• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
به گفته بسیاری این درس مهمترين درس در رشته مهندسی برق است که هدف از آن، آشنایی با اجزای مدار­های الکتریکی و نهایتاً آناليز اين مدارات است.

سر فصل مطالب درس:

    مفهوم اختلاف پتانسیل و جریان الکتريکي
    مفهوم مدارات فشرده و قوانين حاکم بر اين مدارات (KVL , KCL)
    المان­های مقاومتی (المان های خطی- غيرخطي، تغيير پذير با زمان- تغيير ناپذير با زمان) شامل دیود، مقاومت­های اهمی، منایع مستقل و منابع وابسته، ترسیم منحنی مشخصه ولتاژ برحسب جریان و بالعکس.
    آناليز مدارات ساده مقاومتی (روش گره، مش و مخلوط)
    مدار معادل تونن و نرتن، تکنيک تبديل منابع، اصل برهم نهی
    انواع خازن ها و سلف ها (خطی- غيرخطي، تغيير پذير با زمان- تغيير ناپذير با زمان) و بررسی عملکرد فیزيکي آن­ها
    مدارات مرتبه اول
    معرفی سیگنال­های (توابع) رایج در مهندسی برق (شیب، پله، ضربه و ....)
    بررسی مفهوم خطی بودن و تغيير ناپذير بودن اين مدارت
    پاسخ مدارات مرتبه اول به ورودی صفر و پاسخ به حالت صفر برای ورودی های مختلف، بررسی رابطه بین پاسخ ورودی صفر، پاسخ حالت صفر و پاسخ کامل
    مدارات مرتبه دوم و بالاتر، بررسی مفهوم فرکانس طبیعی، آناليز گره، مش و مخلوط در مدارات مرتبه دوم و بالاتر
    آناليز مدارات خطی و تغيير ناپذير بازمان
    روش فازور برای آناليز مدارات در حالت دایمی سینوسی
    سلف­­ها و مدارات تزویج شده و ترانسفورماتور

فایل های سرفصل 1

جلسه اول درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه اول درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
جلسه دوم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه دوم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
جلسه سوم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه سوم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 180 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
جلسه چهارمدرس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه چهارمدرس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 176 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقيقه
جلسه پنجم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه پنجم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 8 دقيقه
جلسه ششم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه ششم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 232 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقيقه
جلسه هفتم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه هفتم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 205 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
جلسه هشتم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه هشتم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
جلسه نهم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه نهم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 170 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
جلسه دهم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه دهم درس مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 159 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقيقه
جلسه یازدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه یازدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 28 ثانيه
جلسه دوازدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه دوازدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 185 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
جلسه سیزدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه سیزدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 181 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
جلسه پانزدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه پانزدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 151 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
جلسه چهاردهم مدارهای الکتریکی 1-ترم دوم سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه چهاردهم مدارهای الکتریکی 1-ترم دوم سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 140 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 2 دقيقه
جلسه شانزدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه شانزدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقيقه
جلسه هفدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه هفدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 126 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 55 ثانيه
جلسه هجدهم مدارهای الکتریکی 1-ترم دوم سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه هجدهم مدارهای الکتریکی 1-ترم دوم سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه نوزدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه نوزدهم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 13 ثانيه
جلسه بیستم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیستم مدارهای الکتریکی 1 - ترم اول سال تحصیلی 99-00- دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 185 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
جلسه بیست و یکم مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی 99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و یکم مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی 99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 155 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه
جلسه بیست و دوم مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و دوم مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 175 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه بیست و سوم مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و سوم مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 11 ثانيه
جلسه بیست و چهار مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و چهار مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقيقه
جلسه بیست و پنج مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و پنج مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 151 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 2 دقيقه
جلسه بیست و شش مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و شش مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 157 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه
جلسه بیست و هفت مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و هفت مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقيقه
جلسه بیست و هشت مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و هشت مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 127 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 2 دقيقه
جلسه بیست و نهم مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و نهم مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 164 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
جلسه سی ام مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه
جلسه سی ام مدارهای الکتریکی 1-ترم اول سال تحصیلی99-00-دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 234 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 24 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید