درس آنالیز عددی ۲ در قالب یک درس سه واحدی بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم برای رشته ریاضی دوره کارشناسی تهیه شده است.

در این درس به بررسی دستگاه های معادلات خطی و غیرخطی و روش‌های آنها، له مقادیر و بردارهای ویژه و حل عددی معادلات دیفرانسیل پرداخته می‌شود.

دانشحویان درس محاسبات عددی و نیز می‌توانند از این دوره استفاده کنند.

فایل های سرفصل 1

آنالیز عددی دو درس ۱: معرفی درس و کلیات
آنالیز عددی دو درس ۱: معرفی درس و کلیات (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲: حل دستگاه های مثلثی
آنالیز عددی دو درس ۲: حل دستگاه های مثلثی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 41 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳: اجرای روش حذفی گاوس
آنالیز عددی دو درس ۳: اجرای روش حذفی گاوس (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 57 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴: مثالی از روش حذفی گاوس و طرح یک مشکل
آنالیز عددی دو درس ۴: مثالی از روش حذفی گاوس و طرح یک مشکل (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 17 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵: محورگیری جزئی و کلی
آنالیز عددی دو درس ۵: محورگیری جزئی و کلی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 25 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶: روش گاوس ژردان و ماتریس وارون
آنالیز عددی دو درس ۶: روش گاوس ژردان و ماتریس وارون (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 23 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۷: قضیه وجود و یکتایی تجزیه LR
آنالیز عددی دو درس ۷: قضیه وجود و یکتایی تجزیه LR (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 40 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۸: روش تجزیه دولیتل LU
آنالیز عددی دو درس ۸: روش تجزیه دولیتل LU (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 33 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۹: تجزیه کروت و چولسکی
آنالیز عددی دو درس ۹: تجزیه کروت و چولسکی (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه
آنالیز عددی دو درس ۱۰: معرفی نرم های برداری
آنالیز عددی دو درس ۱۰: معرفی نرم های برداری (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 13 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۱: معرفی نرم های ماتریسی و اثبات یک قضیه
آنالیز عددی دو درس ۱۱: معرفی نرم های ماتریسی و اثبات یک قضیه (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز عددی دو درس۱۲: نرم القایی و سازگاری نرم ها
آنالیز عددی دو درس۱۲: نرم القایی و سازگاری نرم ها (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۳: آنالیز خطای روش حذفی گاوس
آنالیز عددی دو درس ۱۳: آنالیز خطای روش حذفی گاوس (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 45 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۴: روش ژاکوبی
آنالیز عددی دو درس ۱۴: روش ژاکوبی (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 18 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۵: روش گاوس سایدل
آنالیز عددی دو درس ۱۵: روش گاوس سایدل (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 41 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۶: همگرایی روشهای تکراری بخش ۱
آنالیز عددی دو درس ۱۶: همگرایی روشهای تکراری بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 14 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۷: همگرایی روشهای تکراری بخش ۲
آنالیز عددی دو درس ۱۷: همگرایی روشهای تکراری بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه
آنالیز عددی دو درس ۱۸: برازش داده ها بخش اول
آنالیز عددی دو درس ۱۸: برازش داده ها بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 17 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۹: برازش داده ها بخش دوم
آنالیز عددی دو درس ۱۹: برازش داده ها بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آنالیز عددی دو درس ۲۰: مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مقدمات
آنالیز عددی دو درس ۲۰: مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مقدمات (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 42 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۱: تعاریفی از ماتریس ها
آنالیز عددی دو درس ۲۱: تعاریفی از ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 13 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۲: قضایایی پیرامون مقادیر ویژه بخش اول
آنالیز عددی دو درس ۲۲: قضایایی پیرامون مقادیر ویژه بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 36 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۳: قضایی پیرامون مقادیر ویژه بخش دوم
آنالیز عددی دو درس ۲۳: قضایی پیرامون مقادیر ویژه بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۴: مقادر ویژه ماتریس ترانهاده و وارون یک ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۲۴: مقادر ویژه ماتریس ترانهاده و وارون یک ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 17 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۵: قضیه کیلی هامیلتون و کاربرد آن
آنالیز عددی دو درس ۲۵: قضیه کیلی هامیلتون و کاربرد آن (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 16 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۶: قضیه گرشگورین و کاربرد آن
آنالیز عددی دو درس ۲۶: قضیه گرشگورین و کاربرد آن (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 29 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۷: ادامه قضایای مربوط به مقادیر ویژه
آنالیز عددی دو درس ۲۷: ادامه قضایای مربوط به مقادیر ویژه (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۸: روش کریلف به همراه مثال
آنالیز عددی دو درس ۲۸: روش کریلف به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 2 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۹: روش لورییر
آنالیز عددی دو درس ۲۹: روش لورییر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 53 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۰: روش ضرایب نامعین
آنالیز عددی دو درس ۳۰: روش ضرایب نامعین (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۱: روش توانی - اثبات قضیه اصلی
آنالیز عددی دو درس ۳۱: روش توانی - اثبات قضیه اصلی (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه
آنالیز عددی دو درس ۳۲: روش توانی - پیاده سازی روش و دو مثال
آنالیز عددی دو درس ۳۲: روش توانی - پیاده سازی روش و دو مثال (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 16 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۳: روش ژاکوبی - معرفی روش
آنالیز عددی دو درس ۳۳: روش ژاکوبی - معرفی روش (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 44 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۴: پیاده سازی روش ژاکوبی به همراه دو مثال
آنالیز عددی دو درس ۳۴: پیاده سازی روش ژاکوبی به همراه دو مثال (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 58 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۵: مقادیر ویژه ماتریس سه قطری متقارن
آنالیز عددی دو درس ۳۵: مقادیر ویژه ماتریس سه قطری متقارن (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 47 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۶: روش گیونز برای سه قطری کردن ماتریس های متقارن - بخش ۱
آنالیز عددی دو درس ۳۶: روش گیونز برای سه قطری کردن ماتریس های متقارن - بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 2 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۷: روش گیونز برای سه قطری کردن ماتریس های متقارن - بخش ۲
آنالیز عددی دو درس ۳۷: روش گیونز برای سه قطری کردن ماتریس های متقارن - بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 40 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۸: روش LR
آنالیز عددی دو درس ۳۸: روش LR (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 25 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۹: روش QR
آنالیز عددی دو درس ۳۹: روش QR (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 28 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آنالیز عددی دو درس ۴۰: روش نقطه ثابت برای حل دستگاه معادلات غیر خطی
آنالیز عددی دو درس ۴۰: روش نقطه ثابت برای حل دستگاه معادلات غیر خطی (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۱: روش نیوتون رافسون برای حل دستگاه معادلات غیر خطی
آنالیز عددی دو درس ۴۱: روش نیوتون رافسون برای حل دستگاه معادلات غیر خطی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آنالیز عددی دو درس ۴۲: حل عددی معادلات دیفرانسیل - مقدمه و ضرورت
آنالیز عددی دو درس ۴۲: حل عددی معادلات دیفرانسیل - مقدمه و ضرورت (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 19 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۳: حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش سری تیلور
آنالیز عددی دو درس ۴۳: حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش سری تیلور (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 44 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۴: حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش اویلر
آنالیز عددی دو درس ۴۴: حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش اویلر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 9 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۵: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش اویلر بهبود یافته
آنالیز عددی دو درس ۴۵: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش اویلر بهبود یافته (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۶: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه دوم
آنالیز عددی دو درس ۴۶: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه دوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 19 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۷: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه چهارم
آنالیز عددی دو درس ۴۷: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه چهارم (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 53 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۸: حل عددی دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل
آنالیز عددی دو درس ۴۸: حل عددی دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت مدت زمان: 10 دقيقه و 48 ثانيه

فایل های سرفصل 5

آنالیز عددی دو درس ۴۹: تولید ماتریس و ترانهاده کردن آن
آنالیز عددی دو درس ۴۹: تولید ماتریس و ترانهاده کردن آن (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 2 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۰: عملیات روی ماتریس ها
آنالیز عددی دو درس ۵۰: عملیات روی ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۱: ضرب ماتریس ها
آنالیز عددی دو درس ۵۱: ضرب ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 28 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۲: تولید ماتریس‌های خاص
آنالیز عددی دو درس ۵۲: تولید ماتریس‌های خاص (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 4 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۳: ایجاد تغییرات در عناصر ماتریس و افزدون ستون جدید
آنالیز عددی دو درس ۵۳: ایجاد تغییرات در عناصر ماتریس و افزدون ستون جدید (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۴: استخراج بخش‌های از بردار و ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۵۴: استخراج بخش‌های از بردار و ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۵؛ حذف ستون از ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۵۵؛ حذف ستون از ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 13 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۶: دستورات reshape و repmat
آنالیز عددی دو درس ۵۶: دستورات reshape و repmat (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 41 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۷: تولید یک ماتریس سه‌قطری
آنالیز عددی دو درس ۵۷: تولید یک ماتریس سه‌قطری (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 52 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۸: برخی عملیات ماتریسی و ساده‌سازی ماتریس‌ها
آنالیز عددی دو درس ۵۸: برخی عملیات ماتریسی و ساده‌سازی ماتریس‌ها (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۹: تجزیه ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۵۹: تجزیه ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 40 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۰: استفاده از بسته سیمبولیک در ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۶۰: استفاده از بسته سیمبولیک در ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 20 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۱: محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماترس
آنالیز عددی دو درس ۶۱: محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماترس (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۲: حل دستگاه معادلات غیرخطی
آنالیز عددی دو درس ۶۲: حل دستگاه معادلات غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 13 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۳: حل معادلات دیفرانسیل بخش اول
آنالیز عددی دو درس ۶۳: حل معادلات دیفرانسیل بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 37 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۴: حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم
آنالیز عددی دو درس ۶۴: حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۵: حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم
آنالیز عددی دو درس ۶۵: حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 50 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس معادلات دیفرانسیل
رایگان
4 ساعت و 45 دقيقه
معادله دیفرانسیل نوعی معادله ریاضی محض است که بیانگر یک تابع مجهول(محصول محض) از یک یا چند متغیر مستقل و مشتق هایی با مرتبه‌های مختلف(ضریب دیفرانسیلی متغیر) نسبت به متغیرهای مستقل است.

حل معادلات معادلات انتگرال معادلات دانشگاه معادلات دیفرانسیل معادلات مرتبه اول معادلات مرتبه دوم

مبانی آنالیز عددی
رایگان
20 ساعت و 54 دقيقه
بسياری از پدیده‌ها در علوم پایه و مهندسی شامل مسائلی هستند كه نمی‌توان پاسخ آن‌ها را با روش‌های مرسوم به دست آورد. یافتن این پاسخ‌ها یا به صورت تحلیلی امکان‌پذیر نیست و یا در صورت وجود بسيار پيچيده است.

آنالیز عددی مبانی آنالیز عددی مهدی میرزاپور

معادله دیفرانسیل، رابطه‌ای میان تابع، مشتقات آن و متغیرهای مستقل‌اش است. بنابراین ما خواهیم توانست، انواع محاسبات را انجام دهیم، از هر پدیده‌ای نموداری به منظور توصیف آن تهیه کنیم و حتی قادر خواهیم بود آینده را پیش بینی کنیم.

دستگاه معادلات دیفرانسیل معادلات دانشگاه معادلات دیفرانسیل معادلات مرتبه اول

برنامه‌‌نویسی به زبان C
رایگان
11 ساعت و 5 دقيقه
زبان برنامه‌نویسی C یکی از محبوبترین زبانهای برنامه‌نویسی است که در بیشتر رشته‌ّای فنی و مهندسی به عنوان نخستین زبان برنامه‌نویسی به دانشجویان آموزش داده می‌شود.

mesforush آرایه اشاره گر برنامه نویسی زبان سی مس فروش

دیدگاه ها(3)

user

شعبان بخشعلی زاده در 7 ماه پیش

بسیار عالی. ممنون از زحمات دکتر مس فروش

user

علی مس فروش در 7 ماه پیش

زنده باشید

user

شعبان بخشعلی زاده در 7 ماه پیش

واقعا تدریسهای استاد مس فروش خیلی بینظیره

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید