معادله دیفرانسیل نوعی معادله ریاضی است که بیانگر یک تابع مجهول از یک یا چند متغیر مستقل و مشتق هایی با مرتبه‌های مختلف نسبت به متغیرهای مستقل است. بسیاری از قوانین عمومی طبیعت (در فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و ستاره‌شناسی) طبیعی‌ترین بیان ریاضی خود را در زبان معادلات دیفرانسیل می‌یابند. معادلات دیفرانسیل همچنین در ریاضیات، به ویژه در هندسه و نیز در مهندسی و بسیاری از حوزه‌های دیگر کاربرد های فراوانی دارند.

در این مجموعه مباحث معادلات دیفرانسیل همراه با مثال و تمرین توضیح داده شده است.

فایل های سرفصل 1

معادله دیفرانسیل چیست؟
معادله دیفرانسیل چیست؟ (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 53 ثانيه
مثالی از یک معادله دیفرانسیل
مثالی از یک معادله دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 45 ثانيه
کاربرد های معادلات دیفرانسیل
کاربرد های معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 32 ثانيه
مرتبه معادله دیفرانسیل
مرتبه معادله دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 24 ثانيه
درجه معادله دیفرانسیل
درجه معادله دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 26 ثانيه
معادله خطی و غیر خطی
معادله خطی و غیر خطی (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 26 ثانيه
معادله دیفرانسیل معمولی و معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی
معادله دیفرانسیل معمولی و معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 36 ثانيه
جواب معادله دیفرانسیل
جواب معادله دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
دسته بندی معادلات دیفرانسیل
دسته بندی معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 14 ثانيه
معادلات جداشدنی
معادلات جداشدنی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 44 ثانيه
مثال از معادلات جداشدنی
مثال از معادلات جداشدنی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 19 ثانيه
مثال از معادلات جداشدنی
مثال از معادلات جداشدنی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 11 ثانيه
جمع بندی از معادلات جداشدنی
جمع بندی از معادلات جداشدنی (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 57 ثانيه
معادلات همگن
معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 7 ثانيه
حل معادلات همگن
حل معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 4 ثانيه
مثال از معادلات همگن
مثال از معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
یک دسته کلی از معادلات همگن
یک دسته کلی از معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 27 ثانيه
مثال از معادلات همگن
مثال از معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 21 ثانيه
مثال از معادلات همگن
مثال از معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 44 ثانيه
مثال از معادلات همگن
مثال از معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 24 ثانيه
معادلات دیفرانسیل کامل
معادلات دیفرانسیل کامل (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 16 ثانيه
مثال 1 از معادلات کامل
مثال 1 از معادلات کامل (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 50 ثانيه
مثال 2 از معادلات کامل
مثال 2 از معادلات کامل (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 26 ثانيه
مثال 3 از معادلات کامل
مثال 3 از معادلات کامل (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 31 ثانيه
فاکتور انتگرال
فاکتور انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 48 ثانيه
دسته اول فاکتور انتگرال ها
دسته اول فاکتور انتگرال ها (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 4 ثانيه
دسته دوم فاکتور انتگرال ها
دسته دوم فاکتور انتگرال ها (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 39 ثانيه
دسته سوم فاکتور انتگرال ها
دسته سوم فاکتور انتگرال ها (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 18 ثانيه
دسته چهارم فاکتور انتگرال ها
دسته چهارم فاکتور انتگرال ها (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 41 ثانيه
دسته پنجم فاکتور انتگرال ها
دسته پنجم فاکتور انتگرال ها (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
دسته ششم فاکتور انتگرال ها
دسته ششم فاکتور انتگرال ها (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 16 ثانيه
چگونگی بدست آوردن یک فاکتور انتگرال جدید
چگونگی بدست آوردن یک فاکتور انتگرال جدید (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 34 ثانيه
مثال 4 از معادلات کامل
مثال 4 از معادلات کامل (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 47 ثانيه
مثال 5 از معادلات کامل
مثال 5 از معادلات کامل (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 15 ثانيه
معادلات خطی مرتبه اول
معادلات خطی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 15 ثانيه
مثال 1 از معادلات خطی مرتبه اول
مثال 1 از معادلات خطی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 19 ثانيه
فرم دیگری از معادله خطی مرتبه اول
فرم دیگری از معادله خطی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 20 ثانيه
مثال 2 از معادلات خطی مرتبه اول
مثال 2 از معادلات خطی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 6 ثانيه
زیر دسته 1 از معادلات خطی مرتبه اول
زیر دسته 1 از معادلات خطی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 47 ثانيه
معادله دیفرانسیل برنولی
معادله دیفرانسیل برنولی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 27 ثانيه
مثال 1 ازمعادله برنولی
مثال 1 ازمعادله برنولی (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 53 ثانيه
مثال 2 ازمعادله برنولی
مثال 2 ازمعادله برنولی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 59 ثانيه
مثال 3 ازمعادله برنولی
مثال 3 ازمعادله برنولی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 38 ثانيه
جواب عمومی، خصوصی، و غیر عادی یک معادله دیفرانسیل
جواب عمومی، خصوصی، و غیر عادی یک معادله دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 38 ثانيه
معادله دیفرانسیل ریکاتی
معادله دیفرانسیل ریکاتی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 48 ثانيه
مثال از معادله ریکاتی
مثال از معادله ریکاتی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 16 ثانيه
نمایش پارامتری یک منحنی
نمایش پارامتری یک منحنی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 48 ثانيه
رسم نمودار در متلب
رسم نمودار در متلب (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 36 ثانيه
رسم منحنی با معادله ضمنی در متلب
رسم منحنی با معادله ضمنی در متلب (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 5 ثانيه
دسته 1 از معادلات ضمنی مرتبه اول
دسته 1 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 11 ثانيه
مثال از دسته 1 از معادلات ضمنی مرتبه اول
مثال از دسته 1 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 36 ثانيه
دسته 2 از معادلات ضمنی مرتبه اول
دسته 2 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 16 ثانيه
مثال از دسته 2 از معادلات ضمنی مرتبه اول
مثال از دسته 2 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 49 ثانيه
دسته 3 از معادلات ضمنی مرتبه اول
دسته 3 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 50 ثانيه
مثال از دسته 3 از معادلات ضمنی مرتبه اول
مثال از دسته 3 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 8 ثانيه
دسته 4 از معادلات ضمنی مرتبه اول
دسته 4 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 46 ثانيه
مثال از دسته 4 از معادلات ضمنی مرتبه اول
مثال از دسته 4 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 36 ثانيه
دسته 5 از معادلات ضمنی مرتبه اول
دسته 5 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 5 ثانيه
مثال از دسته 5 از معادلات ضمنی مرتبه اول
مثال از دسته 5 از معادلات ضمنی مرتبه اول (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه
(Clairaut’s Equation) معادله کلرو
(Clairaut’s Equation) معادله کلرو (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 54 ثانيه
(Lagrange Equation) معادله لاگرانژ
(Lagrange Equation) معادله لاگرانژ (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 26 ثانيه
مثال ازمعادله لاگرانژ
مثال ازمعادله لاگرانژ (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 52 ثانيه
معادله دیفرانسیل یک دسته منحنی
معادله دیفرانسیل یک دسته منحنی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 49 ثانيه
پوش یک دسته منحنی
پوش یک دسته منحنی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
نقاط تکین یک دسته منحنی
نقاط تکین یک دسته منحنی (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 17 ثانيه
حل نمونه سوال امتحانی معادلات دیفرانسیل - میان ترم دانشگاه شریف
حل نمونه سوال امتحانی معادلات دیفرانسیل - میان ترم دانشگاه شریف (رایگان)
حجم فایل: 314 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 53 دقيقه

دوره های مشابه

آموزش درس معادلات دیفرانسیل
رایگان
4 ساعت و 45 دقيقه
معادله دیفرانسیل نوعی معادله ریاضی محض است که بیانگر یک تابع مجهول(محصول محض) از یک یا چند متغیر مستقل و مشتق هایی با مرتبه‌های مختلف(ضریب دیفرانسیلی متغیر) نسبت به متغیرهای مستقل است.

حل معادلات معادلات انتگرال معادلات دانشگاه معادلات دیفرانسیل معادلات مرتبه اول معادلات مرتبه دوم

آموزش انتگرال
رایگان
1 ساعت و 55 دقيقه
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته، «انتگرال» (Integral) است. از این مفهوم می‌توان به‌منظور محاسبه مساحت، حجم و طول استفاده کرد. نماد استفاده شده برای توصیف انتگرال، s کشیده است.

آموزش انتگرال انتگرال انتگرال گیری عددی مشتق و انتگرال معادلات انتگرال

معادله دیفرانسیل، رابطه‌ای میان تابع، مشتقات آن و متغیرهای مستقل‌اش است. بنابراین ما خواهیم توانست، انواع محاسبات را انجام دهیم، از هر پدیده‌ای نموداری به منظور توصیف آن تهیه کنیم و حتی قادر خواهیم بود آینده را پیش بینی کنیم.

دستگاه معادلات دیفرانسیل معادلات دانشگاه معادلات دیفرانسیل معادلات مرتبه اول

آنالیز عددی (۲)
رایگان
21 ساعت و 6 دقيقه
این دوره به آموزش درس مبانی آنالیز عددی بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم برای این درس تهیه شده است. در این درس به معرفی روش‌های عددی برای حل معادلات غیرخطی، درونیابی، انتگرال گیری عددیو دیگر مباحث مرتبط با درس پرداخته شده است.

mesforush آنالیز عددی انتگرال گیری عددی حل معادلات درونیابی مس فروش

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید