ریاضی عمومی 1 پایه و اساس بسیاری از درس‌های رشته‌های مهندسی می‌باشد. این درس در واقع ادامه درس حسابان دوره دبیرستان می‌باشد و در آن به مفاهیمی مانند تابع،‌ حد و پیوستگی، مشتق و کاربردهای آن، انتگرال‌ و کاربردهای آن و مفهموم دنباله و سری پرداخته می‌شود. این دوره به‌طور کامل تمام سرفصل درس ریاضی عمومی یک مصوب وزرات علوم را در برمی‌گیرد و تمامی دانشجویان رشته های فنی و مهندسی در تمان دانشگاه‌ های کشور می‌ توانند از آن استفاده کنند.


فصل 5 (کاربردهای انتگرال معین) و فصل 6 (دنباله و سریاین دوره در حال تکمیل می باشد.

فایل های سرفصل 1

ریاضی یک درس ۱: تعریف تابع
ریاضی یک درس ۱: تعریف تابع (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 52 ثانيه
ریاضی یک درس ۲: دامنه تابع و تعیین آن
ریاضی یک درس ۲: دامنه تابع و تعیین آن (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 32 ثانيه
ریاضی یک درس ۳: برد تابع و تعیین آن
ریاضی یک درس ۳: برد تابع و تعیین آن (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی یک درس ۴: توابع یک به یک و پوشا
ریاضی یک درس ۴: توابع یک به یک و پوشا (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 14 ثانيه
ریاضی یک درس ۵: اعمال روی توابع
ریاضی یک درس ۵: اعمال روی توابع (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 33 ثانيه
ریاضی یک درس ۶: چند مثال از ترکیب توابع
ریاضی یک درس ۶: چند مثال از ترکیب توابع (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 36 ثانيه
ریاضی یک درس ۷: ترکیب توابع چندضابطه‌ای
ریاضی یک درس ۷: ترکیب توابع چندضابطه‌ای (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 22 ثانيه
ریاضی یک درس ۸ تابع معکوس معرفی و چگونگی محاسبه
ریاضی یک درس ۸ تابع معکوس معرفی و چگونگی محاسبه (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 51 ثانيه
ریاضی یک درس ۹: توابع صعودی و نزولی
ریاضی یک درس ۹: توابع صعودی و نزولی (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 59 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰: نمودار تابع-تابع جزء صحیح و قدرمطلق
ریاضی یک درس ۱۰: نمودار تابع-تابع جزء صحیح و قدرمطلق (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۱: توابع زوج و فرد و تقارن نمودارها
ریاضی یک درس ۱۱: توابع زوج و فرد و تقارن نمودارها (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 30 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۲: توابع متناوب
ریاضی یک درس ۱۲: توابع متناوب (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 26 ثانيه

فایل های سرفصل 2

ریاضی یک درس ۱۳: معرفی حد و تعریف شهودی و ریاضی حد
ریاضی یک درس ۱۳: معرفی حد و تعریف شهودی و ریاضی حد (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 20 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۴: چند مثال از تعریف حد
ریاضی یک درس ۱۴: چند مثال از تعریف حد (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۵: حدهای یک طرفه
ریاضی یک درس ۱۵: حدهای یک طرفه (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 39 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۶: قضایای حدی و قضیه افشردگی به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۶: قضایای حدی و قضیه افشردگی به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی عمومی یک درس ۱۷: حد بی نهایت و حد در بی نهایت
ریاضی عمومی یک درس ۱۷: حد بی نهایت و حد در بی نهایت (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 28 ثانيه
ریاضی عمومی یک درس ۱۸: توابع نمایی و توابع لگاریتمی
ریاضی عمومی یک درس ۱۸: توابع نمایی و توابع لگاریتمی (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 47 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۹: چند حد خاص و کاربرد آنها در محاسبه حد برخی توابع
ریاضی یک درس ۱۹: چند حد خاص و کاربرد آنها در محاسبه حد برخی توابع (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 18 ثانيه
ریاضی یک درس  ۲۰: رفع ابهام - بخش اول - معرفی و چند مثال
ریاضی یک درس ۲۰: رفع ابهام - بخش اول - معرفی و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس  ۲۱: رفع ابهام - بخش دوم - چند مثال از محاسبه حد با رفع ابهام
ریاضی یک درس ۲۱: رفع ابهام - بخش دوم - چند مثال از محاسبه حد با رفع ابهام (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 54 ثانيه
ریاضی یک درس  ۲۲: رفع ابهام - بخش سوم - چند مثال
ریاضی یک درس ۲۲: رفع ابهام - بخش سوم - چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۳: توابع  معکوس مثلثاتی
ریاضی یک درس ۲۳: توابع معکوس مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 12 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۴: توابع هایپربولیک و معکوس آنها
ریاضی یک درس ۲۴: توابع هایپربولیک و معکوس آنها (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 48 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۵: پیوستگی تابع
ریاضی یک درس ۲۵: پیوستگی تابع (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۶: چند مثال از پیوستگی
ریاضی یک درس ۲۶: چند مثال از پیوستگی (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 39 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۷: قضیه مقدار میانی و بولتزانو و کاربردهای آن
ریاضی یک درس ۲۷: قضیه مقدار میانی و بولتزانو و کاربردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 223 کیلوبایت و 950 بایت مدت زمان: 22 دقيقه و 2 ثانيه

فایل های سرفصل 3

ریاضی یک درس ۲۸: تعریف مشتق
ریاضی یک درس ۲۸: تعریف مشتق (رایگان)
حجم فایل: 272 کیلوبایت و 650 بایت مدت زمان: 31 دقيقه و 19 ثانيه
ریاضی یک درس ۲۹: محاسبه مشتق - قضایای اصلی و قاعده زنجیره ای
ریاضی یک درس ۲۹: محاسبه مشتق - قضایای اصلی و قاعده زنجیره ای (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 36 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۰: محاسبه مشتق توابع مثلثاتی
ریاضی یک درس ۳۰: محاسبه مشتق توابع مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 45 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۱: قاعده هوپیتال معرفی و روش استفاده
ریاضی یک درس ۳۱: قاعده هوپیتال معرفی و روش استفاده (رایگان)
حجم فایل: 442 کیلوبایت و 320 بایت مدت زمان: 20 دقيقه و 48 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۲: مشتق توابع لگاریتمی
ریاضی یک درس ۳۲: مشتق توابع لگاریتمی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 50 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۳: مشتق توابع معکوس و توابع نمایی
ریاضی یک درس ۳۳: مشتق توابع معکوس و توابع نمایی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 36 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۴: مشتق توابع هاپیربولیک به همراه چند مثال از قاعده هوپیتال
ریاضی یک درس ۳۴: مشتق توابع هاپیربولیک به همراه چند مثال از قاعده هوپیتال (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۵: مشتق توابع معکوس مثلثاتی به همراه مثالهای از قاعده هوپیتال
ریاضی یک درس ۳۵: مشتق توابع معکوس مثلثاتی به همراه مثالهای از قاعده هوپیتال (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 8 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۶: کاربرد تابع لگاریتمی در محاسبه مشتق توابع
ریاضی یک درس ۳۶: کاربرد تابع لگاریتمی در محاسبه مشتق توابع (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 22 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۷: صور مبهم نمایی
ریاضی یک درس ۳۷: صور مبهم نمایی (رایگان)
حجم فایل: 442 کیلوبایت و 320 بایت مدت زمان: 30 دقيقه و 49 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۸: قاعده مشتق توابع ضمنی
ریاضی یک درس ۳۸: قاعده مشتق توابع ضمنی (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی یک درس ۳۹: مشتق مراتب بالاتر به همراه ۳ مثال
ریاضی یک درس ۳۹: مشتق مراتب بالاتر به همراه ۳ مثال (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۰: دستور لایب نیتز برای محاسبه مشتق حاصل ضرب توابع به همراه ۲ مثال
ریاضی یک درس ۴۰: دستور لایب نیتز برای محاسبه مشتق حاصل ضرب توابع به همراه ۲ مثال (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه
ریاضی یک درس ۴۱: مشتق به عنوان نرخ تغییرات به همراه سه مثال
ریاضی یک درس ۴۱: مشتق به عنوان نرخ تغییرات به همراه سه مثال (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت مدت زمان: 24 دقيقه و 41 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۲: نرخ های وابسته به همراه ۲ مثال
ریاضی یک درس ۴۲: نرخ های وابسته به همراه ۲ مثال (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 46 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۳: مفهوم خطی سازی به همراه مثال
ریاضی یک درس ۴۳: مفهوم خطی سازی به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 18 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۴: دیفرانسیل و کاربردهای آن به همراه دو مثال
ریاضی یک درس ۴۴: دیفرانسیل و کاربردهای آن به همراه دو مثال (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 41 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۵: معرفی نقاط اکسترمم و قضیه فرما به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۴۵: معرفی نقاط اکسترمم و قضیه فرما به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 45 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۶: آزمون مشتق اول به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۴۶: آزمون مشتق اول به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۷: نقاط عطف و آزمون مشتق دوم
ریاضی یک درس ۴۷: نقاط عطف و آزمون مشتق دوم (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 40 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۸: رسم نمودار توابع به همراه مثال
ریاضی یک درس ۴۸: رسم نمودار توابع به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی یک درس ۴۹: کاربرد مشتق در اثبات اتحادها و نامساوی ها
ریاضی یک درس ۴۹: کاربرد مشتق در اثبات اتحادها و نامساوی ها (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۰:  کاربرد مشتق در بهینه سازی
ریاضی یک درس ۵۰: کاربرد مشتق در بهینه سازی (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 30 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۱: قضایای رول - لاگرانژ و کوشی به همراه مثال
ریاضی یک درس ۵۱: قضایای رول - لاگرانژ و کوشی به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 12 ثانيه

فایل های سرفصل 4

ریاضی یک درس ۵۲: تعریف انتگرال معین
ریاضی یک درس ۵۲: تعریف انتگرال معین (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۳: خواص انتگرال معین
ریاضی یک درس ۵۳: خواص انتگرال معین (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۴: انتگرال نامعین معرفی و مقدمات لازم
ریاضی یک درس ۵۴: انتگرال نامعین معرفی و مقدمات لازم (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 54 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۵: روش تغییر متغیر به همراه ۱۰ مثال
ریاضی یک درس ۵۵: روش تغییر متغیر به همراه ۱۰ مثال (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 56 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۶: استفاده از سری در محاسبه مجموع سری ها با چهار مثال
ریاضی یک درس ۵۶: استفاده از سری در محاسبه مجموع سری ها با چهار مثال (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۷: روش جزء به جزء به همراه ۱۰ مثال
ریاضی یک درس ۵۷: روش جزء به جزء به همراه ۱۰ مثال (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت مدت زمان: 31 دقيقه و 48 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۸: محاسبه انتگرال توانهای توابع تانژانت-کتانژانت-سکانت و کسکانت
ریاضی یک درس ۵۸: محاسبه انتگرال توانهای توابع تانژانت-کتانژانت-سکانت و کسکانت (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 8 ثانيه
ریاضی یک درس ۵۹: انتگرال هایی که توابع معکوس مثلثاتی می دهند
ریاضی یک درس ۵۹: انتگرال هایی که توابع معکوس مثلثاتی می دهند (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه
ریاضی یک درس ۶۰: انتگرال توانهای سینوس و کسینوس و توانهای فرد سکانت و کسکانت
ریاضی یک درس ۶۰: انتگرال توانهای سینوس و کسینوس و توانهای فرد سکانت و کسکانت (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۱: نکات تکمیلی روش تغیر متغیر و روابط بازگشتی
ریاضی یک درس ۶۱: نکات تکمیلی روش تغیر متغیر و روابط بازگشتی (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 42 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۲: انتگرال گیری به تجزیه کسر - حالت اول
ریاضی یک درس ۶۲: انتگرال گیری به تجزیه کسر - حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۳: انتگرال گیری با تجزیه کسر - حالت دوم
ریاضی یک درس ۶۳: انتگرال گیری با تجزیه کسر - حالت دوم (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۴: انتگرال گیری با تجزیه کسر-حالت سوم و چهارم
ریاضی یک درس ۶۴: انتگرال گیری با تجزیه کسر-حالت سوم و چهارم (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 10 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۵: انتگرال گیری با جانشینی‌ های مثلثاتی حالت اول
ریاضی یک درس ۶۵: انتگرال گیری با جانشینی‌ های مثلثاتی حالت اول (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 15 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۶: انتگرال گیری با جانشینی ‌های مثلثاتی حالت دوم
ریاضی یک درس ۶۶: انتگرال گیری با جانشینی ‌های مثلثاتی حالت دوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۷: انتگرال گیری با جانشینی‌ های مثلثاتی حالت سوم
ریاضی یک درس ۶۷: انتگرال گیری با جانشینی‌ های مثلثاتی حالت سوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 29 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۸: انتگرال‌هایی که توابع معکوس هایپربولیک می دهند
ریاضی یک درس ۶۸: انتگرال‌هایی که توابع معکوس هایپربولیک می دهند (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی یک درس ۶۹: انتگرال گیری از توابع گویای مثلثاتی
ریاضی یک درس ۶۹: انتگرال گیری از توابع گویای مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۰: انتگرال گیری از توابع رادیکالی
ریاضی یک درس ۷۰: انتگرال گیری از توابع رادیکالی (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 3 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۱: انتگرال گیری از دوجمله‌ای دیفرانسیلی
ریاضی یک درس ۷۱: انتگرال گیری از دوجمله‌ای دیفرانسیلی (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 13 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۲: انتگرال گیری با تغییر متغیر اویلر
ریاضی یک درس ۷۲: انتگرال گیری با تغییر متغیر اویلر (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 42 ثانيه

فایل های سرفصل 5

ریاضی یک درس ۷۳: محاسبه سطح محصور بین دو منحنی
ریاضی یک درس ۷۳: محاسبه سطح محصور بین دو منحنی (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۴: محاسبه طول قوس منحنی
ریاضی یک درس ۷۴: محاسبه طول قوس منحنی (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۵: منحنی های پارامتری و پارامتری سازی
ریاضی یک درس ۷۵: منحنی های پارامتری و پارامتری سازی (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۶: محاسبه سطح محصور منحنی های پارامتری
ریاضی یک درس ۷۶: محاسبه سطح محصور منحنی های پارامتری (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۷: روش cross section برای محاسبه حجم اجسام
ریاضی یک درس ۷۷: روش cross section برای محاسبه حجم اجسام (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی یک درس ۷۸: محاسبه حجم حاصل از دوران سطح محصور نمودار
ریاضی یک درس ۷۸: محاسبه حجم حاصل از دوران سطح محصور نمودار (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 14 ثانيه

فایل های سرفصل 6

ریاضی یک درس ۷۹: دستگاه مختصات قطبی و تبدیل بین دستگاه ها
ریاضی یک درس ۷۹: دستگاه مختصات قطبی و تبدیل بین دستگاه ها (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 14 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۰: رسم نمودارهای قطبی
ریاضی یک درس ۸۰: رسم نمودارهای قطبی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 52 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۱: محاسبه سطح و طول قوس توابع قطبی
ریاضی یک درس ۸۱: محاسبه سطح و طول قوس توابع قطبی (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 20 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۲: اعداد مختلط - مقدمه، معرفی و چند مثال محاسباتی
ریاضی یک درس ۸۲: اعداد مختلط - مقدمه، معرفی و چند مثال محاسباتی (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 50 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۳: نمایش اعداد مختلط در دستگاه دکارتی و چند مثال
ریاضی یک درس ۸۳: نمایش اعداد مختلط در دستگاه دکارتی و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۴: دو مثال درباره اعداد مختلط و حل معادلات با ریشه مختلط
ریاضی یک درس ۸۴: دو مثال درباره اعداد مختلط و حل معادلات با ریشه مختلط (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 7 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۵: نمایش قطبی اعداد مختلط به همراه مثال
ریاضی یک درس ۸۵: نمایش قطبی اعداد مختلط به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۶: دو مثال از کاربرد رابطه دموآور
ریاضی یک درس ۸۶: دو مثال از کاربرد رابطه دموآور (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 55 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۷: قضیه دموآور و چند مثال
ریاضی یک درس ۸۷: قضیه دموآور و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 18 ثانيه

فایل های سرفصل 7

ریاضی یک درس ۸۸: انتگرال های ناسره، معرفی حالت های مختلف
ریاضی یک درس ۸۸: انتگرال های ناسره، معرفی حالت های مختلف (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 6 ثانيه
ریاضی یک درس ۸۹: مثال هایی از محاسبه انتگرال های ناسره در حالات مختلف
ریاضی یک درس ۸۹: مثال هایی از محاسبه انتگرال های ناسره در حالات مختلف (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۰: آزمون مقایسه و آزمون مقایسه حدی برای انتگرال های ناسره
ریاضی یک درس ۹۰: آزمون مقایسه و آزمون مقایسه حدی برای انتگرال های ناسره (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 43 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۱: دنباله ها مقدمه - معرفی - تعاریف اولیه و  چند مثال
ریاضی یک درس ۹۱: دنباله ها مقدمه - معرفی - تعاریف اولیه و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 55 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۲: همگرایی و واگرایی دنباله‌ بخش ۱
ریاضی یک درس ۹۲: همگرایی و واگرایی دنباله‌ بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 42 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۳: همگرایی و واگرایی دنباله بخش ۲
ریاضی یک درس ۹۳: همگرایی و واگرایی دنباله بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۴: سری-معرفی و تعاریف اولیه به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۹۴: سری-معرفی و تعاریف اولیه به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 56 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۵: چند قضیه درباره همگرایی سری ها و سری هندسی
ریاضی یک درس ۹۵: چند قضیه درباره همگرایی سری ها و سری هندسی (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۶: عملیات جبری روی سری ها
ریاضی یک درس ۹۶: عملیات جبری روی سری ها (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 31 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۷: آزمون مقایسه و چند مثال
ریاضی یک درس ۹۷: آزمون مقایسه و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 32 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۸: آزمون مقایسه  حدی و چند مثال
ریاضی یک درس ۹۸: آزمون مقایسه حدی و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 32 ثانيه
ریاضی یک درس ۹۹: آزمون انتگرال و چند مثال
ریاضی یک درس ۹۹: آزمون انتگرال و چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۰: همگرایی مطلق و همگرایی مشروط و سری های متناوب
ریاضی یک درس ۱۰۰: همگرایی مطلق و همگرایی مشروط و سری های متناوب (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه
ریاضی یک درس ۱۰۱: آزمون نسبت به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۱: آزمون نسبت به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 30 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۲: آزمون ریشه به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۲: آزمون ریشه به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۳: سری های توانی معرفی و تعاریف اولیه
ریاضی یک درس ۱۰۳: سری های توانی معرفی و تعاریف اولیه (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۴: تعیین شعاع و بازه همگرای سری های توانی به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۴: تعیین شعاع و بازه همگرای سری های توانی به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۵: نمایش سری توانی توابع به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۵: نمایش سری توانی توابع به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 25 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۶: مشتق گیری و انتگرال گیری از سری های توانی و کاردهای آن
ریاضی یک درس ۱۰۶: مشتق گیری و انتگرال گیری از سری های توانی و کاردهای آن (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 33 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۷: سری تیلور و سری مک لورن - معرفی به همراه چند مثال
ریاضی یک درس ۱۰۷: سری تیلور و سری مک لورن - معرفی به همراه چند مثال (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 28 ثانيه
ریاضی یک درس ۱۰۸: مثال هایی از کاربرد سری تیلور و مک لورن
ریاضی یک درس ۱۰۸: مثال هایی از کاربرد سری تیلور و مک لورن (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 24 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید