• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یکی از کتاب های درسی می باشد که مخصوص دانش آموزان رشته ی شبکه و نرم افزار رایانه گروه برق و رایانه شاخه ی فنی و حرفه ای  می باشد. کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب در دوره دوم متوسطه پایه یازدهم مورد مطالعه قرار می گیرد. کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یکی از کتاب های تخصصی برای دانش آموزان رشته شبکه و نرم افزار پایه یازدهم به حساب می آید.
کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب مانند سایر کتاب ها از بخش ها و یا فصل های متعددی تشکیل شده است که هر کدام به موضوع منحصر به فردی اشاره دارند. کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب از 5 پودمان تشکیل شده است.
پودمان اول : کار با نرم افزار صفحه گسترده عنوان پودمان اول موجود در این کتاب می باشد. این پودمان تنها از یک واحد یادگیری چون واحد یادگیری 1 تشکیل شده است و تحت عنوان شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده می باشد.
پودمان دوم : پودمان موجود در کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی رشته شبکه و نرم افزار رایانه به بیان طراحی صفحات وب ایستا پرداخته است. این پودمان شامل دو زیر عنوان و یت دو واحد یادگیری می باشد. واحد یادگیری 2 و واحد یادگیری 3 از زیر عنوان های موجود در این پودمان می باشند که عنوان آن ها به ترتیب شایستگی ایجاد صفحات وب ایستا و شایستگی توسعه صفحات وب ایستا است.
پودمان سوم : طراحی صفحات وب پویا عنوان پودمان سوم موجود در این کتاب درسی می باشد. این پودمان مانند پودمان اول تنها از یک واحد یادگیری تشکیل شده است و عنوان آن شایستگی طراحی صفحات وب پویا می باشد.
پودمان چهارم : پیاده سازی پایگاه داده در وب عنوان پودمان چهارم موجود در این کتاب می باشد. این پودمان از دو واحد یادگیری 5 و 6 تشکیل شده است.
پودمان پنجم : پودمان پنجم تحت عنوان مدیریت صفحات وب پویا می باشد و شامل یک واحد یادگیری است.

فایل های سرفصل 1

جلسه اول پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
جلسه اول پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 53 ثانيه
جلسه دوم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
جلسه دوم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 5 ثانيه
جلسه سوم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
جلسه سوم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 6 ثانيه
جلسه چهارم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
جلسه چهارم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 38 ثانيه
جلسه پنجم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
جلسه پنجم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 43 ثانيه
جلسه ششم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
جلسه ششم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 5 ثانيه
جلسه هفتم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
جلسه هفتم پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 51 ثانيه
جلسه 8 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
جلسه 8 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 39 ثانيه
جلسه 9 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 9 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 6 ثانيه
جلسه 10 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 10 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 7 ثانيه
جلسه 11 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 11 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 21 ثانيه
جلسه 12 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 12 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 43 ثانيه
جلسه 13 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 13 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 59 ثانيه
جلسه 14 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 14 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 22 ثانيه
جلسه 15 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 15 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 5 ثانيه
جلسه 16 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 16 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 10 ثانيه
جلسه 17 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 17 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 56 ثانيه
جلسه 18 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 18 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 17 ثانيه
جلسه 19 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 19 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 36 ثانيه
جلسه 20 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 20 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 19 ثانيه
جلسه 21 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 21 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 14 ثانيه
جلسه 22 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 22 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 12 ثانيه
جلسه 23 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 23 پودمان اول پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 33 ثانيه

فایل های سرفصل 2

جلسه 1 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 1 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 5 ثانيه
جلسه 2 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 2 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 13 ثانيه
جلسه 3 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 3 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 13 ثانيه
جلسه 4 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 4 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه
جلسه 5 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 5 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 17 ثانيه
جلسه 6 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 6 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 32 ثانيه
جلسه 7پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 7پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 46 ثانيه
جلسه 8 پودمان2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 8 پودمان2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 18 ثانيه
جلسه 9 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 9 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 56 ثانيه
جلسه 10 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 10 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 42 ثانيه
جلسه 11 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 11 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 58 ثانيه
جلسه 12 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 12 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 34 ثانيه
جلسه 13 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 13 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 48 ثانيه
جلسه 14 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 14 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 30 ثانيه
جلسه 15 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 15 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 17 ثانيه
جلسه 16 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 16 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه
جلسه 17 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 17 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 13 ثانيه
جلسه 18 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 18 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه 19 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 19 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 59 ثانيه
جلسه 20 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 20 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 10 ثانيه
جلسه 21 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 21 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 33 ثانيه
جلسه 22 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 22 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 17 ثانيه
جلسه 23 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 23 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه 24 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 24 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 26 ثانيه
جلسه 25 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 25 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 48 ثانيه
جلسه 26 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 26 پودمان 2 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 44 ثانيه

فایل های سرفصل 3

جلسه 1 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 1 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه2 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه2 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت مدت زمان: 24 دقيقه و 30 ثانيه
جلسه3 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه3 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 37 ثانيه
جلسه4پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه4پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 35 ثانيه
جلسه5 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه5 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 48 ثانيه
جلسه6 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه6 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه7 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه7 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 32 ثانيه
جلسه8 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه8 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 40 ثانيه
جلسه 9پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 9پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 26 ثانيه
جلسه 10 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 10 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 54 ثانيه
جلسه 11 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 11 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 29 ثانيه
جلسه 12 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 12 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 49 ثانيه
جلسه 13 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 13 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 53 ثانيه
جلسه 14 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 14 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 45 ثانيه
جلسه 15 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 15 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 2 ثانيه
جلسه 16 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 16 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 25 ثانيه
جلسه 17 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 17 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 29 ثانيه
جلسه 18 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 18 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 52 ثانيه
جلسه 19 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 19 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 2 ثانيه
جلسه 20 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 20 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 8 ثانيه
جلسه 21 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 21 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 46 ثانيه
جلسه 22 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 22 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 4 ثانيه
جلسه 23 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 23 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 19 ثانيه
جلسه 24 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 24 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 20 ثانيه
جلسه 25 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 25 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 23 ثانيه
جلسه 26 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 26 پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 12 ثانيه
جلسه27پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه27پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 53 ثانيه
جلسه28پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه28پودمان 3 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 51 ثانيه

فایل های سرفصل 4

جلسه1پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه1پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 12 ثانيه
جلسه2پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه2پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 48 ثانيه
جلسه3پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه3پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 44 ثانيه
جلسه4پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه4پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 24 ثانيه
جلسه5پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه5پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه6پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه6پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه7پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه7پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 3 ثانيه
جلسه8پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه8پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 8 ثانيه
جلسه9پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه9پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 33 ثانيه
جلسه10پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه10پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 41 ثانيه
جلسه11پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه11پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 34 ثانيه
جلسه12پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه12پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 35 ثانيه
جلسه13پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه13پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 50 ثانيه
جلسه14پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه14پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 31 ثانيه
جلسه15پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه15پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 20 ثانيه
جلسه16پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه16پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 44 ثانيه
جلسه17پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه17پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 25 ثانيه
جلسه18پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه18پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 9 ثانيه
جلسه19پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه19پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 53 ثانيه
جلسه20پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه20پودمان 4 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 4 ثانيه

فایل های سرفصل 5

جلسه 1 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 1 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 26 ثانيه
جلسه 2 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 2 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 57 ثانيه
جلسه 3 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 3 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 57 ثانيه
جلسه 4 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 4 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 32 ثانيه
جلسه 5 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 5 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 24 ثانيه
جلسه6 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه6 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 37 ثانيه
جلسه 7 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 7 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 59 ثانيه
جلسه 8 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 8 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 6 ثانيه
جلسه 9 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 9 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 39 ثانيه
جلسه 10 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 10 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 47 ثانيه
جلسه 11 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 11 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 5 ثانيه
جلسه 12 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 12 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 56 ثانيه
جلسه 13 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 13 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 57 ثانيه
جلسه 14 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 14 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 16 ثانيه
جلسه 15 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 15 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 22 ثانيه
جلسه 16 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 16 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 28 ثانيه
جلسه 17 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 17 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 20 ثانيه
جلسه 18 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 18 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 24 ثانيه
جلسه 19 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 19 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 57 ثانيه
جلسه 20 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 20 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 55 ثانيه
جلسه 21 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 21 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 55 ثانيه
جلسه 22 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 22 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 36 ثانيه
جلسه 23 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 23 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 54 ثانيه
جلسه 24 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 24 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 29 ثانيه
جلسه 25 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 25 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه
جلسه 26 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 26 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 35 ثانيه
جلسه 27 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 27 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 22 ثانيه
جلسه 28 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر
جلسه 28 پودمان 5 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 49 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش طراحی وب سایت
رایگان
3 ساعت و 18 دقيقه
طراحی سایت یا Web-Design به مراحل طراحی و ساخت یک پایگاه اینترنتی جهت اطلاع‌رسانی، معرفی شرکت و ارائه محصولات آن گفته می‌شود. طراحی وب‌ سایت یک پروسه است که از لایه‌سازی صفحات وب، تولید محتوا، طراحی گرافیکی و رعایت اصول سئو تشکیل شده است.

Web Design آموزش طراحی وب آموزش طراحی وب سایت طراحی وب طراحی وب سایت طراحی وبسایت

آموزش طراحی وب سایت
رایگان
2 ساعت و 34 دقيقه
HTML یک زبان نشانه گذاری است، به این معنی که بخش های مختلف توسط اجزایی به نام تگ از هم جدا شده، که هر کدام دارای کاربرد و خواص مربوط خود هستند. این تگ‌ ها به مرورگر اعلام می‌ کنند، که هر بخش از صفحه چه نوع عنصری است.

آموزش اچ تی ام ال ابزار ساخت وب سایت اچ تی ام ال زبان اچ تی ام ال ساخت وب سایت ساخت وبسایت طراحی وب طراحی وب سایت

آموزش برنامه نویسی وب
رایگان
9 ساعت و 9 دقيقه
از وقتی که سبک کدنویسی تغییر و پیشرفت کرد، کاربرد Css در طراحی وب یک امر عادی بشمار اومد. با استفاده از Div ها و Css می تونید به راحتی و بسیار سبک قالب وبلاگ شخصی خود را لایه بندی و طرح بندی کنید.

آموزش ساخت وب آموزش ساخت وب سایت برنامه نویسی وب طراحی وب طراحی وب سایت مبانی برنامه نویسی وب

آموزش کاربردی HTML
رایگان
2 ساعت و 57 دقيقه
زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی، (به انگلیسی: HyperText Markup Language) یا زنگام (به انگلیسی: HTML) در کنار سی‌اس‌اس هستهٔ فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند. اچ‌تی‌ام‌ال زبان توصیف ساختار صفحه‌های وب است.

html html چیست؟ آموزش html آموزش اچ تی ام ال آموزش کاربردی HTML اچ تی ام ال برنامه نویسی اچ تی ام ال برنامه نویسی وب زبان اچ تی ام ال زبان برنامه نویسی اچ تی ام ال طراحی وب طراحی وب سایت

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید