بلندر یک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز است که در زمینهٔ گرافیک رایانه‌ای سه‌بعدی است که برای تولید انیمیشن، جلوه‌های بصری، چاپ سه‌بعدی، موشن گرافیک، اپلیکیشن‌های سه‌بعدی پویا، واقعیت مجازی و بازی ویدئویی مورد استفاده قرار میگیرد. از قابلیت‌های بلندر؛ مدل‌سازی سه بعدی، نقاشی دیجیتال، آنرپ‌کردن، تکسچر‌سازی، استخوان‌بندی، شبیه‌سازی مایعات و دود، سیستم ذرات، حجاری دیجیتال، متحرک‌سازی، رندر کردن، موشن گرافیک، ویرایش ویدیو و کمپوزیت کردن می باشد.

فایل های سرفصل 1

آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 34 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 3
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 39 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 4
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 4 (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 6 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 5
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 5 (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 6
آموزش کامل Blender - فصل 1 - قسمت 6 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آموزش کامل Blender - فصل 2
آموزش کامل Blender - فصل 2 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 13 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آموزش کامل Blender - فصل 3
آموزش کامل Blender - فصل 3 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 3 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آموزش کامل Blender - فصل 4
آموزش کامل Blender - فصل 4 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 5

آموزش کامل Blender - فصل 5 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 5 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 52 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 5 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 5 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 5 - قسمت 3
آموزش کامل Blender - فصل 5 - قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه

فایل های سرفصل 6

آموزش کامل Blender - فصل 6 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 6 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 6 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 6 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 6 - قسمت 3
آموزش کامل Blender - فصل 6 - قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 7

آموزش کامل Blender - فصل 7 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 7 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 28 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 7 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 7 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 29 ثانيه

فایل های سرفصل 8

آموزش کامل Blender - فصل 8 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 8 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 32 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 8 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 8 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه

فایل های سرفصل 9

آموزش کامل Blender - فصل 9
آموزش کامل Blender - فصل 9 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 44 ثانيه

فایل های سرفصل 10

آموزش کامل Blender - فصل 10
آموزش کامل Blender - فصل 10 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 49 ثانيه

فایل های سرفصل 11

آموزش کامل Blender - فصل 11 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 11 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 11 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 11 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 45 ثانيه

فایل های سرفصل 12

آموزش کامل Blender - فصل 12 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 12 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 12 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 12 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 59 ثانيه

فایل های سرفصل 13

آموزش کامل Blender - فصل 13 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 13 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 58 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 13 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 13 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 13 - قسمت 3
آموزش کامل Blender - فصل 13 - قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 44 ثانيه

فایل های سرفصل 14

آموزش کامل Blender - فصل 14 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 14 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 14 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 14 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 14 - قسمت 3
آموزش کامل Blender - فصل 14 - قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 36 ثانيه

فایل های سرفصل 15

آموزش کامل Blender - فصل 15 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 15 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 15 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 15 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 15 - قسمت 3
آموزش کامل Blender - فصل 15 - قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 50 ثانيه

فایل های سرفصل 16

آموزش کامل Blender - فصل 16 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 16 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 27 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 16 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 16 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 16 - قسمت 3
آموزش کامل Blender - فصل 16 - قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 16 - قسمت 4
آموزش کامل Blender - فصل 16 - قسمت 4 (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 48 ثانيه

فایل های سرفصل 17

آموزش کامل Blender - فصل 17 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 17 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 17 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 17 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 49 ثانيه

فایل های سرفصل 18

آموزش کامل Blender - فصل 18 - قسمت 1
آموزش کامل Blender - فصل 18 - قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 18 - قسمت 2
آموزش کامل Blender - فصل 18 - قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش کامل Blender - فصل 18 - قسمت 3
آموزش کامل Blender - فصل 18 - قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 19

آموزش کامل Blender - فصل 19 - قسمت آخر
آموزش کامل Blender - فصل 19 - قسمت آخر (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 20 ثانيه

دوره های مشابه

زبان اردو
رایگان
7 ساعت و 8 دقيقه
شما می توانید در اینجا با برخی از لغات چرکسی آشناشوید.

زبان چرکس مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات زبان آفریقایی آشناشوید.

زبان آفریقایی مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات زبان بوسنیایی آشنا شوید.

زبان بوسنیایی مدرن آموز

شما می توانید در اینجا با برخی از لغات بلغارستان آشنا شوید.

زبان بلغاری مدرن آموز

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید