• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای عنوان یکی از کتاب های درسی می باشد که مخصوص رشته فنی و حرفه ای می باشد. کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای اولین کتاب کارگاهی می باشد که مخصوص رشته شبکه و نرم افزار رایانه است. اگر قصد دارید با مباحث موجود در کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای، تدریس آن و …. آشنا شوید .
کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای از بخش های مختلفی و یا پودمان های متنوعی تشکیل شده است. موضوع پودمان های موجود در کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای به قرار زیر می باشند:

پودمان اول : راه اندازی و کاربری رایانه موضوع پودمان اول موجود این کتاب می باشد. این پودمان از دو واحد یادگیری تشکیل شده است که می توان به واحد یادگیری 1 و واحد یادگیری 2 اشاره کرد. آماده سازی رایانه عنوان واحد یادگیری 1 می باشد و واحد یادگیری 2 تحت عنوان مدیریت پرونده ها و پوشه ها می باشد.

پودمان دوم : پودمان دوم موجود در این کتاب به کاربرد سیستم عامل اشاره دارد. این پودمان مانند پودمان اول از دو واحد یادگیری تشکیل شده است. کار با نرم افزار های جانبی سیستم عامل و نصب نرم افزار عنوان واحد یادگیری 3 می باشد. دومین واحد یادگیری موجود در این پودمان و یا واحد یادگیری 4 به بیان تنظیمات سیستم عامل پرداخته است.

پودمان سوم : پودمان سوم به تدریس و بیان اطلاعات مربوط به کار با نرم افزار های اداری پرداخته است و مانند سایر پودمان های موجود در این کتاب از دو واحد یادگیری تشکیل شده است. واحد یادگیری پنجم و یا 5 تحت عنوان کار با نرم افزار واژه پرداز می باشد و واحد یادگیری بعدی به تدریس کار با نرم افزار های اداره مطلب و نشر رومیزی پرداخته است.

پودمان چهارم و پودمان پنجم به ترتیب به بیان مونتاژ رایانه و نصب و نگهداری سیستم عامل پرداخته است.

فایل های سرفصل 1

پودمان 1 جلسه 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
پودمان 1 جلسه 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 10 ثانيه
جلسه 2 پودمان1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 2 پودمان1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 42 ثانيه
جلسه 3 پودمان1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 3 پودمان1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 50 ثانيه
جلسه 4پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 4پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 53 ثانيه
جلسه 5 پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 5 پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 119 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 59 ثانيه
جلسه6 پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه6 پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 52 ثانيه
جلسه7 پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه7 پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 27 ثانيه
جلسه8 پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه8 پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 54 ثانيه
جلسه 9پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 9پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 48 ثانيه
جلسه 10پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 10پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 56 ثانيه
جلسه 11پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 11پودمان 1 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 4 ثانيه

فایل های سرفصل 2

جلسه 1 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 1 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 13 ثانيه
جلسه2پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه2پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 24 ثانيه
جلسه3پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه3پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 31 ثانيه
جلسه4پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه4پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 47 ثانيه
جلسه5پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه5پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 34 ثانيه
جلسه6پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه6پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 14 ثانيه
جلسه7پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه7پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 13 ثانيه
جلسه8پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه8پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 49 ثانيه
جلسه9پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه9پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 18 ثانيه
جلسه 10 (اصلاح شده) پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 10 (اصلاح شده) پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 58 ثانيه
جلسه11 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه11 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 56 ثانيه
جلسه11 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه11 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 54 ثانيه
نصب ویندوز 10 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
نصب ویندوز 10 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 27 ثانيه
جلسه 12 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 12 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 26 ثانيه
جلسه 13 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 13 پودمان 2 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 30 ثانيه

فایل های سرفصل 3

جلسه 1 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 1 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 45 ثانيه
جلسه2 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه2 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 46 ثانيه
جلسه3 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه3 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 39 ثانيه
جلسه4 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه4 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 32 ثانيه
جلسه5 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه5 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 45 ثانيه
جلسه6 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه6 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 41 ثانيه
جلسه7 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه7 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 32 ثانيه
جلسه8 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه8 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 55 ثانيه
جلسه9 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه9 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه10 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه10 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 23 ثانيه
جلسه11 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه11 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 25 ثانيه
جلسه12 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه12 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 13 ثانيه
جلسه13 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه13 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 43 ثانيه
جلسه14 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه14 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 7 ثانيه
جلسه15 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه15 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 4 ثانيه
جلسه16 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه16 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 3 ثانيه
جلسه17 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه17 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 19 ثانيه
جلسه18 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه18 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 41 ثانيه
جلسه19 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه19 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 49 ثانيه
جلسه20 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه20 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 16 ثانيه
جلسه21 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه21 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 15 ثانيه
جلسه22 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه22 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 8 ثانيه
جلسه23 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه23 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 46 ثانيه
جلسه24 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه24 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 42 ثانيه
جلسه25 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه25 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 29 ثانيه
جلسه26 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه26 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 46 ثانيه
جلسه27 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه27 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه28 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه28 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 22 ثانيه
جلسه29 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه29 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 42 ثانيه
جلسه 30 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 30 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 52 ثانيه
جلسه 31 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 31 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 21 ثانيه
جلسه 32 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 32 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 36 ثانيه
جلسه 33 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 33 پودمان 3 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 24 ثانيه

فایل های سرفصل 4

جلسه 1 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 1 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 39 ثانيه
جلسه 2 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 2 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 21 ثانيه
جلسه 3 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 3 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 41 ثانيه
جلسه 4 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 4 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 29 ثانيه
جلسه 5 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 5 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 19 ثانيه
جلسه 6 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 6 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 37 ثانيه
جلسه 7 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه 7 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 36 ثانيه
جلسه8 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه8 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 36 ثانيه
جلسه9 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه9 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 11 ثانيه
جلسه10 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه10 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه11 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه11 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 38 ثانيه
جلسه12 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه12 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 18 ثانيه
جلسه13 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه13 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 18 ثانيه
جلسه14 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه14 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 12 ثانيه
جلسه15 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه15 پودمان 4 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 4 ثانيه

فایل های سرفصل 5

جلسه1 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه1 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 39 ثانيه
جلسه2 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه2 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 48 ثانيه
جلسه3 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه3 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 19 ثانيه
جلسه4 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه4 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 56 ثانيه
جلسه5 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه5 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 17 ثانيه
جلسه6 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه6 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 28 ثانيه
جلسه7 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه7 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 20 ثانيه
جلسه8 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه8 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 28 ثانيه
جلسه9 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه9 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه10 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه10 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 53 ثانيه
جلسه11 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه11 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 34 ثانيه
جلسه12 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم
جلسه12 پودمان 5 کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه دهم (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 17 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید