درس آنالیز عددی ۲ در قالب یک درس سه واحدی بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم برای رشته ریاضی دوره کارشناسی تهیه شده است.

در این درس به بررسی دستگاه های معادلات خطی و غیرخطی و روش‌های آنها، له مقادیر و بردارهای ویژه و حل عددی معادلات دیفرانسیل پرداخته می‌شود.

دانشحویان درس محاسبات عددی و نیز می‌توانند از این دوره استفاده کنند.

فایل های سرفصل 1

آنالیز عددی دو درس ۱: معرفی درس و کلیات
آنالیز عددی دو درس ۱: معرفی درس و کلیات (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲: حل دستگاه های مثلثی
آنالیز عددی دو درس ۲: حل دستگاه های مثلثی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 41 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳: اجرای روش حذفی گاوس
آنالیز عددی دو درس ۳: اجرای روش حذفی گاوس (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 57 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴: مثالی از روش حذفی گاوس و طرح یک مشکل
آنالیز عددی دو درس ۴: مثالی از روش حذفی گاوس و طرح یک مشکل (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 17 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵: محورگیری جزئی و کلی
آنالیز عددی دو درس ۵: محورگیری جزئی و کلی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 25 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶: روش گاوس ژردان و ماتریس وارون
آنالیز عددی دو درس ۶: روش گاوس ژردان و ماتریس وارون (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 23 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۷: قضیه وجود و یکتایی تجزیه LR
آنالیز عددی دو درس ۷: قضیه وجود و یکتایی تجزیه LR (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 40 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۸: روش تجزیه دولیتل LU
آنالیز عددی دو درس ۸: روش تجزیه دولیتل LU (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 33 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۹: تجزیه کروت و چولسکی
آنالیز عددی دو درس ۹: تجزیه کروت و چولسکی (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه
آنالیز عددی دو درس ۱۰: معرفی نرم های برداری
آنالیز عددی دو درس ۱۰: معرفی نرم های برداری (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 13 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۱: معرفی نرم های ماتریسی و اثبات یک قضیه
آنالیز عددی دو درس ۱۱: معرفی نرم های ماتریسی و اثبات یک قضیه (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز عددی دو درس۱۲: نرم القایی و سازگاری نرم ها
آنالیز عددی دو درس۱۲: نرم القایی و سازگاری نرم ها (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۳: آنالیز خطای روش حذفی گاوس
آنالیز عددی دو درس ۱۳: آنالیز خطای روش حذفی گاوس (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 45 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۴: روش ژاکوبی
آنالیز عددی دو درس ۱۴: روش ژاکوبی (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 18 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۵: روش گاوس سایدل
آنالیز عددی دو درس ۱۵: روش گاوس سایدل (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 41 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۶: همگرایی روشهای تکراری بخش ۱
آنالیز عددی دو درس ۱۶: همگرایی روشهای تکراری بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 14 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۷: همگرایی روشهای تکراری بخش ۲
آنالیز عددی دو درس ۱۷: همگرایی روشهای تکراری بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه
آنالیز عددی دو درس ۱۸: برازش داده ها بخش اول
آنالیز عددی دو درس ۱۸: برازش داده ها بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 17 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۱۹: برازش داده ها بخش دوم
آنالیز عددی دو درس ۱۹: برازش داده ها بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آنالیز عددی دو درس ۲۰: مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مقدمات
آنالیز عددی دو درس ۲۰: مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مقدمات (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 42 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۱: تعاریفی از ماتریس ها
آنالیز عددی دو درس ۲۱: تعاریفی از ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 13 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۲: قضایایی پیرامون مقادیر ویژه بخش اول
آنالیز عددی دو درس ۲۲: قضایایی پیرامون مقادیر ویژه بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 36 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۳: قضایی پیرامون مقادیر ویژه بخش دوم
آنالیز عددی دو درس ۲۳: قضایی پیرامون مقادیر ویژه بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۴: مقادر ویژه ماتریس ترانهاده و وارون یک ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۲۴: مقادر ویژه ماتریس ترانهاده و وارون یک ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 17 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۵: قضیه کیلی هامیلتون و کاربرد آن
آنالیز عددی دو درس ۲۵: قضیه کیلی هامیلتون و کاربرد آن (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 16 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۶: قضیه گرشگورین و کاربرد آن
آنالیز عددی دو درس ۲۶: قضیه گرشگورین و کاربرد آن (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 29 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۷: ادامه قضایای مربوط به مقادیر ویژه
آنالیز عددی دو درس ۲۷: ادامه قضایای مربوط به مقادیر ویژه (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۸: روش کریلف به همراه مثال
آنالیز عددی دو درس ۲۸: روش کریلف به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 2 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۲۹: روش لورییر
آنالیز عددی دو درس ۲۹: روش لورییر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 53 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۰: روش ضرایب نامعین
آنالیز عددی دو درس ۳۰: روش ضرایب نامعین (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 43 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۱: روش توانی - اثبات قضیه اصلی
آنالیز عددی دو درس ۳۱: روش توانی - اثبات قضیه اصلی (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه
آنالیز عددی دو درس ۳۲: روش توانی - پیاده سازی روش و دو مثال
آنالیز عددی دو درس ۳۲: روش توانی - پیاده سازی روش و دو مثال (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 16 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۳: روش ژاکوبی - معرفی روش
آنالیز عددی دو درس ۳۳: روش ژاکوبی - معرفی روش (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 44 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۴: پیاده سازی روش ژاکوبی به همراه دو مثال
آنالیز عددی دو درس ۳۴: پیاده سازی روش ژاکوبی به همراه دو مثال (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 58 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۵: مقادیر ویژه ماتریس سه قطری متقارن
آنالیز عددی دو درس ۳۵: مقادیر ویژه ماتریس سه قطری متقارن (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 47 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۶: روش گیونز برای سه قطری کردن ماتریس های متقارن - بخش ۱
آنالیز عددی دو درس ۳۶: روش گیونز برای سه قطری کردن ماتریس های متقارن - بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 2 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۷: روش گیونز برای سه قطری کردن ماتریس های متقارن - بخش ۲
آنالیز عددی دو درس ۳۷: روش گیونز برای سه قطری کردن ماتریس های متقارن - بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 40 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۸: روش LR
آنالیز عددی دو درس ۳۸: روش LR (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 25 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۳۹: روش QR
آنالیز عددی دو درس ۳۹: روش QR (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 28 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آنالیز عددی دو درس ۴۰: روش نقطه ثابت برای حل دستگاه معادلات غیر خطی
آنالیز عددی دو درس ۴۰: روش نقطه ثابت برای حل دستگاه معادلات غیر خطی (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۱: روش نیوتون رافسون برای حل دستگاه معادلات غیر خطی
آنالیز عددی دو درس ۴۱: روش نیوتون رافسون برای حل دستگاه معادلات غیر خطی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آنالیز عددی دو درس ۴۲: حل عددی معادلات دیفرانسیل - مقدمه و ضرورت
آنالیز عددی دو درس ۴۲: حل عددی معادلات دیفرانسیل - مقدمه و ضرورت (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 19 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۳: حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش سری تیلور
آنالیز عددی دو درس ۴۳: حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش سری تیلور (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 44 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۴: حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش اویلر
آنالیز عددی دو درس ۴۴: حل عددی معادلات دیفرانسیل - روش اویلر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 9 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۵: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش اویلر بهبود یافته
آنالیز عددی دو درس ۴۵: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش اویلر بهبود یافته (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۶: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه دوم
آنالیز عددی دو درس ۴۶: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه دوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 19 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۷: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه چهارم
آنالیز عددی دو درس ۴۷: حل عددی معادلات دیفرانسیل- روش رانگ کوتای مرتبه چهارم (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 53 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۴۸: حل عددی دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل
آنالیز عددی دو درس ۴۸: حل عددی دستگاه‌های معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت مدت زمان: 10 دقيقه و 48 ثانيه

فایل های سرفصل 5

آنالیز عددی دو درس ۴۹: تولید ماتریس و ترانهاده کردن آن
آنالیز عددی دو درس ۴۹: تولید ماتریس و ترانهاده کردن آن (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 2 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۰: عملیات روی ماتریس ها
آنالیز عددی دو درس ۵۰: عملیات روی ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۱: ضرب ماتریس ها
آنالیز عددی دو درس ۵۱: ضرب ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 28 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۲: تولید ماتریس‌های خاص
آنالیز عددی دو درس ۵۲: تولید ماتریس‌های خاص (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 4 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۳: ایجاد تغییرات در عناصر ماتریس و افزدون ستون جدید
آنالیز عددی دو درس ۵۳: ایجاد تغییرات در عناصر ماتریس و افزدون ستون جدید (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۴: استخراج بخش‌های از بردار و ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۵۴: استخراج بخش‌های از بردار و ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۵؛ حذف ستون از ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۵۵؛ حذف ستون از ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 13 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۶: دستورات reshape و repmat
آنالیز عددی دو درس ۵۶: دستورات reshape و repmat (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 41 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۷: تولید یک ماتریس سه‌قطری
آنالیز عددی دو درس ۵۷: تولید یک ماتریس سه‌قطری (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 52 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۸: برخی عملیات ماتریسی و ساده‌سازی ماتریس‌ها
آنالیز عددی دو درس ۵۸: برخی عملیات ماتریسی و ساده‌سازی ماتریس‌ها (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۵۹: تجزیه ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۵۹: تجزیه ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 40 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۰: استفاده از بسته سیمبولیک در ماتریس
آنالیز عددی دو درس ۶۰: استفاده از بسته سیمبولیک در ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 20 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۱: محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماترس
آنالیز عددی دو درس ۶۱: محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماترس (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۲: حل دستگاه معادلات غیرخطی
آنالیز عددی دو درس ۶۲: حل دستگاه معادلات غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 13 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۳: حل معادلات دیفرانسیل بخش اول
آنالیز عددی دو درس ۶۳: حل معادلات دیفرانسیل بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 37 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۴: حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم
آنالیز عددی دو درس ۶۴: حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
آنالیز عددی دو درس ۶۵: حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم
آنالیز عددی دو درس ۶۵: حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 50 ثانيه

دیدگاه ها(3)

user

شعبان بخشعلی زاده در 4 ماه پیش

بسیار عالی. ممنون از زحمات دکتر مس فروش

user

علی مس فروش در 4 ماه پیش

زنده باشید

user

شعبان بخشعلی زاده در 4 ماه پیش

واقعا تدریسهای استاد مس فروش خیلی بینظیره

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید