زبان برنامه‌نویسی C یکی از محبوبترین زبانهای برنامه‌نویسی است که در بیشتر رشته‌ّای فنی و مهندسی به عنوان نخستین زبان برنامه‌نویسی به دانشجویان آموزش داده می‌شود.

در این دوره سعی شده است تا این زبان برنامه‌نویسی از ابتدا و برای علاقه‌مندان به برنامه نویسی که هیچ چیزی در مورد این زبان و برنامه‌نویسی نمی دانند با روش پروژه محور آموزش داده شود. در طول تدریس این زبان مثال‌های بسیار زیادی زده است که باعث یادگیری بهتر توسط کاربران می‌شود. این دوره در حال تکمیل است و در آینده مطالب بیشتری به آن افزوده خواهد شد.

فایل های سرفصل 1

آموزش C درس ۱: تعریف الگوریتم
آموزش C درس ۱: تعریف الگوریتم (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش C درس ۲: مثال هایی از الگوریتم
آموزش C درس ۲: مثال هایی از الگوریتم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش C درس ۳: معرفی فلوچارت و یک مثال
آموزش C درس ۳: معرفی فلوچارت و یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 30 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آموزش C درس ۴: چرا C و معرفی مقدمات لازم
آموزش C درس ۴: چرا C و معرفی مقدمات لازم (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش C درس ۵: نکاتی پیرامون برنامه‌نویسی
آموزش C درس ۵: نکاتی پیرامون برنامه‌نویسی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش C درس ۶: ساختار کلی یک برنامه به زبان C
آموزش C درس ۶: ساختار کلی یک برنامه به زبان C (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 27 ثانيه
آموزش C درس ۷: چگونگی ایجاد،‌کامپایل و اجرای یک برنامه در code blocks
آموزش C درس ۷: چگونگی ایجاد،‌کامپایل و اجرای یک برنامه در code blocks (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش C درس ۸: دستور خروجی cout به همراه مثال
آموزش C درس ۸: دستور خروجی cout به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش C درس ۹: کامنت نویسی در برنامه
آموزش C درس ۹: کامنت نویسی در برنامه (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش C درس ۱۰: متغیر- تعریف و انواع آن
آموزش C درس ۱۰: متغیر- تعریف و انواع آن (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش C درس ۱۱: دستور ورودی cin به همراه مثال
آموزش C درس ۱۱: دستور ورودی cin به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش C درس ۱۲: دستوات printf و scanf
آموزش C درس ۱۲: دستوات printf و scanf (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش C درس ۱۳: تعریف مقادیر ثابت با define
آموزش C درس ۱۳: تعریف مقادیر ثابت با define (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آموزش C درس ۱۴: انواع عملگر در زبان C
آموزش C درس ۱۴: انواع عملگر در زبان C (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش C درس ۱۵: ساختارهای تصمیم دستور if
آموزش C درس ۱۵: ساختارهای تصمیم دستور if (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش C درس ۱۶: ساختارهای else if به همراه مثال
آموزش C درس ۱۶: ساختارهای else if به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش C درس ۱۷: ساختار switch به همراه مثال
آموزش C درس ۱۷: ساختار switch به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 43 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آموزش C درس ۱۸: حلقه for معرفی و یک مثال ساده
آموزش C درس ۱۸: حلقه for معرفی و یک مثال ساده (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش C درس ۱۹: حلقه for مثال محاسبه محموع سری
آموزش C درس ۱۹: حلقه for مثال محاسبه محموع سری (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش C درس ۲۰: حلقه for مثال تشخیص اول بودن عدد
آموزش C درس ۲۰: حلقه for مثال تشخیص اول بودن عدد (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 34 ثانيه
آموزش C درس ۲۱: حلقه for مثال یافتن M عدد اول
آموزش C درس ۲۱: حلقه for مثال یافتن M عدد اول (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش C درس ۲۲: حلقه for مثال یافتن مجموع سری متناوب
آموزش C درس ۲۲: حلقه for مثال یافتن مجموع سری متناوب (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 46 ثانيه
آموزش C درس ۲۳: حلقه while معرفی و یک مثال ساده
آموزش C درس ۲۳: حلقه while معرفی و یک مثال ساده (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش C درس ۲۴: حلقه while مثال محاسبه معدل
آموزش C درس ۲۴: حلقه while مثال محاسبه معدل (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش C درس ۲۵: حلقه do , مثال محاسبه معدل
آموزش C درس ۲۵: حلقه do , مثال محاسبه معدل (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش C درس ۲۶: حلقه for محاسبه حاصل ضرب بدون استفاده از ضرب
آموزش C درس ۲۶: حلقه for محاسبه حاصل ضرب بدون استفاده از ضرب (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
آموزش C درس ۲۷: حلقه while محاسبه خارج قسمت بدون استفاده از تقسیم
آموزش C درس ۲۷: حلقه while محاسبه خارج قسمت بدون استفاده از تقسیم (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 10 ثانيه

فایل های سرفصل 5

آموزش C درس ۲۸: آرایه ها معرفی و چگونگی استفاده
آموزش C درس ۲۸: آرایه ها معرفی و چگونگی استفاده (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش C درس ۲۹: آرایه ها مثال یافتن بیشترین و کمترین مقدار عناصر آرایه با for
آموزش C درس ۲۹: آرایه ها مثال یافتن بیشترین و کمترین مقدار عناصر آرایه با for (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش C درس ۳۰: آرایه‌ها مثال درس پیشین با حلقه while
آموزش C درس ۳۰: آرایه‌ها مثال درس پیشین با حلقه while (رایگان)
حجم فایل: -1 مدت زمان: 7 دقيقه و 9 ثانيه
آموزش C درس ۳۱: آرایه ها مثال تفکیک ارقام
آموزش C درس ۳۱: آرایه ها مثال تفکیک ارقام (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش C درس ۳۲: آرایه ها مثال تبدیل مبنا
آموزش C درس ۳۲: آرایه ها مثال تبدیل مبنا (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش C درس ۳۳: آرایه ها دوبعدی خواندن و دسترسی به آرایه
آموزش C درس ۳۳: آرایه ها دوبعدی خواندن و دسترسی به آرایه (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 58 ثانيه
آموزش C درس ۳۴: آرایه‌ها دوبعدی جمع دو ماتریس
آموزش C درس ۳۴: آرایه‌ها دوبعدی جمع دو ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش C درس ۳۵: آرایه ها دوبعدی ضرب دو ماتریس
آموزش C درس ۳۵: آرایه ها دوبعدی ضرب دو ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 44 ثانيه

فایل های سرفصل 6

آموزش C درس ۳۶: توابع کتابخانه ای معرفی
آموزش C درس ۳۶: توابع کتابخانه ای معرفی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 57 ثانيه
آموزش C درس ۳۷: توابع کتابخانه ای مثال اعداد تصادفی
آموزش C درس ۳۷: توابع کتابخانه ای مثال اعداد تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش C درس ۳۸: توابع غیر کتابخانه ای معرفی و ضرورت
آموزش C درس ۳۸: توابع غیر کتابخانه ای معرفی و ضرورت (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش C درس ۳۹: حل معادله درجه دوم با تابع
آموزش C درس ۳۹: حل معادله درجه دوم با تابع (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش C درس ۴۰: متغیرهای محلی و عمومی
آموزش C درس ۴۰: متغیرهای محلی و عمومی (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش C درس ۴۱: مثال از ارسال کاراکتر به تابع
آموزش C درس ۴۱: مثال از ارسال کاراکتر به تابع (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش C درس ۴۲: انواع تابع از نظر برگشت مقدار به برنامه فراخوان
آموزش C درس ۴۲: انواع تابع از نظر برگشت مقدار به برنامه فراخوان (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش C درس ۴۳: ارسال آرایه به تابع
آموزش C درس ۴۳: ارسال آرایه به تابع (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش C درس ۴۴: مثالی از برنامه با دو تابع
آموزش C درس ۴۴: مثالی از برنامه با دو تابع (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش C درس ۴۵: برنامه درس پیش با برخی تغییرات
آموزش C درس ۴۵: برنامه درس پیش با برخی تغییرات (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش C درس ۴۶: مثالی دیگر از برنامه با دو تابع
آموزش C درس ۴۶: مثالی دیگر از برنامه با دو تابع (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش C درس ۴۷: کلاس های حافظه و کلاس حافظه اتوماتیک
آموزش C درس ۴۷: کلاس های حافظه و کلاس حافظه اتوماتیک (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش C درس ۴۸: کلاس های حافظه و کلاس ثبات
آموزش C درس ۴۸: کلاس های حافظه و کلاس ثبات (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 47 ثانيه

فایل های سرفصل 7

آموزش C درس ۴۹: معرفی رشته و چاپ رشته در خروجی
آموزش C درس ۴۹: معرفی رشته و چاپ رشته در خروجی (رایگان)
حجم فایل: -1 مدت زمان: 9 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش C درس ۵۰: خواندن رشته
آموزش C درس ۵۰: خواندن رشته (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش C درس ۵۱: مثال اول از کار با رشته شمارش کلمات
آموزش C درس ۵۱: مثال اول از کار با رشته شمارش کلمات (رایگان)
حجم فایل: -1 مدت زمان: 11 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش C درس ۵۲: مثال دوم ایجاد تغییر در رشته
آموزش C درس ۵۲: مثال دوم ایجاد تغییر در رشته (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش C درس ۵۳: ارسال رشته به تابع مثال شمارش رخداد یک کاراکتر
آموزش C درس ۵۳: ارسال رشته به تابع مثال شمارش رخداد یک کاراکتر (رایگان)
حجم فایل: -1 مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
آموزش C درس ۵۴: شمارش تعداد تکرار تمام کاراکترهای یک رشته
آموزش C درس ۵۴: شمارش تعداد تکرار تمام کاراکترهای یک رشته (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش C درس ۵۵: چند تابع در مورد رشته ها
آموزش C درس ۵۵: چند تابع در مورد رشته ها (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش C درس ۵۶: توابع بازگشتی
آموزش C درس ۵۶: توابع بازگشتی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 57 ثانيه

فایل های سرفصل 8

آموزش C درس ۵۷: اشاره گرها معرفی و آغاز کار
آموزش C درس ۵۷: اشاره گرها معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: -1 مدت زمان: 7 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش C درس ۵۸: مفهموم اشاره گر و عملگرهای اشاره گر
آموزش C درس ۵۸: مفهموم اشاره گر و عملگرهای اشاره گر (رایگان)
حجم فایل: -1 مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش C درس ۵۹: اعمال روی اشاره گر
آموزش C درس ۵۹: اعمال روی اشاره گر (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش C درس ۶۰: فراخوانی توابع با ارجاع و کاربرد اشاره گر در این موضوع
آموزش C درس ۶۰: فراخوانی توابع با ارجاع و کاربرد اشاره گر در این موضوع (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش C درس ۶۱: تعویض محتویات دو متغیر با تابع و اشاره گر
آموزش C درس ۶۱: تعویض محتویات دو متغیر با تابع و اشاره گر (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش C درس ۶۲: مرتب سازی حبابی با استفاده از اشاره گرها
آموزش C درس ۶۲: مرتب سازی حبابی با استفاده از اشاره گرها (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 52 ثانيه
آموزش C درس ۶۳: ارسال آرایه به تابع و پیمایش آرایه
آموزش C درس ۶۳: ارسال آرایه به تابع و پیمایش آرایه (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش C درس ۶۴: ارسال آٰایه دوبعدی به تابع و مثال ترانهاده کردن ماتریس
آموزش C درس ۶۴: ارسال آٰایه دوبعدی به تابع و مثال ترانهاده کردن ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش C درس ۶۵: رشته ها و اشاره گر به همراه مثال
آموزش C درس ۶۵: رشته ها و اشاره گر به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش C درس ۶۶: مثال شمارش رخدادهای یک کاراکتر در یک رشته
آموزش C درس ۶۶: مثال شمارش رخدادهای یک کاراکتر در یک رشته (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 40 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش الگوریتم و فلوچارت
رایگان
3 ساعت و 11 دقيقه
الگوریتم به بیان ساده یعنی دنباله‌ای از مراحل که برای حل یه مساله مشخص تعریف میشه. البته این یکی از ساده ترین تعاریفی هستش که میشه براش در نظر بگیریم.

آموزش الگوریتم و فلوچارت الگوریتم برنامه نویسی جمال کزازی فلوچارت مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

آموزش پروژه محور طراحی سایت
رایگان
8 ساعت و 16 دقيقه
امروزه در هر زمینه ای شاهد ورود اینترنت و تاثیر آن هستیم. تعداد بسیار زیادی کسب و کار موفق در بستر اینترنت شکل گرفته است که یکی از مبانی اصلی این کسب کارها داشتن یک وبسایت کارا و موثر است. از این رو آموزش طراحی سایت بسیار متقاضی پیدا کرده است.

آموزش css آموزش html آموزش تبدیل psd به  html آموزش طراحی سایت برنامه نویسی تبدیل طراحی به کد

مبانی برنامه نویسی وب
رایگان
1 ساعت و 4 دقيقه
این ویدئوی آموزشی برای پاسخ به این سوال که برنامه نویسی سایت را از کجا شروع کنیم، تهیه شده و به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

آموزش css آموزش html آموزش javascript برنامه نویسی طراحی سایت مبانی برنامه نویسی وب

برنامه نویسی به زبان C
رایگان
1 ساعت و 46 دقيقه
برنامه‌نویسی C یکی از زبان‌های برنامه نویسی محبوب و قدرتمند است که تعداد زیادی برنامه‌نویس را به سمت خود جذب کرده است. زبان C را می‌توان پدر زبان برنامه‌نویسی ++C و پدربزرگ زبان #C دونست.

c C Programming آموزش زبان C برنامه نویسی سی زبان C زبان برنامه نویسی سی زبان سی سی

درس برنامه نویسی مبتنی بر وب
رایگان
19 ساعت و 15 دقيقه
درس برنامه نویسی مبتنی بر وب از دروس اصلی گروه کامپیوتر مقطع کاردانی می باشد. این درس در زیرشاخه های کامپیوتر نرم افزار، کامپیوتر سخت افزار و … تدریس می شود.

ASP css html jQuery آموزش برنامه نویسی برنامه نویسی برنامه نویسی مبتنی بر وب جاوا اسکریپت درس برنامه نویسی مبتنی بر وب مفاهیم وب و تکنولوژی

هدف از این درس، آشنایی مقدماتی با روش‌های برنامه‌نویسی، الگوریتم‌ها و زبان‌ برنامه‌نویسی MATLAB است. دوره آموزش MATLAB ، برای تمامی علاقه‌مندان رشته‌های مهندسی، علوم پایه و سایر رشته‌هایی که با مباحث و مدل‌های ریاضی سروکار دارند، مناسب است.

matlab آموزش Matlab آموزش درس برنامه نویسی آموزش متلب برنامه نویسی برنامه نویسی کامپیوتر برنامه نویسی متلب درس برنامه نویسی درس برنامه نویسی کامپیوتر متلب

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید