• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
درس ریاضیات هفتم از مهم‌ترین دروس سال هفتم تحصیلی محسوب می‌شود. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده پایه قوی‌تر داشته و با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم زمان بیشتری روی این درس بگذارید.

فایل های سرفصل 1

ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 1 : راهبرد رسم شکل
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 1 : راهبرد رسم شکل (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 52 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 2 : راهبرد الگوسازی
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 2 : راهبرد الگوسازی (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 3 : راهبرد حذف حالت های نامطلوب
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 3 : راهبرد حذف حالت های نامطلوب (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 45 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 4 : راهبرد الگویابی و جمله nام
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 4 : راهبرد الگویابی و جمله nام (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 14 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 5 : راهبرد حدس و آزمایش
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 5 : راهبرد حدس و آزمایش (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 24 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 6 : راهبرد زیر مسئله
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 6 : راهبرد زیر مسئله (رایگان)
حجم فایل: 157 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 7 : راهبرد حل مسئله ساده تر
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 7 : راهبرد حل مسئله ساده تر (رایگان)
حجم فایل: 143 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 22 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 8 : راهبرد روش های نمادین
ریاضی 7 - فصل 1 - بخش 8 : راهبرد روش های نمادین (رایگان)
حجم فایل: 157 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 54 ثانيه

فایل های سرفصل 2

ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 1 : معرفی عددهای مثبت و منفی روی محور
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 1 : معرفی عددهای مثبت و منفی روی محور (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 37 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 2 : جمع و تفریق عددهای صحیح
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 2 : جمع و تفریق عددهای صحیح (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 26 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 3 : گسترده کردن و نکات جمع و تفریق
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 3 : گسترده کردن و نکات جمع و تفریق (رایگان)
حجم فایل: 143 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 4 : پرانتز ها و ضرب و تقسیم عددهای صحیح
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 4 : پرانتز ها و ضرب و تقسیم عددهای صحیح (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 40 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 5 : نحوه حل سوالات ترکیبی و پرانتز دار
ریاضی 7 - فصل 2 - بخش 5 : نحوه حل سوالات ترکیبی و پرانتز دار (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 3

ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 1 : الگوهای عددی و معرفی متغیر ها
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 1 : الگوهای عددی و معرفی متغیر ها (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 16 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 2 : عبارت های جبری
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 2 : عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 3 : جاگذاری عدد در عبارت جبری
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 3 : جاگذاری عدد در عبارت جبری (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 3 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 4 : معادله
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 4 : معادله (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 55 ثانيه

فایل های سرفصل 4

ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 1 : روابط بین پاره خط ها
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 1 : روابط بین پاره خط ها (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 18 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 2 : روابط بین زاویه ها
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 2 : روابط بین زاویه ها (رایگان)
حجم فایل: 175 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 22 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 3 : انتقال تقارن دوران و هم نهشتی
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 3 : انتقال تقارن دوران و هم نهشتی (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 48 ثانيه

فایل های سرفصل 5

ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 1 : معرفی شمارنده ها یا مقسوم علیه
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 1 : معرفی شمارنده ها یا مقسوم علیه (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 2 : اعداد اول و تجزیه کردن
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 2 : اعداد اول و تجزیه کردن (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 9 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 3 : ب.م.م بزرگترین شمارنده مشترک
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 3 : ب.م.م بزرگترین شمارنده مشترک (رایگان)
حجم فایل: 142 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 10 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 4 : ک.م.م کوچکترین مضرب مشترک
ریاضی 7 - فصل 5 - بخش 4 : ک.م.م کوچکترین مضرب مشترک (رایگان)
حجم فایل: 142 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 16 ثانيه

فایل های سرفصل 6

ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 1 : تفاوت حجم با محیط و مساحت
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 1 : تفاوت حجم با محیط و مساحت (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 32 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 2 : معرفی حجم های هندسی
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 2 : معرفی حجم های هندسی (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 33 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 3 : فرمول حجم و نحوه محاسبه
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 3 : فرمول حجم و نحوه محاسبه (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 4 : حجم شکل های پیچیده
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 4 : حجم شکل های پیچیده (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 46 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 5 : مساحت جانبی و مساحت کل
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 5 : مساحت جانبی و مساحت کل (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 45 ثانيه

فایل های سرفصل 7

ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 1 : معرفی توان و تفاوت آن با ضرب معمولی
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 1 : معرفی توان و تفاوت آن با ضرب معمولی (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 47 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 2 : محاسبه توان در اعداد مثبت و منفی
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 2 : محاسبه توان در اعداد مثبت و منفی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 38 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 3 : قوانین محاسبه توان و ترتیب حل
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 3 : قوانین محاسبه توان و ترتیب حل (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 50 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 4 : ساده کردن توان ها
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 4 : ساده کردن توان ها (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 5 : رادیکال و جذر تقریبی
ریاضی 7 - فصل 7 - بخش 5 : رادیکال و جذر تقریبی (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 45 ثانيه

فایل های سرفصل 8

ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 1 : معرفی بردار و نحوه نوشتن مختصات
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 1 : معرفی بردار و نحوه نوشتن مختصات (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 38 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 2 : برآیند بردار ها
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 2 : برآیند بردار ها (رایگان)
حجم فایل: 129 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 30 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 3 : کار با محور مختصات و راستای افقی و عمودی
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 3 : کار با محور مختصات و راستای افقی و عمودی (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 4 : مختصات بردار ها
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 4 : مختصات بردار ها (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 41 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 5 : جمع متناظر
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 5 : جمع متناظر (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 28 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 6 : انتقال
ریاضی 7 - فصل 8 - بخش 6 : انتقال (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 48 ثانيه

فایل های سرفصل 9

ریاضی 7 - فصل 9 - بخش 1 : جمع آوری و نمایش داده های آماری
ریاضی 7 - فصل 9 - بخش 1 : جمع آوری و نمایش داده های آماری (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 22 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 9 - بخش 2 : نمودار دایره ای و درصد گیری
ریاضی 7 - فصل 9 - بخش 2 : نمودار دایره ای و درصد گیری (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 12 ثانيه
ریاضی 7 - فصل 9 - بخش 3 : احتمال و تجربه و اندازه گیری شانس
ریاضی 7 - فصل 9 - بخش 3 : احتمال و تجربه و اندازه گیری شانس (رایگان)
حجم فایل: 145 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 45 ثانيه

دوره های مشابه

آنالیز برداری
رایگان
14 ساعت و 22 دقيقه
بیشتر کمیات فیزیکی که در فیزیک و علوم مهندسی با آنها مواجه می‌شویم، به دو صورت اسکالر (نرده‌ای) و برداری هستند. یک کمیت اسکالر تنها با بیان بزرگی و همراه با یکای خود ، اگر داشته باشد، کاملا مشخص می‌شود.

آنالیز برداری جمال کزازی ریاضی

آموزش ریاضی متوسطه دوم
رایگان
12 ساعت و 34 دقيقه
درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس متوسطه دوم می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

دنباله ها ریاضی ریاضی متوسطه دوم علوانیان مثلثات مجموعه ها

منطق ریاضی یا منطق جدید (Mathematical logic) شاخه‌ای از ریاضیات است که به ارتباط ریاضی و منطق می‌پردازد. نام‌های دیگر آن عبارتند از منطق جدید، منطق صوری، منطق نمادی، منطق نمادین، منطق علامتی، منطق کلاسیک.

ریاضی منطق منطق ریاضی

آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاه
رایگان
14 ساعت و 17 دقيقه
سلام به همراهان عزیز، خیلی خوشحالیم که دوباره کنار هم هستیم برای یادگیریه درس ریاضی 2.

ریاضی ریاضی ۲ ریاضی ۲ دانشگاه ریاضی عمومی 2

آموزش و حل تمرین ریاضی 1 دانشگاه
رایگان
17 ساعت و 36 دقيقه
سلام دوستان فصل جدید چنل‌پی با تدریس ریاضی دانشگاهی آغاز شده تا دانشجوها بتونن به کمک این ویدیوها مطالب ریاضی1 رو بهتر و دقیق‌تر یاد بگیرن.

ریاضی ریاضی 1 ریاضی 1 دانشگاهی ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

آموزش ریاضیات مهندسی
رایگان
12 ساعت و 9 دقيقه
این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی آنالیز فوریه و توابع مختلط می شود.

math درس ریاضی مهندسی ریاضی ریاضی مهندسی ریاضیات مهندسی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید