• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

شبکه مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست که از طریق پیوندها (Links) به هم متصل می‌شوند. هر گره (node) می‌تواند کامپیوتر، چاپگریا هر دستگاه دیگری باشد که قادر به ارسال یا دریافت داده است. به بیان دیگر، شبکه مجموعه‌ای از کامپیوترها، سرورها، ابرکامپیوترها (mainframe)، تجهیزات مخصوص شبکه و وسایل جانبی است که امکان اشتراک داده‌ها را فراهم می‌کند.

درس شبکه های کامپیوتری جز دروس تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و 10 تست از این درس مطرح می‌شود. هچنین درس شبکه های کامپیوتری جز دروس مشترک و ضریب 4 کنکور ارشد فناوری اطلاعات است که 6 تست از این درس در کنکور ارشد آی تی مطرح می‌شود، همچنین درس شبکه های کامپیوتری یکی از مهمترین دروس در کنکور دکتری گرایش های شبکه های کامپیوتری و گرایش فناوری اطلاعات است.

در این مجموعه به تدریس این درس دانشگاهی پرداخته شده است.

فایل های سرفصل 1

شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 1/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 1/27 (رایگان)
حجم فایل: 108 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 34 ثانيه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 2/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 2/27 (رایگان)
حجم فایل: 348 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 3/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 3/27 (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 18 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 4/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 4/27 (رایگان)
حجم فایل: 431 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 17 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 5/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 5/27 (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 6/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 6/27 (رایگان)
حجم فایل: 476 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 25 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 7/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 7/27 (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 8/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 8/27 (رایگان)
حجم فایل: 221 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 25 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 9/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 9/27 (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 18 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 10/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 10/27 (رایگان)
حجم فایل: 202 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 11/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 11/27 (رایگان)
حجم فایل: 176 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 12/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 12/27 (رایگان)
حجم فایل: 394 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 13/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 13/27 (رایگان)
حجم فایل: 188 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 14/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 14/27 (رایگان)
حجم فایل: 193 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 15/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 15/27 (رایگان)
حجم فایل: 228 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 22 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 16/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 16/27 (رایگان)
حجم فایل: 192 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 17/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 17/27 (رایگان)
حجم فایل: 191 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 18/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 18/27 (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 19/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 19/27 (رایگان)
حجم فایل: 196 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 20/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 20/27 (رایگان)
حجم فایل: 410 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 21/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 21/27 (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 22/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 22/27 (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 20 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 23/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 23/27 (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 17 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 24/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 24/27 (رایگان)
حجم فایل: 214 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 23 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 25/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 25/27 (رایگان)
حجم فایل: 421 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 26/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 26/27 (رایگان)
حجم فایل: 439 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقيقه
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 27/27
شبکه های کامپیوتری - دکتر محمد رضا پاکروان 27/27 (رایگان)
حجم فایل: 171 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه

دوره های مشابه

آموزش درس شبکه های کامپیوتری
رایگان
27 ساعت و 57 دقيقه
درس شبکه های کامپیوتری از جمله دروس مهم در کنکور ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات و همین طور درسی مهم برای افرادی است که می‌خواهند کارهای پژوهشی و آکادمیک انجام دهند.

شبکه شبکه کامپیوتر شبکه کامپیوتری

شبکهٔ رایانه‌ای (به انگلیسی: Computer network) (کوتاه: شبکه) به اتصال دو یا چند سیستم (مانند کامپیوتر، لپ‌تاپ، و…) با توانایی رساندن و دریافت داده است. انتقال داده‌ها می‌تواند با کابل چند رسانه‌ای، کابل نوری یا بیسیم انجام شود.

Network آموزش شبکه آموزش شبکه Network شبکه شبکه Network

آموزش کامل شبکه Network
رایگان
13 ساعت و 55 دقيقه
به مجموعه‌ای از اتصالات بین دو یا چند کامپیوتر و زبانی (Protocol) که نرم افزارهای (Softwares) موجود در این کامپیوترها (Computers) به کمک آن با یکدیگر ارتباط می‌کنند، شبکه می گویند.

Network آموزش شبکه آموزش شبکه Network شبکه شبکه Network

آموزش میکروتیک
رایگان
4 ساعت و 1 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید