۱۸: توابع نمایی و توابع لگاریتمی (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 47 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۹: چند حد خاص و کاربرد آنها در محاسبه حد برخی توابع
ریاضی یک درس ۱۹: چند حد خاص و کاربرد آنها در محاسبه حد برخی توابع (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 18 ثانيه
ریاضی یک درس  ۲۰: رفع ابهام - بخش اول - معرفی و چند مثال
ریاضی یک درس ۲۰: رفع ابهام - بخش اول - معرفی و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس  ۲۱: رفع ابهام - بخش دوم - چند مثال از محاسبه حد با رفع ابهام
ریاضی یک درس ۲۱: رفع ابهام - بخش دوم - چند مثال از محاسبه حد با رفع ابهام (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 54 ثانيه
ریاضی یک درس  ۲۲: رفع ابهام - بخش سوم - چند مثال
ریاضی یک درس ۲۲: رفع ابهام - بخش سوم - چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۳: توابع  معکوس مثلثاتی
ریاضی یک درس ۲۳: توابع معکوس مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 12 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۴: توابع هایپربولیک و معکوس آنها
ریاضی یک درس ۲۴: توابع هایپربولیک و معکوس آنها (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 48 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۵: پیوستگی تابع
ریاضی یک درس ۲۵: پیوستگی تابع (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۶: چند مثال از پیوستگی
ریاضی یک درس ۲۶: چند مثال از پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 39 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۷: قضیه مقدار میانی و بولتزانو و کاربردهای آن
ریاضی یک درس ۲۷: قضیه مقدار میانی و بولتزانو و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 223 کیلوبایت و 950 بایت مدت زمان: 22 دقيقه و 2 ثانيه

فایل های سرفصل 3

ریاضی یک درس ۲۸: تعریف مشتق
ریاضی یک درس ۲۸: تعریف مشتق (رایگان)
حجم فایل: 272 کیلوبایت و 650 بایت مدت زمان: 31 دقيقه و 19 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۹: محاسبه مشتق - قضایای اصلی و قاعده زنجیره ای
ریاضی یک درس ۲۹: محاسبه مشتق - قضایای اصلی و قاعده زنجیره ای (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 36 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۰: محاسبه مشتق توابع مثلثاتی
ریاضی یک درس ۳۰: محاسبه مشتق توابع مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 45 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۱: قاعده هوپیتال معرفی و روش استفاده
ریاضی یک درس ۳۱: قاعده هوپیتال معرفی و روش استفاده (رایگان)
حجم فایل: 442 کیلوبایت و 320 بایت مدت زمان: 20 دقيقه و 48 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۲: مشتق توابع لگاریتمی
ریاضی یک درس ۳۲: مشتق توابع لگاریتمی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 50 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۳: مشتق توابع معکوس و توابع نمایی
ریاضی یک درس ۳۳: مشتق توابع معکوس و توابع نمایی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 36 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۴: مشتق توابع هاپیربولیک به همراه چند مثال از قاعده هوپیتال
ریاضی یک درس ۳۴: مشتق توابع هاپیربولیک به همراه چند مثال از قاعده هوپیتال (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۵: مشتق توابع معکوس مثلثاتی به همراه مثالهای از قاعده هوپیتال
ریاضی یک درس ۳۵: مشتق توابع معکوس مثلثاتی به همراه مثالهای از قاعده هوپیتال (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 8 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۶: کاربرد تابع لگاریتمی در محاسبه مشتق توابع
ریاضی یک درس ۳۶: کاربرد تابع لگاریتمی در محاسبه مشتق توابع (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 22 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۷: صور مبهم نمایی
ریاضی یک درس ۳۷: صور مبهم نمایی (رایگان)
حجم فایل: 442 کیلوبایت و 320 بایت مدت زمان: 30 دقيقه و 49 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۸: قاعده مشتق توابع ضمنی
ریاضی یک درس ۳۸: قاعده مشتق توابع ضمنی (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۹: مشتق مراتب بالاتر به همراه ۳ مثال
ریاضی یک درس ۳۹: مشتق مراتب بالاتر به همراه ۳ مثال (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۰: دستور لایب نیتز برای محاسبه مشتق حاصل ضرب توابع به همراه ۲ مثال
ریاضی یک درس ۴۰: دستور لایب نیتز برای محاسبه مشتق حاصل ضرب توابع به همراه ۲ مثال (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه
ریاضی یک درس ۴۱: مشتق به عنوان نرخ تغییرات به همراه سه مثال
ریاضی یک درس ۴۱: مشتق به عنوان نرخ تغییرات به همراه سه مثال (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت مدت زمان: 24 دقيقه و 41 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۲: نرخ های وابسته به همراه ۲ مثال
ریاضی یک درس ۴۲: نرخ های وابسته به همراه ۲ مثال (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 46 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۳: مفهوم خطی سازی به همراه مثال
ریاضی یک درس ۴۳: مفهوم خطی سازی به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 18 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۴: دیفرانسیل و کاربردهای آن به همراه دو مثال
ریاضی یک درس ۴۴: دیفرانسیل و کاربردهای آن به همراه دو مثال (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 41 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۵: معرفی نقاط اکسترمم و قضیه فرما به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۴۵: معرفی نقاط اکسترمم و قضیه فرما به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 45 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۶: آزمون مشتق اول به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۴۶: آزمون مشتق اول به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۷: نقاط عطف و آزمون مشتق دوم
ریاضی یک درس ۴۷: نقاط عطف و آزمون مشتق دوم (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 40 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۸: رسم نمودار توابع به همراه مثال
ریاضی یک درس ۴۸: رسم نمودار توابع به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۹: کاربرد مشتق در اثبات اتحادها و نامساوی ها
ریاضی یک درس ۴۹: کاربرد مشتق در اثبات اتحادها و نامساوی ها (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۰:  کاربرد مشتق در بهینه سازی
ریاضی یک درس ۵۰: کاربرد مشتق در بهینه سازی (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 30 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۱: قضایای رول - لاگرانژ و کوشی به همراه مثال
ریاضی یک درس ۵۱: قضایای رول - لاگرانژ و کوشی به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 12 ثانيه

فایل های سرفصل 4

ریاضی یک درس ۵۲: تعریف انتگرال معین
ریاضی یک درس ۵۲: تعریف انتگرال معین (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۳: خواص انتگرال معین
ریاضی یک درس ۵۳: خواص انتگرال معین (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۴: انتگرال نامعین معرفی و مقدمات لازم
ریاضی یک درس ۵۴: انتگرال نامعین معرفی و مقدمات لازم (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 54 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۵: روش تغییر متغیر به همراه ۱۰ مثال
ریاضی یک درس ۵۵: روش تغییر متغیر به همراه ۱۰ مثال (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 56 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۶: استفاده از سری در محاسبه مجموع سری ها با چهار مثال
ریاضی یک درس ۵۶: استفاده از سری در محاسبه مجموع سری ها با چهار مثال (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۷: روش جزء به جزء به همراه ۱۰ مثال
ریاضی یک درس ۵۷: روش جزء به جزء به همراه ۱۰ مثال (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت مدت زمان: 31 دقيقه و 48 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۸: محاسبه انتگرال توانهای توابع تانژانت-کتانژانت-سکانت و کسکانت
ریاضی یک درس ۵۸: محاسبه انتگرال توانهای توابع تانژانت-کتانژانت-سکانت و کسکانت (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 8 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۹: انتگرال هایی که توابع معکوس مثلثاتی می دهند
ریاضی یک درس ۵۹: انتگرال هایی که توابع معکوس مثلثاتی می دهند (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه
ریاضی یک درس ۶۰: انتگرال توانهای سینوس و کسینوس و توانهای فرد سکانت و کسکانت
ریاضی یک درس ۶۰: انتگرال توانهای سینوس و کسینوس و توانهای فرد سکانت و کسکانت (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۱: نکات تکمیلی روش تغیر متغیر و روابط بازگشتی
ریاضی یک درس ۶۱: نکات تکمیلی روش تغیر متغیر و روابط بازگشتی (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 42 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۲: انتگرال گیری به تجزیه کسر - حالت اول
ریاضی یک درس ۶۲: انتگرال گیری به تجزیه کسر - حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۳: انتگرال گیری با تجزیه کسر - حالت دوم
ریاضی یک درس ۶۳: انتگرال گیری با تجزیه کسر - حالت دوم (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۴: انتگرال گیری با تجزیه کسر-حالت سوم و چهارم
ریاضی یک درس ۶۴: انتگرال گیری با تجزیه کسر-حالت سوم و چهارم (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 10 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۵: انتگرال گیری با جانشینی‌ های مثلثاتی حالت اول
ریاضی یک درس ۶۵: انتگرال گیری با جانشینی‌ های مثلثاتی حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 15 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۶: انتگرال گیری با جانشینی ‌های مثلثاتی حالت دوم
ریاضی یک درس ۶۶: انتگرال گیری با جانشینی ‌های مثلثاتی حالت دوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۷: انتگرال گیری با جانشینی‌ های مثلثاتی حالت سوم
ریاضی یک درس ۶۷: انتگرال گیری با جانشینی‌ های مثلثاتی حالت سوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 29 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۸: انتگرال‌هایی که توابع معکوس هایپربولیک می دهند
ریاضی یک درس ۶۸: انتگرال‌هایی که توابع معکوس هایپربولیک می دهند (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۹: انتگرال گیری از توابع گویای مثلثاتی
ریاضی یک درس ۶۹: انتگرال گیری از توابع گویای مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۰: انتگرال گیری از توابع رادیکالی
ریاضی یک درس ۷۰: انتگرال گیری از توابع رادیکالی (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 3 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۱: انتگرال گیری از دوجمله‌ای دیفرانسیلی
ریاضی یک درس ۷۱: انتگرال گیری از دوجمله‌ای دیفرانسیلی (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 13 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۲: انتگرال گیری با تغییر متغیر اویلر
ریاضی یک درس ۷۲: انتگرال گیری با تغییر متغیر اویلر (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 42 ثانيه

فایل های سرفصل 5

ریاضی یک درس ۷۳: محاسبه سطح محصور بین دو منحنی
ریاضی یک درس ۷۳: محاسبه سطح محصور بین دو منحنی (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۴: محاسبه طول قوس منحنی
ریاضی یک درس ۷۴: محاسبه طول قوس منحنی (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۵: منحنی های پارامتری و پارامتری سازی
ریاضی یک درس ۷۵: منحنی های پارامتری و پارامتری سازی (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۶: محاسبه سطح محصور منحنی های پارامتری
ریاضی یک درس ۷۶: محاسبه سطح محصور منحنی های پارامتری (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۷: روش cross section برای محاسبه حجم اجسام
ریاضی یک درس ۷۷: روش cross section برای محاسبه حجم اجسام (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۸: محاسبه حجم حاصل از دوران سطح محصور نمودار
ریاضی یک درس ۷۸: محاسبه حجم حاصل از دوران سطح محصور نمودار (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 14 ثانيه

فایل های سرفصل 6

ریاضی یک درس ۷۹: دستگاه مختصات قطبی و تبدیل بین دستگاه ها
ریاضی یک درس ۷۹: دستگاه مختصات قطبی و تبدیل بین دستگاه ها (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 14 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۰: رسم نمودارهای قطبی
ریاضی یک درس ۸۰: رسم نمودارهای قطبی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 52 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۱: محاسبه سطح و طول قوس توابع قطبی
ریاضی یک درس ۸۱: محاسبه سطح و طول قوس توابع قطبی (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 20 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۲: اعداد مختلط - مقدمه، معرفی و چند مثال محاسباتی
ریاضی یک درس ۸۲: اعداد مختلط - مقدمه، معرفی و چند مثال محاسباتی (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 50 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۳: نمایش اعداد مختلط در دستگاه دکارتی و چند مثال
ریاضی یک درس ۸۳: نمایش اعداد مختلط در دستگاه دکارتی و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۴: دو مثال درباره اعداد مختلط و حل معادلات با ریشه مختلط
ریاضی یک درس ۸۴: دو مثال درباره اعداد مختلط و حل معادلات با ریشه مختلط (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 7 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۵: نمایش قطبی اعداد مختلط به همراه مثال
ریاضی یک درس ۸۵: نمایش قطبی اعداد مختلط به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۶: دو مثال از کاربرد رابطه دموآور
ریاضی یک درس ۸۶: دو مثال از کاربرد رابطه دموآور (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 55 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۷: قضیه دموآور و چند مثال
ریاضی یک درس ۸۷: قضیه دموآور و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 18 ثانيه

فایل های سرفصل 7

ریاضی یک درس ۸۸: انتگرال های ناسره، معرفی حالت های مختلف
ریاضی یک درس ۸۸: انتگرال های ناسره، معرفی حالت های مختلف (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 6 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۹: مثال هایی از محاسبه انتگرال های ناسره در حالات مختلف
ریاضی یک درس ۸۹: مثال هایی از محاسبه انتگرال های ناسره در حالات مختلف (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۰: آزمون مقایسه و آزمون مقایسه حدی برای انتگرال های ناسره
ریاضی یک درس ۹۰: آزمون مقایسه و آزمون مقایسه حدی برای انتگرال های ناسره (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 43 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۱: دنباله ها مقدمه - معرفی - تعاریف اولیه و  چند مثال
ریاضی یک درس ۹۱: دنباله ها مقدمه - معرفی - تعاریف اولیه و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 55 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۲: همگرایی و واگرایی دنباله‌ بخش ۱
ریاضی یک درس ۹۲: همگرایی و واگرایی دنباله‌ بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 42 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۳: همگرایی و واگرایی دنباله بخش ۲
ریاضی یک درس ۹۳: همگرایی و واگرایی دنباله بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۴: سری-معرفی و تعاریف اولیه به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۹۴: سری-معرفی و تعاریف اولیه به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 56 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۵: چند قضیه درباره همگرایی سری ها و سری هندسی
ریاضی یک درس ۹۵: چند قضیه درباره همگرایی سری ها و سری هندسی (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۶: عملیات جبری روی سری ها
ریاضی یک درس ۹۶: عملیات جبری روی سری ها (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۷: آزمون مقایسه و چند مثال
ریاضی یک درس ۹۷: آزمون مقایسه و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 32 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۸: آزمون مقایسه  حدی و چند مثال
ریاضی یک درس ۹۸: آزمون مقایسه حدی و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 32 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۹: آزمون انتگرال و چند مثال
ریاضی یک درس ۹۹: آزمون انتگرال و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۰: همگرایی مطلق و همگرایی مشروط و سری های متناوب
ریاضی یک درس ۱۰۰: همگرایی مطلق و همگرایی مشروط و سری های متناوب (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه
ریاضی یک درس ۱۰۱: آزمون نسبت به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۱: آزمون نسبت به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 30 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۲: آزمون ریشه به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۲: آزمون ریشه به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۳: سری های توانی معرفی و تعاریف اولیه
ریاضی یک درس ۱۰۳: سری های توانی معرفی و تعاریف اولیه (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۴: تعیین شعاع و بازه همگرای سری های توانی به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۴: تعیین شعاع و بازه همگرای سری های توانی به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۵: نمایش سری توانی توابع به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۵: نمایش سری توانی توابع به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۶: مشتق گیری و انتگرال گیری از سری های توانی و کاردهای آن
ریاضی یک درس ۱۰۶: مشتق گیری و انتگرال گیری از سری های توانی و کاردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 33 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۷: سری تیلور و سری مک لورن - معرفی به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۷: سری تیلور و سری مک لورن - معرفی به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 28 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۸: مثال هایی از کاربرد سری تیلور و مک لورن
ریاضی یک درس ۱۰۸: مثال هایی از کاربرد سری تیلور و مک لورن (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 24 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش مشتق
رایگان
4 ساعت و 3 دقيقه
مشتق (به انگلیسی: Derivative) ایدهٔ اصلی حساب دیفرانسیل، بخش اول آنالیز ریاضی است که نرخ تغییرات تابع را نشان می‌دهد. مشتق نیز، نظیر انتگرال، از مسئله‌ای در هندسه، یعنی یافتن خط مماس در یک نقطه از منحنی ناشی شده‌است.

آموزش کاربردی مشتق آموزش مشتق آموزش مشتق ریاضیات مبحث مشتق مشتق

آموزش ریاضی عمومی 1
رایگان
16 ساعت و 6 دقيقه
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته، «انتگرال» (Integral) است. در حقیقت می‌توان گفت قلب ریاضیات مدرن، مفهوم مشتق است. اعداد مختلط دسته ویژه‌ای از اعداد هستند که از ترکیب یک عدد حقیقی و یک عدد موهومی به دست می‌آیند.

آموزش ریاضی اعداد مختلط انتگرال ریاضی 1 مشتق مشتق و انتگرال

آموزش انتگرال
رایگان
1 ساعت و 55 دقيقه
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته، «انتگرال» (Integral) است. از این مفهوم می‌توان به‌منظور محاسبه مساحت، حجم و طول استفاده کرد. نماد استفاده شده برای توصیف انتگرال، s کشیده است.

آموزش انتگرال انتگرال انتگرال گیری عددی مشتق و انتگرال معادلات انتگرال

آموزش و حل تمرین ریاضی 1 دانشگاه
رایگان
17 ساعت و 36 دقيقه
سلام دوستان فصل جدید چنل‌پی با تدریس ریاضی دانشگاهی آغاز شده تا دانشجوها بتونن به کمک این ویدیوها مطالب ریاضی1 رو بهتر و دقیق‌تر یاد بگیرن.

ریاضی ریاضی 1 ریاضی 1 دانشگاهی ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

درس زیاضی عمومی 1 یکی از دروس پیش نیاز و پایه برای رشته های مهندسی و درس اختصاصی برای رشته های علوم پایه می باشد.

ریاضی 1 ریاضی دانشگاه ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

دیدگاه ها(2)

user

احمد سلحشور در 3 ماه پیش

عالی

user

احمد سلحشور در 3 ماه پیش

بسیار عالی و رضایت بخش بود

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید