این درس ویژه دوره ارشد ریاضی کاربردی است . بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم در قالب یک درس ۴ واحدی ارائه شده است.

در این درس به مباحث تکمیلی پیرامون درونیابی و انتگرال گیری پرداخته میشود.

فایل های سرفصل 1

آنالیز عددی پیشرفته درس ۱: مقدمه درس
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱: مقدمه درس (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 14 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲: تعریف چند جمله ای درونیاب
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲: تعریف چند جمله ای درونیاب (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 32 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳:  چندجمله ایهای لاگرانژ به همراه مثال
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳: چندجمله ایهای لاگرانژ به همراه مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴: قضیه وجود و یکتایی چندجمله ای درونیاب
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴: قضیه وجود و یکتایی چندجمله ای درونیاب (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 40 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵: معایب درونیاب لاگرانژ و ایده فرآیند نویل
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵: معایب درونیاب لاگرانژ و ایده فرآیند نویل (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 13 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶: اثبات وجود و روش محاسبه چندجمله ای نویل
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶: اثبات وجود و روش محاسبه چندجمله ای نویل (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 14 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۷: پیاده سازی فرآیند نویل با جدول
آنالیز عددی پیشرفته درس ۷: پیاده سازی فرآیند نویل با جدول (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 54 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۸: قضیه شکل نیوتونی چندجمله ای درونیاب
آنالیز عددی پیشرفته درس ۸: قضیه شکل نیوتونی چندجمله ای درونیاب (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 50 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۹: تعریف تقسیم تفاظلات و شکل نیوتونی درونیاب
آنالیز عددی پیشرفته درس ۹: تعریف تقسیم تفاظلات و شکل نیوتونی درونیاب (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 14 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۰: جدول تقسیم تفاظلات
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۰: جدول تقسیم تفاظلات (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 18 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۱: خطای چندجمله ای درونیاب
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۱: خطای چندجمله ای درونیاب (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 7 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۲: قضیه تقسیم تفاظلات
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۲: قضیه تقسیم تفاظلات (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 2 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس: ۱۳ یک قضیه
آنالیز عددی پیشرفته درس: ۱۳ یک قضیه (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 5 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۴: کاربردی از قضیه درس قبل
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۴: کاربردی از قضیه درس قبل (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 42 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۵: تعریف چندجمله ای هرمیت و یک مثال
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۵: تعریف چندجمله ای هرمیت و یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 27 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۶: قضیه وجود و یکتایی درونیاب هرمیت
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۶: قضیه وجود و یکتایی درونیاب هرمیت (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 25 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۷: قضیه وجود و یکتایی درونیاب هرمیت اثبات وجود
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۷: قضیه وجود و یکتایی درونیاب هرمیت اثبات وجود (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۸: قضیه وجود و یکتایی درونیاب هرمیت اثبات یکتایی و خطا
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۸: قضیه وجود و یکتایی درونیاب هرمیت اثبات یکتایی و خطا (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 30 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۹: مثال درونیابی هرمیت
آنالیز عددی پیشرفته درس ۱۹: مثال درونیابی هرمیت (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 21 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۰: پیاده سازی درونیاب هرمیت با جدول
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۰: پیاده سازی درونیاب هرمیت با جدول (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 55 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۱: درونیابی هرمیت مثال ۱
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۱: درونیابی هرمیت مثال ۱ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 20 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۲: درونیابی هرمیت مثال ۲
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۲: درونیابی هرمیت مثال ۲ (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 45 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۳: درونیابی گویا معرفی و تعاریف
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۳: درونیابی گویا معرفی و تعاریف (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 57 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۴: یک مثال و چند تعریف
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۴: یک مثال و چند تعریف (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 8 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته: درس ۲۵ یک قضیه
آنالیز عددی پیشرفته: درس ۲۵ یک قضیه (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 39 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۶: یک قضیه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۶: یک قضیه (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 33 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۷: یک قضیه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۷: یک قضیه (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 7 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۸: روش تفاضلات معکوس
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۸: روش تفاضلات معکوس (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 9 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۹: روش تفاضلات معکوس اجرای روش
آنالیز عددی پیشرفته درس ۲۹: روش تفاضلات معکوس اجرای روش (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 54 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۰: مثال و روش تفاضلات متقارن
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۰: مثال و روش تفاضلات متقارن (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 30 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۱: درونیابی مثلثاتی مقدمات و معرفی
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۱: درونیابی مثلثاتی مقدمات و معرفی (رایگان)
حجم فایل: -1 مدت زمان: 8 دقيقه و 23 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۲:  درونیابی مثلثاتی دو قضیه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۲: درونیابی مثلثاتی دو قضیه (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 19 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۳: درونیابی مثلثاتی چندجمله ای لاگرانژی مثلثاتی
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۳: درونیابی مثلثاتی چندجمله ای لاگرانژی مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 31 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۴: درونیابی مثلثاتی یافتن ضرایب
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۴: درونیابی مثلثاتی یافتن ضرایب (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 6 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۵: اسپلاین مکعبی معرفی و تعریف
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۵: اسپلاین مکعبی معرفی و تعریف (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 39 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۶: ایده کلی یافتن اسپلاین مکعبی
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۶: ایده کلی یافتن اسپلاین مکعبی (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 45 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۷: مقدمات مورد نیاز از آنالیز چند تعریف و قضیه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۷: مقدمات مورد نیاز از آنالیز چند تعریف و قضیه (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 3 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۸: قضیه Holladay و اثبات آن
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۸: قضیه Holladay و اثبات آن (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 53 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۹: نتایج قضیه Holladay
آنالیز عددی پیشرفته درس ۳۹: نتایج قضیه Holladay (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 56 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۰: اثبات یکتایی اسپلاین مکعبی
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۰: اثبات یکتایی اسپلاین مکعبی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 1 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۱: یافتن اسپلاین مکعبی بخش ۱
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۱: یافتن اسپلاین مکعبی بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 29 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۲: یافتن اسپلاین مکعبی بخش ۲
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۲: یافتن اسپلاین مکعبی بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 30 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۳: مثال از اسپلاین مکعبی
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۳: مثال از اسپلاین مکعبی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 21 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۴: همگرایی اسپلاین مکعبی مقدمات
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۴: همگرایی اسپلاین مکعبی مقدمات (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 58 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۵: قضیه همگرایی اسپلاین مکعبی بخش اول
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۵: قضیه همگرایی اسپلاین مکعبی بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 19 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۶: قضیه همگرایی اسپلاین مکعبی بخش دوم
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۶: قضیه همگرایی اسپلاین مکعبی بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 45 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۷: قضیه همگرایی اسپلاین مکعبی بخش سوم
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۷: قضیه همگرایی اسپلاین مکعبی بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 30 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۸: قضیه خطای اسپلاین مکعبی بخش اول
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۸: قضیه خطای اسپلاین مکعبی بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 18 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۹: قضیه خطای اسپلاین مکعبی بخش سوم
آنالیز عددی پیشرفته درس ۴۹: قضیه خطای اسپلاین مکعبی بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه

فایل های سرفصل 5

آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۰: انتگرال گیری عددی روش سیمپسون ساده
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۰: انتگرال گیری عددی روش سیمپسون ساده (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 51 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۱: روش‌های انتگرال گیری نیوتون کاتس
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۱: روش‌های انتگرال گیری نیوتون کاتس (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 1 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۲: روش انتگرال گیری مبتنی بر درونیاب هرمیت
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۲: روش انتگرال گیری مبتنی بر درونیاب هرمیت (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 56 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۳: روش انتگرال گیری ذوزنقه ای مرکب
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۳: روش انتگرال گیری ذوزنقه ای مرکب (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 29 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۴: روش انتگرال گیری سیمپسون مرکب
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۴: روش انتگرال گیری سیمپسون مرکب (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 23 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۵ فرمول های بسته و باز نیوتون کاتس
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۵ فرمول های بسته و باز نیوتون کاتس (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 17 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۶: قضیه خطای پئانو
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۶: قضیه خطای پئانو (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 58 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۷: اثبات قضیه خطای پئانو
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۷: اثبات قضیه خطای پئانو (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 11 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۸: محاسبه جمله خطا با استفاده از کرنل پئانو
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۸: محاسبه جمله خطا با استفاده از کرنل پئانو (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 11 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۹: روش انتگرال گیری گاوسی معرفی تابع وزن
آنالیز عددی پیشرفته درس ۵۹: روش انتگرال گیری گاوسی معرفی تابع وزن (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 49 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۰: قضیه وجود چندجمله ای های متعامد-اثبات بخش ۱
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۰: قضیه وجود چندجمله ای های متعامد-اثبات بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 42 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۱: قضیه وجود چندجمله ای های متعامد-اثبات بخش ۲
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۱: قضیه وجود چندجمله ای های متعامد-اثبات بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 58 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۲: فرآیند متعامدسازی گرام اشمیت
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۲: فرآیند متعامدسازی گرام اشمیت (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 59 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۳: چند قضیه و قضیه اصلی روش گاوسی
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۳: چند قضیه و قضیه اصلی روش گاوسی (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 59 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۴: اثبات قضیه اصلی روش گاوس بخش ۱
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۴: اثبات قضیه اصلی روش گاوس بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 46 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۵: اثبات قضیه اصلی روش گاوس بخش ۲
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۵: اثبات قضیه اصلی روش گاوس بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 33 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۶: خطای روش انتگرال گیری گاوسی
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۶: خطای روش انتگرال گیری گاوسی (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 18 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۷: پیاده‌سازی روش انتگرال گیری گاوسی بخش ۱
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۷: پیاده‌سازی روش انتگرال گیری گاوسی بخش ۱ (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 47 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۸: پیاده‌سازی روش انتگرال گیری گاوسی بخش ۲
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۸: پیاده‌سازی روش انتگرال گیری گاوسی بخش ۲ (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 50 ثانيه
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۹: پیاده‌سازی روش انتگرال گیری گاوسی بخش ۳
آنالیز عددی پیشرفته درس ۶۹: پیاده‌سازی روش انتگرال گیری گاوسی بخش ۳ (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه

دیدگاه ها(2)

user

Mehdi در 5 ماه پیش

Nice

user

عبدالله عابد در 5 ماه پیش

خیلی خوب

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید