کار اصلی این نرم‌افزار، تدوین و ویرایش عکس است که می‌توان با امکانات موجود در عکس‌ها تغییرات بسیار زیاد و متنوع‌ای را به وجود آورد.

در این ویدیو ها صفر تا صد فتوشاپ 2020 بصورت کامل، با تمرین های متعدد و همچنین تکنیک های پرکاربرد در فتوشاپ آموزش داده شده است.


فایل های سرفصل 1

آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 1
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 1 (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 51 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 2
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 2 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 3
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 3 (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 4
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 4 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 5
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 5 (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 6
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 6 (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 7
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 7 (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 8
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 8 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 9
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 9 (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 10
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 10 (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 11
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 11 (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 12
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 12 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 13
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 13 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 14
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 14 (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 15
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 15 (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 16
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 16 (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 17
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 17 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 57 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 18
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 18 (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 19
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 19 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 20
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 20 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 21
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 21 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 22
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 22 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 23
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 23 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 53 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 24
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 24 (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 25
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 25 (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 26
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 26 (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 27
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 27 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 28
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 28 (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 29
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 29 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 25 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 30
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 30 (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 31
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 31 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 32
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 32 (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 33
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 33 (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 34
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 34 (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 35
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 35 (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 36
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 36 (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 37
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 37 (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 38
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 38 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 39
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 39 (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 40
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 40 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 41
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 41 (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 42
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 42 (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 43
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 43 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 44
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 44 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 45
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 45 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 32 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 46
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 46 (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 46 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 47
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 47 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 48
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 48 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 51 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 49
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 49 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 50
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 50 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 51
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 51 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 52
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 52 (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 53
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 53 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 54
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 54 (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 9 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 55
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 55 (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 56
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 56 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 57
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 57 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 34 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 58
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 58 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 59
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 59 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 60
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 60 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 61
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 61 (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 62
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 62 (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 53 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 63
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 63 (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 57 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 64
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 64 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 65
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 65 (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 46 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 66
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 66 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 67
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 67 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 68
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 68 (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 25 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 69
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 69 (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 53 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 70
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 70 (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 71
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 71 (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 72
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 72 (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 73
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 73 (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 74
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 74 (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 75
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 75 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 76
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 76 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 77
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 77 (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 78
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 78 (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 20 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 79
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 79 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 80
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 80 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 81
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 81 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 32 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 82
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 82 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 83
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 83 (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 84
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 84 (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 85
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 85 (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 86
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 86 (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 87
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 87 (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 88
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 88 (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 89
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 89 (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 90
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 90 (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 91
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 91 (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 92
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 92 (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 93
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 93 (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 94
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 94 (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 95
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 95 (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت مدت زمان: 13 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 96
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 96 (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 97
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 97 (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 98
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 98 (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 99
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 99 (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 100
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 100 (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 101
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 101 (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 102
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 102 (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 103
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 103 (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 104
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 104 (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 105
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 105 (رایگان)
حجم فایل: 112 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 32 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 106
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 106 (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 9 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 107
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 107 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 40 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 108
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 108 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 109
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 109 (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 110
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 110 (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 23 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 111
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 111 (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 23 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 112
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 112 (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 113
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 113 (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 114
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 114 (رایگان)
حجم فایل: 210 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 115
آموزش فتوشاپ 2020 از مقدماتی تا پیشرفته - درس 115 (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 14 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آموزش فتوشاپ: تکنیک ایجاد ته ریش
آموزش فتوشاپ: تکنیک ایجاد ته ریش (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 53 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک روتوش صورت
آموزش فتوشاپ: تکنیک روتوش صورت (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک متن بریده شده
آموزش فتوشاپ: تکنیک متن بریده شده (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک ایجاد عکس پاییزی
آموزش فتوشاپ: تکنیک ایجاد عکس پاییزی (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 20 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک تغییر چهره
آموزش فتوشاپ: تکنیک تغییر چهره (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک دابل اکسپوژر
آموزش فتوشاپ: تکنیک دابل اکسپوژر (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش فتوشاپ: اصول و مفاهیم طراحی کارت ویزیت و یو وی برجسته
آموزش فتوشاپ: اصول و مفاهیم طراحی کارت ویزیت و یو وی برجسته (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 43 ثانيه
با چند کلیک در فتوشاپ پیش نمایش سه بعدی بسازید
با چند کلیک در فتوشاپ پیش نمایش سه بعدی بسازید (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش فتوشاپ: بنر اینستاگرام شب یلدا مبارک
آموزش فتوشاپ: بنر اینستاگرام شب یلدا مبارک (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش فتوشاپ: با کیفیت کردن عکس های تاریک
آموزش فتوشاپ: با کیفیت کردن عکس های تاریک (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 23 ثانيه
آموزش فتوشاپ: روتوش چهره با فیلترها
آموزش فتوشاپ: روتوش چهره با فیلترها (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش فتوشاپ: طراحی قالب پست فروشگاهی اینستاگرام
آموزش فتوشاپ: طراحی قالب پست فروشگاهی اینستاگرام (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش فتوشاپ: حذف افراد و اشیا با چند کلیک ساده
آموزش فتوشاپ: حذف افراد و اشیا با چند کلیک ساده (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش فتوشاپ: ترکیب متن و تصویر
آموزش فتوشاپ: ترکیب متن و تصویر (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک روتوش آتلیه ای
آموزش فتوشاپ: تکنیک روتوش آتلیه ای (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 28 ثانيه
کالیگرافی و تایپوگرافی مشترک ایلوستریتور و فتوشاپ
کالیگرافی و تایپوگرافی مشترک ایلوستریتور و فتوشاپ (رایگان)
حجم فایل: 140 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 57 ثانيه
آموزش فتوشاپ: کالیگرافی روز مادر برای اینستاگرام
آموزش فتوشاپ: کالیگرافی روز مادر برای اینستاگرام (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش فتوشاپ: سیاه و سفید کردن با حفظ یک رنگ خاص
آموزش فتوشاپ: سیاه و سفید کردن با حفظ یک رنگ خاص (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک رنگی پوست کارکتر آواتار
آموزش فتوشاپ: تکنیک رنگی پوست کارکتر آواتار (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش فتوشاپ: ایجاد پاسپارتو و قاب عکس
آموزش فتوشاپ: ایجاد پاسپارتو و قاب عکس (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش فتوشاپ - طراحی پست اینستاگرامی با تم آژانس مسافرتی
آموزش فتوشاپ - طراحی پست اینستاگرامی با تم آژانس مسافرتی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش فتوشاپ: طراحی کارت ویزیت
آموزش فتوشاپ: طراحی کارت ویزیت (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش فتوشاپ: ادیت فیلم در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ: ادیت فیلم در فتوشاپ (رایگان)
حجم فایل: 146 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش فتوشاپ: کارت پستال نوروزی برای اینستاگرام
آموزش فتوشاپ: کارت پستال نوروزی برای اینستاگرام (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش فتوشاپ: فتومونتاژ
آموزش فتوشاپ: فتومونتاژ (رایگان)
حجم فایل: 247 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 12 ثانيه
تمرین فتوشاپ: ایجاد یک بک گراند
تمرین فتوشاپ: ایجاد یک بک گراند (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش فتوشاپ - شیشه باران زده
آموزش فتوشاپ - شیشه باران زده (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 27 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک جلوه ویژه نقاشی با براش
آموزش فتوشاپ: تکنیک جلوه ویژه نقاشی با براش (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 25 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک متن پشت تصویر در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ: تکنیک متن پشت تصویر در فتوشاپ (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 46 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک متن روی تصویر با براش
آموزش فتوشاپ: تکنیک متن روی تصویر با براش (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت مدت زمان: 16 دقيقه و 40 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک تابش نور از دو سمت تصویر
آموزش فتوشاپ: تکنیک تابش نور از دو سمت تصویر (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش فتوشاپ: تکنیک ذوب شدن عکس برای اینستاگرام
آموزش فتوشاپ: تکنیک ذوب شدن عکس برای اینستاگرام (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 33 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آموزش فتوشاپ رو تمرین کنیم
آموزش فتوشاپ رو تمرین کنیم (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 34 ثانيه
تمرین مودهای رنگی در فتوشاپ
تمرین مودهای رنگی در فتوشاپ (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 48 ثانيه
پروژه فتوشاپ: ساخت کره زمین و هرم سه بعدی در فتوشاپ
پروژه فتوشاپ: ساخت کره زمین و هرم سه بعدی در فتوشاپ (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 18 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش فتوشاپ
رایگان
8 ساعت و 56 دقيقه
ادوبی فتوشاپ (به انگلیسی: Adobe Photoshop) یک ویرایشگر گرافیک شطرنجی است که توسط شرکت ادوبی برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک‌اواس گسترش می‌یابد. این نرم‌افزار به‌طور رسمی در سال ۱۹۸۸ توماس و جان نول ساخته شد.

Adobe Photoshop Adobe Photoshop CC photoshop آموزش فتوشاپ ادوبی فتوشاپ از مبتدی تا پیشرفته فتوشاپ

آموزش فتوشاپ
رایگان
4 ساعت و 7 دقيقه
ادوبی فتوشاپ یک ویرایشگر گرافیک شطرنجی است که توسط شرکت ادوبی برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک‌اواس گسترش می‌یابد. کار اصلی این نرم‌افزار، تدوین و ویرایش عکس است که می‌توان با امکانات موجود در عکس‌ها تغییرات بسیار زیاد و متنوعی را به وجود آورد.

Adobe Photoshop Adobe Photoshop CC photoshop آموزش فتوشاپ آموزش های ضروری فتوشاپ ادوبی فتوشاپ

آموزش فتوشاپ 2017
رایگان
1 ساعت و 26 دقيقه
ادوبی فتوشاپ (به انگلیسی: Adobe Photoshop) یک ویرایشگر گرافیک شطرنجی است که توسط شرکت ادوبی برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک‌اواس گسترش می‌یابد. این نرم‌افزار به‌طور رسمی در سال ۱۹۸۸ توماس و جان نول ساخته شد.

Adobe Photoshop adobe photoshop 2017 J photoshop photoshop CC 2017 آموزش فتوشاپ آموزش فتوشاپ 2017 فتوشاپ فتوشاپ 2017

آموزش کامل فتوشاپ 2018
رایگان
9 ساعت و 38 دقيقه
فتوشاپ یک نرم افزار ویرایشگر حرفه ای است و توسط Adobe Systems توسعه یافته که برای ساخت و ویرایش عکس ها بکار می رود ، علاوه بر این نرم افزار های After effect ، Premiere ، Illustrator ، In design جزو مهمترین تولیدات نرم افزاری Adobe System هستند.

Adobe Photoshop photoshop Photoshop 2018 آموزش فتوشاپ آموزش فتوشاپ 2018 ادوبی فتوشاپ فتوشاپ 2018

آموزش فتوشاپ بصورت کامل
رایگان
15 ساعت و 29 دقيقه
ادوبی فتوشاپ (به انگلیسی: Adobe Photoshop) یک ویرایشگر گرافیک شطرنجی است که توسط شرکت ادوبی برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک‌اواس گسترش می‌یابد. این نرم‌افزار به‌طور رسمی در سال ۱۹۸۸ توماس و جان نول ساخته شد.

Adobe Photoshop photoshop آموزش فتوشاپ آموزش فتوشاپ معمولی آموزش فتوشاپ مقدماتی آموزش های ضروری فتوشاپ ادوبی فتوشاپ از مبتدی تا پیشرفته فتوشاپ ترفندهای فتوشاپ تکنیک های فتوشاپ

فتوشاپ نرم افزاری است که نسخه جدید آن برای کاربران سیستم عامل مکینتاش اخیرا از طرف شرکت Adobe عرضه شده است . Adobe Photoshop معروف ترین نرم افزار شرکت Adobe میباشد که در آن هر چیزی را که تصور کنید می توانید خلق کنید.

Adobe Photoshop photoshop Photoshop in MAC آموزش فتوشاپ ادوبی فتوشاپ فتوشاپ تحت سیستم عامل مک فتوشاپ تحت سیستم عامل مکینتاش فتوشاپ تحت مک

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید