• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

هوش مصنوعی به سامانه‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله، درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آن‌ها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند.

در این دوره هوش مصنوعی بصورت گام به گام آموزش داده می شود.

فایل های سرفصل 1

گام به گام با هوش مصنوعی  1  1  مقدمه
گام به گام با هوش مصنوعی 1 1 مقدمه (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 19 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  1  2  مراجع
گام به گام با هوش مصنوعی 1 2 مراجع (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 44 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  1  3  مفاهیم پایه
گام به گام با هوش مصنوعی 1 3 مفاهیم پایه (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 17 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  1  4  تاریخچه
گام به گام با هوش مصنوعی 1 4 تاریخچه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 2

گام به گام با هوش مصنوعی  2 1 1  فضای حالت
گام به گام با هوش مصنوعی 2 1 1 فضای حالت (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 9 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 1 2 گراف فضای حالت
گام به گام با هوش مصنوعی 2 1 2 گراف فضای حالت (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 30 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 1 3 مسئله معمای هشت
گام به گام با هوش مصنوعی 2 1 3 مسئله معمای هشت (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 40 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 1 4 توصیف فضای حالت معمای هشت
گام به گام با هوش مصنوعی 2 1 4 توصیف فضای حالت معمای هشت (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 51 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 1 5 مسئله هشت وزیر
گام به گام با هوش مصنوعی 2 1 5 مسئله هشت وزیر (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 34 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 2 1 الگوریتم های جستجو
گام به گام با هوش مصنوعی 2 2 1 الگوریتم های جستجو (رایگان)
حجم فایل: 1 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 55 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 2 2 برخی واژه های کلیدی
گام به گام با هوش مصنوعی 2 2 2 برخی واژه های کلیدی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت مدت زمان: 9 دقيقه و 26 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 2 3 مثالی از درخت جستجو
گام به گام با هوش مصنوعی 2 2 3 مثالی از درخت جستجو (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 5 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 2 4 شمای کلی الگوریتم جستجو
گام به گام با هوش مصنوعی 2 2 4 شمای کلی الگوریتم جستجو (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 2 5 کارائی روش های جستجو
گام به گام با هوش مصنوعی 2 2 5 کارائی روش های جستجو (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 37 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 2 6
گام به گام با هوش مصنوعی 2 2 6 (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 13 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 3 1 BFS
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 1 BFS (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 34 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 10 آنالیز تعمیق تکراری
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 10 آنالیز تعمیق تکراری (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 9 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 11 جستجوی دو طرفه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 11 جستجوی دو طرفه (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 23 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 12 مقایسه روشها
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 12 مقایسه روشها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 55 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 2 BFS Algorithm
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 2 BFS Algorithm (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 35 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 3 کارایی BFS
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 3 کارایی BFS (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 2 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 4 جستجوی هزینه یکسان
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 4 جستجوی هزینه یکسان (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 21 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوهی 2 3 5 آنالیز هزینه یکسان
گام به گام با هوش مصنوهی 2 3 5 آنالیز هزینه یکسان (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 33 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 6 جستجوی اول عمق
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 6 جستجوی اول عمق (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 7 آنالیز اول عمق
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 7 آنالیز اول عمق (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 19 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 8 جستجوی با عمق محدود
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 8 جستجوی با عمق محدود (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 45 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 9 تعمیق تکراری
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 9 تعمیق تکراری (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 54 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی  2 3 جستجوی غیر آگاهانه
گام به گام با هوش مصنوعی 2 3 جستجوی غیر آگاهانه (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه

فایل های سرفصل 3

گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 1 جستجوی هوشمند
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 1 جستجوی هوشمند (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 31 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 2 اول بهترین حریصانه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 2 اول بهترین حریصانه (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 44 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 3 الگوریتم A
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 3 الگوریتم A (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 56 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 4 مثال الگوریتم A
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 4 مثال الگوریتم A (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 56 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 5 امکان پذیری
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 5 امکان پذیری (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 37 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 6 اثبات بهینگی
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 6 اثبات بهینگی (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 25 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 7 سازگاری
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 7 سازگاری (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 48 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 8 برتری
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 8 برتری (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 9 تابع ابتکاری
گام به گام با هوش مصنوعی 3 1 9 تابع ابتکاری (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 30 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 3 1 IDA
گام به گام با هوش مصنوعی 3 3 1 IDA (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 44 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 3 2 RBFS
گام به گام با هوش مصنوعی 3 3 2 RBFS (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 23 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 3 3 SMA
گام به گام با هوش مصنوعی 3 3 3 SMA (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 17 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 3 3 4 مقایسه روش ها
گام به گام با هوش مصنوعی 3 3 4 مقایسه روش ها (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه

فایل های سرفصل 4

گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 1 الگوریتم جستجوی محلی
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 1 الگوریتم جستجوی محلی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 44 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 2 الگوریتم تپه نوردی
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 2 الگوریتم تپه نوردی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 51 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 3 نقاط ضعف تپه نوردی
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 3 نقاط ضعف تپه نوردی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 32 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 4 simulated annealing
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 4 simulated annealing (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 59 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 5 جستجوی پرتو محلی
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 5 جستجوی پرتو محلی (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 16 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 6 الگوریتم ژنتیک
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 6 الگوریتم ژنتیک (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 25 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 7 اپراتورهای ژنتیکی
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 7 اپراتورهای ژنتیکی (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 33 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 8 الگوریتم
گام به گام با هوش مصنوعی 4 1 8 الگوریتم (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 56 ثانيه

فایل های سرفصل 5

گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 1 مقدمه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 1 مقدمه (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 30 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 2 جستجوی رقابتی
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 2 جستجوی رقابتی (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 27 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 3 درخت بازی
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 3 درخت بازی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 34 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 4 الگوریتم مینی مکس
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 4 الگوریتم مینی مکس (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 50 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 5 الگوریتم
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 5 الگوریتم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 56 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 6 مثال
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 6 مثال (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 27 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 7 تحلیل
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 7 تحلیل (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 2 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 8 بازی چند نفره
گام به گام با هوش مصنوعی 5 1 8 بازی چند نفره (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 31 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 2 1 هرس آلفا بتا
گام به گام با هوش مصنوعی 5 2 1 هرس آلفا بتا (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 48 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 2 2 ادامه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 2 2 ادامه (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 2 3 مثال
گام به گام با هوش مصنوعی 5 2 3 مثال (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 1 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 3 1 ترتیب دهی
گام به گام با هوش مصنوعی 5 3 1 ترتیب دهی (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 12 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 3 2 تابع ارزیابی
گام به گام با هوش مصنوعی 5 3 2 تابع ارزیابی (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 14 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 3 3 مسائل متفرقه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 3 3 مسائل متفرقه (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 4 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 5 3 4 بازی های تصادفی
گام به گام با هوش مصنوعی 5 3 4 بازی های تصادفی (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 40 ثانيه

فایل های سرفصل 6

گام به گام با هوش مصنوعی 6 1 1 مسائل ارضاء محدودیت
گام به گام با هوش مصنوعی 6 1 1 مسائل ارضاء محدودیت (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 30 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 6 1 2 رنگ آمیزی گراف
گام به گام با هوش مصنوعی 6 1 2 رنگ آمیزی گراف (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 1 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 6 1 3 تعریف رسمی
گام به گام با هوش مصنوعی 6 1 3 تعریف رسمی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 30 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 6 1 4 پی جوئی به عقب
گام به گام با هوش مصنوعی 6 1 4 پی جوئی به عقب (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 27 ثانيه

فایل های سرفصل 7

گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 1 منطق گزاره ها
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 1 منطق گزاره ها (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 2 پایگاه معرفت
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 2 پایگاه معرفت (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 39 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 3 تعاریف پایه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 3 تعاریف پایه (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 4 ادامه تعاریف
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 4 ادامه تعاریف (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 13 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 5 استنتاج
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 5 استنتاج (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 11 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 6 زنجیره سازی به جلو
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 6 زنجیره سازی به جلو (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 21 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 7 زنجیره سازی به عقب
گام به گام با هوش مصنوعی 7 1 7 زنجیره سازی به عقب (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 2 1 منطق مرتبه اول
گام به گام با هوش مصنوعی 7 2 1 منطق مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 44 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 2 2 دستور زبان
گام به گام با هوش مصنوعی 7 2 2 دستور زبان (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 14 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 2 3 سور
گام به گام با هوش مصنوعی 7 2 3 سور (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 49 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 1 استنتاج ماشینی
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 1 استنتاج ماشینی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 19 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 2 گزاره سازی
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 2 گزاره سازی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 7 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 3 یکسان سازی
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 3 یکسان سازی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 56 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 4 ادامه یکسان سازی
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 4 ادامه یکسان سازی (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 41 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 5 ادامه یکسان سازی
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 5 ادامه یکسان سازی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 6 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 6 ادامه تعاریف
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 6 ادامه تعاریف (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 14 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 7 تبدیل گزاره به کلاز
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 7 تبدیل گزاره به کلاز (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 8 ادامه تبدیل
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 8 ادامه تبدیل (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 54 ثانيه
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 9 GMP
گام به گام با هوش مصنوعی 7 3 9 GMP (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 1 ثانيه

دوره های مشابه

با توجه به گسترش چشمگیر هوش مصنوعی در جهان، می‌توان گفت این درس یکی از مهم‌ترین دروس رشته کامپیوتر به حساب می‌آید. به ویژه، برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که قصد ادامه تحصیل در گرایش هوش مصنوعی را دارند، این درس بسیار اهمیت دارد.

Artificial Intelligence آموزش هوش مصنوعی درس هوش مصنوعی هوش مصنوعی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید