• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
درک رفتار سازه ها اولین گام برای شناخت دقیق، طراحی صحیح و اجرای مطمئن و ایمن ساختمان ها به شمار می رود. در کلیه مراحل طراحی و اجرای ساختمان (از اولین مراحل طراحی معماری تا محاسبه و طراحی سازه و اجرای نهایی ساختمان) و خصوصاً در مرحله انتخاب سیستم ساختمانی مناسب برای یک طرح شناخت رفتار سازه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر  در انتخاب صحیح، محاسبه دقیق، طراحی درست و اجرای مطمئن و ایمن ساختمان مورد نیاز مبرم معماران و مهندسین ساختمان می باشد.

فایل های سرفصل 1

درک رفتار سازه ساختمان- جلسه1 قسمت اول
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه1 قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 25 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه1 قسمت دوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه1 قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه1 قسمت سوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه1 قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 50 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه1 قسمت چهارم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه1 قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 57 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه2 قسمت اول
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه2 قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه2 قسمت دوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه2 قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 37 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه2 قسمت سوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه2 قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 3 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه2 قسمت چهارم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه2 قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 27 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه3 قسمت اول-
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه3 قسمت اول- (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 3 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه3 قسمت دوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه3 قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 44 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه3 قسمت سوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه3 قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 3 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه3 قسمت چهارم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه3 قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 43 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه4 قسمت اول
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه4 قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه4 قسمت دوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه4 قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 12 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه4 قسمت سوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه4 قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 23 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه4 قسمت چهارم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه4 قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 23 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه5- قسمت اول
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه5- قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 27 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه5- قسمت دوم
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه5- قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 38 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه5- قسمت سوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه5- قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 44 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه5 - قسمت چهارم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه5 - قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 24 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه6 قسمت اول
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه6 قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت مدت زمان: 10 دقيقه و 25 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه6 قسمت دوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه6 قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 20 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه6 قسمت سوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه6 قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 11 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه6 قسمت چهارم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه6 قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 55 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه7 قسمت اول
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه7 قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 12 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه7 قسمت دوم
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه7 قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 15 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه7 قسمت سوم
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه7 قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 54 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه7 قسمت چهارم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه7 قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه8 قسمت اول
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه8 قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 46 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه8 قسمت دوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه8 قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 30 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه8 قسمت سوم
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه8 قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 32 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه8 قسمت چهارم
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه8 قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 42 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه9 قسمت اول
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه9 قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 27 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه9 قسمت دوم
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه9 قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 33 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه9 قسمت سوم
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه9 قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 22 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه9 قسمت چهارم
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه9 قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 10 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه10 قسمت اول
درک رفتار سازه ساختمان-جلسه10 قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 15 ثانيه
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه10 قسمت دوم-
درک رفتار سازه ساختمان- جلسه10 قسمت دوم- (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 42 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید