• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره آموزشی ویدیوهای تدریس فارسی ششم دبستان بصورت صفحه به صفحه از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

فارسی ششم درس اول صفحات ۸ الی ۱۲
فارسی ششم درس اول صفحات ۸ الی ۱۲ (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 50 ثانيه
فارسی ششم دبستان درس اول بخش دوم
فارسی ششم دبستان درس اول بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 1 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس دوم بخش اول
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس دوم بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 47 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس دوم بخش دوم آموزگار (زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس دوم بخش دوم آموزگار (زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 35 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس دوم بخش سوم آموزگار (زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس دوم بخش سوم آموزگار (زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 49 ثانيه
فیلم تدریس فارسی ششم درس سوم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت
فیلم تدریس فارسی ششم درس سوم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 43 ثانيه
فیلم فارسی ششم درس سوم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت
فیلم فارسی ششم درس سوم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 34 ثانيه
فیلم تدریس درس پنجم قرآن پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت
فیلم تدریس درس پنجم قرآن پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 59 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس پنجم بخش اول
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس پنجم بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 50 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس پنجم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس فارسی پایه ششم درس پنجم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس فارسی درس ششم پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس فارسی درس ششم پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 46 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس درس هفتم فارسی پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس درس هفتم فارسی پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
درس هشتم فارسی ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت
درس هشتم فارسی ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم آموزشی درس هشتم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی درس هشتم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 21 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس درس نهم فارسی ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس درس نهم فارسی ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه
فارسی پایه ششم درس نهم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت
فارسی پایه ششم درس نهم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 32 ثانيه
فارسی ششم درس دهم بخش اول دبستان خردمندنوین رشت
فارسی ششم درس دهم بخش اول دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 13 ثانيه
درس دهم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت
درس دهم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 17 ثانيه
درس یازدهم فارسی ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت
درس یازدهم فارسی ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه
درس یازدهم فارسی ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس یازدهم فارسی ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 15 ثانيه
درس دوازدهم فارسی ششم بخش اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس دوازدهم فارسی ششم بخش اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 8 ثانيه
درس دوازدهم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس دوازدهم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 24 ثانيه
درس آزاد و درس چهاردهم فارسی پایه ششم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس آزاد و درس چهاردهم فارسی پایه ششم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 1 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 15 ثانيه
درس پانزدهم فارسی پایه ششم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس پانزدهم فارسی پایه ششم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 7 ثانيه
درس شانزدهم فارسی پایه ششم بخش اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس شانزدهم فارسی پایه ششم بخش اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 17 ثانيه
درس شانزدهم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس شانزدهم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
درس هفدهم فارسی پایه ششم بخش اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس هفدهم فارسی پایه ششم بخش اول دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 16 ثانيه
درس هفدهم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس هفدهم فارسی پایه ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 33 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید