نرم‌افزار رویت را می‌توان به عنوان قدرتمندترین نرم‌افزارهای مدل سازی ساختمان در دنیا معرفی کرد.
بسیاری از پروژه‌های بزرگ با رویت، طراحی و مدل‌سازی شده‌اند و در این چندین سال اخیر، بسیاری از شرکت‌های ساختمانی در ایران و جهان، به این نرم‌افزار، روی آورده‌اند.
از نرم‌افزار Autodesk Revit می‌توان به عنوان یک ابزار قوی برای همکاری بین رشته‌های مختلف طراحی ساختمان، استفاده کرد.
رشته‌های مختلفی که از نرم‌افزار رویت استفاده می‌کنند، از دیدگاه‌های منحصر به فردی، به این نرم‌افزار، روی می‌آورند.
برای مثال، مهندسان معمار، عمران، مکانیک، برق و مدیریت پروژه، در حوزه‌ی کاری و تخصص خود، از این نرم‌افزار، استفاده می‌کنند و در نهایت می‌توان با انطباق مدارک تهیه شده از آن‌ها، خطاهای احتمالی به هنگام اجرای پروژه را به حداقل رساند.

فایل های سرفصل 1

1- آموزش رویت Revit
1- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 49 ثانيه
2- آموزش رویت Revit
2- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 11 ثانيه
3- آموزش رویت Revit
3- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 34 ثانيه
4- آموزش رویت Revit
4- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 7 ثانيه
5- آموزش رویت Revit
5- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 36 ثانيه
6- آموزش رویت Revit
6- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 26 ثانيه
7- آموزش رویت Revit
7- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 39 ثانيه
8- آموزش رویت Revit
8- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 3 ثانيه
9- آموزش رویت Revit
9- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 30 ثانيه
10- آموزش رویت Revit
10- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 43 ثانيه
11- آموزش رویت Revit
11- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 14 ثانيه
12- آموزش رویت Revit
12- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 28 ثانيه
13- آموزش رویت Revit
13- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 8 ثانيه
14- آموزش رویت Revit
14- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 16 ثانيه
15- آموزش رویت Revit
15- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 17 ثانيه
16- آموزش رویت Revit
16- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 21 ثانيه
17- آموزش رویت Revit
17- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 57 ثانيه
18- آموزش رویت Revit
18- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 37 ثانيه
19- آموزش رویت Revit
19- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 27 ثانيه
20- آموزش رویت Revit
20- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 42 ثانيه
21- آموزش رویت Revit
21- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 1 ثانيه
22- آموزش رویت Revit
22- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 7 ثانيه
23- آموزش رویت Revit
23- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 30 ثانيه
24- آموزش رویت Revit
24- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 24 ثانيه
25- آموزش رویت Revit
25- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 37 ثانيه
26- آموزش رویت Revit
26- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 33 ثانيه
27- آموزش رویت Revit
27- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 10 ثانيه
28- آموزش رویت Revit
28- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 4 ثانيه
29- آموزش رویت Revit
29- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
30- آموزش رویت Revit
30- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 42 ثانيه
31- آموزش رویت Revit
31- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 14 ثانيه
32- آموزش رویت Revit
32- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 59 ثانيه
33- آموزش رویت Revit
33- آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 53 ثانيه

فایل های سرفصل 2

1-آموزش رویت Revit
1-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 53 ثانيه
2-آموزش رویت Revit
2-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 17 ثانيه
3-آموزش رویت Revit
3-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 24 ثانيه
4-آموزش رویت Revit
4-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 34 ثانيه
5-آموزش رویت Revit
5-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 8 ثانيه
6-آموزش رویت Revit
6-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت مدت زمان: 11 دقيقه و 12 ثانيه
7-آموزش رویت Revit
7-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 31 ثانيه
8-آموزش رویت Revit
8-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 31 ثانيه
9-آموزش رویت Revit
9-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 47 ثانيه
10-آموزش رویت Revit
10-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 35 ثانيه
11-آموزش رویت Revit
11-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 2 ثانيه
12-آموزش رویت Revit
12-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 30 ثانيه
13-آموزش رویت Revit
13-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 34 ثانيه
14-آموزش رویت Revit
14-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 21 ثانيه
15-آموزش رویت Revit
15-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 20 ثانيه
16-آموزش رویت Revit
16-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 23 ثانيه
17-آموزش رویت Revit
17-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 26 ثانيه
18-آموزش رویت Revit
18-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
19-آموزش رویت Revit
19-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 36 ثانيه
20-آموزش رویت Revit
20-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 9 ثانيه
21-آموزش رویت Revit
21-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 16 ثانيه
22-آموزش رویت Revit
22-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 47 ثانيه
23-آموزش رویت Revit
23-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 56 ثانيه
24-آموزش رویت Revit
24-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 7 ثانيه
25-آموزش رویت Revit
25-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 55 ثانيه
26-آموزش رویت Revit
26-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 49 ثانيه
27-آموزش رویت Revit
27-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 26 ثانيه
28-آموزش رویت Revit
28-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 39 ثانيه
29-آموزش رویت Revit
29-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 49 ثانيه
30-آموزش رویت Revit
30-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 2 ثانيه
31-آموزش رویت Revit
31-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 14 ثانيه
32-آموزش رویت Revit
32-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 2 ثانيه
33-آموزش رویت Revit
33-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 21 ثانيه
34-آموزش رویت Revit
34-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 1 ثانيه
35-آموزش رویت Revit
35-آموزش رویت Revit (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 52 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید