• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
ریاضیات پایه هشتم از مهم‌ترین دروس سال هشتم تحصیلی هستند. هرچه شما دانش آموزان در این پایه تمرین بیشتری روی ریاضیات پایه هشتم داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ روی ریاضیات تمرکز کنید، در سال‌های آینده پایه قوی‌تر خواهید داشت و با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم زمان بیشتری روی این درس بگذارید.

فایل های سرفصل 1

ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 1 : یاد آوری و محاسبه عددهای صحیح
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 1 : یاد آوری و محاسبه عددهای صحیح (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 2 : ترتیب حل و تاثیر پرانتز ها
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 2 : ترتیب حل و تاثیر پرانتز ها (رایگان)
حجم فایل: 118 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 3 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 3 : معرفی اعداد گویا و حل روی نمودار
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 3 : معرفی اعداد گویا و حل روی نمودار (رایگان)
حجم فایل: 130 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 16 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 4 : جمع و تفریق عددهای گویا
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 4 : جمع و تفریق عددهای گویا (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 26 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 5 : ضرب و تقسیم عددهای گویا و سوالات ترکیبی
ریاضی 8 - فصل 1 - بخش 5 : ضرب و تقسیم عددهای گویا و سوالات ترکیبی (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 9 ثانيه

فایل های سرفصل 2

ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 1 : یادآوری عددهای اول و تجزیه کردن
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 1 : یادآوری عددهای اول و تجزیه کردن (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 28 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 2 : یادآوری مضرب و شمارنده ها و ب.م.م
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 2 : یادآوری مضرب و شمارنده ها و ب.م.م (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 40 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 3 : تعیین عددهای اول به روش غربال
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 3 : تعیین عددهای اول به روش غربال (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 4 : بررسی اول یا مرکب بودن اعداد بزرگ
ریاضی 8 - فصل 2 - بخش 4 : بررسی اول یا مرکب بودن اعداد بزرگ (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 54 ثانيه

فایل های سرفصل 3

ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 1 : مرکز تقارن و شکل های منتظم
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 1 : مرکز تقارن و شکل های منتظم (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 29 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 2 : توازی و تعامد
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 2 : توازی و تعامد (رایگان)
حجم فایل: 132 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 17 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 3 : چهار ضلعی ها و متوازی الاضلاع ها
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 3 : چهار ضلعی ها و متوازی الاضلاع ها (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 7 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 4 : زاویه های داخلی و کاشی کاری
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 4 : زاویه های داخلی و کاشی کاری (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 33 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 5 : زاویه های خارجی
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 5 : زاویه های خارجی (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 27 ثانيه

فایل های سرفصل 4

ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 1 : ساده کردن و جمع و تفریق عبارت های جبری
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 1 : ساده کردن و جمع و تفریق عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 132 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 42 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 2 : نحوه ضرب اعداد و مجهول ها در عبارت های جبری
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 2 : نحوه ضرب اعداد و مجهول ها در عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 3 : ساده کردن و ضرب در پرانتز ها
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 3 : ساده کردن و ضرب در پرانتز ها (رایگان)
حجم فایل: 124 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 47 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 4 : ساده کردن و تجزیه ی عبارت های جبری
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 4 : ساده کردن و تجزیه ی عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 198 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 3 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 5 : جاگذاری عدد در عبارت جبری
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 5 : جاگذاری عدد در عبارت جبری (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 21 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 6 : معادلات
ریاضی 8 - فصل 4 - بخش 6 : معادلات (رایگان)
حجم فایل: 179 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 5

ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 1 : معرفی و برآیند بردار ها
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 1 : معرفی و برآیند بردار ها (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 49 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 2 : مختصات بردارها و معادله
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 2 : مختصات بردارها و معادله (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 1 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 3 : ضرب عدد در بردار
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 3 : ضرب عدد در بردار (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 3 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 4 : ضرب عدد در بردار ها و معادلات
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 4 : ضرب عدد در بردار ها و معادلات (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 9 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 5 : نحوه تبدیل مختصات به واحد i و j
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 5 : نحوه تبدیل مختصات به واحد i و j (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 42 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 6 : معادلات در بردارهای واحد مختصات i و j
ریاضی 8 - فصل 5 - بخش 6 : معادلات در بردارهای واحد مختصات i و j (رایگان)
حجم فایل: 112 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 25 ثانيه

فایل های سرفصل 6

ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 1 : قانون فیثاغورس
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 1 : قانون فیثاغورس (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 11 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 2 : شکل های هم نهشت
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 2 : شکل های هم نهشت (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 20 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 3 : مثلث های هم نهشت ض ض ض - ض ز ض - ز ض ز
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 3 : مثلث های هم نهشت ض ض ض - ض ز ض - ز ض ز (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 52 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 4 : هم نهشت مثلث های قائم الزاویه و ض - و ز
ریاضی 8 - فصل 6 - بخش 4 : هم نهشت مثلث های قائم الزاویه و ض - و ز (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 50 ثانيه

فایل های سرفصل 7

ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 1 : یاد آوری توان و ساده کردن
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 1 : یاد آوری توان و ساده کردن (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 29 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 2 : پرانتز توان دار و عبارت های جبری
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 2 : پرانتز توان دار و عبارت های جبری (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 39 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 3 : تقسیم اعداد توان دار
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 3 : تقسیم اعداد توان دار (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 46 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 4 : نکات حل و ساده کردن توان و رادیکال
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 4 : نکات حل و ساده کردن توان و رادیکال (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 4 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 5 : جذر تقریبی
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 5 : جذر تقریبی (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 6 : نمایش رادیکال روی محور و نکات ضرب و تقسیم
ریاضی 8 - فصل 7 - بخش 6 : نمایش رادیکال روی محور و نکات ضرب و تقسیم (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 57 ثانيه

فایل های سرفصل 8

ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 1 : دسته بندی داده ها و تعیین حدود دسته ها
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 1 : دسته بندی داده ها و تعیین حدود دسته ها (رایگان)
حجم فایل: 121 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 58 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 2 : میانگین داده ها و مرکز دسته
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 2 : میانگین داده ها و مرکز دسته (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 3 : احتمال یا اندازه گیری شانس
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 3 : احتمال یا اندازه گیری شانس (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 35 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 4 : بررسی حالت های ممکن در احتمالات
ریاضی 8 - فصل 8 - بخش 4 : بررسی حالت های ممکن در احتمالات (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 18 ثانيه

فایل های سرفصل 9

ریاضی 8 - فصل 9 - بخش 1 : خط و دایره
ریاضی 8 - فصل 9 - بخش 1 : خط و دایره (رایگان)
حجم فایل: 134 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 53 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 9 - بخش 2 : زاویه های مرکزی و طول کمان
ریاضی 8 - فصل 9 - بخش 2 : زاویه های مرکزی و طول کمان (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 56 ثانيه
ریاضی 8 - فصل 9 - بخش 3 : زاویه های محاطی در دایره ها
ریاضی 8 - فصل 9 - بخش 3 : زاویه های محاطی در دایره ها (رایگان)
حجم فایل: 118 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 25 ثانيه

دوره های مشابه

آنالیز برداری
رایگان
14 ساعت و 22 دقيقه
بیشتر کمیات فیزیکی که در فیزیک و علوم مهندسی با آنها مواجه می‌شویم، به دو صورت اسکالر (نرده‌ای) و برداری هستند. یک کمیت اسکالر تنها با بیان بزرگی و همراه با یکای خود ، اگر داشته باشد، کاملا مشخص می‌شود.

آنالیز برداری جمال کزازی ریاضی

آموزش ریاضی متوسطه دوم
رایگان
12 ساعت و 34 دقيقه
درس ریاضیات از مهم‌ترین دروس متوسطه دوم می باشد. در صورتی که شما دانش آموزان در این پایه تحصیلی تمرین بیشتری روی درس ریاضیات داشته باشید و از همان ابتدای سال‌ بر این مباحث تمرکز کنید، در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.

دنباله ها ریاضی ریاضی متوسطه دوم علوانیان مثلثات مجموعه ها

منطق ریاضی یا منطق جدید (Mathematical logic) شاخه‌ای از ریاضیات است که به ارتباط ریاضی و منطق می‌پردازد. نام‌های دیگر آن عبارتند از منطق جدید، منطق صوری، منطق نمادی، منطق نمادین، منطق علامتی، منطق کلاسیک.

ریاضی منطق منطق ریاضی

آموزش و حل تمرین ریاضی 2 دانشگاه
رایگان
14 ساعت و 17 دقيقه
سلام به همراهان عزیز، خیلی خوشحالیم که دوباره کنار هم هستیم برای یادگیریه درس ریاضی 2.

ریاضی ریاضی ۲ ریاضی ۲ دانشگاه ریاضی عمومی 2

آموزش و حل تمرین ریاضی 1 دانشگاه
رایگان
17 ساعت و 36 دقيقه
سلام دوستان فصل جدید چنل‌پی با تدریس ریاضی دانشگاهی آغاز شده تا دانشجوها بتونن به کمک این ویدیوها مطالب ریاضی1 رو بهتر و دقیق‌تر یاد بگیرن.

ریاضی ریاضی 1 ریاضی 1 دانشگاهی ریاضی عمومی 1 ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

آموزش ریاضیات مهندسی
رایگان
12 ساعت و 9 دقيقه
این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی آنالیز فوریه و توابع مختلط می شود.

math درس ریاضی مهندسی ریاضی ریاضی مهندسی ریاضیات مهندسی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید